Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændret udformning af tillægget til den europæiske konvention af 19. december 1954 om international klassifikation af patenter på opfindelser


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 8 a 14.

februar 1958, Lovtidende C, bringes herved til almindelig kundskab,

at en af Europarådet nedsat patentekspertkomite har vedtaget følgende

ændret udformning af tillægget til den europæiske konvention af 19.

december 1954 om international klassifikation af patenter på

opfindelser.

Det ændrede tillæg trådte i kraft den 16. december 1961.

Ændret udformning af tillæget til den europæiske konvention om

international klassifikation af patenter på opfindelser

Trådt i kraft den 16. december 1961

TILLÆG (ændret (* 1)) -

Klassifikationssystem for patenter på opfindelser

Indledende bemærkninger.

Dette klassifikationssystem er kun udarbejdet med henblik på

klassificering af opfindelser, der er genstand for patenter, og de i

artiklerne 3, 1. stk. og 3, 3. stk., opstillede krav tænkes kun

anvendt på sådanne klassifikationsbetegnelser, som er nødvendige for

at klassificere den i det enkelte patent omhandlede opfindelse. Disse

betegnelser vil almindeligvis kun omhandle een underklasse og een

plads i dennes opdeling, men i visse tilfælde kan de udstrækkes til

to eller flere underklasser og/eller pladser.

Der er imidlertid ikke noget i vejen for at benytte supplerende

betegnelser fra klassifikationen i andre øjemed (f.eks. til

klassificering af materiale, som kan være offentliggjort i en

patentbeskrivelse uden at der udgør en del af opfindelsen omhandlet

 • deri) under forudsætning af, at hvis sådanne yderligere betegnelser

anbringes på de i artikel 3, 1. stk., omhandlede dokumenter, er disse

betegnelser skelnelige fra de, der vedrører opfindelsen, således som

i foranstående stykke angivet, f.eks. ved at være trykt i lettere

type.

Det er ikke nødvendigt, at disse yderligere betegnelser indbefatter

betegnelser, der vedrører grupper eller undergrupper i

klassifikationssystemet, (der endnu ikke er optaget i

 • konventionsbilaget), og de kan, om det måtte ønskes i det enkelte

tilfælde, blot betegne vedkommende klasse.

Anvendelse af Klassifikationssystemet.

Ved anvendelsen af klassifikationssystemet bør det iagttages, at

ordene, der beskriver indholdet af en klassifikationsenhed (*

2)normalt betegner enten et »produkt« eller en »fremgangsmåde« eller begge dele, idet ordene

»produkt« og »fremgangsmåde« her anvendes i deres videst mulige

betydning, således som antydet i de nedenfor angivne eksempler.

Affattelse i andre vendinger f.eks. til at betegne en brug eller

anvendelse af en fremgangsmåde eller et materiale er benyttet i visse

tilfælde.

Eksempler på produkter:

Kemiske forbindelser, sammensætninger, metaltråde, film, vævede

stoffer, artikler, apparater, redskaber, maskiner, transportmidler,

strukturer, samlingsgenstande, elektriske kredsløb samt systemer, der

er sammensæt af nogle af disse.

Eksempler på fremgangsmåder:

Polymerisering, gæring, separation, formning, transportering,

behandling af tekstiler, overførsel eller omdannelse af energi,

byggeri, tilberedelse af fødevarer, afprøvning, metoder og

arbejdsmåder ved maskiner samt bearbejdning og overførsel af

oplysninger.

I mange tilfælde vil indholdet af en klassifikationsenhed ikke være

indskrænket til produktet eller fremgangsmåden angivet, men må

forstås således:

1. En klassifikationsenhed, der betegner et produkt, indbefatter

fremgangsmåder, der benyttes ved fremstillingen af produktet,

medmindre disse fremgangsmåder er dækket andetsteds i systemet af en

eller flere klassifikationsenheder, der betegner en fremgangsmåde.

For så vidt enheden således indbefatter en fremgangsmåde, finder stk.

2 anvendelse derpå. En klassifikationsenhed, der betegner et produkt,

indbefatter ligeledes enhver del af produktet, der ikke omfattes af

andre sådanne enheder.

2. En klassifikationsenhed, der betegner en fremgangsmåde,

indbefatter apparater, værktøjer, maskiner, indretninger eller

materialer, der benyttes ved fremgangsmåden, medmindre vedkommende

apparater, værktøjer, maskiner, indretninger eller materialer er

dækket i systemet ved enheder, der betegner produkter; den

indbefatter ligeledes ethvert produkt, der fremstilles ved

fremgangsmåden, medmindre det er optaget i systemet ved en enhed, der

betegner et produkt.

Klassifikationssystem for patenter på opfindelser

SEKTIONER OG UNDERSEKTIONER

 

 A - Menneskelige fornødenheder 

   undersektioner: landbrug 

           fødevarer 

           beklædning 

           medicin og hygiejne 

 B - Arbejdsoperationer: 

   undersektioner: adskillelse og blanding 

           bearbejdning 

           trykning 

           transport 

 C - Kemi og metallurgi 

   undersektioner: kemi 

           metallurgi 

 D - Tekstiler og papir 

   undersektioner: tekstiler 

           papir 

 E - Bygningsvæsen 

   undersektioner: bygning 

           bjergværksdrift 

 F - Mekanik, belysning og opvarmning 

   undersektioner: maskiner 

           belysning og opvarmning 

 G - Fysik 

   undersektioner: instrumenter 

           atomkernefysik 

 H - Elektricitet 

   undersektion:  elektricitet 

Klassifikationssystem for patenter på opfindelser

KLASSEBETEGNELSER

Sektion A

Menneskelige fornødenheder

Klasser

Landbrug

 

 A 01 - Landbrug; Forstvæsen; Husdyrbrug; Jagt; Fangst; Fiskeri. 

    Fødevarer 

 A 21 - Bageri; Spiselige dejvarer. 

 A 22 - Slagtning; Kødbearbejdning. 

 A 23 - Fødevarer og deres behandling, for så vidt de ikke omfattes af 

    andre klasser. 

 A 24 - Tobak; Cigarer; Cigaretter; Rygerekvisitter. 

    Beklædning 

 A 41 - Gangklæder. 

 A 42 - hovedbeklædning. 

 A 43 - Fodtøj. 

 A 44 - Kortevarer; Smykker. 

 A 45 - Artikler til personligt brug og rejseartikler. 

 A 46 - Børstevarer. 

 A 47 - Møbler; Husholdningsartikler og -redskaber (stiger A 64). 

    Medicin og hygiejne 

 A 61 - Læge- og veterinærvidenskab; Hygiejne. 

 A 62 - Livredning; Brandslukning (stiger A 64). 

 A 63 - Sport; Spil; Forlystelser. 

 A 64 - Stiger (lejdere B 63 b; lejdere til luftfartøjer B 64 d; 

    stilladser E 04 g). 

Sektion B

Arbejdsoperationer

KLASSER

Adskillelse og blanding

 

 B 01 - Fysiske og kemiske fremgangsmåder og apparater (generelt). 

 B 02 - Formaling af korn; Forbehandling af korn før formaling; 

    Knusning; Sønderdeling; Pulverisering; Sigtning. 

 B 03 - Udvaskning og adskillelse af malme, brændsel, affald, 

    aske og slagger. 

 C 04 - Centrifuger. 

 B 05 - Sprøjtning og forstøvning i almindelighed; Spredning af 

    væsker over flader i almindelighed. 

 B 06 - Fremgangsmåder og apparater til frembringelse og/eller 

    overførelse af mekaniske svingninger med frekvenser under, i 

    eller over lydens frekvensområde til udførelse af mekanisk 

    arbejde til generel anvendelse (frembringelse af elektriske 

    svingninger H 03 b). 

 Bearbejdning 

 B 21 - Plademetal; Metalrør; Metaltråd. 

 B 22 - Metalstøbning. 

 B 23 - Mekanisk bearbejdning af metal, Bearbejdning af andre 

    materialer med de samme maskiner. 

 B 24 - Slibning; Polering. 

 B 25 - Håndværktøj; trykluftsværktøj. 

 B 26 - Håndskæreværktøj og stødvåben; Skæremaskiner og apparater, 

    ikke indrettet til anvendelse på særlige materialer eller til 

    særlige formål. 

 B 27 - Bearbejdning og imprægnering af træ og lignende materialer. 

 B 28 - Forarbejdning af cement, ler og sten; Ler- og briketpresser. 

 B 29 - Forarbejdning af plastiske materialer, kautsjuk og hornagtige 

    stoffer, der ikke er klassificeret andet steds mekanisk del). 

 B 30 - Presser. 

 B 31 - Fremstilling af papirvarer; 

    Forarbejdning af papir. 

 Trykning 

 B 41 - Trykning; Liniermaskiner; Skrivemaskiner; Stempler. 

 B 42 - Bogbinderi; Albums; Brevordnere; Særlige tryksager. 

 B 43 - Skrive- og tegneredskaber. 

 B 44 - Skulptur;  Malerkunst;  Overfladeudsmykning. 

 Transport. 

 B 61 - Jernbaner. 

 B 62 - Køretøjer, der ikke kører på skinner. 

 B 63 - Skibe; Skibsbygning; Skibsfart. 

 B 64 - Flyvemaskiner; Luftfart; Rumfart. 

 B 65 - Varetransport; Pakning; Oplagring. 

 B 66 - Hejsning (løfteapparater). 

 B 67 - Håndtering af væsker. 

 B 68 - Sadelmageri; Polstring. 

 Sektion C 

 Kemi og metallurgi 

 KLASSER 

 Kemi 

 C 01 - Uorganisk kemi. 

 C 02 - Vand; Behandling af vand, Spildevand og kloakvand, 

    (destillering, filtrering, adskillelse B 01). 

 C 03 - Glas; Mineral- og slaggeuld. 

 C 04 - Cement; Mørtel; Keramik; Kunststen; Behandling af sten (kemisk 

    del); Lyd og/eller varmeisolerende materialer (kemisk del); 

    Ovne. 

 C 05 - Fremstilling af gødningsmidler. 

 C 06 - Eksplosivstoffer; Tændstikker. 

