Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af en international overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, undertegnet i Paris den 25. februar 1954. (* 1)


Ved kongelig resolution af 29. april 1955 har Danmark ratificeret følgende i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, til hvilken folketinget den 17. marts 1955 forud havde meddelt sit samtykke:

OVERENSKOMST VEDRØRENDE SKIBSSTATIONER I NORDATLANTEN

Regeringerne i BELGIEN, CANADA, DANMARK, FRANKRIG, IRLAND, ISRAEL, ITALIEN, HOLLAND, NORGE, SVERIGE, SCHWEIZ, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND og AMERIKAS FORENEDE STATER, der alle er medlemmer af den internationale civile luftfartsorganisation (i det efterfølgende benævnt »organisationen«),

der på en konference i Paris afholdt af organisationens råd (i det efterfølgende benævnt »rådet«) i henhold til artikel XVII i den internationale overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, undertegnet i London den 12. maj 1949, samt den dertil knyttede protokol underskrevet i Montreal den 28. maj 1952, har behandlet spørgsmålet om en revision og fornyelse af nævnte overenskomst, og

som har besluttet at afslutte en ny overenskomst til sikring af den fortsatte etablering, finansiering, opretholdelse og drift af stationsskibe på skibsstationer i Nordatlanten og derved at bidrage til luftfartens sikkerhed, regelmæssighed, effektivitet og økonomi i den nordatlantiske region, alt i overensstemmelse med organisationens generelle hensigt og formål,

har i dette øjemed udpeget nedennævnte repræsentanter, der er blevet enige om følgende:

ARTIKEL I

1. De i nærværende artikel nævnte kontraherende regeringer skal, under de i nærværende overenskomst foreskrevne betingelser, levere, opretholde og drive dertil egnede stationsskibe (i det efterfølgende benævnt »skibe«) på skibsstationer i Nordatlanten (i det efterfølgende benævnt »stationerne«), således som nærmere angivet i nedenstående tabel og i nærværende artikels afsnit 2:

 

 Station Position     Ansvarlige    Antal skibe i 

              regeringer    fremtidig drift 

 B    56 grader 30 N  Canada        1 

 -    51 grader 00 W  De Forenede Stater  2 

 C    52 grader 45 N  De Forenede Stater  3 

 -    35 grader 30 W  -   -    -    3 

 D    44 grader 00 N  De Forenede Stater  2 1/2 

 -    41 grader 00 W  -   -    - 

 E    35 grader 00 N  De Forenede Stater  2 1/2 

 -    48 grader 00 W  -   -    -    - 

 A    62 grader 00 N ! Norge         2 

 -    33 grader 00 W ! Sverige 

 I    59 grader 00 N ! 

 -    19 grader 00 W ! 

 J    52 grader 30 N ! Det Forenede 

 -    20 grader 00 W !   Kongerige    4 

 K    45 grader 00 N ! Frankrig       2 

 -    16 grader 00 W !  -         - 

 M    66 grader 00 N ! Holland        2 

 -    02 grader 00 E !  -- 

Stationernes beliggenhed er angivet på kortet i nærværende overenskomsts bilag I.

2. Driften af stationerne A, I, J, K og M skal fordeles mellem Frankrigs, Hollands, Norges og Sveriges samt Det Forenede Kongeriges skibe, således som disse landes regeringers myndigheder måtte træffe aftale om, efter følgende plan:

 • a) For såvidt angår perioden, der udløber den 31. december 1954:
   
  
   Station     Ansvarlige regeringer 
  
    A       Norge 
  
    -       Sverige 
  
    I       Det Forenede Kongerige 
  
    J       Det Forenede Kongerige 
  
    K       Frankrig 
  
    M       Holland 
  
  
 • b) For så vidt angår perioden 1. januar 1955-30. juni 1956:
 • I) I princippet skal betjeningen af stationerne A, I, J og K efter tur varetages af følgende landes skibe, således at hvert land yder det ud for dets navn anførte antal vagttjenester på de angivne stationer:
   
  
               A  I  J  K 
  
   Frankrig         6  -   6  11 
  
   Holland         5  6  6  6 
  
   Det Forenede Kongerige 12  17  11  6 
  
  

I ovennævnte bestemmelses forstand skal en sådan vagttjeneste omfatte tjeneste på station i 24 dage.

 • II) Station M skal betjenes af Norge og Sverige.

