Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 13. oktober 1976 mellem Danmark og Den tyske demokratiske Republik om udførelse af bjærgningsarbejder i de to landes indre og ydre territorialfarvande.


Den 13. oktober 1976 undertegnedes i Berlin en overenskomst mellem Danmark og Den tyske demokratiske Republik om udførelse af bjærgningsarbejder i de to landes indre og ydre territorialfarvande.

Overenskomsten og den dertil knyttede brevveksling har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

mellem Kongeriget Danmarks regering og Den tyske demokratiske Republiks regering om udførelse af bjærgningarbejder i Kongeriget Danmark og Den tyske demokratiske Republiks indre og ydre territorialfarvande

Kongeriget Danmarks regering og Den tyske demokratiske Republiks regering,

som ønsker at videreudvikle det gode naboforhold mellem de to stater på grundlag af folkerettens principper,

som tager i betragtning, at hurtig hjælp til skibe og ladninger i nød kan være af afgørende betydning,

som har for øje, at nødstedte skibe må have mulighed for i hvert enkelt tilfælde at rekvirere den mest hensigtsmæssige hjælp,

er blevet enige om at indgå denne overenskomst.

Artikel 1

I nærværende overenskomstbetyder:

     1. Skib' - et fartøj af hvilken som helst type, som bruges i havmiljøet, herunder hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer, flydende fartøjer og faste eller flydende platforme.

     2. Bjærgning' - enhver handling fra søen, inklusive hjælpe- og slæbeydelser, der ydes til redning af nødstedte skibe og deres ladning.

     3. Søulykke' - kollision, skibbrud, stranding, manøvreudygtighed eller anden hændelse om bord på eller uden for et skib, der fører til eller kan føre til truende fare for et skib eller ladning.

Artikel 2

 • (1) Nærværende overenskomst finder anvendelse på Den tyske demokratiske Republiks indre og ydre territorialfarvand med undtagelse af de i »Nautische Mitteilungen fur Seefahrer« bekendtgjorte områder, hvor sejlads og opankring er forbudt, eller hvor det er forbudt Den tyske demokratiske Republiks statsborgere at drive fiskeri.
 • (2) Nærværende overenskomst finder anvendelse på dansk indre og ydre territorialfarvand i Østersøen, i Kattegat og Skagerrak, I Nordsøen, i de danske sunder og bælter samt ved Færøerne med undtagelse af de i »Efterretninger for Søfarende« bekendtgjorte områder, hvor sejlads og opankring er forbudt, eller hvor det er forbudt danske statsborgere at drive fiskeri.
 • (3) Andragende om tilladelse til at foretage bjærgningsarbejder i områder, hvor bjærgning ifølge stk. 1 og 2 er forbudt, vil blive underkastet velvillig og omgående behandling.

Artikel 3

 • (1) Hvis et skib, der fører en af de kontraherende parters flag, under sejlads eller ophold i den anden kontraherende parts indre eller ydre territorialfarvand udsættes for en søulykke, kan skibsføreren eller rederen rekvirere bjærgningshjælp fra skibe, der fører en af de kontraherende parters flag.
 • (2) Hvis et skib, der fører en af de kontraherende parters flag, uden for den anden kontraherende parts territorialfarvand udsættes for en søulykke, der berører dets sødygtighed, og det har behov for uopsættelig hjælp, kan det med hjælp fra et andet skib, som sejler under samme flag, bringes ind i den anden kontraherende parts ydre eller indre territorialfarvand for at få udbedret skaden. I dette tilfælde finder de i artikel 4 fastsatte bestemmelser for adgang til det ydre og indre territorialfarvand også anvendelse på det hjælpende skib.
 • (3) Skibe, der sejler under en af de kontraherende parters flag, og som befinder sig i den anden kontraherende parts ydre eller indre territorialfarvand, er forpligtet til under hensyntagen til nærværende overenskomst at overholde denne parts retsforskrifter, især vedrørende bjærgningsarbejder og udenlandske skibes og statsborgeres ophold.
 • (4) Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke vedkommende kontraherende parts ret til at udføre handlinger i sit ydre eller indre territorialfarvand til imødegåelse af alvorlig, overhængende fare, der truer den kontraherende part eller skibsfarten i forbindelse med søulykken.