 C 07 - Organisk kemi (forbindelser som oxider, sulfider og 

    oxysulfider af carbon, cyan, phosgen, hydrogencyanid og salte 

    deraf C 01; farvestoffer C 09; makromolekylære forbindelser C 

    08; ved gæring vundne produkter C 12). 

 C 08 - Makromolekylære forbindelser, herunder deres fremstilling og 

    kemiske forarbejdning; Herpå baserede produkter (fremstilling 

    af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd D 01). 

 C 09 - Farvestoffer; Maling; Poleremidler; Naturharpikser; 

    Klæbemidler; Forskellige stoffer og blandinger. 

 C 10 - Brændsel; Smøremidler; Bitumen (asfalt). 

 C 11 - Animalske og vegetabilske olier, faste fedtstoffer, fedtagtige 

    stoffer og voksarter; Fedtsyrer hidrørende fra disse; 

    Rensemidler; Lys. 

 C 12 - Gæringsindustri; Øl; Spirituosa; Vin; Eddike; Gær. 

 C 13 - Sukker; Stivelse; Lignende kulhydrater. 

 C 14 - Skind; Huder; Pelsværk;Læder. 

 Metallurgi 

 C 21 - Jerns metallurgi. 

 C 22 - Metallurgi (ikke jern); legeringer, inkl. jernholdige 

    legeringer. 

 C 23 - Bearbejdning og behandling af metaller ved andre midler end 

    mekaniske. 

 Sektion D 

 Tekstiler og papir 

 KLASSER 

 Tekstiler 

 D 01 - Naturlige og kunstige tråde og fibre (glasfibre, mineraluld, 

    slaggeuld C 03; metaltråde B 21). 

 D 02 - Spinding. 

 D 03 - Vævning. 

 D 04 - Fletning; Fremstilling af kniplinger; Maskinstrikning; 

    Possementvarer; Ikke vævede stoffer. 

 D 05 - Syning; Brodering. 

 D 06 - Blegning, vaskning, farvning, appretering af og trykning på 

    tekstiler; Farvning og blegning af lader; Sengefjer; Tapeter; 

    Gulvbelægninger. 

 D 07 - Reb; Kabler (ikke elektriske). 

 Papir 

 D 21 - Fremstilling af papir; Udvinding af cellulose. 

 Sektion E 

 Bygningsvæsen 

 KLASSER 

 Bygning 

 E 01 - Bygning af veje, jernbaner og broer. 

 E 02 - Vandbygning; Fundering. 

 E 03 - Vandforsyning; Kloakering. 

 E 04 - Byggeri. 

 E 05 - Låse; Nøgler; Vindues- og dørbeslag; Pengeskabe. 

    Minedrift 

 E 21 - Minedrift. 

 Sektion F 

 Mekanik, belysning og opvarmning 

 KLASSER 

 Maskiner 

 F 01 - Dampmaskiner; Dampakkumulatorer. 

 F 02 - Motorer med indvendig forbrænding; Motorer til luft og særlige 

    fluider; Fjeder- og vægtmotorer. 

 F 03 - Vind- og vandkraftmaskiner. 

 F 04 - Kompressorer;  Blæsere;  Luftpumper. 

 F 05 - Pumper; Andre apparater til hævning af væsker. 

 F 06 - Maskinelementer og -aggregater; Generelle foranstaltninger til 

    tilvejebringelse og opretholdelse af maskiners og anlægs 

    rigtige funktion. 

 F 07 - Våben; Ammunition. 

 Belysning og opvarmning 

 F 21 - Belysning; Fordeling og udnyttelse af gas. 

 F 22 - Frembringelse af damp. 

 F 23 - Fyringsanlæg og dermed beslægtede indretninger. 

 F 24 - Opvarmnings- og ventilationsanlæg i bygninger. 

 F 25 - Kuldefrembringelse; Fremstilling og opbevaring af is; 

    Varmeudveksling; Fortætning af vanskeligt kondenserbare 

    luftarter ved hjælp af mekaniske midler. 

 F 26 - Tørring; Tørringsanlæg; Tørreovne; Kaffebrændere. 

 Sektion G 

 Fysik 

 KLASSER 

 Instrumenter 

 G 01 - Måling. 

 G 02 - optik. 

 G 03 - Fotografi; Kinematografi. 

 G 04 - Urmageri. 

 G 05 - regulering; Styring. 

 G 06 - Beregning; Bogføring. 

 G 07 - Kontrolapparater. 

 G 08 - Signalering. 

 G 09 - Undervisning; Reklame. 

 G 10 - Musikinstrumenter; Akustik. 

 Atomkernefysik 

 G 21 - Atomkernefysik. 

 Sektion H 

 Elektricitet 

 KLASSER 

 Elektricitet 

 H 01 - Elektrotekniske elementer. 

 H 02 - Fremstilling, omformning og fordeling af elektrisk energi. 

 H 03 - Elektrisk svingnings- og impulsteknik. 

 H 04 - Elektrisk kommunikationsteknik. 

 H 05 - Særlige anvendelser af elektrisk strøm. 

OPDELING AF KLASSERNE I UNDERKLASSER

A 01

Landbrug: Forstvæsen; Husdyrbrug; Jagt; Fangst; Fiskeri

b Jordbearbejdning (frembringelse og/eller dækning af furer eller huller ved såning, plantning eller gødskning A 01 c).

c Plantning; Såning; Gødskning (i forbindelse med almindelig jordbearbejdning A 01 b).

d Høstning.

f Bearbejdning af indhøstede produkter; Hø- og halmpresser; Indretninger til frugtopbevaring; Maskiner til skrælning og skæring af grøntsager og frugt i større mængder.

g Dyrkning af grøntsager, blomster, frugt, vin og humle; Forstvæsen; Vanding; Sprøjtning.

h Nye planter.

j Fremstilling af mejeriprodukter (mekanisk del).

k Dyreopdræt; akvarier; Anordninger til transport af levende fisk; Fiskefangst.

l Beslåning af dyr.

m Dyrefangst og dyrefælder; Redskaber til udryddelse af skadedyr og skadelige planter.

n Konservering af dyr og planter; Konserverede dyr og planter; Kemisk behandling af jorden; Udryddelse af skadedyr og skadelige planter (kemisk).

A 21

Bageri; Spiselige dejvarer

b Bageovne; Maskiner og redskaber til brug ved bagning.

A 45

Artikler til personligt brug og rejseartikler

b Spadserestokke; Paraplyer; Parasoller; Vifter.

c Portemonnæer; Rejsetasker og -kurve; Kufferter.

d Toiletgenstande.

f Rejse- og lejrudstyr.

A 46

Børstevarer

b Børster.

c Skafter; Deres fastgørelse.

d Fremstilling af børster.

A 47

Møbler; Husholdningsartikler og -redskaber (stiger A 64)

b Borde; Pulte; Klædeskabe; Skabe; Skuffer.

c Stole; Sofaer; Senge (polstring i almindelighed B 68 g).

d Barnemøbler.

f specialmøbler og udstyr til butikker, varemagasiner, kontorer, barer o.s.v.; Apparater til aftrækning og afskæring af papir fra ruller.

g udstyr til boliger og borddækning (knive B 26 b).

h Vindues- og dørudstyr (beslag E 05).

j Køkken- og andet husholdningsudstyr, for så vidt det ikke omfattes af A 47 g.

k Toiletter til husholdninger; Toilettilbehør (forbindelse med vandforsyning E 03 c; vaskekummer forbundet med kloakrør E 03 c; vaske E 03 c).

l Vaskning og rengøring af boliger eller husholdningsgenstande (børster A 46b; vask af tøj D 06 f).

A 61

Læge- og veterinærvidenskab;

Hygiejne

b Instrumenter, apparater og fremgangsmåder til diagnostiske og kirurgiske formål, herunder fødselshjælp; Instrumenter til skæring af ligtorne; Instrumenter til vaccination.

c Tandlægeteknik; Kunstige tænder; Tandrensning (tandbørster A 46 b); Tandstikkere; Apparater til skylning af munden; Instrumenter til mund- og tandpleje.

d. Instrumenter, apparater og redskaber til veterinærbrug.

f Kunstige lemmer (kunstige tænder A 61 c); Skinner; Bandager; Omslag; Beskyttelse af øjne og ører.

g Sygetransport, sygesenge med tilbehør; Operationsborde og -stole; Tandlægestole; Begravelsesindretninger.

h Syge- og åndedrætsgymnastik; Kunstigt åndedræt; Massage; Bade- og vaskeindretninger i særligt øjemed og til enkelte legemsdele.

j Farmaceutiske hjælpemidler og redskaber; Indretninger til administrering af medicin; patteflasker og sutter; Spyttekrus.

k Medicinske fremgangsmåder (ikke kirurgiske); Medicin; Midler til tandbehandling (kemisk del); Skønhedspræparater.

l Fremgangsmåder og apparater til desinfektion og sterilisation; Forbindestoffer; Konservering af lig.

m Suge-, pumpe-, sprøjte- og forstøvningsindretninger til lægebrug (sugekopper, mælkepumper, irrigatorer, sprøjter, pulverblæsere, forstøvningsapparater, inhalatorer); Apparater til lokal eller fuldstændig bedøvelse; katetre; Dialatorer; Apparater til indføring af lægemidler i legemshulheder.

g Underklassen ophævet. Indholdet overført til B 01 f.)

h (Underklassen ophævet. Indholdet overført til B 01 d).

B 03

Udvaskning og adskillelse af malme, brændsel, affald, aske og slagger

b udvaskning og adskillelse med undtagelse af magnetisk og elektrisk udskillelse og flotation.

c Magnetisk og elektrisk udskillelse.

d Flotation og differential bundfældning.

B 04

Centrifuger

b Centrifuger.

c Cycloner.