3. Såfremt forlængelse af nærværende overenskomst måtte finde sted i overensstemmelse med artikel XIX, skal bestemmelserne i nærværende artikels afsnit 2 fortsat være gældende med den fornødne ændring af datoerne.

ARTIKEL II

1. Beliggenheden af enhver af stationerne kan ændres:

 • a) af den kontraherende regering eller de kontraherende regeringer, som det påhviler at drive de der stationerede skibe på betingelse af, at samtykke hertil først indhentes hos et flertal af de andre kontraherende regeringer af eller gennem rådet, eller
 • b) af rådet, forudsat at samtykke hertil først indhentes hos et flertal af de kontraherende regeringer, herunder den kontraherende regering eller de kontraherende regeringer, som det påhviler at drive skibe på den pågældende station.

ARTIKEL III

1. For så vidt angår perioden, der begynder den 1. juli 1954 og udløber den 30. juni 1956, skal nedenfor anførte kontraherende regeringer til organisationen årligt udrede i halvårlige rater hvert års 1. oktober og 1. april de ud for deres respektive navne anførte beløb:

 

 Belgien .................. engelske pund 64.469 

 Danmark .................. engelske pund 41.565 

 Israel ................... engelske pund 11.000 

 Italien .................. engelske pund 30.537 

 Schweiz .................. engelske pund 45.807 

2. Nedennævnte kontraherende regeringer skal være berettigede til af de i henhold til nærværende artikels afsnit 1 erlagte betalinger at modtage de ud for deres respektive navne anførte beløb:

 

 Frankrig ..................engelske pund 69168 

 Holland .................. engelske pund 5.510 

 Norge .................... engelske pund 46.467 

 Sverige .................. -   - 

Det Forenede Kongerige ... pund 72.2333. Ethvert beløb, der måtte blive modtaget af organisationen fra regeringerne i henholdsvis Spanien og Island som bidrag til udgiften ved stationernes drift, skal fordeles blandt nedenstående kontraherende regeringer i de ud for deres respektive navne angivne andele:

 

 Belgien ............... 8.08% 

 Danmark...............  5.21% 

 Frankrig .............. 15.20% 

 Italien ............... 3.82% 

 Holland............... 19.02% 

 Norge................. 13.92 

 Sverige ............... - 

 Schweiz ............... 5.74% 

 Det Forenede Kongerige 29.01% 

4.a) beløb, der måtte indgå til organisationen i henhold til nærværende artikels afsnit 1, skal af organisationen så hurtigt som muligt tilstilles de i nærværende artikels afsnit 2 angivne regeringer i forhold til de ud for deres respektive navne anførte beløb.

 • b) Ethvert beløb, der måtte blive modtaget af organisationen i henhold til nærværende artikels afsnit 3, skal fordeles og til sin tid af organisationen betales til de i nærværende artikels afsnit 3 angivne kontraherende regeringer med de i samme stykke anførte andele.

ARTIKEL IV

1.a) Hver af de kontraherende regeringer skal senest den 1. marts 1955 i den form, som rådet måtte foreskrive, meddele rådet alle detaljerede oplysninger vedrørende de i året 1954 af dens civile luftfartøjer foretagne flyvninger over Nordatlanten.

 • b) Hver af de kontraherende regeringer, der er ansvarlige for driften af eet eller flere skibe, skal senest den 1. marts 1955 i den af rådet foreskrevne f orm meddele rådet alle detaljerede oplysninger vedrørende omkostningerne ved driften af sådant skib eller sådanne skibe for året 1954.
 • c) Efter at have modtaget ovennævnte oplysninger skal rådet undersøge forholdet mellem omkostningerne ved driften af de skibe, der er brugt til betjeningen af stationerne A, I, J, K og M, og det kontantbeløb, der skulle være disponibelt fra kontantbidragene til driften af sådanne skibe, og, såfremt det skønner det nødvendigt at fastlægge en rimelig fordeling af forpligtelserne blandt de pågældende stater, da at foretage en revideret beregning af betalingsforpligtelserne og retten til at modtage kontantbidrag, i henhold til artikel III, i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for nærværende overenskomst. Resultaterne af denne beregning skal senest den 1. maj 1955 tilsendes de kontraherende regeringer.

