Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sejlads i sejlrenderne Fanø Lo og Slunden


I medfør af § 5, stk. 4, og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. september 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988, fastsættes efter samråd med Forsvarsministeriet:

§ 1. Færgesejladsen mellem Esbjerg og Nordby finder sted gennem Slunden sejlrende og den sydlige del af sejlrenden Fanø Lo fra Kremer Sand S fyrpæl til Nordby. Sejlrenderne er at betragte som snævre løb, idet besejlingsforholdene gør det vanskeligt for et skib, der sejler i sejlrendernes længderetning, at overholde de almindelige vigeregler for skibe.

Stk. 2. Handelsskibe, der ønsker at anløbe Nordby havneanlæg, skal træffe aftale med DSB-Fanøoverfarten om benyttelse af Slunden sejlrende med henblik på at koordinere sejladsen.

§ 2. Fritidsfartøjer må kun benytte sejlrenden i Fanø Lo og Slunden for direkte sejlads til og fra havneanlæggene i Nordby, og et fritidsfartøj skal under sejladsen holde sig så nær, som det er sikkert og muligt, til sejlrendens ydergrænse på fartøjets styrbords side.

Stk. 2. Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre passagen for et skib, som kun kan sejle sikkert i sejlrenden.

Stk. 3. Fritidsfartøjer, der er forsynet med motor, skal benytte denne under sejladsen.

§ 3. Udgående fritidsfartøjer fra Nordby må kun passere sejlrenden i Fanø Lo umiddelbart efter færgens ankomst til eller afgang fra færgelejet i Nordby.

Stk. 2. Indgående fritidsfartøjer fra den nordlige del af Fanø Lo må kun passere Kremer Sand S fyrpæl umiddelbart efter færgens passage af fyrpælen.

Stk. 3. Når en færge og et fritidsfartøj samtidig er under anduvning af Slunden fra Grådyb, skal fritidsfartøjet vente og lade færgen sejle først ind i sejlrenden.

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 496 af 30. august 1982 om sejlads i sejlrenden Fanø Lo ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 1994

N. J. Bagge

/ I. Winkel Smith

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fanø Lo og Slunden

Officielle noter

Ingen