B 05

Sprøjtning og forstøvning i almindelighed, spredning af væsker over flader i almindelighed

B 06

Fremgangsmåder og apparater til frembringelse og/eller overførelse af mekaniske svingninger med frekvenser under, i eller over lydens frekvensområde til udførelse af mekanisk arbejde til generel anvendelse (frembringelse af elektriske svingninger H 03 b)

B 21

Plademetal; Metalrør; Metaltråd

b Valsning af metal (fremstilling af særlige genstande ved valsning, f.eks. skruer, hjul, ringe, ruller, kugler, B 21 h; bøjning ved valsning B 21 d).

c Fremstilling af metalplader, metaltråd, stænger, rør og profiler på anden måde end ved valsning.

b Bearbejdning og forarbejdning af plademetal og metalrør, stænger og profiler (fremgangsmåder vedrørende fremstillinger af sådanne B 21 c).

f Bearbejdning og forarbejdning af metaltråd (reducering af diameteren ved valsning B 21 b; ved trækning E 21 c).

g Fremstilling af knappenåle, synåle og søm.

h Fremstilling af særlige genstande ved valsning, f.eks. skruer, hjul, ringe,ruller, kugler.

Forklarende note: Denne underklasse omfatter alene valsningsoperationer, der er tilpasset specielt til brug ved fremstilling af særlige genstande og som, hvad opfindelsen angår, ikke er kombineret med andre metalbearbejdningsoperationer.

B 22

Metalstøbning

b Smelteovne og andre ovne.

c Maskiner til fremstilling af forme og kerner.

d Støbning og formning i almindelighed.

B 23

mekanisk bearbejdning af metal; bearbejdning af andre materialer med

de samme maskiner

b Drejning; Boring.

c Fræsning.

d Høvling; Stikning; Klipning; Standsning; Rømning; Savning;

Filning; Skrabning; Retvending; Fødning.

f Fremstilling af tandhjul og tandstænger.

g Gevindskæring; Bearbejdning af skruer, bolthoveder og møtrikker.

h Fremstilling af file og raspe.

j Hamre; Smedepresser; Nittemaskiner.

k Smedning; Presning; Bøjning; Lodning; Svejsning; Flammeskæring;

Hertil hørende opvarmningsindretninger.

l Fremstilling af smede- og pressegods, f.eks. hestesko, nitter,

bolte, hjul o.lign.

m Fremstilling af kæder.

n Metalpulver; Genstande fremstillet heraf.

p Anden metalbearbejdning; Kombinerede fremgangsmåder;

Universalværktøjsmaskiner.

B 24

Slibning; Polering

b Maskiner, indretninger og fremgangsmåder til slibning og polering af forskellige genstande, overflader og stoffer; Afretning af slibestene; Beskyttelsesanordninger ved slibe- og poleremaskiner; Tilførsel af slibemidler.

c Sandblæsningsapparater

d Slibeværktøj, f.eks. slibe- og polereskiver og knivskærpere; Fremstilling af slibemidler.

B 25

Håndværktøj; Trykluftsværktøj

b Værktøj til fastgørelse eller forbindelse, løsning og fastholdelse; Skruestikke.

c Værktøj til islåning af søm og kramper

d Hamre; Hakker.

f Kombinations- eller universalværktøjer.

g Værktøjsskafter; Værktøjskasser.

h Arbejdsbænke.

B 26

Håndskæreværktøj og stødvåben; Skæremaskiner og apparater, ikke indrettet til særligt materiale eller formål

b Skæreværktøj.

c Stødvåben.

d Skære- og perforeringsmaskiner eller apparater for så vidt de ikke er særligt indrettet til anvendelse ved materialer eller formål, der er helt omfattet af en anden klasse.

B 27

Bearbejdning og imprægnering af træ og lignende materialer

b Save.

c Maskiner til høvling, boring, fræsning og drejning samt universalmaskiner.

d Finering; Slibning; Polering; Fremstilling af rammer og geringer.

f Sinke- og tappearbejde; Notningsmaskiner; Maskiner til islåning af søm og kramper (håndværktøj til islåning af søm og kramper B 25 c); Fremstilling af kasser, kufferter og æsker.

g Hjælpemaskiner og apparater; Værktøj; Beskyttelsesindretninger, også til save.

h Bøjning; Bødkerarbejde; Fremstilling af hjul.

j Mekanisk bearbejdning af rør, kork o.lign. materialer.

k Fremgangsmåder og apparater til imprægnering (med eller uden tørring), incl. konservering, brandsikring, bejdsning og farvning.

l Afbarkning; Fremstilling af finer, høvlspåner og træfibre.

m Fremgangsmåder og maskiner til særlige formål, f.eks. fremstilling af tagspån, sammenpresset træ, pløkke.

n (Underklassen ophævet. Indholdet overført til B 29 og C 08).

B 28

Forarbejdning af cement, ler og sten; Ler- og briketpresser

b Presning af briketter, ler og lignende materialer.

c Forarbejdning af cement og ler.

d Bearbejdning af sten.

B 29

Forarbejdning af plastiske materialer, kautsjuk og hornagtige stoffer, der ikke er klassificeret andet steds (mekanisk del)

b Tilberedning og forbehandling af det materiale, der skal formes.

c Formgivning i almindelighed, f.eks. formning, bøjning, skæring, sammenføjning.

d Fremgangsmåder og apparater til fremstilling af særlige genstande.

f Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af termohærdende stoffer.

g Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af termoplastiske stoffer.

h Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af naturlig og syntetisk kautsjuk.

j Fremgangsmåder og apparater særlig beregnet til forarbejdning af andre materialer end de ovenfor nævnte, f.eks. horn, elfenben, svovl.

B 30

Presser

b Hydraliske presser.

c Mekaniske presser.

B 31

Fremstilling af papirvarer; Forarbejdning af papir

b Fremstilling af æsker, kartoner, konvolutter, sække og poser.

c Fremstilling af opviklede genstande, f.eks. rør.

d Fremstilling af andre papirvarer.

f Hjælperedskaber; Skæring; Ridsning, afretning o.s.v.

B 41

Trykning; Liniermaskiner; Skrivemaskiner; Stempler

b Maskiner og tilbehør til fremstilling, sætning og fordeling af typer; Typer.

c Fremgangsmåder til fremstilling og reproduktion af trykkeplader (undtagen fotomekanisk eller fotoelektrisk reproduktion).

d Apparater til reproduktion af trykkeplader (undtagen galvanoplastik).

f Hurtiggående cylinderpresser; Rotationstrykkemaskiner; Kontortrykkemaskiner og digeltrykpresser; Trykkefremgangsmåder for så vidt de er knyttet til anvendelse af særlige maskiner.

g Hjælperedskaber og apparater til falsning, perforering, bronzering og staffering.

h Liniermaskiner.

j Skrivemaskiner med tilbehør.

k Stempler; Stemplings- og nummereringsredskaber.

l Mangfoldiggørelsesindretninger.

m Fremgangsmåder til trykning, kopiering og mangfoldiggørelse;

Farvetrykning (Trykning på tekstiler D 06 q).

n Trykkeplader og -folier; Materialer til overflader i trykkemaskiner til trykning, sværtning, fugtning o.l.; Preparering af disse overflader til deres brug eller opbevaring.

B 42

Bogbinderi; Albums; Brevordnere; Særlige tryksager

b Fremgangsmåder, værktøj og udstyr til hæftning (værktøj til islåning af kramper B 25 c).

c Bogbinderifremgangsmåder, værktøj og udstyr, inkl. skærende værktøj.

d Bøger; Bogomslag; Løsblade; Postkort; Formularer.

f Apparater og indretninger til ordning og klassificering, f.eks. kartoteker.

B 43

Skrive- og tegneredskaber

b Blyanter; Ridsefjere; kridt; Blyant- eller kridtholdere; Indretninger til at fastgøre skriveindretninger til klæder eller genstande; Kombinationer af skriveindretninger.

c Pennespidser; Pennespidsholdere; Penne; Penne med blækbeholdere; Pennehætter; Påfyldningsindretninger; Indretninger til fjernelse eller aftørring af pennespidser (kombinationer af skriveindretninger, indbefattet flerfarvede og andre sammensætte penne, B 43 b).

d Blækbeholdere; Blækhuse.

f Blæksugere; Anbringelse af segl på dokumenter; Hånd- og armstøtter til lettelse af skrivning og tegning; Apparater til anbringelse af dokumenter i kuverter; Apparater til åbning eller lukning af kuverter; Brevvægte; Hånd- eller bordapparater til på kontorer eller privat at overføre væske på en overflade ved kontakt.

g Gentagne gange anvendelige brætter eller tavler til skrivning eller tegning; Indretninger til rensning af skifertavler eller vægtavler; radergummi, viskelæger eller indretninger til udradering; Skrive- eller tegneunderlag; Tegnestifter; Beholdere til skrive- eller tegneredskaber anvendelig som eller kombineret med skrive- eller tegneredskaber; Spidsere til blyanter eller stifter.

h Tegnebrætter; Linealer; Instrumenter til tegning af kurver; Kontinuerligt indstillelige pennespidser; Tegneinstrumenter eller skrive- eller tegneredskaber f.eks. pantografiske, der ikke er anført andetsteds; Tilbehør til tegning.

B 44

Skulptur; Malerkunst; Overfladeudsmykning

b Maskiner, apparater og værktøj til billedhuggeri, modellering, kopiering, gravering, guillochering, udskæring og prægning (prægning af læder C 14 b).

c Fremgangsmåder til fremstilling af udsmykninger; Mosaikarbejde; Intarsiearbejde.

d Maling; Udsmykning; Sprøjtepistoler til maling og metal.

f Særlige mønstre og billeder.