2. Medmindre nærværende overenskomst i henhold til artikel XIX bringes til ophør den 30. juni 1956, skal de kontraherende staters forpligtelser med hensyn til at erlægge betalinger og deres ret til at modtage betalinger i henhold til bestemmelserne i artikel III, henholdsvis afsnittene 1, 2 og 3, for året, der begynder den 1. juli 1956, være som revideret i overensstemmelser med rådets beregninger.

3. Nærværende artikels afsnit 1 og 2 med den fornødne ændring af de deri indeholdte datoer skal være bestemmende for de kontraherende regeringers rettigheder og forpligtelser med hensyn til at meddele oplysninger, modtage de derpå baserede af rådet foretagne endelige beregninger samt at modtage og erlægge betalinger for påfølgende år, så længe nærværende overenskomst ikke er bragt til ophør.

ARTIKEL V

Den irske regering skal til organisationen udrede et årligt kontantbidrag på engelske pund 1.000, som ifølge nærværende overenskomsts betingelser ikke skal kunne forhøjes, så længe Irlands luftfartøjer ikke driver trafik på Nordatlanten.

ARTIKEL VI

1. De kontraherende regeringer forpligter sig til at drage omsorg for, at de af dem på stationerne drevne skibe udfører de i bilag II til nærværende overenskomst angivne hverv.

2. Bilag II til værværende overenskomst kan ændres af rådet, når samtykke hertil foreligger fra et flertal af de kontraherende regeringer, herunder fra de regeringer, som det i henhold til nærværende overenskomst påhviler at drive mindst 15 skibe.<

ARTIKEL VII

Rådet skal i samråd med sådanne andre internationale organisationer, som det måtte skønne hensigtmæssigt, koordinere stationernes almindelige driftsprogram. Rådet skal holde den meteorologiske verdensorganisation informeret om de meteorologiske hensyn i forbindelse med enhver foranstaltning, som det påtænker at træffe i forbindelse med en sådan koordinering, og skal opfordre den meteorologiske verdensorganisation til at sende repræsentanter til ethvert møde, der sammenkaldes for at gennemføre en sådan koordinering.

ARTIKEL VIII

Med forbehold af de i nærværende overenskomsts bilag II indeholdte bestemmelser skal

 • a) stationerne drives i overensstemmelse med de anvendelige fastlagte bestemmelser, anbefalede retningslinier, reglementer og anvisninger, der er godkendt af rådet, for så vidt som disse måtte berøre luftfartens sikkerhed;
 • b) de meteorologiske observationer foretages og rapporterne indsamles på stationerne og videregives til hovedvejrtjenesterne eller vejrforudsigelsescentralerne i overensstemmelse med de behørige fremgangsmåder og anvisninger, der er foreskrevet af den meteorologiske verdensorganisation.

ARTIKEL IX

En kontraherende regering skal ikke kunne beregne sig afgifter for nogen af de tjenester, der i henhold til nærværende overenskomsts bestemmelser udføres på en station af skibe, der drives af nævnte regering, medmindre sådant måtte vedtages af alle de kontraherende regeringer.

ARTIKEL X

1. Hver kontraherende regering skal tilsende rådet sådanne rapporter, som dette med rimelighed kan kræve, vedrørende anvendelsen af de tjenester, der ydes af de på stationerne drevne skibe.

2. Hver kontraherende regering, der driver skib eller skibe på stationer, skal tilsende rådet sådanne rapporter, som dette med rimelighed kan kræve, vedrørende driften af det skib eller de skibe, der drives af den pågældende regering.

3. Rådet skal tilsende de kontraherende regeringer en årlig rapport vedrørende driften og anvendelsen af stationerne baseret på de af de kontraherende regeringer indsendte rapporter.

ARTIKEL XI

En kontraherende regering kan træffe aftale med en hvilken som helst anden kontraherende regering om at overtage samtlige eller nogle af de denne i henhold til nærværende overenskomst påhvilende forpligtelser. En sådan aftale skal af vedkommende kontraherende regeringer meddeles organisationens generalsekretær, som skal underrette de andre kontraherende regeringer herom.

