Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kartofler1)

 

I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter, som ændret ved lov nr. 1012 af 23. december 1998, §§1 og 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 18. juli 1996, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Autorisation

§ 1. Kartoffelavlere, der agter at avle læggekartofler, skal være autoriseret som læggekartoffelavler af Plantedirektoratet. Samme læggekartoffelavler kan kun indgå i eller have én autorisation.

    Stk. 2.Autorisation kan meddeles ejere eller brugere af en jordbrugsbedrift. En autorisation kan ikke sælges eller overdrages. Kun den autoriserede læggekartoffelavler eller en person, der overfor direktoratet udpeges som driftsansvarlig, kan ved sin underskrift forpligte sig over for direktoratet.

    Stk. 3. Ansøgning om autorisation skal være direktoratet i hænde inden den 15. marts det år, avlen etableres. Ansøgningen skal være ledsaget af de oplysninger, der er anført i bilag 1, afsnit A. Ved autorisation meddeles ansøgeren et autorisationsnummer.

§ 2. Autorisationen omfatter alle jordbrugsbedriftens arealer og tilhørende driftsbygninger samt eventuelle øvrige arealer, som læggekartoffelavleren har råderet over ifølge det Generelle LandbrugsRegister (GLR).

    Stk. 2. Ansøgning om ændring af autorisationen skal indgives inden den 15. marts det år, avlen etableres.

    Stk. 3. Enhver ændring vedrørende de jordbrugsarealer, der er omfattet af autorisationen, ved salg, køb, udleje, leje, til- og bortforpagtning eller lignende skal meddeles Plantedirektoratet senest den 15. april det år, avlen etableres. For præ-basis avlere gælder, at enhver ændring vedrørende jordbrugsarealer, der er omfattet af autorisationen, skal meddeles direktoratet senest den 15. april året før, avlen etableres.

§ 3. Autorisationen gælder, indtil den skriftligt afmeldes over for Plantedirektoratet. Direktoratet kan tilbagekalde autorisationen, hvis det konstateres, at betingelserne i bilag 1, afsnit B, for opretholdelse af autorisationen ikke længere er opfyldt.

§ 4. Autorisation efter § 1 kan meddeles til avl af

1) Meristemstiklinger (meristemudtager og meristemstiklingeproducent) eller

2) meristemknolde og -planter (meristemknoldprocent eller forsøgsinstitution) eller

3) præ-basis læggekartofler (præ-basis avler) eller

4) basis læggekartofler på særlige vilkår (basisavler med lukket avl) eller

5) basis læggekartofler (basisavler) eller

6) certificerede læggekartofler (certificeret avler) eller

7) certificerede læggekartofler samt spise-, foder- og industrikartofler (samdyrkningsavler).

§ 5. Virksomheder, herunder autoriserede avlere af læggekartofler, der agter at opbevare, sortere, pakke og sælge læggekartofler, skal være autoriseret som sorterevirksomhed for læggekartofler af Plantedirektoratet.

    Stk. 2. Virksomheder, herunder avlere af spisekartofler, der agter at sortere, pakke og sælge spisekartofler, skal være autoriseret som sorterevirksomhed for spisekartofler af direktoratet.

    Stk. 3. Autorisation kan meddeles virksomheder, der opfylder kravene i bilag 2, afsnit A. Ved autorisation meddeles virksomheden et autorisationsnummer.

    Stk. 4. Autorisationen gælder, indtil den skriftligt afmeldes over for direktoratet. Direktoratet kan tilbagekalde autorisationen, hvis det konstateres, at betingelserne i bilag 2 for autorisationen m.m. ikke længere er opfyldt.

    Stk. 5. Virksomheder omfattet af stk. 2, kan endvidere autoriseres til at indkøbe godkendte læggekartofler i forseglede pakninger og ompakker og videresælge dem i småpakninger, jf. bilag 5, nr. 5.1.2, litra b.

    Stk. 6. Stk. 1 - 3 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende

1) køber og videresælger godkendte læggekartofler i forseglede pakninger, eller

2) køber godkendte læggekartofler i forseglede pakninger på op til 50 kg og videresælger dem direkte til den endelige forbruger i åbne, mindre pakninger, eller

3) køber og videresælger spisekartofler, der er pakket og mærket på en autoriseret sorterevirksomhed, eller

4) køber spisekartofler, der er pakket og mærket på en autoriseret sorterevirksomhed og videresælger dem til den endelige forbruger i butikspakninger eller løsvægt.

§ 6. Autorisation til de i § 5 nævnte virksomheder meddeles virksomheden ved den person, der over for Plantedirektoratet udpeges som driftsansvarlig, og kun denne samt ejeren kan ved sin underskrift forpligte sig over for direktoratet. En læggekartoffelavler, der er autoriseret som sorterevirksomhed, for så vidt angår egen avl, kan ikke godkendes som ejer eller driftsansvarlig for en anden autoriseret sorterevirksomhed. En autorisation kan ikke sælges eller overdrages.

    Stk. 2. Skifter en autoriseret sorterevirksomhed ejer eller driftansvarlig, skal direktoratet underrettes skriftligt herom.

§ 7. Autoriserede læggekartoffelavlere og sorterevirksomheder for kartofler skal overholde betingelserne til driften i hhv. bilag 1, afsnit B, og bilag 2, afsnit B. De skal føre regnskab over deres beholdninger og over deres køb og salg af kartofler, der skal kunne dokumenteres. Regnskabet skal for hvert køb og salg indeholde oplysninger om dato, kartoffelsort, oprindelse, eventuel klasse, sælger hhv. køber, pakningsenheder og mængde. Regnskabet skal opbevares i mindst to år.

Registrering

§ 8. Virksomheder, der erhvervsmæssigt køber og sælger kartofler, som ikke er omfattet af mærkningskravene i § 18, stk. 1, eller § 20, stk. 1, nr. 2, samt virksomheder, der erhvervsmæssigt forarbejder kartofler, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over køb og salg af kartofler med angivelse af mængde, sort (hvor muligt), dato for køb og salg samt navn og adresse på sælger og køber af henholdsvis ind- og udgående partier. Regnskab over kartoffelpartierne skal opbevares i mindst 3 år og på begæring forevises direktoratet.

Avlsbestemmelser

§ 9. Autoriserede læggekartoffelavlere skal hvert år så vidt muligt inden den 15. oktober skriftligt oplyse Plantedirektoratet om, på hvilke arealer de agter at avle kartofler det følgende år. De øvrige oplysninger om den planlagte avl, der er nødvendige for kontrol og godkendelse af avlen, skal meddeles direktoratet skriftligt så vidt muligt inden den 15. maj.

    Stk. 2. Er anmeldelse af arealer ikke modtaget senest den 15. april og de øvrige oplysninger senest den 1. juni, afvises anmeldelsen.

Stk. 3. Direktoratet kan afvise at godkende et anmeldt areal, hvis der konstateres uoverensstemmelse mellem oplysningerne i anmeldelsen og de faktiske forhold.

 

§ 10. Til erhvervsmæssig avl af kartofler må kun anvendes kartofler af sorter, der

1) er optaget på den danske sortsliste over landbrugsplanter eller på De Europæiske Fællesskabers fælles sortsliste over landbrugsplanter, eller

2) er godkendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og hele avlen udføres til denne stat.