B 61

Jernbaner

b Forskellige banesystemer (atmosfæriske, tryklufts-, glide-, tandhjuls-, høj- hænge-, tov- og transportbaner, undergrundsbaner og sporvogne) inkl. udstyr for så vidt dette ikke falder ind under B 61 c-f.

c Lokomotiver; Motorvogne (ikke -elektriske indretninger dertil, også ikke-elektriske indretninger til elektriske lokomotiver).

d Personvogne; Godsvogne; Dræsiner; Dræsiner til betjening ved fodkraft (skinnecykler); Jernbaneinventar; Stødvogne som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af kollision.

f Undervogne; Aksler; Indretninger til indstilling af aksler; Akselkasser; Hjul; Understøtningsaksler; Sikkerhedsindretninger.

g Koblinger; Træk- og stødindretninger.

h Bremser, for så vidt de er anbragt i vognene; Elektrisk styrede trykluftbremser.

j Skydebroer; Drejeskiver; Vandkraner; Stoppebomme; Rangerindretninger; Vogne til transport af køretøjer; Indretninger til brug ved passagerers ind- og udstigning; Sporskiftningsindretninger o.lign.

k Hjælpeudstyr til jernbaner (indretninger til angivelse af overhedning af dele, indretninger på lokomotiver og vogne til angivelse af uregelmæssigheder i sporene, indretninger til måling af hjulbandager, rangerindretninger, kraftopsamlende bremser, skinnebremser, hemsko, apparater til at sætte vognene på og løfte dem af sporene, indretninger til trækning af vogne, indretninger til vognvask, gribeapparater til postsætte o.s.v.).

l Sporskifter (sporskiftedrev undtagen omstillingsdrev til trolley-ledninger); Bomme til jernbaneoverskæringer; Signaler (inklusive stationsmeldere); Alle typer sikkerhedsanordninger for jernbanetrafik.

m Elektriske baner (for så vidt de ikke henføres under jernbanekonstruktion i almindelighed); Indretninger ved skinner og skinnesamlinger til strømføring og isolation; Trolley-ledninger eller kontaktskinner anbragt over eller under jorden; Sektionssystemer; Beskyttelsesanordninger mod jordstrømme; Bygnings- og stilladsvogne (konstruktion af elektriske isolatorer bortset fra sektionsisolatorer H 01 b).

n Elektrisk udstyr til jernbaner; Elektriske eller delvis elektriske systemer for skinnekøretøjer (med flere kraftkilder); Strømaftagere; Motorer inkl. styring af motorer i de enkelte vogne eller i hele togstammer; Elektrodynamiske bremser; Elektriske eller delvis elektriske bremser.

B 62

Køretøjer, der ikke kører på skinner

b Trækvogne; Barnevogne; Slæder.

c Køretøjer, der trækkes af dyr.

d Motorkøretøjer (chassier, drivanordninger, ophængning af motoren, styreanordninger o.s.v.); Lastvogne; Påhængsvogne.

f Hjul, aksler og aksellejer til køretøjer og cykler.

g Ringe, luftpumper og ventiler til motorkøretøjer, cykler og andre køretøjer.

h Cykelstativer; Indretninger til ophængning af cykler; Cykellåse; øvelsesapparater til cykling.

j Cykelsadler og andet tilbehør (alarm- og signalindretninger, for så vidt de udgør en del af cyklen, bagagebærere, beskyttelsesindretninger til kæder og stænkskærme).

k Cykelstel; Rørforbindelser; Styr; Styreindretninger; Beskyttelsesindretninger til kæder (for så vidt de udgør en del af stellet).

l Cykelbremser.

m Fremdrivning af cykler (een- og tohjulede) og slæder dels ved den kørendes egen kraft, dels ved motor, samt fremdrivning af tre- eller flerhjulede køretøjer ved den kørendes egen kraft.

B 63

Skibe; Skibsbygning; Skibsfart

b Skibsbygning; Skibe; Udrustning og skibsfart (rigning, signalvæsen og sømærker); Skibsaptering og klosetter; Apparater til iagttagelse og måling af skibes rulning, modstand og bevægelse; Undervandsbåde; Bugsering; Dykkeapparater; Undertrykkelse af bølger.

c Indretning af beddinger og tørdokker; søsætnings- og ophalingsindretninger til bygning og reparation af skibe; Flydedokker; Bjergningsskibe; Livredning til søs; Redningsbælter og -veste.

d Både og andre fartøjer inkl. fartøjer drevet af mennesker eller dyr.

f Torpedoer; Miner.

g Bevæbning og pansring af skibe.

h Fremdrivning af skibe (skovlhjul, propeller og andre fremdrivningsanordninger); Anbringelse af fremdrivningsmaskineri

j Hjælpemaskiner.

B 64

Flyvemaskiner; Luftfart; Rumfart

b Luftskibe; Balloner.

c Flyvemaskiner; Hellikoptere; Luftpudefartøjer.

c Udstyr til luftfartøjer; Anbringelse af fremdrivningsmaskineri.

f Anlæg på jorden, f.eks. indretning af flyvepladser og båker.

g Fartøjer og udstyr til rumfart.

B 65

Varetransport; Pakning; Oplagring

b Maskiner, redskaber og fremgangsmåder ved pakning (maskiner til islåning af søm og kramper B 25 c).

c Etiketteringsmaskiner og -apparater.

d Transportkasser, beholdere og tilbehør, f.eks. kasser, tremmekasser, tønder, sække, postkasser, stativer og ruller til slanger, omslag, kartoner, indpakningsmateriale, holdere til genstande, materiale til ombinding og segl.

f Renovationsbortførsel.

g Transport- og opbevaringsindretninger, f.eks. transportører til på- og aflæsning (ladeapparater til lastvogne B 66 f), tanke, modler til forebyggelse af selvantændelse i lagerrum, transportanlæg, rørpost, postsorterings- og fordelingsanlæg.

B 66

Hejsning (løfteapparater)

b Elevatorer.

c Kraner.

d Spil og taljer.

f Løfteapparater, f.eks. til læsning af køretøjer, tandstangs- og skruedunkrafte, sækkeløftningsapparater, apparater til løftning og forskydning af byrder ved hydralisk eller pneumatisk kraft.

B 67

Håndtering af væsker

b Beholdere; Dåser; Flasker; Luknings- og åbningsindretninger til disse; Propper; Konservesdåser; Driktællere; Underlag til Ølglas; proptrækkere; Dåseåbnere.

c Rensning, fyldning og tømning af flasker, glas og rør.

d Øltryksapparater; Udskænkningsapparater for detailsalg; Sifoner;

Ventiler o.lign.

B 68

Sadelmageri; Polstring

b Seletøj; Indretninger til hindring af løbskørsel, til hurtig pålægning af seletøj, til dressering og tøjring af heste og andre trækdyr; Tøjleholdere; Hesteskånere; Piske o.lign.

c Sadler; Stigbøjler.

d Redskaber og maskiner til sadelmageri.

f Fremstilling af genstande af læder, sejldug o.lign. materiale.

g Fremgangsmåder, redskaber og maskiner til fyldning af puder og madrasser og til anvendelse ved polstring. Polstring, der ikke er anført andetsteds.

C 01

Uorganisk kemi

b Ikke-metalliske grundstoffer, metalloider og deres forbindelser undtagen de under C 01 c anførte (arsen, antimon C 22 b).

c Ammoniak og cyan og deres forbindelser (C 01 b har præference med hensyn til salte af oxysyrer af halogener, peroxider, persalte, azider, andre imido- og amido- forbindelser end cyanamid og dets salte, nitriter, phosphider, salte af oxysyrer af phosphor, silicater, forbindelser indeholdende selen, tellur, arsen antimon eller bor).

d Forbindelser af alkalimetaller (lithium, matrium, kalium, rubidium, caesium). (C 01 f og C 01 g har præference; metalhydrider, salte af oxysyrer af halogener, salte af persyrer, metalperoxider, sulfider, thiosulfater, hyposulfiter, polythionater, forbindelser indeholdende selen eller tellur, nitrider, azider, imido- eller amidoforbindelser, nitriter, phosphider, salte af oxysyrer af phosphor, carbider, forbindelser indeholdende arsen, antimon, silicium eller bor C 01 b; cyanider, salte af cyanamid, thiocyanater C 01 c).

f Forbindelser af metallerne beryllium, magnesium, aluminium, calcium, strontium, barium, radium, thorium og af de sjældne jordarters metaller (metalhydrider, salte af oxysyrer af halogener, salte af persyrer, metalperoxider, sulfider af magnesium, calcium, strontium eller barium, thiosulfater, hyposulfiter, polythionater, forbindelser indeholdende selen eller tellur, nitrider, azider, imodo- eller amidoforbindelser, nitriter, phosphider, carbider, salte af oxysyrer af phosphor, forbindelser indeholdende arsen, antimon, silicium eller bor C 01 b; cyanider, salte af cyanamid, thiocyanater C 01 c).

FORKLARENDE NOTE:

Forbindelser, der indeholder mindst to forskellige metaller klassificeres i den sidste af de pågældende underklasser i C 01 f eller g.

g Forbindelser af metaller, der ikke er omhandlet ovenfor (metalhydrider, salte af oxysyrer af halogener, salte af persyrer, metalperoxider, thiosulfater, hyposulfiter, polythionater, forbindelser indeholdende selen eller tellur, nitrider, azider, imido- eller amidoforbindelser, nitriter, phosphider, salte af oxysyrer af phosphor, carbider, forbindelser indeholdende arsen, antimon, silicium eller bor C 01 b; Cyanider, salte af cyanamid, thiocyananater C 01 c).

C 02

Vand: behandling af vand, spildevand og kloakvand (destillering, filtrering, adskillelse B 01)

b Rensning af vand inkl. apparater, fremgangsmåder og anvendelse af reagenser; Midler til forebyggelse og fjernelse af kedelsten (tilsætning af materialer til vand for at forhindre korrosion af metaller C 23 f).

c Rensning af kloakvand og spildevand (C 02 b har præference).

d Vand beriget med kulsyre (sodavand) eller andre luftarter.

C 03

Glas; Mineral- og slaggeuld

b Fremstilling, formning og efterbehandlinger.

c Kemisk sammensætning af glassorter, glasurer eller glasagtige emaljer; Overfladebehandling af glas; Sammenføjning af glas med glas eller andre materialer. Cement; Mørtel; Keramik; Kunsten; Behandling af sten (kemisk del); Lyd- og/eller varmeisolerende materialer (kemisk del); Ovne

b Cement; Mørtel; Ildfaste stoffer; Keramik; Glasering af keramiske genstande; Kunststen; Konservering, farvning, hærdning og anden behandling af natur- og kunststen og af udgangsmaterialerne dertil; Lyd og/eller varmeisolerende materialer.

c Ovne til forglødning, glasering, glødning eller brænding af teglsten, lervarer, porcelæn o.lign.; Ovne til brænding af ikke formede keramiske masser, cement, kalk gips o.lign.; Tørreovne for så vidt de udgør en enhed med brændingsovnen.