ARTIKEL XII

De ekstraordinære udgifter, organisationen måtte have i forbindelse med nærværende overenskomst, skal så vidt muligt refunderes gennem de i artikel V fastsatte bidrag samt, med forbehold af de i artikel III, afsnit 3, indeholdte bestemmelser, gennem de kontante bidrag, der modtages af organisationen i henhold til de i artikel XVII indeholdte bestemmelser. Efter at organisationens ekstraordinære udgifter er afholdt, fordeler rådet ethvert eventuelt overskydende beløb af sådanne bidrag mellem de kontraherende regeringer på retfærdigt grundlag og i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for nærværende overenskomst. Såfremt bidragene ikke er tilstrækkelige til at dække organisationens udgifter, skal det manglende udredes af de kontraherende regeringer med lige stor beløb.

ARTIKEL XIII

Såfremt en kontraherende regering, uden at have indhentet de øvrige kontraherende regeringers samtykke hertil, helt eller delvis undlader at opfylde sine i nærværende overenskomst fastsatte forpligtelser, hvad enten disse måtte bestå i kontante bidrag eller anden ydelse, skal rådet rådføre sig med de andre kontraherende regeringer om, hvilke foranstaltninger der vil være at træffe, samt sammenkalde en konference, såfremt det ikke skulle være muligt ved sådan rådføring at tilvejebringe en ordning, der kan accepteres af et flertal af disse regeringer, herunder alle de regeringer, hvis finansielle forpligtelser berøres deraf.

ARTIKEL XIV

Rådet kan når som helst sammenkalde en konference af interesserede regeringer til behandling af ethvert spørgsmål i forbindelse med nærværende overenskomst, såfremt anmodning herom fremsættes af een eller flere af de kontraherende regeringer, og rådet skønner, at en sådan konference er nødvendig.

ARTIKEL XV

Enhver tvist, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af nærværende overenskomst eller dennes bilag II, og som ikke bilægges ved forhandling, skal på begæring af en kontraherende regering, der er part i tvisten, henvises til rådet til udtalelse.

ARTIKEL XVI

1. Nærværende overenskomst står indtil den 30. april 1954 åben for undertegnelse af de i dens indledning nævnte regeringer.

2. Nærværende overenskomst skal ratificeres af de underskrivende regeringer. Ratifikationsinstrumenterne skal snarest muligt deponeres hos organisationens generalsekretær.

ARTIKEL XVII

1. Enhver regering, der ikke har underskrevet nærværende overenskomst, kan tiltræde denne ved hos organisationens generalsekretær at deponere et tiltrædelsesinstrument tillige med et tilsagn om på de i nærværende overenskomst indeholdte betingelser og vilkår at erlægge sådanne bidrag i kontante beløb eller på anden måde, som rådet måtte skønne rimeligt under hensyntagen til de fordele, som den pågældende regering måtte have ved stationernes drift.

2. Rådet kan også træffe aftale på lignende basis med en regering, der ikke har underskrevet nærværende overenskomst

ARTIKEL XVIII

Nærværende overenskomst træder i kraft mellem de underskrivende regeringer, som har ratificeret den, tidligst den 1. juli 1954, når regeringer, som det påhviler at drive mindst 15 af de i nærværende overenskomsts artikel I omhandlede skibe, har deponeret deres ratifikationsinstrumenter. For så vidt angår enhver regering, som senere ratificerer overenskomsten, træder denne i kraft fra den dato, på hvilken den pågældende regering deponerer sit ratifikationsinstrument.

ARTIKEL XIX

1. Nærværende overenskomst udløber den 30. juni 1956, medmindre forlængelse deraf finder sted i overensstemmelse med nærværende artikels afsnit 2.

2.a) Medmindre der af een eller flere af de kontraherende regeringer, som det i henhold til nærværende overenskomst påhviler at drive eller afholde udgiften ved driften af i alt mindst 2 skibe, før den 1. juli 1955 indgives skriftlig meddelelse til organisationens generalsekretær om vedkommende regerings eller regeringers ønske om, at nærværende overenskomst bringes til ophør den 30. juni 1956, skal overenskomstens løbetid forlænges til den 30. juni 1957.

I nærværende afsnit 2 a)»s forstand skal den årlige udgift ved driften af et skib anses for at udgør engelske pund 80.922.

 • b) Nærværende overenskomst skal yderligere forlænges fra år til år, medmindre skriftligt opsigelsesvarsel, som bestemt i nærværende artikel, afsnit 2 a), indgives til generalsekretæren mindst eet år før udløbsdatoen for den sidst forudgående forlængelse.