Artikel 4

 • (1) Den i artikels 3 forudsete adgang til de kontraherende parters indre og ydre territorialfarvand for at udføre bjærgningsarbejder tilsikres på betingelse af, at underretning om søulykkens art og omfang og navnene på den organisation og det eller de skibe, der skal udføre bjærgningarbejdet, gives til vedkommende myndigheder i det land, på hvis indre eller ydre territorialfarvand det nødstedte skib befinder sig.
 • (2) Sådan underretning skal gives snarest muligt og senest ved bjærgningsskibets indsejling i den anden kontraherende parts ydre territorialfarvand.
 • (3) Såfremt det i stk. 2 nævnte skib allerede befinder sig i den anden parts ydre eller indre territorialfarvand, skal underretning gives, inden bjærgningsarbejdet påbegyndes.
 • (4) Fremgangsmåden ved afgivelse af den i nærværende artikel omhandlede underretning vil blive fastsat ved brevveksling.

Artikel 5

 • (1) Indsættelse af bjærgningsskibe, der ikke fører en af de kontraherende parters flag, kræver tilladelse fra den kontraherende part, i hvis ydre eller indre territorialfarvand den fra søen ydede bistand skal ske. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der skal indsættes bjærgningsmateriel, der ikke tilhører en kontraherende parts myndigheder eller en i en af de kontraherende parter hjemmehørende fysisk eller juridisk person.
 • (2) Tilladelse i henhold til stk. 1 skal gives snarest muligt, medmindre der foreligger vægtige grunde til afslag.
 • (3) Fremgangsmåden ved ansøgning om den i denne artikel nævnte tilladelse vil blive fastsat ved brevveksling.

Artikel 6

Bjærgning ved hjælp af orlogsskibe eller skibe, der anvendes af staten i ikke-kommercielt øjemed, kan finde sted under iagttagelse af de forskrifter, der til enhver tid er i kraft i hver af de kontraherende stater om sådanne udenlandske skibes indsejling og ophold i denne ydre og indre territorialfarvand.

Artikel 7

 • (1) Hvis et skib, der sejler under en af de kontraherende parters flag, har været udsat for en søulykke i den anden kontraherende parts ydre eller indre territorialfarvand, og hvis skibet af den grund udgør fare for skibsfart eller fiskeri eller i betydeligt omfang hindrer disse, eller der opstår forurening med olie eller andre skadelige stoffer, eller en væsentlig risiko herfor må befrygtes, kan vedkommende myndigheder anmode skibets ejer om inden for en rimelig frist at fjerne skibet, eller hvis skibet er sunket, at tilvejebringe den efter omstændighederne nødvendige vanddybde over det. Som rimelig frist regnes den tid, der medgår til underretning, til de nødvendige forhandlinger med bjærgningsselskabet, til den nødvendige forberedelse af bjærgningen og til bjærgningssskibets sejlads til ulykkesstedet.
 • (2) De kontraherende parter skal foranledige, at skibsførere, der sejler under deres flag, ved en søulykke, der medfører skibets ophold i den anden kontraherende parts ydre eller indre territorialfarvand, på forespørgsel fra denne parts myndigheder giver sådanne detaljerede oplysninger om skib og ladning, som står i forbindelse med foranstaltninger til forhindring eller bekæmpelse af havforurening, samt samarbejder med disse myndigheder.
 • (3) Hvis ejeren af et skib, der sejler under en af de kontraherende parters flag, nægter eller ser sig ude af stand til at fjerne skibet eller påbegynde de i stk. 1 nævnte forholdsregler inden for en rimelig frist, kan den anden parts kompetente myndigheder selv gennemføre de nødvendige forholdsregler for ejerens regning.
 • (4) Hvis bjærgning eller fjernelse af skibet er tvingende nødvendig på grund af fare for skibsfarten, truende havforurening eller i øvrigt til begrænsning af ulykkens omfang, er den pågældende kontraherende parts myndigheder berettiget til for ejerens regning at foranledige skibet bjærget eller fjernet eller at træffe foranstaltninger til tilvejebringelse af den nødvendige vanddybde over det.
 • (5) I intet af de i nærværende artikel nævnte tilfælde hæfter skibets ejer for, hvad udgifterne overstiger den for skibe, der sejler under vedkommende lands flag, gældende ansvarsbegrænsning.
 • (6) Hvis et skib, der fører en af de kontraherende parters flag, udsættes for en søulykke i et uden for territorialfarvandet liggende område, i hvilket den anden kontraherende parts myndigheder skal varetage opgaver til sikring af den internationale skibsfart, og hvis skibet af den grund udgør fare for skibsfarten eller i væsentlig grad hindrer denne, vil de kontraherende parters kompetente myndigheder omgående optage forhandlinger med henblik på at sikre en snarlig bjærgning eller fjernelse af skibet.