C 05

Fremstilling af gødningsmidler

FORKLARENDE NOTE: En bestanddel i en blanding af gødningsmidler eller et enkelt gødningsmiddel, indeholdende mere end et af de kemiske elementer, som inddelingen i underklasser er baseret på, klassificeres kun i den første af de pågældende underklasser. Således klassificeres nitrophosphat eller ammoniaksuperphosphat i C 05 b, men ikke i C 05 c, magnesiumphosphat klassificeres i C 05 b, men ikke i C 05 d, og calcium-cyanamid i C 05 c, men ikke i Co5d. En blanding af gødningsmidler klassificeres i de til hver af bestanddelene svarende underklasser, idet der sis bort fra ubetydelige mængder, f.eks. af urenheder i en bestanddel. Blandinger, der indeholder superphosphat, klassificeres i C 05 b og i underklasserne svarende til de øvrige bestanddele.

b Phasphafholdige gødningsmidler

c Nitrogenholdige gødningsmidler.

d Andre uorganiske gødningsmidler; Gødningsmidler, der udvikler carbondioxid.

f Andre organiske gødningsmidler inkl. gødningsmidler af affald eller renovation.

C 06

Eksplosivstoffer; Tændstikker

b Eksplosivstoffer; Fremstilling af eksplosive blandinger og forbindelser af ubestemt sammensætning (rene forbindelser C 01, C 07 eller C 08; denotatorer og fængmidler C 06 c).

c Tændindretninger og tændmasser (inkl. sprængkapsler, tændpatroner og tændmasser til pneumatiske fyrtøj); Fænghætter; Lunter; Sprængladninger; Sprængningsfremgangsmåder; Poryfore masser.

d Fyrværkeri; Midler til fremstilling heraf; Midler til frembringelse af røg eller tåge; Lysmasser til lynlys; Masser til gasangreb; Frembringelse af gas til sprængning eller fremdrivning (kemisk del) (brændsel C 10).

f Tændstikker; Fremstilling af tændstikker.

C 07

Organisk kemi

(Sådanne forbindelser som oxider, sulfider og oxysulfider af carbon, cyan, phosgen, hydrogencyanid og salte deraf C 01; farvestoffer C 09; makromolekylære forbindelser C 08; ved gæring vundne produkter C 12).

FORKLARENDE NOTE: En forbindelses salte klassificeres, når der ikke findes en særlig underklasse for disse, under den pågældende forbindelse, f.eks. klassificeres anilinhydrochlorid som kun indeholdende C, H og N, natriumoxalat klassificeres under oxalsyre, og et mercaptid klassificeres under den pågældende mercaptan.

Tilsvarende klassificeres alkoholater og phenolater i C 07 c og ikke i C 07 f. Medmindre det modsatte er angivet, klassificeres en forbindelse altid på den sidste passende plads i klassifikationen, f.eks. klassificeres en forbindelse, der indeholder en acyclisk kæde og en heterocyclisk ring, kun som en hetorocyclisk forbindelse, og en sterol klassificeres kun som en cyclopentanophenanthrenforbindelse. Når en forbindelse kan forekomme i tautomere former, klassificeres den i henhold til den form, der findes sidst i systemet, medmindre en anden form udtrykkelig er nævnt tidligere.

Albuminer, proteiner, alkaloider af ukendt konstitution såvel som glucosider af ukendt konstitution er eksempler på forbindelser, der findes under C 07 g.

b Den organiske kemis almindelige metoder og apparater.

c Acycliske og carbocycliske forbindelser.

d Heterocycliske forbindelser.

f Acycliske, carbocycliske og heterocyeliske forbindelser, der uden for eventuelt tilstedværende ringe indeholder andre grundstoffer end hydrogen, halogener, oxygen, nitrogen, svovl, selen og tellur, idet de sidst anførte grundstoffer dog kan være til stede (acetylider C 07 c; Metalholdige porphyriner C 07 d).

g Forbindelser af ukendt konstitution.

C 08

Makromolekylære forbindelser inkl. deres fremstilling og kemiske forarbejdning; Herpå baserede produkter

(Fremstilling af kunsttråd, -fibre, -børster og bånd D 01)

b Polysaccharider og deres derivater (fremstilling af cellulose D 21; fremstilling af stivelse, sukker o.lign. kulhydrater C 13; malinger, lakker C 09 d; tekstilbehandlingsmidler D 06; smøremidler C 10 m; eksplosive blandinger C 06).

c Naturlige kautsjukarter og deres derivater.

d Syntetisk kautsjuk.

Forklarende note: I nærværende klassifikationssystem er udtrykket »syntetisk kautsjuk« begrænset til kautsjukagtige vulkaniserbare produkter fremstillet ved polymerisation af en konjugeret dien, eventuelt sammen med een eller flere andre umættede monomere. Således findes polyisobutylen, der ikke er vulkaniserbart, ikke her, men under C 08 f, og siliconkautsjuk, polyalkylenpolysulfider og isocyanatmodificerede polyamider findes under C 08 g, faktis under C 08 h og flydende polymere af konjugerede diener under C 08 f.

f Polymerisationsprodukter ekskl. syntetisk kautsjuk, men inkl. polymeriserede, umættede kondensationsprodukter (polymeriserede tørrende olier C 09 f).

g Polykondensations- og polyadditionsprodukter (to reagerende grupper).

h Makromolekylære forbindelser, der ikke er anført andet steds;

Herpå baserede produkter.

j Almindelige fremgangsmåder til fremstilling og forarbejdning.

k Tilsætningsstoffer til almindelig anvendelse.

C 09

Farvestoffer; Maling; Poleremidler; Maturharpikser; Klæbemidler; Forskellige stoffer og blandinger

b Organiske farvestoffer og dermed nært beslægtede forbindelser til fremstilling af farvestoffer; Bejdsefarvestoffer; Farvelakker.

c Fremstilling af uorganiske pigmenter og/eller fyldstoffer, der ikke er fibrøse; Behandling af ikke-fibrøse materialer for at forbedre deres pigmenteringsegenskaber og fyldeevne.

d Blæk; Maling; Fernisser; Lakker; Kemiske midler til fjernelse af maling; Pastaer og faste stoffer til farvning og trykning.

f Naturharpikser; Politur; Tørrende olier; Tørremidler (sikkativer);

Terpentin.

g Andre poleremidler end politur; Skivoks.

h Fremstilling af lim.

j Andre klæbemidler end lim; Fremgangsmåder til klæbning (generelt).

FORKLARENDE NOTE: Organiske makromolekylære, klæbende forbindelser eller produkter, der hovedsagelig er baseret derpå, klassificeres altid som forbindelsen eller produktet i C 08, men brugen af forbindelserne eller produkterne til klæbning klassificeres her.

k Forskellige stoffer og blandinger.

C 10

Brændsel; Smøremidler; Bitumen (asfalt)

b Fremstilling af gas, koks, tjære o.lign. materialer ved tørdestillation af carbonholdige materialer (krakning af olier C 10 g).

c Tjære og tjærefremstilling; Træeddike.

d Briketter; Ildtændere; Overføring af flydende brændsel til fast form; Brændsel i fast form og forædling deraf.

f Skæring, tørring og oparbejdning af tørv.

g Omdannelse af anden art end under C 10 b anført, f.eks. krakning, destruktiv hydrogenering, polymerisering, isomerisering, reformering, krakning i forbindelse med polymerisering af carbonhydrider, kulholdigt materiale og andre carbonholdige materialer inkl. bitumen og voksarter, til fremstilling af blandinger af luftformige, flydende eller faste carbonhydrider: Udvinding af olier og fraktioner (kun blandinger) af carbonhydridholdige materialer, inkl. naturlige produkter og de foran nævnte omdannelsesprodukter; Rensning og blanding af carbonhydridholdige brændstoffer; Mineralvoks og blandingsprodukter.

h Fremstilling af acetylen ved våde metoder; Rensning heraf.

j Fremstilling af vandgas, luftgas, generatorgas og blandinger deraf.

k Rensning af kulgas, vandgas, luftgas og generatorgas.

l Brændsel, der ikke er anført andet steds.

m Smøremidler; Mineraloliedispersioner. Animalske og vegetabilske olier, faste fedtstoffer, fedtagtige stoffer og voksarter; Fedtsyrer hidrørende fra disse;

Rensemidler; Lys

b Udvinding (presning, ekstraktion), raffinering og konservering af fedtstoffer, fedtagtige stoffer (f.eks. lanolin), fede olier og voksarter inkl. udvinding fra spildprodukter; Æteriske olier; Parfumer (tørrende olier C 09 f).

c Fedtsyrer fra faste fedtstoffer, fede olier og voksarter; Lys; Fedtstoffer, olier og fedtsyrer fremstillet ved kemisk modificering af fedtstoffer, olier eller deraf udvundne fedtsyrer.

d Rensemidler i almindelighed; Sæbe og sæbefremstilling (inkl. harpikssæber til limning af papir); Glycerol.

C 12

Gæringsindustri; Øl; Spirituosa; Vin; Eddike; Gær

b Gæringsfremgangsmåder, apparater, midler og udgangsmaterialer til almindelig anvendelse.

c Malt; Urt; Humle; Ethanolisk gæring (ethanol, øl, gær).

d Fremstilling af andre kemiske forbindelser end ethanol ved mikrobiologiske processer, f.eks. gæring, biosyntese.

f Destillation og rektifikation af forgærede opløsninger; Genvinding af biprodukter; Denaturering af og denatureret alkohol.

g Vin; Andre alkoholiske drikke (undtagen øl); Fremstilling af disse.

h Pasteurisering; Sterilisering; Konservering; rensning; Klaring; Ældning.

j Eddike; Fremstilling heraf.

k Fremgangsmåder og apparater til mikrobiologisk forskning; Isolering, identificering og dyrkning af mikroorganismer inkl. virus; Mikrobiologiske materialer og apparater.

l Rensning af fade; Begnings- og afbegningsmaskiner; Fadudbrændere; Bryggeritilbehør; Kælderredskaber.