3.a) Ved modtagelsen af en meddelelse om ønske om at bringe nærværende overenskomst til ophør i overensstemmelser med nærværende artikels afsnit 2 skal generalsekretæren underrette de kontraherende regeringer herom; og

 • b) rådet skal sammenkalde en konference så snart som muligt for at overveje situationen og muligheden for at afslutte en ny overenskomst.

ARTIKEL XX

1. En kontraherende regering kan udtræde af nærværende overenskomst den 30. juni 1956, eller såfremt nærværende overenskomst forlænges i overensstemmelse med artikel XIX, på datoen for udløbet af en forlængelsesperiode ved indgivelse af skriftligt varsel mindst 12 måneder i forvejen til organisationens generalsekretær om, at det er den pågældende regerings hensigt at udtræde af overenskomsten.

2. Efter at generalsekretæren har modtaget meddelelse fra en kontraherende regering om, at den ønsker at udtræde af overenskomsten, skal rådet rådføre sig med de andre kontraherende regeringer om, hvilke foranstaltninger der vil være at træffe, samt sammenkalde en konference, såfremt det ikke skulle være muligt ved sådan rådføring at træffe en ordning, der kan accepteres af et flertal af regeringerne, herunder alle de regeringer, hvis finansielle forpligtelser berøres deraf.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndigede, meddelt deres underskrift på deres respektive regeringers vegne.

UDFÆRDIGET i Paris den 25. februar 1954 på engelsk, fransk og spansk (idet alle tre tekster har samme gyldighed) i eet eksemplar, der vil være at deponere i den internationale civile luftfartsorganisations arkiv. bekræftede afskrifter af overenskomsten skal af organisationens generalsekretær tilsendes alle underskrivende og tiltrædende regeringer.

 

 Belgien: 

  sign: PAUL VAN ZEELAND 

 Canada: 

  sign. A.T.COWLEY 

 Danmark: 

  sign. G.CRONE-LEVIN 

 Frankrig: 

  sign. D.HAGUENAU 

 Irland: 

  sign. A.KENNAN 

 Israel: 

  sign. D.AVNY 

 Italien: 

  sign. A.AMBROSINI 

 Holland: 

  sign. A.P.DEKKER 

 Norge: 

  sign. CARL C.LOUS 

 Sverige: 

  sign. HENRIK WINBERG 

 Schweiz: 

  sign. P.G.SENN 

 Det Forenede Kongerige: 

  sign. O.G.SUTTON 

 Amerikas Forenede Stater: 

  sign. ERNEST T.A.LISTHER 

  sign. WILLIAM E.OBERHOLTZER, jr. 

 Bilag I 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag II

TJENESTER, DER VIL VÆRE AT UDFØRE AF STATIONSSKIBENE

A - Meteorologiske tjenester.

1. Der skal på alle stationsskibene foretages meteorologiske observationer i overensstemmelse med følgende program:

 • a) Overfladeobservationer 8 gange daglig, hvori medtages alle af den meteorologiske verdensorganisation for skibsobservationer foreskrevne elementer.
 • b) Særlige observationer af meteorologiske fænomener og betydningsfulde ændringer, som måtte forekomme mellem de faste observationstider.
 • c) Højdevindobservationer mindst 4 gange daglig, der normalt vil være at foretage ved hjælp af radar. Højdevindsobservationerne skal foretages op til en højde af mindst 55.000 fod. Såfremt radarudstyret måtte svigte, skal observationerne dog foretages ved hjælp af theodolit.
 • d) Observationer af tryk, temperatur og fugtighed i de højere luftlag, såfremt det er muligt 4 gange daglig og i hvert fald mindst 2 gange daglig.

2. Meldinger vedrørende de i afsnit 1 ovenfor omhandlede observationer skal sendes til de behørige kyststationer i de foreskrevne internationale meteorologiske koder.

3. Meldinger vedrørende observationer foretaget fra andre stationsskibe kan modtages og videresendes i overensstemmelse med nationale eller tosidede aftaler.

4. Meldinger vedrørende observationer foretaget fra et stationsskib skal efter anmodning sendes til luftfartøjer i klart sprog, Q-kode eller i den fastsatte internationale meteorologiske kode.