    Stk. 2. Til avl af præ-basis læggekartofler kan tillige anvendes kartofler af sorter, der er anmeldt til afprøvning med henblik på godkendelse til optagelse på sortsliste i en medlemsstat af Den Europæiske Union. Avlen må kun med tilladelse fra Plantedirektoratet sælges, før sorten er optaget på sortsliste.

§ 11. Erhvervsmæssig avl af læggekartofler af de kategorier, der er nævnt i § 4, nr. 2-7, skal ske efter bestemmelserne i bilag 3, hhv. bilag 8.

    Stk. 2. Autoriserede læggekartoffelavlere må på jordbrugsarealer omfattet af § 2, stk. 1, eller arealer i samdrift ikke have anden avl af kartofler end den, de er autoriseret til.

    Stk. 3. Erhvervsmæssig avl af spise-, foder- og industrikartofler skal ske efter bestemmelserne i bilag 6, afsnit A.

    Stk. 4. Dokumentation for indkøb af læggemateriale skal opbevares i 3 år. Som dokumentation skal anvendes plantepas og en faktura, der angiver sorterevirksomhedens og læggekartoffelavlerens autorisationsnummer, sortsnavn, klassebetegnelse og partiets størrelse. Som dokumentation vedrørende arealstørrelse, jf. bilag 6, afsnit A, nr. 6.1, litra c skal anvendes gødningsplan eller hektarstøtteansøgning.

§ 12. Affald i form af jord, sten, affaldsknolde og andet vegetabilsk affald (frugtsaft m.m.) fra virksomheder, der sorterer, vasker eller forarbejder kartofler, samt kildesorteret affald og spildevandsslam er underlagt de i stk. 2-4 nævnte restriktioner ved udbringning, med mindre affaldet har været underkastet kontrolleret kompostering eller hygiejnisering.

Stk. 2. Affald nævnt i stk. 1 må ikke udbringes på arealer omfattet af en autorisation til avl af læggekartofler, jf. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, med mindre affaldet udelukkende stammer fra den pågældende bedrift og efter Plantedirektoratets vurdering kan anvendes uden plantesundhedsmæssig risiko.

    Stk. 3. På et areal, hvor der er udbragt jord, sten eller affaldsknolde fra en virksomhed omfattet af stk. 1, må der ikke avles kartofler i de derpå følgende 3 år. Ved første kartoffelavl på arealet derefter skal anvendes en sort, der er resistent mod kartoffelcystenematoder, og avlen kan ikke anvendes som læggemateriale.

    Stk. 4. Uanset stk. 2 må frugtsaft fra stivelsesfremstilling udbringes på de nævnte arealer, men der kan derefter ikke etableres avl af læggekartofler på arealet for de følgende 12 måneder. Tilsvarende bestemmelser gælder for udbringning af overfladevand fra vandløb og søer m.m.

Avlskontrol, godkendelse og salg

§ 13. Kontrollen med, at arealer med kartofler, der er anmeldt til avlskontrol hos autoriserede præ-basis avlere, jf. § 4, nr. 3, overholder kravene i bilag 1 samt avlsnormerne i bilag 3, varetages af De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet. Avlskontrollen i øvrigt varetages af direktoratet.

§ 14. Avlen af kartofler, der opfylder bestemmelserne i § 10, § 11, stk. 1-2, og § 12, godkendes som læggekartofler i følgende avlsklasser:

Produktion under beskyttede forhold i væksthus eller lign.:

præ-basis læggemateriale klasse MK

1. markgeneration:

præ-basis læggekartofler klasse S1

2. markgeneration:

præ-basis læggekartofler klasse S2

3. markgeneration:

præ-basis læggekartofler klasse S3

4. markgeneration:

præ-basis læggekartofler klasse S4

5. markgeneration:

præ-basis læggekartofler klasse S5

6. markgeneration:

basis læggekartofler klasse E1

7. markgeneration:

basis læggekartofler klasse E2

8. markgeneration:

basis læggekartofler klasse E3

9. markgeneration:

certificerede læggekartofler klasse A

    Stk. 2. Uanset generation godkendes læggekartofler højst i klassen under læggematerialets klasse.

    Stk. 3. Kartofler godkendt som certificerede læggekartofler klasse A kan kun anvendes til avl af spise-, foder- og industrikartofler.

    Stk. 4. Plantedirektoratet kan anerkende læggemateriale, der svarer til de i stk. 1 nævnte klasser, avlet i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en anden stat, hvis avl af læggekartofler, det er besluttet at ligestille med avl her i landet.

§ 15. Læggekartofler må kun opbevares på avlsejendommen og på sorterevirksomheder, der er autoriseret hertil.

Stk. 2. Læggekartofler, der er fjernet fra avlsejendommen, må ikke føres tilbage til avlsejendommen, medmindre der er tale om kølerumsopbevaring på en sorterevirksomhed, der er autoriseret hertil, og læggekartoflerne er forblevet i lukkede, mærkede kasser under transport og opbevaring.

§ 16. Endelig godkendelse som læggekartofler meddeles på grundlag af en undersøgelse for forekomst af de virussygdomme, der er nævnt i bilag 3, afsnit A, nr. 3.10 (vinterafprøvning). Plantedirektoratet kan årligt fritage visse dele af læggekartoffelavlen fra vinterafprøvningen (dog ikke præ-basis avl til salg). Direktoratet fastsætter årligt antallet af stikprøver af præ-basis læggekartofler, der undersøges for forekomst af virus A, M, S og X. Undersøgelsen for virussygdomme foretages af De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug efter retningslinier fastsat af direktoratet.

    Stk. 2. Kartofler, der sælges som læggekartofler, før resultatet af vinterafprøvningen foreligger, må kun sælges som certificerede læggekartofler klasse A i pakningsenheder i form af sække på 50 kg. Den endelige modtager skal forinden skriftligt orienteres om, at resultatet af vinterafprøvningen og den endelige klassificering af partiet endnu ikke foreligger, men vil blive oplyst af sælger, så snart det foreligger.

§ 17. Den samlede avl fra adskilte arealer med samme sort af læggekartofler, dog ikke præ-basis avl, godkendes til salg i den laveste af de klasser, som avlen fra et af disse arealer godkendes i.

    Stk. 2. Præ-basis læggekartofler godkendt i klasse S1 - S5 kan sælges som præ-basis læggekartofler i klasse SE1, SE2 eller SE3, som basis læggekartofler eller som certificerede læggekartofler afhængig af resultatet af undersøgelsen for virusindhold (vinterafprøvning) jf. bilag 3, afsnit A, nr. 3.10.

    Stk. 3. Basis læggekartofler, der overholder avlsbestemmelserne i bilag 3, afsnit A, nr. 3.1, 3.2 eller 3.3, og bestemmelserne i nr. 3.6 og 3.7 samt de særlige normer i afsnit B, kan godkendes til salg i hhv. »EF-klasse 1«, »EF-klasse 2« og »EF-klasse 3«.

    Stk. 4. Ved salg skal læggekartofler af dansk avl samt udenlandsk avl sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.6, opfylde kvalitetsnormerne i bilag 4.

    Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke ved salg direkte fra avlsejendommen til en autoriseret sorterevirksomhed, hvis det sker under betegnelsen »usorterede kartofler«.

    Stk. 6. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde tillade salg af præ-basis læggekartofler, der ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 4, nr. 4.2-4.

    Stk. 7. Kartofler behandlet med spiringshæmmende midler må ikke sælges som læggekartofler.