C 13

Sukker; Stivelse; Lignende kulhydrater

b Vaskning af råmaterialer før udvinding af sukker, stivelse eller lignende kulhydrater (opbevaring af landbrugsprodukter på gården A 01 f; Andetsteds end på gården B 65 g).

c Skæremaskiner; Snitteknive; Pulppresser.

d Udvinding og rensning af sukkersaft.

f Udvinding og forarbejdning af råsukker, sukker og sirup.

g Fordampere; Kogere.

h Skæremaskiner til sukker; Kombinerede findelings-, sorterings- og pakkemaskiner til sukker.

j Ekstrahering af sukker af melasse.

k Glucose; Invertsukker; Lactose; Maltose; Andre sukkerarter (kemisk syntese af sukkerarter C 07 c).

l Stivelse; Dekstrin; Lign. kulhydrater (biologisk syntese af stivelse eller dekstran C 12; produkter baseret på stivelse eller dets derivater eller dets nedbrydningsprodukter, f.eks. dekstrin, C 08 b).

C 14

Skind; Huder; Pelsværk; Læder

b Mekanisk behandling og forarbejdning af skind, huder og Læder i almindelighed; Pelsskæremaskiner; Fremstilling af drivremme; Tarmspaltemaskiner; Indretninger til Læderfabrikation.

c Kemisk behandling af huder, skind og læder, f.eks. garvning, imprægnering, overfladebehandling; Apparater dertil; Midler til garvning (farvning og blegning af læder og pelsværk D 06).

C 21

Jerns metallurgi

b Fremstilling af jern og stål inkl. forbehandling af malme, udvinding af råjern, direkte udvinding af jern, højovne og luftopvarmere.

c Behandling af råjern (rensning, fremstilling af svejsejern og stål).

d Hærdning og udglødning af stål og jern (også af genstande som værktøj o.lign.); Fremgangsmåder til at gøre jern smedeligt ved afkulning, anløbning og andre behandlinger (cementering ved diffusionsprocesser C 23 c).

C 22

Metallurgi (ikke jern); Legeringer inkl. jernholdige legeringer

b Udvinding og rensning af metaller på anden måde end under C 22 d anført; Forbehandling af malme; Behandling af slagger (slaggeruld C 03).

c Legeringer; Jernholdige legeringer.

d Elektrolytisk og elektrotermisk udvinding og rensning af metaller.

f Ændring af den fysiske struktur af andre metaller og legeringer end jern og stål.

C 23

Bearbejdning og behandling af metaller ved andre midler end mekaniske

b Elektrolytisk overfladebehandling (metalovertræk); Galvanoplastik; Overtrækning ved elekforese.

c Apparater og fremgangsmåder, der ikke er omhandlet andetsteds, til overtrækning af materialer med metal; Diffusionsmetoder til overfladebehandling af metaller.

d Påføring af emalje og andre glasagtige overtræk på metaller (kemisk sammensætning af emaljerne C 03 c).

f Kemisk overfladebehandling, der ikke omfattes af C 23 b-d; Forhindring af metallers korrosion ved hjælp af midler, der ikke er omhandlet andet steds (maling B 44; Ved blødgøring og rensning af vand C 02).

g Rensning og affedtning af metalgenstande ved andre kemiske metoder end elektrolytiske (rensemidler i almindelighed C 11 d; poleremidler C 09 g).

D 01

Naturlige og kunstige tråde og fibre (glasfibre, mineraluld, slaggeuld C 03; metaltråde B 21)

b Mekanisk behandling af naturligt fibermateriale til udvinding af spindefibre.

c Kemisk behandling af naturligt fibermateriale til udvinding af spindefibre; Carbonisering.

d Mekanisk fremgangsmåder og apparater til fremstilling af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd.

f Kemiske forhold vedrørende fremstillingen af kunsttråd, -fibre, -børster og -bånd.

D 02

Spinding

b (Underklassen bortfaldet. Indholdet overført til D 01 b).

c Forbehandling af spindefibre.

d Finspinding og tvinding; Garner.

f Spoling, oplægning og pakning af garn.

D 03

Vævning

b Maskiner til det forbedrende arbejde.

c Fagdelingsmekanismer (skaft- og jacquardmaskiner).

d Fremstilling af vævede stoffer uden flor; Vævede stoffer uden flor.

f Fremstilling af vævede stoffer med flor; Fløjl; Plys; Chenille.

g Rør-, strå- og trævævning.

h Vævning af metaltråd.

j Værktøj; Redskaber.

k Hjælpemaskiner til brug ved vævning (krydsindlæsning af kædetrådene, Passering, andrejning og knytning af kædetråde, fremstilling af patroner og kort).

D 04

Fletning; Fremstilling af kniplinger; Maskinstrikning; Possementvarer; Ikke-vævede stoffer

b Strikning inkl. maskinstrikning.

c Fletning og fremstilling af kniplinger inkl. bobbinet- eller ætskniplinger; Flettemaskiner.

d Possementvarer.

f Tæppeknytning (fremstilling af tæpper o.lign.).

g Knytning af net (undtagen fremstilling af metaltrådsnet B 21 f).

h Filt.

j Andre ikke-vævede stoffer.

D 05

Syning; Brodering

b Syning.

c Brodering.

D 06

Blegning, vaskning, farvning, appretering af og trykning på tekstiler; Farvning og blegning af læder; Sengefjer; Tapeter og gulvbelægninger

NOTE: Ordene »(mekanisk del)» eller »(kemisk del)» refererer i hvert enkelt tilfælde til hele den pågældende underklasse.

b Blegning, farvning, mercerisering, imprægnering, vaskning af spindefibre, garner, vævede stoffer og andre tekstiler; Valkning af vævede stoffer o.lign.; Farvning og blegning af læder (mekanisk del).

c Forædling og udsmykning af garn, stoffer og strikkede varer (mekanisk del)

d Trykning på garn, vævede stoffer, strikkede varer, gulvbelægninger og tapeter (mekanisk del).

f Vaskning inkl. appretering (mekanisk del)

g Rensning af sække; Maskiner til rensning og holdbargøring af sengefjer; Tilberedning af sengefjer.

h Foldning, sammenlægning, dublering, måling, opvikling, opskæring, opsætning, pakning af garn, vævede stoffer o.s.v. (mekanisk del).

j Fremstilling af plisse; Fremstilling af ruche.

k Gulv- og vægbeklædninger, f.eks. linoleum, linkrusta, voksdug, kunstlæder, tapet (mekanisk del).

l Blegning inkl. optisk blegning, tørrensning og vaskning af fibre, tråde, garner, vævede stoffer, fjer eller genstande af fibermateriale; Blegning af læder eller pelsværk (kemisk del) (kemisk behandling af fibermateriale for at erholde fibre til spinding D 01; behandling af tråde eller fibre af glas, mineraluld eller slaggeuld C 03; blegning af papir, papirmasse eller bomuldslinters D 21).

b Behandling, der ikke er omhandlet andetsteds, af fibre, tråde, garner, vævede stoffer, fjer eller fibrøse genstande fremstillet af sådanne materialer (kemisk del).

n Materialer til beklædning af vægge, gulve o.lign., f.eks. linoleum, voksdug, kunstlæder, tagpap, bestående af et fibrøst lag dækket med et lag af makromolekylærte materiale (kemisk del).

p Farvning af og trykning på tekstiler; Farvning af læder, pelsværk eller faste makromolekylære produkter i en hvilken som helst form (kemisk del) (farvning af papir D 21; farvning af glasfibre C 03c; bejdsning af D06 m; trykning på overfladen af andre materialer end tekstiler B 41 m).

q Udsmykning af tekstiler (kemisk del) farvning og trykning D 06 p).

r (Underklassen bortfaldet. Indholdet overført til D 06 m).

D 07

Reb; Kabler (ikke-elektriske)

D 21

Fremstilling af papir; Udvinding af cellulose

b Fibrøse råmaterialer og deres mekaniske behandling.

c Udvinding af cellulose ved fjernelse af ikke-celluloseholdige produkter fra celluloseholdige materialer; Genvinding af lud; Apparater dertil.

d Behandling af det opløste materiale inden dets overføring til papirfremstillingsmaskinen; Tilføjelse af substanser til papirbanen dannet i maskinen.

f Maskiner til papirfremstilling; Fremgangsmåder ved fremstilling af papir på disse.

g Tilbehør til papirfremstillingsmaskiner.

h Pap; Papir; Deres fremstilling på andre måder end under D 21 f anført.

j Fremstilling af genstande af celluloseholdige fibersuspensioner; Papmache.

E 01

Bygning af veje, jernbaner og broer

b Jernbaneoverbygning; Overbygningsredskaber; Maskiner til brug ved fremstilling af skinneveje af enhver art.

c Bygning af og belægninger til veje, sportspladser o.s.v.; Maskiner og hjælperedskaber til bygning og reparation.

d Bygning af broer og viadukter; Samling af broer.

f Supplerende indretninger såsom udstyr til veje, bygning af perroner, vejskilte, snehegn o.s.v.

g Bygning af tunneler.

h Renholdelse af gader og skinneveje.

E 02

Vandbygning; Fundering

b Vandbygning, f.eks. omlægning af vandløb, kystbeskyttelse, diger, sluser , dæmninger, havne- og kystbygningsarbejder, kanaler, vandriste, landvinding.

c Indretninger og anlæg til løftning af skibe.

d Fundering.

f Opmudring; Jordflytning (udgravning af tørv C 10 f).

E 03

Vandforsyning; Kloakering

b Anlæg og fremgangsmåder til fremskaffelse, opsamling og fordeling af vand.

c Vandforsyning i huse.

d Vandklosetter, urinaler med skylle- og desinfektionsanordninger inkl. ventiler til disse.

f Kloakanlæg; Ventilation og tømning af slamkister.

E 04

Byggeri

b Almindelige bygningskonstruktioner; Vægge; Tage; Lofter; Isolering og anden beskyttelse af bygninger (indramning af åbninger til døre, vinduer og lignende E 04 f).

c Byggeelementer; Byggematerialer (til isolering E 04 b; elementer, der tjener til hjælp ved bygningsarbejder E 04 g; til broer E 01 d; til tunneler E 01 g; til minedrift E 21; byggeelementer med videre anvendelsesområde end byggeri F 06).

d Tagbeklædning; Kvistvinduer; Ovenlysvinduer; Tagrender; Værktøj til tagtækning.