5. Meteorologiske meldinger, der forlanges af luftfartøjer, der påtænker at gå ned på vandet, skal afgives i klart sprog eller, såfremt der kan forventes sprogvanskeligheder, i Q-kode. Meldingerne skal indeholde følgende elementer i nedennævnte rækkefølge:

 • a) Trykket ved havets overflade.
 • b) Vindhastigheden ved overfladen angivet i knob og vindretningen i grader (misvisende).
 • c) Dønningens styrke og retning i grader (misvisende).
 • d) Søens tilstand.
 • e) Sigtbarhed.
 • f) Skymængde og højde af nederste skykant (både skylaget som helhed og eventuelle spredte skyer nedenunder).
 • g) Det øjeblikkelige vejr.

6. Enhver kontraherende regering, der driver eet eller flere stationsskibe, skal tilsende alle andre kontraherende regeringer kopier af alle regelmæssige meteorologiske overflade- og højdeobservationer, der foretages af sådant skib eller sådanne skibe.

7. Statistiske meteorologiske data og oversigter over de af stationsskibene foretagne observationer skal affattes på standardformularer, og kopier heraf skal udveksles mellem de kontraherende regeringer.

B - Eftersøgnings- og redningstjenester.

1. Stationsskibene skal udgøre en del af den almindelige eftersøgnings- og redningstjenesteorganisation og skal deltage i eftersøgnings- og redningstjenesteorganisation og skal deltage i eftersøgnings- og redningstjenesten i overensstemmelse med ICAO's bestemmelser samt med de i konventionen om sikkerhed for menneskeliv på søen indeholdte bestemmelser. I dette øjemed skal de forblive så nær som muligt ved de dem tildelte positioner, medmindre det måtte blive nødvendigt for dem at forlade sådanne positioner for at deltage i eftersøgnings- og redningstjenesten.

2. Stationsskibene skal så vidt muligt bistå luftfartøjer, som har meddelt, at de vil gå ned på vandet ved siden af skibet, med at foretage denne manøvre på heldig måde.

3. Stationsskibene skal medføre sådan eftersøgnings- og redningsudrustning, som er nødvendig for at foretage redningsaktion på søen, samt sådant lægeligt udstyr, som er nødvendigt for at yde overlevende hjælp.

4. Besætningen på stationsskibene skal have specialuddannelse i redningstjeneste på søen.

C - Kommunikationstjeneste.

Radioudstyret på stationsskibene skal være tilstrækkeligt til at tilsikre:

 • a) Modtagelse af sikkerheds-, nød- eller katastrofeopkald fra bevægelige enheder i luften eller på søen.
 • b) Forbindelse med skibe eller luftfartøjer i nød-, katastrofe- eller sikkerhedsøjemed.
 • c) Forbindelse på de regionale frekvenser, som anvendes for eftersøgnings- og redningstjeneste samt i ulykkesområdet i øvrigt.
 • d) Etablering af de normale forbindelser i den bevægelige tjeneste med luftfartøjer.
 • e) Forbindelse med kyststationer.

D - Radionavigationshjælpemidler for luftfartøjer.

Stationsskibene skal, når det måtte være nødvendigt, yde radionavigationshjælp til luftfartøjer ved anvendelse af følgende hjælpemidler:

 • a) Radiopejling.
 • b) Radiofyr.
 • c) Søgeradar på mikrobølge.

E - Anden tjeneste.

Ud over de i dovennævnte afsnit A, B, C og D angivne tjenester skal stationsskibene yde sådan anden tjeneste, som måtte være nødvendig, idet dog forudsættes, at ydelsen af sådanne tjenester ikke medfører nogen større yderligere belastning af det obligatoriske personel og udstyr om bord. Sådan anden tjeneste omfatter:

 • a) Indsamling og videregivelse af observationsmeldinger fra koffardiskibe, når dette er muligt og tilladt;
 • b) alle supplerende flyveledelsesfunktioner, som måtte blive foreskrevet.

F - Andre tjenester, der vil være at udføre i forbindelse med driften af stationsskibene.

De kontraherende regeringer skal bestræbe sig for at medtage sådanne oceanografiske og andre videnskabelige observationer i stationsskibenes observationsprogram, som måtte skønnes formålstjenlige.

For Danmarks vedkommende er overenskomsten trådt i kraft på datoen for deponeringen af Danmarks ratifikationsinstrument, den 1. juni 1955.

Udenrigsministeriet, den 10. august 1955.

H.C.Hansen.

Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse og stilling til overenskomsten er bekendtgjort ved: Bek. nr. 29 af 26/03/1965 Bek. nr. 60 af 12/08/1970