Artikel 8

 • (1) Nærværende overenskomst berører ikke de kontraherende parters rettigheder og pligter, der følger af internationale sørets- og skibsfartskonventioner.
 • (2) De kontraherende parters stilling til spørgsmål vedrørende international søret forbliver uberørt af denne overenskomst.

Artikel 9

Anvendelse af denne overenskomst på orlogsskibe og skibe, der benyttes af staten i ikke-kommercielt øjemed, medfører ingen indskrænkning i den for disse skibe efter de almindeligt anerkendte folkeretlige regler gældende immunitet.

Artikel 10

Nærværende overenskomst afsluttes for et tidsrum af 3 år. Den forlænges med et år ad gangen, medmindre en af de kontraherende parter skriftligt opsiger overenskomsten ikke senere end 6 måneder før udløbet af gyldighedsperioden.

Artikel 11

Nærværende overenskomst træder i kraft på datoen for udveksling af diplomatiske noter, i hvilke de kontraherende parter giver meddelelse om opfyldelse af de forfatningsmæssige forudsætninger for overenskomstens ikrafttræden.

Udfærdiget i Berlin den 13. oktober 1976 i to eksemplarer, heraf eet

på dansk og eet på tysk, hvorved begge tekster har samme gyldighed.

For kongeriget Danmarks

regering

K.B.Andersen

For Den tyske demokratiske Republiks

regering

Oskar Fischer

Oversættelse.

Berlin, den 13. oktober 1976.

Deres Excellence,

I forbindelse med den i dag undertegnede overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den tyske demokratiske Republiks regering om udførelse af bjærgningsarbejder i Kongeriget Danmarks og i Den tyske demokratiske Republiks indre og ydre territorialfarvande har jeg den ære at bekræfte, at den i overenskomstens artikler 4 og 5 omhandlede fremgangsmåde ved afgivelse af underretning og indgivelse af ansøgning vil være som følger:

     1. Fra dansk side vil underretningen respektive ansøgningen blive rettet til Den tyske demokratiske Republiks trafikministerium direkte pr. telex nr. 112250 (svar: mfv in dd). Sker underretningen respektive indgivelsen af ansøgning pr. radio, skal radiostation Rugen-radio benyttes. Sker underretningen respektive indgivelsen af ansøgning over VHF, skal sørednings- og trafikcentral Rostock (Rostock port control) benyttes.

     2. Fra DDR's side vil underretningen respektive ansøgningen blive rettet direkte til telex nr. 64471 (svar: SOK DK) eller pr. radio til søredningscentralen i Århus (telegramadresse: Marine, Århus) via en af følgende offentlige kystradiostationer: Lyngby, Blåvand, Skagen, Rønne og Torshavn.

     3. Underretningen respektive ansøgningen skal betegnes »urgent« (XXX).

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min udmærkede højagtelse.

K.B.Andersen

Hans Excellence

Den tyske demokratiske Republiks

udenrigsminister

Oskar Fischer.

Oversættelse.

Berlin, den 13. oktober 1976.

Deres Excellence,

I forbindelse med den i dag undertegnede overenskomst mellem Den tyske demokratiske Republiks regering og Kongeriget Danmarks regering om udførelse af bjærgningsarbejder i Den tyske demokratiske Republiks og i Kongeriget Danmarks indre og ydre territorialfarvande har jeg den ære at bekræfte, at den i overenskomstens artikler 4 og 5 omhandlede fremgangsmåde ved afgivelse af underretning og indgivelse af ansøgning vil være som følger:

     1. Fra DDR's side vil underretningen respektive ansøgningen blive rettet direkte til telex nr. 64471 (svar: SOK DK) eller pr. radio til søredningscentralen i Århus (telegramadresse: Marine, Århus) via en af følgende offentlige kystradiostationer: Lyngby, Blåvand, Skagen, Rønne og Torshavn.

     2. Fra dansk side vil underretningen respektive ansøgningen blive rettet til Den tyske demokratiske Republiks trafikministerium direkte pr. telex nr. 112250 (svar: mfv in dd). Sker underretningen respektive indgivelsen af ansøgning pr. radio, skal radiostation Rugen-radio benyttes. Sker underretningen respektive indgivelsen af ansøgning over VHF, skal sørednings- og trafikcentral Rostock (rostock port control) benyttes.

     3. Underretningen respektive ansøgningen skal betegnes »urgent« (XXX).

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede

højagtelse.

Oskar Fischer

Hans Excellence

Hr. K.B.Andersen

Kongeriget Danmarks udenrigsminister.

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 11 i kraft den 14. januar 1977.

Udenrigsministeriet, den 15. april 1977.

K.B.Andersen.

Officielle noter

Ingen