Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 1. december 1972 til ændring af overenskomsten af 25. februar 1954 vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, som ændret ved protokol af 13. maj 1970.


Den 1. december 1972 undertegnedes i Montreal en protokol til ændring af den i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, som ændret ved protokol af 13. maj 1970, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 42. af 10. august 1955 og nr. 5 af 17. januar 1972, Lovtidende C.

protokollen har følgende ordlyd (den franske og spanske tekst er udeladt):

PROTOKOL til ændring af den i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, som ændret ved den i London den 13. maj 1970 undertegnede protokol

De undertegnede regeringer,

som er af den opfattelse, at det er ønskeligt at ændre den i Paris den 25. februar 1954 undertegnede overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, som ændret ved den i London den 13. maj 1970 undertegnede protokol,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

I nævnte overenskomsts artikel I, stk. 1:

med virkning fra den 1. juli 1973 slettes henvisningen til station »E« inklusive beliggenheden (d.v.s. 35 grader 00' N 48 grader 00' V), den ansvarlige regering (d.v.s. Amerikas forenede Stater) samt antal skibe i fremtidig drift (d.v.s. 2 1/2).

På kortet i nævnte overenskomsts bilag I:

med virkning fra den 1. juli 1973 slettes alle henvisninger til station »E«.

Artikel 2

I nævnte overenskomsts artikel I, stk. 1:

Med virkning fra den 1. juli 1974 slettes henvisningen til station »A« inklusive beliggenheden (d.v.s. 62 grader 00' N 33 grader 00' V), ligesom antallet af skibe, som skal drives af Norge/Sverige, ændres fra 2 til 1.

I nævnte overenskomsts artikel I, stk. 2:

med virkning fra den 1. juli 1974 slettes henvisningen til station »A«.

På kortet i nævnte overenskomsts bilag I:

med virkning fra den 1. juli 1974 slettes alle henvisninger til station »A«.

Artikel 3

1. Denne protokol er åben for undertegnelse af de regeringer, som er deltagere i nævnte overenskomst, og træder i kraft den 1. juni 1973, forudsat at den er blevet undertegnet af et flertal af disse, herunder dem, som i henhold til nærværende overenskomst tilsammen er ansvarlige for driften eller finansieringen pr. 1. juli 1972 af mindst 17 skibe.

2. Enhver regering, som tiltræder overenskomsten den 1. juni 1973 eller senere, skal samtidig undertegne denne protokol.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndigede dertil, påført deres underskrift på deres respektive regeringers vegne.

NÆRVÆRENDE PROTOKOL skal stå åben for undertegnelse i hovedsædet for Organisationen for internationalcivil Luftfart i Montreal fra den 1. december 1972 på det engelske, franske og spanske sprog (idet alle tre tekster har samme gyldighed), i et enkelt originaleksemplar, som skal deponeres i arkivet hos Organisationen for international civil Luftfart. Bekræftede genpa§rter deraf skal af organisationens generelsekretær efter den 1. juni 1973 tilsendes alle de pågældende regeringer.

  • Underskrifter)

protokollen trådte i medfør af artikel 3, stk. 1, i kraft den 1. juni 1973.

Udenrigsministeriet, den 2. oktober 1973.

Ivar Nørgaard.

Officielle noter

Ingen