FORKLARENDE NOTE: Denne underklase omfatter ikke alene tagbeklædninger, men også enhver lignende vandtæt beklædning mod regn, sne, hagl o.s.v. på andre dele af bygninger (beklædning af ydervæggene med puds eller andet porøst materiale E 04 f).

f Bygningers indre og ydre udstyr, f.eks. trapper, gulve, vinduer og døre.

g Stilladser; Forme; Forskallinger; Byggeredskaber og andre hjælpemidler til bygningsarbejder og deres benyttelse; Håndtering af byggematerialer på byggepladsen; Reparation, nedbrydning og andet arbejde på eksisterende bygninger.

FORKLARENDE NOTE: I denne underklasse omfatter betegnelsen »stillads« andre understøtninger til lignende formål.

h Særlige bygningstyper (fundering E 02 d).

E 05

Låse; Nøgler; Vindues- og dørbeslag; Pengeskabe

b Låse og tilbehør; Låse uden nøgler; Håndjern.

c Rigler og andre spærreindretninger, særlig til døre og vinduer.

d Hængsler og andre ophængningsindretninger til døre og vinduer.

f Dør- og vindueslukkere, stoppeindretninger, beslag o.s.v.

g Pengeskabe; Pengeskabshængsler.

E 21

Minedrift

b Dybdeboring.

c Maskiner og fremgangsmåder til minedrift og stenbrydning.

d Skakter; Skatuddybning; Gallerier, Afstivning af gallerier.

f Ventilation; Sikkerhedsindretninger; Transport; Grubeopfyldning;

Redningsvæsen.

F 01

Dampmaskiner;

Dampakkumulatorer

b Dampmaskiner med frem- og tilbagegående stempler.

c Dampmaskiner med roterende eller svingende stempler.

d Damp- og luftturbiner; Enkeltheder, der er fælles for turbiner i almindelighed.

f Glidestyringer; Flad- og stempelglidere.

g Drejegliderstyringer.

h Ventilstyringer.

j Tilbehør til dampmaskiner, for så vidt det påvirker maskinens drift.

k Særlige indretninger til udnyttelse af dampkraft;

Dampakkumulatorer.

F 02

Motorer med indvendig forbrænding; Motorer til luft og særlige fluider;

Fjeder- og vægtmotorer

b Stempelmotorer.

e Turbinemotorer.

d Styring; Regulering.

f Bestanddele.

g Varmlufts- og trykluftsstempelmotorer; Stempelmotorer med ydre forbrænding; Udnyttelse af udstødningsgassen fra forbrændingsmotorer.

h Motorer til særlige fluider.

j Motorer drevet ved fjedre, vægte eller ved animalsk kraft; Motorer til udnyttelse af solenergien.

k Anlæg til fremdrivning ved reaktionskraft.

l Kombinerede motorer og anlæg.

F 03

Vind- og vandkraftmaskiner

b Vandturbiner; Vandhjul.

c Andre vandkraftmaskiner, f.eks. vandtryksmotorer og motorer til udnyttelse af kraften fra tidevand og bølgeslag.

d Vindmotorer.

F 04

Kompressorer; Blæsere; Luftpumper

b Blæsebælge.

c kompressorer og luftpumper med frem- og tilbagegående stempler.

d Roterende kompressorer, blæsere og luftpumper.

f Vacuumpumper og kompressorer af injektortypen.

g Volumetriske kompressorer og vacuumpumper, der ikke omfattes af F 04 b eller c.

F 05

Pumper; Andre apparater til hævning af væsker

b Pumper med frem- og tilbagegående stempler; Membranpumper; Slangepumper.

c Centrifugal- og andre turbinepumper.

d Pulsometre; Trykluftspumper; Injektionspumper; Hydrauliske væddere.

f Øseindretninger (spandeapparater); Øsehjul; Andre vandløftningsapparater.

g Pumper, der ikke omfattes af F 05 b-f.

F 06

Maskinelementer og aggregater; Generelle foranstaltninger til tilvejebringelse og opretholdelse af maskiners og anlægs rigtige funktion

b Indretninger til indbyrdes fastholdelse og sikring af maskindele, f.eks. søm, bolte, klemmeforbindelser, kiler (dekorative hoveder på søm, skruer o.s.v. A 47 g).

c Aksler; Lejer.

d Koblinger; Bremser.

f Fjedre; Støddæmpere; Midler til dæmpning af vibrationer.

g Kæder; Drivremme.

h Drivværker.

j Stempler; Cylindre; Pakninger.

k Ventiler; Taphaner; Haner; Svømmere til deres betjening.

l Rør; Rørforbindelser; Isolations- og rustbeskyttelsesmidler.

FORKLARENDE NOTE: I denne underklasse omfatter betegnelsen »rør« alle arter af rør, der ikke er særligt udformet til andre formål end til fremføring af luftarter, væsker, materialer eller genstande.

m Stel; Maskinfundamenter.

n Smøring (særlige udførelsesformer til brug i specielle maskiner eller apparater klassificeres sammen med de pågældende maskiner eller apparater).

p Sikkerhedsindretninger i almindelighed (sikkerhedsindretninger til maskiner eller apparater til specielle formål klassificeres sammen med de pågældende maskiner eller apparater).

q Elementer til finmekanik.

r Hydrodynamik (d.v.s. midler til at påvirke luftarters eller væskers strømning).

FORKLARENDE NOTE:

Denne underklasse omfatter påvirkning af grænselagsfænomener og andre foranstaltninger og metoder, der ikke omfattes af andre klaser, til påvirkning af væskers og luftarters strømning i forhold til af dem berørte overflader og efter at de har forladt disse overflader, f.eks, frembringelse eller undertrykkelse af turbulens afbøjning af strømme, styring af strømme gennem bøjninger i ledninger, påvirkning af fordeling af væsker og luftarter i en ledning, formindskelse af væskefriktion.

F 07

Våben; Ammunition

b Håndskydevåben undtagen de under F 07 c og k omhandlede; Tilbehør.

c Luft-, fjeder- og legetøjsskydevåben; Knaldapparater; Buer og pile; Apparater til at kaste og slynge genstande.

d Skyts og dets affutager og transportvogne (flammekastere F 07 j).

f Ammunition; Transport og pakning af ammunition.

g Skydeskiver; Markørstandere; Kuglefangere.

h Indretninger og apparater til sigtning; Indstilling af skydevåben.

j Pansring; Pansrede tårne, vogne og dækninger; Angrebs- og forsvarsmidler i almindelighed.

k Automatiske håndskydevåben; Maskingeværer; Automatisk skyts.

l Brandrør.

F 21

Belysning; Fordeling og udnyttelse af gas

b Lygter; Fakler; Grubelamper; Lampetilbehør.

c Samling og fordeling af lys; Reflektorer; Lyskastere; Afblændingsindretninger.

d Kombinationer af forskelligartede lyskilder.

f Gasbeholdere; Fordeling af gas; Gasrør og -haner; Gastrykregulatorer; Gasblandere og -kompressorer.

g Gastændere; Indretninger til tænding og slukning af gaslygter.

h Glødelegemer o.s.v.

j Brændere med væge (andre brændere F 23 d,f).

F 22

Frembringelse af damp

b Dampkedler (til centralopvarmning F 24 d).

c Særlige fremgangsmåder til fremstilling af damp; Opvarmning af kedler med forudophedede stoffer; Lukkede fyringsanlæg.

d Forvarmning af mekanisk rensning af fødevand; Fødevandstilførsel; regulering af vandcirkulationen.

f Vandstandsglas; Signalindretninger; Sikkerhedsindretninger.

g Dampledninger; Tørring og overhedning af damp; Vandudladere.

h Rensning af dampkedler og kedelrør.

j Montering og tætning af rør.

F 23

Fyringsanlæg og dermed beslægtede indretninger

b Fyringsanlæg til fast brændsel.

c Fyringsanlæg til pulverformet brændsel.

d Fyringsanlæg til flydende brændsel.

f Fyringsanlæg til luftformigt brændsel og til metallurgiske ovne.

g Krematorieovne og renovationsforbrændingsovne.

h Riste inkl. rensning og ildragning.

j Skorstensindretninger; Rensning af skorstene og kedelrør; Bortfjernelse af aske; Udskilning af partikler fra røg.

k Tilførsel af brændsel til fyringsanlæg.

l Lufttilførsel og trækregulering.

m Fyrrum; Tilbehør.

n Regulering og kontrollering af forbrænding.

p Særlige fremgangsmåder til frembringelse af varme.

F 24

Opvarmnings- og ventilationsanlæg i bygninger

b Varmeovne og komfurer til fast brændsel.

c Andre ovne og komfurer.

d Centralopvarmning.

f Luftkonditionering; Ventilation.

g Opvarmning af vand (badeovne); Indbygning af anlæg til varmtvandsforsyning.

F 25

Kuldefrembringelse; Fremstilling og opbevaring af is; Varmeudveksling; Fortætning af luftarter vanskeligt kondenserbare ved mekaniske midler

b Kuldemaskiner.

c Fremstilling af is og iscreme (kuldemaskiner F 25 b).

d Køleskabe; Kølerum; Iskasser.

f Kondensatorer til damp eller andre fluider.

g Åbne varmeudvekslingsapparater.

h Lukkede varmeudvekslingsapparater.

f Fortætning af luftarter; Adskillelse af fortættede luftartsblandinger; Beholdere til opbevaring af luftarter under højt tryk og fyldning af sådanne beholdere.

F 26

Tørring; Tørringsanlæg; Tørreovne; Kaffebrændere

b Maskiner, fremgangsmåder og apparater til tørring; Tørreovne (maltkølle C 12 c).

c Brændere (kaffe o.lign.).

