Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 13. maj 1970 til ændring af overenskomsten af 25. februar 1954 vedrørende skibsstationer i Nordatlanten.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 10. august 1955, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at den i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten er blevet ændret ved en i London den 13. maj 1970 undertegnet Protokol.

Protokollen har følgende ordlyd:

PROTOKOL

til ændring af den i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten

De undertegnede regeringer,

SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at det er ønskeligt at ændre den i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten,

ER BLEVET ENIGE om følgende:

Artikel 1

I nævnte overenskomsts artikel I, stk. 1, ændres antallet af skibe, som skal drives af Kongeriget Nederlandene,fra 2 til 1.

Artikel 2

I nævnte overenskomsts artikel I, stk. 2, slettes hele teksten efter ordene »træffe aftale om«, og der indføjes et punktum.

Artikel 3

1. Denne protokol er åben for undertegnelse af de regeringer, som er parter i nævnte overenskomst, og træder i kraft den 1. juli 1971, forudsat at den er blevet undertegnet af dem alle inden denne dato.

2. Enhver regering, som tiltræder overenskomsten den 13. maj 1970 eller senere, skal samtidig undertegne denne protokol.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndigede dertil, påført deres underskrifter på deres respektive regeringers vegne.

UDFÆRDIGET i London den trettende maj i året nitten hundrede og halvfjerds, på det engelske, franske og spanske sprog (idet alle tre tekster har samme gyldighed), i et enkelt eksemplar, som skal deponeres i arkivet hos Organisationen for international civil luftfart. Bekræftede genparter deraf skal af organisationens generalsekretær tilsendes alle de pågældende regeringer.

  • (Underskrifter)

Protokollen trådte i medfør af artikel 3, stk. 1, i kraft den 1. juli 1971.

Udenrigsministeriet, den 17. januar 1972.

Ivar Nørgaard.

Officielle noter

Ingen