Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Forskrifter om transport til søs af farligt gods (* 1)


Forskrifterne er udfærdiget i medfør af § 11, stk. 2, i lov af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., jfr. industriministeriets bekendtgørelse af 5. august 1980 om fastsættelse af tekniske forskrifter om skibes bygning og udstyr m.v.

§ 1. Anvendelsesområde

 • a) Disse bestemmelser finder anvendelse på transport af farligt gods i alle lastskibe under 500 brt. uanset fartsområde og på alle skibe i indenrigs fart.
 • b) Bestemmelserne finder ikke anvendelse på skibsstores og udrustning eller på særlige ladninger, der transporteres i dertil særligt konstruerede skibe eller i skibe, der er helt ombyggede til dette formål, som f.eks. tankskibe.
 • c) Forskrifterne svarer til kap. VII i Skibstilsynets meddelelser »B« om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. - Konventionsskibe.
 • d) i) Transport af farligt gods, herunder klassificering, emballering, mærkning, dokumentering, stuvning og separering, skal, medmindre andet er bestemt af direktoratet for statens skibstilsyn, ske i overensstemmelse med den af IMO udarbejdede International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) med de senest ikraftsatte ændringer og således, at de i IMDG-koden indeholdte henstillinger skal følges, jfr. dog § 5, litra e, eller, såfremt dette finder anvendelse, »Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet.

ii)Gods, der af skibsføreren må anses som farligt, jfr. § 2, og som ikke er opført i koden, må kun lastes, såfremt det er muligt for skibsføreren med henblik på sikker transport at henføre godset under en af de under klasse 1-8 i § 2 nævnte kategorier.

 • iii) Farligt gods, som ikke er omhandlet i IMDG-koden, må, jfr. dog ii), ikke lastes, før regler for klassificering, emballering, mærkning, dokumentering, stuving og separering er indhentet hos direktoratet.

iv)Farligt gods, der med hensyn til mærkning og emballering ikke er i overensstemmelse med IMDG-koden, men overholder de i udenlandsk lastehavn gældende bestemmelser, kan lastes, såfremt IMDG-kodens regler om klassificering, dokumentering, stuvning og separering overholdes.

 • v) Forskrifterne skal forefindes om bord i alle skibe, som transporterer farligt gods. Endvidere skal følgende regler forefindes om bord i skibe, der transporterer farligt gods:
 • 1) IMDG-koden med de senest ikraftsatte ændringer

For skibe, som kun undtagelsesvis transporterer farligt gods, eller som jævnligt transportere bestemte slags farligt gods, er det dog tilstrækkeligt, at alene de for sikker transport af det pågældende gods nødvendige oplysninger fra IMDG-koden er om bord.

 • 2) Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS-planer), udgave 1981 med de senest ikraftsatte supplementer.

§ 2. Klassificering

Farligt gods skal inddeles i følgende klasser:

Klasse 1. Eksplosivt gods

Klasse 2. Luftarter, der er komprimeret, fordråbet eller opløst under tryk

Klasse 3. Let antændelige væsker

Klasse 4.1 Let antændelige faste stoffer

Klasse 4.2 Let antændelige faste stoffer eller andre stoffer, som kan fænge ved selvantændelse.

Klasse 4.3 Let antændelige faste stoffer eller andre stoffer, som i forbindelse med vand udvikler brandfarlige luftarter.

Klasse 5.1 Oxyderende stoffer

Klasse 5.2 Organiske peroxyder

Klasse 6.1 Giftige stoffer

Klasse 6.2 Smittefarlige stoffer

Klasse 7. Radioaktive stoffer

Klasse 8. Ætsende stoffer

Klasse 9. Forskellige farlige stoffer, d.v.s. ethvert andet stof, som erfaringsmæssigt er eller måtte vise sig at være af en så farlig beskaffenhed, at det bør være omfattet af bestemmelserne i dette kapitel.