G 01

Måling

b Instrumenter til måling af længde og tykkelse; Deleapparater; Krumpassere; Måleapparater til værksteder; Lærer o.lign.

c Måleinstrumenter til geodætisk, nautisk, aeronautisk og geofysisk brug; Fotogrammetri.

d Apparater til angivelse og optegnelse af målinger i almindelighed.

f Apparater til måling af rumindhold, strømning og væskehøjde.

g Vægte; Vejeindretninger.

h Måling og analyse af infralyd-, lyd- og ultralydsvingninger; Kombineret frembringelse og måling af ultralydsvingninger.

j Måling og analyse af infra-rødt synligt eller ultraviolet lys, f.eks. fotometre og kolorimetre.

k Termometre, f.eks. bolometre, og optiske pyrometre; Meteorologiske instrumenter; Kalorimetre; Termostater.

l Instrumenter til måling af kraft, f.eks. dynamometre, trykmålere, indikatorer; Apparater til måling af styrke og væsketæthed.

m Afprøvning af maskiner, f.eks. afbalancering af maskindele.

n Undersøgelse af stoffers kemiske og/eller fysiske egenskaber inkl. laboratorieudstyr.

p Hastighedsmålere.

q Tælleværker; Omdrejningstællere; Skridttællere; Taxametre.

r Måling af elektriske størrelser.

G 02

Optik

b Optiske elementer og systemer, f.eks. linser, prismer og spejle.

c Briller.

d Optiske instrumenter.

G 03

Fotografi; Kinematografi

b Kameraer; Kinematografiske kameraer; projektører og tilbehør.

c Fotografiske fremgangsmåder; Lysfølsomme overflader, plader, films og papirer; Farvetotografi; Røntgenfotografi; Plastisk fotografi og kinematografi; Fotoskulptur.

d Fotografisk tilbehør; Mørkekamre.

f Fotomekanisk reproduktion.

G 04

Urmageri

b Ure og lommeure (ikke-elektriske); Kalenderure; Urværksdrevne datovisere.

c Elektriske ure.

d Maskiner og værktøj til urmageri.

f Korttidsmåling inkl. præcisionssystemer.

G 05

Regulering; Styring

b Grundlæggende systemer og konstruktionsdele, f.eks. følere og servo-motorer.

c Hastighedsregulering og styreindretninger til kraftmaskiner.

d Regulatorer for ikke-elektriske størrelser, der ikke falder ind under G 05 c.

f Regulatorer for elektriske størrelser og elektriske maskiner.

g Styreindretninger.

G 06

Regning; Bogføring

b Konstruktionselementer.

c Mekaniske cifferregnemaskiner (addition, subtraktion, multiplikation go division).

d Elektro-mekaniske cifferregnemaskiner (elektroniske G 06 f).

f Elektroniske regnemaskiner inkl. maskiner, der styres af hulkort eller -strimler eller magnetiserbare eller andre optegningsmidler.

g Mekaniske og elektriske regneapparater og regnestokke.

h Kassekontrol-apparater.

j Regnskabs- og bogføringsmaskiner.

k Statistiske maskiner; Apparater til mærkning af, sortering af og samling af data fra kort, ark og lignende med statistiske optegnelser; Bærere for optegnelser.

G 07

Kontrolapparater

b Apparater til trykning og udstedelse af billetter; Apparater til registrering af billetpriser; Frankeringsapparater.

c Apparater til registrering af ankomst- og afgangstid og personkontrol; Registrering og angivelse af maskiners funktion; Afstemnings- og lotteriapparater.

d Apparater til veksling og sortering af mønter.

f Salgsautomater og lignende apparater.

G 08

Signalering

b Signal- og alarmapparater til boliger og hoteller; Ringeindretninger til tårnklokker.

c Fjernmeldeapparater for tilstande og måleværdier.

d Kommandoapparater; Brand- og polititelegrafer.

f Akustisk og optisk signalering;

Fløjter; Sirener; Tågehorn o.s.v.

G 09

Undervisning; Reklame

b Undervisningsmateriale (for musik G 10 g); Planetarier; Glober; Landkort.

c Chifrerings- og dechifreringsapparater.

d Rejselister og lignende oversigtsplaner; Evighedskalendere (drevne ved urværk G 04 b).

f Bevægelig, akustisk og optisk reklame og udstilling (i form af butiksinventar A 47 f).

g Anden reklame og udstilling (i form af butiksinventar A 47 f).

G 10

Musikinstrumenter; Akustik

b Orgler; Harmonier.

c Klaverer.

d Orkesterinstrumenter; Strengeinstrumenter; Blæseinstrumenter; Harmonikaer.

f Mekaniske musikinstrumenter (automatiske).

g Undervisnings- og hjælpemidler til musik.

h Elektriske musikinstrumenter (tonefrembringelse ad elektrisk vej).

j Optagelse og gengivelse af lyd.

k Akustik, der ikke er omhandlet andet steds.

G 21

Atomkernefysik

H 01

Elektrotekniske elementer

b Kabler; Ledninger; Isolatorer (bølgeledere H 01 p).

c Modstande.

c Ferromagnetiske kerner; selvinduktions- eller magnetspoler; Magneter; Magnetisering eller afmagnetisering.

f Induktionselementer; Transformatorer (transformatorer, selvinduktionsspoler og drosselspoler til brug i strømforsyningsnet og lignende strømforsyningsanlæg og arbejdende ved disses frekvens H 02 l; ferromagnetiske kerner og selvinduktions- eller magnetspoler i almindelighed H 01 d).

g Kondensatorer; Kondensatorer, ensrettere, detektorer, afbrydere og lysfølsomme apparater af elektrolytisk art.

h Relæer.

j Elektriske vakuumrør (elektronrør) og udladningslamper (buelamper med elektroder der forbruges H 05 b; partikelacceleratorer H 05 h; overspændingsbeskyttere H 02 d).

FORKLARENDE NOTE: Denne underklasse omfatter kun apparater til frembringelse, påvirkning eller udnyttelse af en strøm af elektroner og/eller ioner, (f.eks. til regulering, indikation eller omkobling af elektrisk strøm, optælling af elektriske impulser, frembringelse af lys eller andre elektromagnetiske svingninger, såsom røntgenstråler), og som har et lukket hylster, i hvilket der findes en bestemt luftart, damp eller vacuum, hvis egenskaber og tryk er bestemmende for det pågældende apparats virkemåde.

k Elektriske glødelamper.

l Halvlederapparater (elektrolytiske apparater H 01 g eller H 01 m; termoelektriske elementer H 01 m).

FORKLARENDE NOTE: Denne underklasse omfatter halvlederapparater med mindst eet spærrelag, som er nødvendig for deres virkemåde, og som adskiller områder af forskellig ledningsevnetype, idet mindst eet område har P, P +, N, N +, I, eller S type ledningsevne.

m Galvaniske elementer; Akkumulatorer; Termo-elektriske elementer.

n Hylstre til elektriske apparater.

p Bølgeledere; Resomatorer, kabler eller andet udstyr af bølgeledertype (antenner H 04 d).

FORKLARENDE NOTE: I denne underklasse omfatter udtrykket »bølgeledertype« anvendt på transmissionsledninger kun højfrekvenskoaxialkabler og Lecherledninger, og anvendt på resonatorer, forsinkelsesled, og anvendt på andet udstyr, alle apparater, der har fordelt induktion og kapacitet.

H 02

Fremstilling, omformning og fordeling af elektrisk energi

b Strømtavler; Fordelingsanlæg.

c Afbrydere og omskiftere.

d Beskyttelsesmidler, f.eks. smeltesikringer og overspændingsbeskyttere.

f Ledningskoblere; Strømaftagere.

g Installation af elektriske kabler og ledninger.

h Beskyttelse af levende væsener mod elektriske stød.

j Indbyrdes anbringelse af maskiner, apparater og ledninger.

k Elektrodynamiske maskiner.

l Transformatorer, selvinduktionsspoler og drosselspoler til brug ved strømforsyningsnet og lignende strømforsyningsanlæg og bestemt til at arbejde ved netfrekvensen (transformatorer og selvinduktionsspoler i almindelighed H 01 f; ferromagnetiske kerner og selvinduktions- eller magnetspoler i almindelighed H 01 d).

m Apparater til omformning mellem vekselstrøm og vekselstrøm, mellem vekselstrøm og jævnstrøm og mellem jævnstrøm og jævnstrøm (med bevægelige dele H 02 n).

n Andre generatorer, motorer og omformere.

p Styring af generatorer, motorer og omformere.

H 03

Elektrisk svingnings- og impulsteknik

b Frembringelse af elektriske svingninger.

c Modulation; Nøgling.

d Demodulation og overføring af modulation fra en bølgebærer til en anden.

f Forstærkere.

g Regulering af generering og forstærkning.

h Impedansnet; Filtre; Svingningskredse; Resonatorer (undtagen hulrumsresonatorer og lignende resonatorer H 01 p).

j Afstemning af resonatorer.

k Impulsteknik.

H 04

Elektrisk kommunikationsteknik

b Transmission karakteriseret ved transmissionsmidlet; Interferens- og støjundertrykkelse eller begrænsning.

c Transmission karakteriseret ved modulationsmetoden.

d Antenner.

f Synkroniserede transmissionsanlæg.

g Retningsbestemt transmission.

h Radiotransmission.

j Multipleks transmission.

k Hemmelig transmission; Støjsending.

l Telegrafi.

m Telefoni.

n Billedtelegrafi; Fjernsyn.

p Radiopejling, stedbestemmelse, afstands- og hastighedsmåling;

Radionavigationssystemer.

H 05

Særlige anvendelse af elektrisk strøm

b Elektrisk opvarmning og svejsning; Elektrisk belysning for så vidt den ikke er omhandlet andetsteds.

c Elektriske hegn.

d Opsporing af skjulte masser; Geologisk udforskning.

f Atmosfærisk elektricitet; Statisk elektricitet; Jordstrømme.

g Elektro-, strålings- og magnetoterapi; Røntgenteknik.

h Frembringelse og akcelerering af elektrisk ladede partikler og af neutroner.

j (Underklasen ophævet. Indholdet overført hovedsagelig til H 01 j).

Udenrigsministeriet, den 24. juli 1964.

Per Hækkerup.

Officielle noter

(* 1) Dette dokument træder i stedet for teksten indeholdt i tillæget til den europæiske konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser.

(* 2) I denne bemærkning anvendes udtrykket »klassifikationsenhed« til at betegne en klasse, der ikke har nogen underklasse, en underklasse eller en underafdeling, der har en klassificeringsbetegnelse og udgør en yderligere opdeling af dette system.