§ 18. Læggekartofler af dansk avl samt udenlandsk avl sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.6, må kun sælges i forseglede pakninger, der opfylder bestemmelserne i bilag 5 om pakning, forsegling og mærkning.

    Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for læggekartofler, der af ikke autoriserede virksomheder købes i forseglede pakninger og videresælges i åbne, mindre pakninger direkte til den endelige forbruger.

    Stk. 3. Pakninger med læggekartofler, dog ikke småpakninger, skal være mærket med et plantepas, der er godkendt af Plantedirektoratet, og kun autoriserede sorterevirksomheder kan godkendes til at forsyne pakningerne med plantepas.

    Stk. 4. Plantepasset skal opfylde bestemmelserne i bilag 5, nr. 5.5.2 og nr. 5.6. Alle oplysninger skal trykkes på plantepasset og skal være klart læselige, uden rettelser og må ikke kunne udviskes.

    Stk. 5. Et plantepas må kun anvendes til den pakning, det oprindeligt er udstedt til.

    Stk. 6. Opdeles en pakning med læggekartofler, skal hver af de nye pakninger af en godkendt virksomhed forsynes med et nyt plantepas. Pakningerne må kun forsynes med nyt plantepas, hvis de fortsat overholder betingelserne for godkendelse.

    Stk. 7. Godkendelsen til udfærdigelse af plantepas kan tilbagekaldes, hvis direktoratet konstaterer, at betingelserne for anvendelsen af plantepas overtrædes.

    Stk. 8. Plantepas må kun fortrykkes på trykkerier, der er godkendt hertil af direktoratet.

Stk. 9. Fejltrykte plantepas samt plantepas fjernet fra endeligt kasserede partier af læggekartofler skal opbevares på den autoriserede sorterevirksomhed i mindst 2 år.

Stk. 10. Regnskab over plantepas udvisende detaljer omkring modtagelse, anvendelse samt beholdning skal opbevares på den autoriserede sorteringsvirksomhed i mindst 2 år.

    Stk. 11. Stk. 1 gælder ikke for læggekartofler, der er godkendt i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, og som opfylder bestemmelserne om kvalitet, pakning, forsegling og mærkning i denne stat.

§ 19. Autoriserede sorterevirksomheder skal senest ved forsegling af pakningerne anmelde hvert parti læggekartofler af dansk avl samt udenlandsk avl sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.6, på en særlig anmeldelsesformular til Plantedirektoratet med henblik på partikontrol.

    Stk. 2. Et parti kartofler, der kasseres af direktoratet, kan efter omsortering påny anmeldes til partikontrol. Årsagen til og tidspunktet for kassationen samt nummer på den første anmeldelsesformular skal meddeles direktoratet skriftligt ved anmeldelsen.

    Stk. 3. Kasseres et parti kartofler endeligt som læggekartofler, må kartoflerne kun sælges som spise-, foder- eller industrikartofler. Forsegling og plantepas på alle pakninger med kartofler af det kasserede parti skal fjernes snarest muligt.

§ 20. Kartofler kan sælges som henholdsvis spisekartofler klasse I og klasse II eller som nye kartofler, hvis de

1) opfylder kvalitetsnormerne i bilag 6, afsnit B, og

2) er pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 7.

    Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) kartofler, der sælges til en autoriseret sorterevirksomhed,

2) kartofler, der sælges fra en jordbrugsbedrift, forudsat,

a) at kartoflerne er avlet på denne bedrift eller på nærliggende bedrifter,

b) at ejerne eller brugerne af bedrifterne ikke er autoriseret efter § 1 eller § 5, og

c) at salg sker til den endelige forbruger, der selv medtager kartoflerne til brug i egen privat husholdning, og

3) spisekartofler, der

a) føres ind i landet fra en anden medlemsstat af Den Europæiske Union,

b) overholder lovgivningen om spisekartofler i denne stat, og

c) er mærket på dansk med oprindelsesland samt de øvrige oplysninger i bilag 7, nr. 7.2, i det omfang, disse er tilgængelige.

§ 21. Plantedirektoratet fører kontrol med, at kartofler, der sælges, opfylder bestemmelserne i §§ 17-20. Efter § 2, stk. 1, i lov om frø, kartofler og planter kan direktoratet vederlagsfrit udtage prøver af kartoffelknolde og -planter til undersøgelse.

    Stk. 2. Resultaterne af kontrollen med overholdelsen af avlsbestemmelserne for læggekartofler og kvalitetsnormerne for spisekartofler offentliggøres.

    Stk. 3. Indsigelser over marksynsrapporter samt klage over direktoratets afgørelser skal indsendes snarest muligt med henblik på at sikre, at grundlaget for en eventuel fornyet kontrol er uændret.

§ 22. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse til andre.

§ 23. Plantedirektoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at bekendtgørelsens bestemmelser fraviges ved forsøg, forskning og planteforædling.

    Stk. 2. Direktoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at virksomheder, der er autoriseret efter § 4, nr. 1 eller 2, samtidig foretager forædling af kartofler.

Stk. 3. Direktoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade produktion af meristemstiklinger, jf. § 4, nr. 1.

Transport

§ 24. Godkendte læggekartofler, der føres ind i landet fra en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, skal være mærket med et plantepas, hvor der i nr. 8 er anført »Danmark«, »DK« eller »d 1« til attestation af, at partiet overholder bestemmelserne om frihed for rizomania, jf. bilag 3, nr. 3.7.1, litra g.

    Stk. 2. Andre kartofler end læggekartofler kan kun føres ind i landet fra en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, hvis partiet ikke indeholder mere end én vægtprocent jord.

    Stk. 3. Uanset indholdet af jord kan et parti kartofler bestemt til stivelsesfremstilling føres ind i landet, hvis det sker direkte til en forarbejdningsvirksomhed.

§ 25. Ved transport af et parti kartofler, dog ikke læggekartofler, uden for dyrkningsområdet skal emballagen eller, ved transport i løs vægt, transportmidlet være forsynet med avlerens eller sorterevirksomhedens autorisationsnummer. Ved transport af kartofler fra en avler, der ikke er autoriseret efter denne bekendtgørelse, skal avlerens SE-nr. anføres.

Overtrædelse og ikrafttræden

§ 26. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 3, § 5, stk. 1 og 2, § 6, § 7, § 8, § 10, stk. 2, 2. led, § 11, § 12, § 15, § 16, stk. 2, § 17, stk. 4 og 7, § 18, stk. 1, 3-6 og 8-10, § 19, stk. 1 og 3, § 20 og §§ 24-25 straffes med bøde.

    Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter bestemmelserne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 3, § 9, stk. 2-3, § 10, § 11, stk. 1 og 2, jf. bilag 3 og 8, § 12, § 15 og § 24, stk. 1 kan medføre, at avlen nedklassificeres eller ikke godkendes som læggekartofler.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. marts 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1094 af 12. december 1996 om kartofler ophæves.

Plantedirektoratet, den 1. marts 1999

Mogens Nagel Larsen

/Birgitte Thiesen

 


Bilag 1

1. Autorisation til avl af læggekartofler
(Til §§ 1, 2, 3 og 4)

A. Krav til ansøgningen

1.1. Ved ansøgning om autorisation skal medsendes en målfast skitse over jordbrugsbedriftens arealer. På skitsen skal anføres ejerens navn, adresse og SE-nr. samt antal hektar og marknummer for hver enkelt mark.