§ 3. Emballage

 • a) Emballage til farligt gods skal være:
 • i) solidt udført og i forsvarlig stand
 • ii) af en sådan beskaffenhed, at indvendige overflader, som indholdet måtte komme i berøring med, ikke bliver farligt påvirket af det transporterede stof, og
 • iii) i stand til at modstå de normale risici, der er forbundet med behandling og transport til søs.
 • b) Hvor det er almindeligt af anvende absorberende eller støddæmpende materiale ved emballering af væsker i beholdere, skal dette materiale
 • i) kunne formindske de farer, der måtte være forbundet med den pågældende væske
 • ii) være således anbragt, at det hindrer enhver bevægelse og således, at beholderen vedblivende er omgivet deraf og
 • iii) være tilstrækkeligt til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen, hvis dette med rimelighed kan lade sig gøre.
 • c) Beholdere med farlige væsker skal ved påfyldningstemperaturen have en ullage, der er tilstrækkelig til at tage hensyn til den højeste temperatur, der kan forekomme under en normal transport.
 • d) Cylindre eller beholdere til luftarter under tryk skal være forsvarligt konstrueret, afprøvet og vedligeholdt samt korrekt påfyldt.
 • e) Tomme beholdere, som tidligere har været anvendt til transport af farligt gods, skal betragtes som farligt gods, medmindre de er blevet renset og tørret, eller, hvis arten af det tidligere indhold med sikkerhed tillader det, forsvarligt lukket.

§ 4. Mærkning og mærkesedler

Beholdere med farligt gods skal mærkes med den nøjagtige tekniske betegnelse (handelsnavne må ikke anvendes) og identificeres med en tydelig mærkeseddel eller mærkeplade, som klart tilkendegiver dens farlige karakter. Enhver beholder skal være mærket på denne måde, med undtagelse af beholdere, der indeholder begrænsede mængder, samt større partier, der kan stuves, transporteres og identificeres som en enhed.

§ 5. Dokumenter

 • a) I alle dokumenter om transport til søs af farligt gods, hvor godset er navngivet, skal dettes korrekte tekniske betegnelse benyttes (handelsnavne må ikke anvendes), og den rigtige beskrivelse gives i overensstemmelse med klassificeringen i dette kapitels § 2.
 • b) Afladedokumenterne udfærdiget af afskiberen skal omfatte eller være ledsaget af en attest eller erklæring om, at det vareparti, der skal transporteres, er korrekt emballeret, afmærket og etiketteret samt i forsvarlig stand til transport.
 • c) Ethvert skib, der transporterer farligt gods, skal være forsynet med en særlig fortegnelse eller ladningsangivelse, som i overensstemmelse med dette kapitels § 2 opregner det ombordværende farlige gods og angiver dets placering. En deltaljeret ladeplan, hvori alt farligt gods om bord er betegnet ved klasse med angivelse af dets placering, kan benyttes i stedet for en sådan særlig fortegnelse eller ladningsangivelse.
 • d) I skibe, der transporterer farligt gods, skal sådanne oplysninger være tilgængelige for besætningen.
 • e) Som eksempel på de i litra a og b nævnte dokumenter er som bilag 1 medtaget et anbefalet skema. Andre skemaer kan anvendes, men skal som minimum indeholde de i eksemplet indeholdte oplysninger.

§ 6. Stuvningsforskrifter.

 • a) Farligt gods skal stuves forsvarligt og hensigtsmæssigt efter dets art. Godsarter, som er uforenelige, skal holdes adskilt.
 • b) Eksplosivt gods (bortset fra ammunition), som frembyder alvorlig risiko, skal stuves i et magasin, der skal holdes forsvarligt lukket under rejsen. Sådant eksplosivt gods skal stuves adskilt fra detonatorer. Elektriske apparater og ledninger i rum, hvor der føres eksplosivt gods, skal være således konstrueret og anvendes på en sådan måde, at risikoen for brand eller eksplosion begrænses mest muligt.

Elektriske installationer i rum, i hvilke der er stuvet eksplosivt gods, skal, medmindre der udelukkende benyttes eksplosionssikkert armatur, holdes spændingsløse såvel under lastning og losning som under transport.

 • c) Gods, som afgiver dampe, skal stuves i et lastrum med god ventilation eller på dæk. Der skal ved stuvningen tages fornødent hensyn til risikoen for, at farlige dampe kan trænge ind i beboelses- og opholdsrum.
 • d) I skibe, som transporterer let antændelige væsker eller luftarter, skal der om bord om nødvendigt træffes særlige forholdsregler mod brand eller eksplosion.
 • e) Stoffer, som er udsat for selvopvarmning eller selvantændelse, må ikke transporteres, medmindre der er taget tilstrækkelige forholdsregler til at forebygge brand.
 • f) Brandstudse, pejlrør og lignende samt adgang dertil, skal holdes fri og klar af dækslast.
 • g) Under lastning eller losning af farligt gods skal der træffes de efter omstændighederne fornødne foranstaltninger til værn mod ulykkestilfælde.