1.2. For alle marker skal anføres det seneste årstal for avl af kartofler. Ejeren af arealet skal på skitsen attestere rigtigheden af oplysningerne.

1.3. Bestemmelsen i nr. 1.1 og 1.2 gælder tilsvarende ved erhvervelse af arealer eller jordbrugsbedrifter ved leje, forpagtning etc.

1.4. Alle autoriserede avlere skal oplyse deres SE-nr. til Plantedirektoratet.

 

B. Betingelser for opretholdelse af autorisation

1.5. Ved anmeldelse af arealer til avl af læggekartofler skal indsendes skitse over de enkelte avlsarealer med angivelse af avlsår, marknummer og areal (i ha).

1.6. Alle autoriserede avlere skal anmelde arealer til avlskontrol mindst hvert andet år.

1.7. Alle kartoffelpartier skal holdes adskilt og skal under avlen være mærket med sortsnavn, klasse, oprindelse samt areal og under opbevaring og transport yderligere mærket med mængde.

1.8. Autoriserede avlere må på avlsejendommen kun opbevare kartofler af egen avl og kartofler indkøbt til eget brug.

 

1.9. Præ-basis avlere

1.9.1. Præ-basis avlere skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl af præ-basis læggekartofler og skal være autoriseret som sorterevirksomhed.

1.9.2. Præ-basis avlere skal anvende egne maskiner, redskaber og containere til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes uden for avlsejendommen.

1.9.3. Bestemmelsen i 1.9.2 gælder ikke for håndtering i forbindelse med flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

1.10. Basisavlere med lukket avl

1.10.1. Basisavlere med lukket avl skal anvende egne maskiner, redskaber og containere, til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes udenfor avlsejendommen.

1.10.2. Bestemmelsen i 1.10.1 gælder ikke for håndtering i forbindelse med flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

1.11. Basisavlere

1.11.1. Maskiner, redskaber og containere, der har været anvendt udenfor avlsejendomme, kan anvendes til håndtering af kartofler, hvis de

1) for maskiner og redskaber til lægning af kartofler kun har været anvendt hos andre basisavlere, og for øvrige maskiner og redskaber kun har været anvendt hos andre basisavlere det pågældende kalenderår og

2) inden de anvendes på avlsejendommen, er rengjort og desinficeret med et middel, der er anerkendt som effektivt af Danmarks JordbrugsForskning.

Maskinejer eller -fører skal afgive en skriftlig, dateret og underskrevet erklæring om, at bestemmelserne i nr. 1 og 2 er overholdt. Erklæringen skal angive avlernummer, marknummer, maskin- eller redskabstype, anvendt desinfektionsmiddel samt dato for rengøring og desinfektion. Erklæringen skal opbevares på avlsejendommen i mindst to år.

1.11.2. Nr. 1.11.1 gælder ikke for anvendelsen af maskiner og redskaber til flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

1.12. Certificerede avlere

1.12.1. Certificerede avlere kan anvende maskiner, redskaber og containere efter samme retningslinier og på lige vilkår med basisavlere, jf. nr. 1.11.

 

1.13. Samdyrkningsavlere

1.13.1. Samdyrkningsavlere skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl af læggekartofler og skal være autoriseret som sorterevirksomhed.

1.13.2. Samdyrkningsavlere skal anvende egne maskiner, redskaber og containere, til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes udenfor avlsejendommen.


 


Bilag 2

2. Autorisation m.m. af sorterevirksomheder
(Til § 5)

A. Betingelser for autorisation

2.1. Sorterevirksomheder for læggekartofler

2.1.1. Autorisation kan meddeles

a) meristemknoldproducenter til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl,

b) præ-basis avlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl,

c) basisavlere med lukket avl, basisavlere og certificerede avlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl,

d) samdyrkningsavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl og

e) virksomheder til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af avl fra præ-basis avlere (dog undtaget præ-basis læggekartofler), basisavlere med lukket avl, basis avlere og certificerede avlere, herunder egen avl.

2.1.2. Der skal forefindes tilstrækkeligt store bygninger, der er egnede til formålet, herunder opbevaringsrum, så de enkelte kartoffelpartier kan holdes adskilt.

2.1.3. Sortererummet skal være udstyret med sortereanlæg, verificeret vægt og sortererullebord med en belysning på mindst 800 lux.

2.1.4. Plantedirektoratets kontrollører skal have adgang til håndvask.

2.1.5. Virksomhedens SE-nummer skal meddeles direktoratet.

2.2. Sorterevirksomheder for spisekartofler

2.2.1. Autorisation kan meddeles

a) spisekartoffelavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af spisekartofler af egen avl og af indtil to andre spisekartoffelavleres egen avl,

b) virksomheder til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af spisekartofler af andres avl og

c) virksomheder, autoriseret efter litra a eller b til ompakning i småpakninger af læggekartofler indkøbt i forseglede og mærkede pakningsenheder.

2.2.2. Bestemmelserne i afsnit A, nr. 2.1.2-5 gælder tilsvarende. Dog gælder kravet om sortereanlæg i nr. 2.1.3 ikke for sorterevirksomheder, der alene pakker nye kartofler.

 

B. Betingelser for opretholdelse af autorisation

2.3.1. Oplags- og sortererum samt maskiner m.v. skal holdes rengjort og i samme stand som på autorisationstidspunktet. Indretningen af rummene, jf. nr. 2.1.2 og 2.1.3, må ikke ændres uden Plantedirektoratets godkendelse.

2.3.2. Lokaler og maskiner m.v. må kun anvendes til andet formål, hvis Plantedirektoratet forinden har godkendt dette.

2.3.3. På sorterevirksomheden må kun opbevares, sorteres, pakkes og mærkes kartofler omfattet af autorisationen, jf. nr. 2.1.1 og 2.2.1.

2.3.4. Lokaler samt maskiner m.m. skal hvert år være tømt for kartofler, rengjort og desinficeret inden den 30. juni. Desinfektion skal ske med et middel, der er anerkendt som effektivt af Danmarks JordbrugsForskning.

2.3.5. Sorterevirksomheder, der er autoriseret til avl af kartofler, jf, nr. 2.1.1, litra e, skal sortere egen avl, der ikke skal sælges, enten

a) på et separat sortereanlæg, der ikke anvendes til andre formål, eller

b) før sortering på samme anlæg af kartofler til salg af andres eller egen avl. Sortereanlægget skal rengøres og desinficeres før sortering af kartofler til salg. Desinfektion skal ske under Plantedirektoratets kontrol og med et middel, der er anerkendt som effektivt af Danmarks JordbrugsForskning.

2.3.6. Sorterevirksomheder for læggekartofler, der er autoriseret, jf. nr. 2.1.1, litra e, kan desuden opbevare, sortere, pakke og mærke avl fra andre avlere (herunder udenlandske læggekartoffelavlere) på særlige betingelser til sikring af partiets oprindelse og plantesundhedsmæssige forhold.

2.3.7. Sorterevirksomheder for spisekartofler, der er autoriseret til pakning af læggekartofler i småpakninger, jf. nr. 2.2.1, litra c, skal holde læggekartofler klart adskilt fra spisekartofler. Pakkeudstyret skal også rengøres og desinficeres, før hver pakning af læggekartofler indledes, med mindre pakning sker med udstyr, der ikke anvendes til pakning af spisekartofler. Desinfektion skal ske under Plantedirektoratets kontrol og med et middel, der er anerkendt som effektivt af Danmarks JordbrugsForskning.

2.3.8. Jordaffald m.v. skal bortskaffes, jf. § 12. Kartofler af foregående års avl skal fjernes inden den 15. juni.

2.3.9. Alle kartoffelpartier skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn, avlernummer eller navn og adresse, klasse og mængde.


 


Bilag 3

3. Avl af læggekartofler
(Til §§ 11-16)

A. Avlsbestemmelser

3.1. Avl hos præ-basis avlere

3.1.1. Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale, klasse MK af dansk avl eller andet sygdomsfrit læggemateriale af udenlandsk avl, der af Plantedirektoratet er anerkendt som ligestillet hermed, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.2. Der må hvert år kun indkøbes læggemateriale af én oprindelse af hver sort, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.3. Der må ikke have være avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet de fire foregående vækstsæsoner.

3.1.4. Der skal på avlsejendommen anvendes præ-basis læggekartofler godkendt i klasse S4 eller højere.

3.1.5. Avlere, der indleder avl af præ-basis læggekartofler, kan det første år indkøbe præ-basis læggekartofler klasse S3 og S4 af samme sort fra én præ-basis avler. Avlen på dette materiale kan i to avlsår højst godkendes i hhv. klasse S3 og S4.

3.1.6. Læggekartofler af forskellig oprindelse eller klasse skal holdes klart adskilt under avl, transport og opbevaring.

 

3.2. Avl hos basisavlere med lukket avl

3.2.1. Der må ikke have være avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet de foregående tre vækstsæsoner.

3.2.2. Der må det enkelte år højst anvendes læggemateriale af tre oprindelser og klasser for hver sort. Der må i en sort dog ikke anvendes læggemateriale af samme klasse fra to oprindelser.

3.2.3. Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale klasse MK, præ-basis læggekartofler klasse SE1 - SE3 eller andet læggemateriale, der af Plantedirektoratet er anerkendt som ligestillet hermed. Indkøbt præ-basis læggemateriale klasse MK sidestilles med klasse SE1. Der må det enkelte år kun indkøbes læggemateriale fra én oprindelse for hver sort.

3.2.4. Der skal på avlsejendommen anvendes læggekartofler godkendt i klasse E2 eller højere.

3.2.5. Læggekartofler af forskellig oprindelse eller klasse skal holdes klart adskilt under avl, transport og opbevaring.

 

3.3. Avl hos basisavlere

3.3.1. For avlen gælder nr. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 og 3.2.5 tilsvarende.

3.3.2. Der må det enkelte år højst anvendes læggemateriale af to oprindelser og klasser for hver sort. Der må i en sort dog ikke anvendes læggemateriale af samme klasse fra to oprindelser.

 

3.4. Avl hos certificerede avlere

3.4.1. For avlen gælder nr. 3.2.1. tilsvarende.

3.4.2. Der må det enkelte år højst indkøbes og anvendes læggemateriale af én oprindelse og én klasse for hver sort.

3.4.3. Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale klasse MK, præ-basis læggekartofler klasse SE1-SE3 eller basis læggekartofler fra avlere autoriseret efter § 4, nr. 4.

3.4.4. Til avl af certificerede læggekartofler skal hvert år indkøbes læggekartofler godkendt i klasse E3 eller højere.

 

3.5. Avl hos samdyrkningsavlere

3.5.1. For avl af certificerede læggekartofler gælder nr. 3.2.1 tilsvarende. Til avl af certificerede læggekartofler må der samme år kun anvendes læggemateriale af én oprindelse og klasse for hver sort.

3.5.2. Til avl af certificerede læggekartofler skal hvert år indkøbes læggekartofler godkendt i klasse E3 eller højere, eller andet læggemateriale, der af Plantedirektoratet er anerkendt som ligestillet hermed.

3.5.3. Om avl af spise-, foder- og industrikartofler, se bilag 6, afsnit A.

3.5.4. Samme år må der ikke avles certificerede læggekartofler og spise-, foder- eller industrikartofler af samme sort.

 

3.6. Krav til avlsarealet

3.6.1. Avlsarealet skal være fri for gengroninger.

3.6.2. For bortlugede kartoffelplanter gælder, at disse medregnes som planter af afvigende type, jf. nr. 3.8.1, litra e og nr. 3.8.2., litra e, hvis der findes efterladte knolde fra den bortlugede plante.

3.6.3. Avlsarealet må ikke være ukrudtsbefængt, tørkeskadet, sprøjteskadet, over- eller undergødet, skadet af skadedyrsangreb o.lign. så vækstforholdene hindrer en bedømmelse af avlsarealet.

3.6.4. På grund af risikoen for overførsel af virus skal der mindst være følgende afstand til andre kartoffelarealer:

a) for arealer til godkendelse som præ-basis læggekartofler klasse S1, S2, S3, S4 og S5: 50 meter til arealer med anden kartoffelavl,

b) for arealer til godkendelse som basis læggekartofler klasse E1, E2 og E3: 25 meter til ikke avlskontrollerede kartofler,

c) for arealer til godkendelse som certificerede læggekartofler klasse A: 15 meter til ikke avlskontrollerede kartofler

3.6.5. På grund af risiko for sammenblanding skal der være mindst 1 meter mellem rækker med avl af forskellige klasser eller sorter, dog undtaget arealer udlagt med klasse MK og S1 hos præ-basis avlere. For enden af hver række skal der være mindst 6 meter til avl af anden klasse eller sort.

 

3.7. Frihed for planteskadegørere

3.7.1. Nedennævnte planteskadegørere må ikke findes på jordbrugsbedriften, på arealer i samdrift, på avlsarealer eller på planterne. Dette gælder dog ikke planteskadegørere nævnt i litra d og e, der forekommer på andre arealer end avlsarealer, hvis der på disse arealer gennemføres et bekæmpelsesprogram godkendt af Plantedirektoratet.

a) Clavibacter michiganensis. (Smith)Davis et al. subsp.

sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al. Kartoffelringbakteriose

b) Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. Kartoffelbrunbakteriose

c) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Kartoffelbrok

d) Globodera pallida (Stone) Mul. et Stone Hvid kartoffelcystenematod

e) Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. et Stone Gul kartoffelcystenematod

f) Leptinotarsa decemlineata Say Coloradobille

g) Beet necrotic yellow vein virus Rizomania

h) Tomato spotted wilt virus Tomatbronzetopvirus

i) Ditylenchus destructor Thorne Kartoffelrådnematod

j) Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer)

og M. fallax Karssen Rodgallenematod

k) Potato stolbur mycoplasm (MLO) Stolbur

ad g) For kartofler med oprindelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union kan frihed for rizomania kun attesteres, hvis partiet

10) er dyrket i et område, hvor rizomania vides ikke at forekomme, eller

20) er dyrket i et vækstmedium bestående af jord, der vides at være fri for rizomania, eller

30) er undersøgt officielt ved egnede metoder og fundet fri for rizomania eller

40) er vasket fri for jord.

 

3.7.2. Plantedirektoratet fastsætter årligt antallet af prøver af kartofler, der skal undersøges for forekomst af skadegørere nævnt i nr. 3.7.1, litra a og b.

3.7.3. Plantedirektoratet udtager og undersøger 1 jordprøve pr. påbegyndt hektar til undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder.

3.7.4. For arealer anmeldt til godkendelse til avl af præ-basis læggekartofler skal undersøgelsen for forekomst af kartoffelcystenematoder være foretaget inden avlssæsonen med 3 jordprøver pr. påbegyndt hektar for nye arealer inden for autorisationen, jf. § 2, stk. 3, og med 1 jordprøve pr. påbegyndt hektar for øvrige arealer.