§ 7. Eksplosivt gods i passagerskibe

 • a) I passagerskibe må der kun transporteres følgende eksplosivt gods:
 • i) håndvåbenammunition og sikkerhedslunter
 • ii) små mængder eksplosivt gods, hvis samlede nettovægt ikke overstiger 9 kg (20 lbs)
 • iii) nødsignaler til brug i skibe eller luftfartøjer, hvor den samlede vægt af disse signaler ikke overstiger 1016 kg (2240 lbs)
 • iv) fyrværkerisager, som frembyder ringe risiko for voldsom eksplosion, dog ikke i skibe, der befordrer dækspassagerer.
 • b) Uanset bestemmelserne i litra a) kan yderligere mængder eller arter af eksplosivt gods medføres i passagerskibe, hvor der er truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, der er godkendt af administrationen.

§ 8. Kontrol

Skibsføreren skal, bortset fra de i § 9 omhandlede tilfælde, påse, at farligt gods er mærket som foreskrevet, og at den synlige del af emballagen opfylder de for emballering givne forskrifter.

§ 9. Særlige bestemmelser for ro/ro-skibe.

 • a) I passagerskibe og i ro/ro-lastskibe i national fart samt i ro/ro-lastskibe, som medfører ro/ro-gods i henhold til »Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet«, skal skibsføreren med henblik på forsvarlig stuvning af eventuelt farligt gods inden ombordkørsel kontrollere godsets art i samtlige ro/ro-enheder, lastvogne, trailere, jernbanevogne o.l. Kontrollen af godsets art kan udføres på grundlag af den til ro/ro-enheden hørende dokumentering/deklaration samt enhedens mærkning eller en af lastvognsføreren, banepersonalet eller terminalpersonalet udstedt erklæring om, at enheden ikke indeholder farligt gods.

Den nævnte kontrol kan dog undlades, såfremt der er etableret en forsvarlig ordning for sortering og kontrol af gods inden ombordkørsel. Oplysninger om sådanne ordninger i Danmark skal, forinden den nævnte kontrol kan undlades, indsendes til direktoratet.

 • b) For tanklastvogne, jernbanetankvogne eller tankcontainere, der indeholder farligt gods eller som er urensede efter senest at have indeholdt farligt gods, skal der udover den i § 5 b) nævnte erklæring ved ombordkørslen afleveres en af lastvognsføreren eller af banepersonalet eller af terminalpersonalet udstedt erklæring om, at vognen eller containeren umiddelbart inden ombordkørslen var tæt. Er vognen eller containeren forsynet med varig påmærkning om indhold af farligt gods, men er den renset eller har den senest ikke indeholdt farligt gods, skal der tilsvarende afleveres en erklæring herom.
 • c) For lastvogne, jernbanevogne eller containere, der indeholder farligt gods, herunder evt. forskellige arter af farligt gods, skal der udover den i § 5 b) nævnte erklæring ved ombordkørslen afleveres en af lastvognføreren eller banepersonalet eller af terminalpersonalet udstedt erklæring om, at vognen eller containeren umiddelbart inden ombordkørslen var korrekt stuvet.

Er vognen eller containeren forsynet med varig påmærkning om indhold af farligt gods, men tom, skal der tilsvarende afleveres en erklæring herom.

§ 10. Ændringer i koden

Direktoratet fastsætter, hvorvidt fremtidige ændringer til koden skal være gældende for danske skibe. Meddelelser herom samt om seneste supplementer til EMS-planer bekendtgøres i »Skibstilsynets Meddelelser« med angivelse af ikrafttrædelsesdato.

§ 11. Straffebestemmelser

Overtrædelse af forskrifterne kan i medfør af § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v. straffes med bøde eller hæfte.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der afgiver urigtig erklæring, med bøde eller hæfte.

§ 12. Ikrafttræden m.v.

Forskrifterne træder i kraft den 2. oktober 1983.

Forskriterne træder i stedet for bekendtgørelse nr. 575 af 27. december 1971 om transport til søs af farligt gods.

Bilag 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 376, 19830930