 

3.8. Mindstekrav til sortsrenhed og tilladte tolerancer for forekomst af andre planteskadegørere (pct. af planterne):

3.8.1.

Tolerancer ved indledende marksyn

Præ-basis læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede læggekartofler

a. Fremmed sort

0,01

0,05

0,1

b. Bladrullesyge

0,1

0,5

1,0

c. Synlig mosaik og rynkesyge

0,1

0,5

1,0

d. Sortbensyge (Erwinia spp.)

0,5

1,0

2,0

e. Afvigende typer

0,02

0,1

0,5

3.8.2

Tolerancer ved afsluttende marksyn

Præ-basis læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede læggekartofler

a. Fremmed sort

0,00

0,01

0,05

b. Bladrullesyge

0,1

0,2

0,5

c. Synlig mosaik og rynkesyge

0,1

0,2

0,5

d. Sortbensyge (Erwinia spp.)

0,3

0,5

1,0

e. Afvigende typer

0,01

0,05

0,25

 

3.9. Tilladte tolerancer for forekomst af virus X ved bladprøveundersøgelse (pct.af planterne):

 

Præ-basis læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede læggekartofler

Virus X

0

1

4

 

3.10. Tilladte tolerancer for forekomst af virus ved vinterafprøvning (pct. af planterne):

3.10.1.

 

Præ-basis læggekartofler

Basis

læggekartofler

Klasse

E1, E2, E3

Certificerede læggekartofler Klasse

A

 

Klasse

SE1

Klasse

SE2

Klasse

SE3

   

Virus X

0,0

0,0

0,0

}

Undersøges ikke

Virus A, M og S

0,0

2,0

5,0

   

Virus Y og bladrullevirus

0,0

0,5

1,0

2

8

 

3.10.2. Fra avlsarealer til godkendelse som præ-basis læggekartofler til omsætning udtages af hver sort og klasse mindst en prøve på 125 knolde pr. påbegyndt ha til undersøgelse for forekomst af virussygdomme nævnt i nr. 3.10.1. Undersøgelsen foretages på mindst 96 knolde pr. prøve.

3.10.3. For øvrige avlsarealer med læggekartofler omfattet af § 16, stk. 1, andet led, udtages mindst en prøve på 125 knolde pr. påbegyndt 5 ha til undersøgelse for forekomst af virussygdomme nævnt i nr. 3.10.1. Undersøgelsen foretages på mindst 96 knolde pr. prøve.

 

B. Særlige normer for basis læggekartofler EF-klasse 1-3

3.11. Læggematerialet skal have oprindelse i materiale,der overholder følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

a) Erwinia carotovora var. atroseptica 0

b) Erwinia chrysanthemi 0

c) Bladrullevirus 0

d) Kartoffelvirus A 0

e) Kartoffelvirus M 0

f) Kartoffelvirus S 0

g) Kartoffelvirus X 0

h) Kartoffelvirus Y 0

3.12. Læggematerialet skal stamme direkte fra arealer, der ved to officielle markinspektioner har overholdt følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

a) Sortbensyge:

EF-klasse 1 0

EF-klasse 2 og 3 0,25

b) Synligt virussyge planter i alt 0,1

3.13. Arealerne til godkendelse som basis læggekartofler skal ved to officielle markinspektioner overholde følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

a) Sortbensyge:

EF-klasse 1 0

EF-klasse 2 0,5

EF-klasse 3 1,0

b) Synligt virussyge planter i alt:

EF-klasse 1 og 2 0,5

EF-klasse 3 1,0


 


Bilag 4

4. Kvalitetsnormer for læggekartofler
(Til § 17, stk. 4)

4.1. Planteskadegørere:

Læggekartofler skal være fri for de skadegørere, der er nævnt i bilag 3, afsnit A, nr. 3.7.1.

 

4.2. Partiets almindelige tilstand:

4.2.1. Knoldene skal være

fri for frost- og varmeskader

tørre - fri for kondensvand

faste - ikke udtørrede og rynkede

fri for spirer længere end 3 mm

i en sådan stand, at de kan kontrolleres

4.2.2. Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetsnormerne hos den endelige forbruger.

4.2.3. Partiet skal være således sorteret og pakket, at det er af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

 

4.3. Kvalitetstolerancer.

4.3.1. Der må i et parti højst være nedennævnte indhold af kartofler med sygdomsangreb og andre fejl

(vægtprocent):

a) Vådforrådnelse højst 0,1 pct.

b) Kartoffelskimmel og anden tørforrådnelse højst 0,5 pct.

c) Kartoffelskurv (dybe sår over 3 mm) på mere end 1/10
af overfladen højst 1,0 pct.

d) Kartoffelskurv (overfladiske sår under 3 mm) på mere

end 1/5 af overfladen højst 3,0 pct.

e) Rodfiltsvamp (sklerotier) på mere end 1/20
af overfladen højst 2,0 pct.

f) Fejl (genvækst, vækstrevner og andre misdannelser dybere
end 3 mm) heraf dog mekaniske beskadigelser dybere
end 3 mm højst 2 pct. højst 3,0 pct.

g) Fremmed sort:

Præ-basis og basis læggekartofler 0,0 pct.

Certificerede læggekartofler højst 0,05 pct.

h) Jord og andre fremmede stoffer højst 1,0 pct.

i) Fejl a-h i alt højst 6,0 pct.

j) Rustpletter og rustringe højst 5,0 pct.

4.3.2. Plantedirektoratet kan efter anmodning fra sorterevirksomheder for læggekartofler i særlige tilfælde godkende partier af læggekartofler, hvor nr. 4.3.1, litra c og d, erstattes af følgende:

k) kartoffelskurv (kartofler angrebet af skurv på mere end 1/3 af overfladen) højst 5,0 pct. og nr. 4.3.1, litra e, erstattes af følgende:

l) rodfiltsvamp (sklerotier på mere end 1/20 af overfladen) højst 5,0 pct.

De øvrige kvalitetstolerancer skal være opfyldt for partiet.

 

4.4. Størrelseskrav:

4.4.1. Mindstestørrelsen af læggekartofler skal være sådan, at de ikke kan passere et sold med kvadratisk maskevidde 28 mm. For sorter, der har en gennemsnitlig længde af mindst to gange den største bredde, kan dog anvendes et sold med maskevidde 25 mm.

4.4.2. For kartofler over 35 mm udtrykkes mindste og største kartoffelstørrelse i mangefold af 5. Forskellen mellem mindste og største kartoffelstørrelse må ikke overstige 25 mm. Ved udførsel til stater uden for Den Europæiske Union kan disse bestemmelser fraviges ved aftale mellem køber og sælger.

4.4.3. Et parti læggekartofler må ikke indeholde mere end 3 vægtprocent kartofler under den angivne mindste kartoffelstørrelse og 3 vægtprocent kartofler over den angivne største kartoffelstørrelse.

4.4.4. Inden for det størrelsesinterval, der er angivet ved mærkningen, skal samtlige kartoffelstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.


 


Bilag 5

5. Paknings- og mærkningsbestemmelser for læggekartofler
(Til § 18, stk. 1)

5.1. Pakningsenheder:

5.1.1. Som pakningsenheder kan kun godkendes enheder, der kan transporteres og forblive lukket, forseglet og mærket helt frem til levering hos den endelige forbruger.

5.1.2. Der skelnes imellem

a) sække, kasser, containere, storsække, vogne o.lign. med et indhold på over 10 kg netto,

og

b) småpakninger (poser, sække o.lign.) med et indhold på højst 10 kg netto.

5.1.3 Præ-basis læggekartofler må kun sælges i sække, kasser eller storsække.

 

5.2. Kasser, containere, storsække o.lign. kan af Plantedirektoratet godkendes til genanvendelse efter rengøring og desinfektion. Sække og emballage til småpakninger skal være nye.

5.3. Hver pakningsenhed må kun indeholde læggekartofler af samme sort fra én avler.

 

5.4. Forsegling:

5.4.1. Pakningsenheder på over 10 kg netto, skal forsegles, så plantepasset fastgøres ved lukningen. Lukningen skal ske ved maskinsyning eller ved ubrudt snor/bånd samt plombe.

5.4.2. Forsegling og plantepas skal være fastgjort således, at de ødelægges eller skades ved åbning af pakningsenheden og ikke kan genanvendes.

 

5.5. Mærkning:

5.5.1. Pakninger over 10 kg netto, skal være forsynet med et plantepas.

5.5.2. Følgende tekst i litra a-r skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden:

a) »1.EF-plantepas«

b) »2.Danmark«

c) »3.Plantedirektoratet«

d) »4.Avlers aut.nr.:«

e) »5.Løbenr.:«

f) »6.Botanisk navn: Solanum tuberosum«

g) »7.Nettovægt:«

h) »8.ZP, godkendt til beskyttet zone:«

i) »9.RP, erstatningspas:«

j) »10. Produktets oprindelse:«

k) »EF-regler og -normer«

l) »Uge/år eller dato for pakning/lukning:«

m) »Sortsnavn:«

n) »Kategori og klasse:«

o) »Sorteringsstørrelse:«

p) »Sorterevirksomhedens aut.nr.:«

 1. q) »Dyrkningsår:«
 2. r) »Kemisk behandling:«

   

  ad litra e og p:

  Oplysningerne i disse felter skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden.

   

  ad litra d-e, g-j og l-r:

  Her skal anføres de relevante oplysninger om den pakning, plantepasset gælder for.

   

  ad litra n:

  For basis læggekartofler kan anføres: «Basis læggekartofler klasse E», hvis den korrekte godkendelsesklasse anføres på ledsagedokumentet.

   

  ad litra p og q:

  Felterne p og q findes ikke på plantepas til afprøvningsmateriale eller krydsningsmateriale.

   

  5.5.3. Småpakninger, jf. nr. 5.1.2, litra b:

  Følgende oplysninger skal være anført på småpakningen:

  a) Kategori og/eller klasse

  b) Sortsnavn

  c) Nettovægt

  d) Sorterevirksomhedens aut.nr.

  e) Avlers aut.nr.

 3. f) »Må kun sælges i Danmark«

g) Kemisk behandling

 

5.6. Plantepassets udformning:

5.6.1. Præ-basis læggemateriale hvid med violet diagonalstribe

Basis læggekartofler hvid

Certificerede læggekartofler blå

Afprøvningsmateriale gul

Krydsningsmateriale gul

5.6.2. Størrelse: mindst 110 x 67 mm.

 

5.7. Plantepassets anvendelse:

5.7.1. Plantepassene skal være nummereret fortløbende, jf. nr. 5.5.2, litra e, og skal anvendes i nummerrækkefølge.


 


Bilag 6

6. Avls- og kvalitetsnormer for spisekartofler
(Til § 11, stk. 3, og § 20, stk. 1, nr. 1)

A. Avlsnormer

6.1. Til avl af spise-, foder- og industrikartofler kan anvendes

a) godkendte læggekartofler indkøbt hvert år,

b) kartofler avlet på egen ejendom eller forpagtede arealer, for hvilke der foreligger en skriftlig forpagtningsaftale på godkendte læggekartofler indkøbt året før,

c) kartofler af egen fortsat avl, forudsat

10) at der hvert år indkøbes godkendte læggekartofler af den pågældende sort svarende til mindst 10 pct. af det areal og mindst 15 pct. af den mængde, der skal anvendes til lægning året efter,

20) at det indkøbte læggemateriale opformeres særskilt, og at avlen heraf opbevares adskilt fra andre kartofler,

30) at det indkøbte læggemateriale lægges, og at avlen heraf så vidt muligt optages inden andre kartofler lægges og optages, og

40) at maskiner og redskaber rengøres og desinficeres med et middel, der er anerkendt som effektivt af Danmarks JordbrugsForskning, inden de benyttes.

 

B. Kvalitetsnormer for spisekartofler, herunder nye kartofler.

Ved nye kartofler forstås kartofler, der er høstet, før de er fuldstændigt modne, og hvis overhud let kan gnides af.

 

6.2. Partiets almindelige tilstand:

6.2.1. Knoldene skal være

a) praktisk taget fri for jord og ethvert andet fremmedstof

b) fri for fremmed lugt og smag

c) faste, ikke udtørrede eller rynkede

d) fri for spirer, der er længere end 3 mm

e) tørre, fri for unormal ydre fugtighed.

6.2.2. Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

6.2.3. Partiet skal være af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

Kravet om ensartet knoldstørrelse gælder ikke for nye kartofler.

6.2.4. Særlige bestemmelser for de enkelte klasser:

6.2.4.1. Klasse I og nye kartofler:

Knoldene skal være velformede og sortstypiske.

6.2.4.2. Klasse II:

Knoldene skal være sortstypiske.

 

6.3. Størrelsessortering:

6.3.1. Knoldene, dog ikke nye kartofler og ikke sorten «Asparges» og andre langagtige sorter, skal sorteres inden for følgende intervaller med hensyn til mindste- og størstemål/tværmål:

a) 25-35 mm

b) 30-45mm

c) 40-65mm

d) 60-mm

For pakninger med kartofler over 40 mm må forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse ikke overstige 20 mm.

Knolde med mindre tværmål end det mindste tværmål anført ovenfor godkendes i den pågældende størrelsessorteringsklasse, hvis knoldenes længde er mindst:

a) 32 mm

b) 40 mm

c) 50 mm

d) 75 mm.

6.3.2. Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

6.3.3. For sorten «Asparges» og andre langagtige sorter anvendes ingen størrelsesangivelse.

 

6.4. Tolerancer:

 

6.4.1. Kvalitet:

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent):

 

Klasse I

Klasse II

Nye

a) råd samt indre fejl

2

4

2

b) grønne knolde

2

4

2

c) fejl a + b, ialt max.

3

6

3

d) tryk- og stødpletter, beskadigelser, larvegnav, deforme knolde, dyb skurv, vækstrevner
o.lign.

 

 

10

 

 

20

 

 

20

e) fejl c+d, ialt max.

10

20

20

f) fremmed sort

2

4

2

g) kartoffelskurv, pulverskurv, netskurv og rodfiltsvamp

 

8

 

 

8

h) rust

3

6

3

 

Bemærkninger:

ad a) Under råd henregnes tør- og blødråd med et tværsnit på over 5 mm. Indre fejl omfatter «kerneråd» og «hule» kartofler.

ad b) En grønfarvning, der dækker mindre end 1/8 af kartoffelknoldens overflade, og som kan fjernes ved normal skrælning, betragtes ikke som en fejl.

ad d) Ved tryk- og stødpletter forstås grå, blå eller sorte pletter, der er dybere end 5 mm. Ved beskadigelser forstås redskabsbeskadigelser, insekt- og larvegnav samt andre knolddefekter dybere end 5 mm. Dyb skurv er skurv dybere end 5 mm.

En knold betegnes som deform, såfremt der efter en normal skrælning med kartoffelskrællekniv og med en skrælletykkelse på op til 5 mm sidder skrællerester tilbage. Vækstrevner er overfladerevner, der er dybere end 5 mm.

ad e) Summen af konstaterede fejl eller mangler i et parti kartofler må ikke overstige de under e angivne vægtprocenter.

ad g) En knold er angrebet af kartoffelskurv, netskurv og/eller rodfiltsvamp, når mindst 1/4 af overfladen er dækket heraf. En knold angrebet af skurv dybere end 5 mm tæller i tolerancerne med under både d og g.

ad h) Rustpletter med et tværsnit på over 1 mm anses for en fejl. Ved bedømmelsen deles knolde på langs i 4 lige store både. Kun både med fejl tælles med i tolerancen.

 

6.4.2. Størrelse:

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde i klasse I og 10 vægtprocent knolde i klasse II, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knold må endvidere være mere end 5 mm større eller mindre end den angivne størrelse.


 


Bilag 7

7. Pakning og mærkning af spisekartofler
(Til § 20, stk. 1, nr. 2)

7.1. Pakning:

7.1.1. Emballagen skal være fremstillet af et materiale, der ikke påvirker kartoflernes kvalitet, udseende, lugt eller smag.

7.1.2. Emballagen skal være ny. For pakningsenheder over 25 kg kan emballagen genanvendes, hvis den er rengjort.

 

7.2. Mærkningens indhold:

Spisekartofler skal være mærket på dansk med følgende oplysninger:

a) »Spisekartofler«

b) Oprindelsesland

c) Sortsnavn

d) Kvalitetsklasse. For nye kartofler skal anføres «Nye kartofler».

e) Sorteringsstørrelse. For sorten Asparges og andre langagtige sorter anføres ingen størrelsessortering.

  1. Nettovægt, medmindre knoldene let kan ses og tælles gennem indpakningen.

g) Autorisationsnummer, navn og adresse på den autoriserede sorterevirksomhed, der har pakket kartoflerne.

 

7.3. Mærkningens udførelse:

7.3.1. Mærkningen skal anføres på alle pakningsenheder med et påbindings- eller klæbemærke, forsvarligt fastgjort til pakningsenheden, eller påtrykt direkte på emballagen.

7.3.2. Trykning af mærkningen skal udføres med typer af en højde på min. 4 mm. Trykning skal fremstå tydeligt.

7.3.3. For spisekartofler, der sælges i pakningsenheder på mere end 10 kg direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til fælleshusholdninger (kostskoler, plejehjem, sygehuse, hoteller og lignende) eller til detailhandlen med henblik på udvejning i løs vægt, jf. nr. 7.4., kan de oplysninger, der er krævet i mærkningen, i stedet gives på en faktura eller følgeseddel.

 

7.4. Detailsalg af spisekartofler i butikspakninger eller løs vægt:

På salgsstedet skal skiltes tydeligt med oplysningerne i nr. 7.2., litra a-e.


 


Bilag 8

8. Krav ved avl af meristemknolde og -planter.
(Til § 11, stk.1)

8.1. Faciliteterne til produktionen skal være godkendt af Plantedirektoratet.

 

8.2. Til avlen må kun anvendes plantemateriale (f.eks. stiklinger), der er godkendt af Plantedirektoratet. Andre arter af Solanaceae (Natskyggefamilien) end Solanum tuberosum L. må ikke forefindes på produktionsstedet.

 

8.3. Formering af plantemateriale in-vitro skal gennemføres i faciliteter og efter interne arbejdsregler for laboratorierutiner etc., som Plantedirektoratet har godkendt.

 

8.4. Der skal foreligge en ajourført logbog over produktionen, udvisende detaljer om hver enkelt klon.

 

8.5. Der skal foreligge et sæt interne arbejdsregler, som er godkendt af Plantedirektoratet.

 

8.6. De anvendte vækstmedier skal være fri for skadegørere, der angriber kartofler.

 

8.7. Planter og faciliteter skal være fri for bladlus, og bladlusenes adgang skal forhindres bedst muligt.

 

8.8. Faciliteter, vækstmedier, plantemateriale og evt. arealer skal være fri for skadegørere nævnt i bilag 3, nr. 3.7.1.

Produktionen af meristemknolde samt -planter skal desuden være fri for:

kartoffelvirus A, M, S, X, Y og bladrullevirus

andre væsentlige vira (Mop-top, Rattle virus etc.)

Erwinia carotovora var. atroseptica

Erwinia chrysanthemi

Phoma exigua var. foveata

afvigende typer

fremmed sort

 

8.9. Plantedirektoratet kan udtage prøver af produktionen specielt af nye sorter til kontroldyrkning for sikring af sortsægthed samt frihed for afvigende typer og fremmed sort.

 

8.10. Sorter skal under avl, opbevaring etc. holdes klart adskilt. Nye sorter skal holdes klonvis adskilt, indtil Plantedirektoratet meddeler, om kloner kan slås sammen.

 

8.11. Ved salg skal partier af meristemknolde i øvrigt overholde kvalitetsnormerne for partier af læggekartofler. Hvis et parti af meristemknolde ikke overholder bestemmelserne omkring: minimumsstørrelse, maksimalt størrelsesinterval eller %-del af over-/understørrelser, skal modtageren inden levering skriftligt orienteres herom.

 

8.12. Ved salg skal partier af meristemknolde i øvrigt overholde bestemmelserne i §§ 18 og 19. Partier af meristemknolde må kun sælges i godkendte nye pakninger. Plantepasset skal som kategori angive: »Meristemknolde«, jf. bilag 5, nr. 5.5.2, litra n. Meristemknolde kan også omsættes i lavere klasser på almindeligt gældende betingelser.

 

8.13. Ved salg skal partier af meristemplanter i øvrigt overholde bestemmelserne i §§ 18 og 19. Partier af meristemplanter må kun sælges i godkendte nye pakninger. Plantepasset skal som kategori angive: »Meristemplanter«, jf. bilag 5, nr. 5.5.2, litra n.

 

8.14. Partier af meristemknolde/-planter skal leveres til den endelige modtager direkte og uden åbning/opsplitning af pakninger.


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 66/403/EØF, (EFT 1966, L 125, s. 2320), som ændret senest ved rådsdirektiv 96/72/EF (EFT 1996, L 304, s. 10), kommissionsdirektiv 93/17/ EØF (EFT 1993, L 106, s. 7), rådsdirektiv 77/93/EØF (EFT 1977, L 26, s. 20), som ændret senest ved kommissionsdirektiv 98/1/EF (EFT 1998, L 15, s. 26), kommissionsdirektiv 92/76/EØF (EFT 1992, L 305, s. 12), kommissionsdirektiv 92/90/EØF (EFT 1992, L 344, s. 38), kommissionsdirektiv 92/105/ EØF (EFT 1993, L 4, s. 22) og kommissionsdirektiv 93/50/EØF (EFT 1993, L 205, s. 22).
Bekendtgørelsen er notificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/34/EF, EF-Tidende L 204 s. 37, om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter..