Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat (* 1)

(nettomængdebekendtgørelsen)


I henhold til § 7, stk. 1, § 8 og § 12, stk. 2, i lov nr. 252 af 8. juni 1977 om mærkning og skiltning med pris mv. fastsættes følgende:

§ 1

Stk. 1. Denne bekendtgørelse gælder for færdigpakninger over 5 g eller 5 ml, som af producenter, importører eller grossister er beregnet til at udbydes i detailsalg, inden for nedennævnte vareområder:

vaske- og rengøringsmidler

pudse- og poleremidler

husholdningskemikalier

malevarer

strikkegarn

vat

Stk. 2. Portionspakninger (dvs. pakninger afmålt til engangsbrug) er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2

Stk. 1. Færdigpakninger omfattet af § 1, stk. 1, skal være mærket med nettomængde angivet som nettovægt eller nettorumfang. Vægt angives i kilogram eller gram, rumfang i liter, deciliter, centiliter eller milliliter.

Stk. 2. For aerosoler angives mængden af produktet inklusive drivmiddel.

Stk. 3. Fra den 31. december 1989 må færdigpakket strikkegarn af naturfibre (animalske, vegetabilske og mineralske), kemofibre og blandinger af disse fibre kun udbydes i detailsalg i følgende nominelle mængder: 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g og 1000 g.

§ 3

Stk. 1. Angivelse af nettomængde skal ske på tydelig, let læselig og holdbar måde.

Stk. 2. Hvis en færdigpakning består af flere færdigpakninger, er den yderste pakning også omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, medmindre de enkelte pakningers nettomængde let kan ses.

§ 4

Stk. 1. For færdigpakninger, der omfattes af denne bekendtgørelse, gælder følgende tolerancegrænser for negative afvigelser fra den nominelle mængde:

Nominel mængde Negativ tolerance

i gram eller millimeter i pct. af nominel mængde 5 - 100 9,0 101 - 300 4,5 over 300 3,0

Stk. 2. Kontrol udføres som stikprøvekontrol af et parti færdigpakninger hos producenten, importøren eller grossisten efter de i bilag 1 fastsatte retningslinier.

Stk. 3. For strikkegarn og vat beregnes nettovægt ved addition af produktets tørvægt med et fugtighedstillæg som angivet i bilag 2.

Stk. 4. Ved kontrol af et parti færdigpakninger skal partiet opfylde følgende betingelser for at kunne accepteres:

 • 1) Færdigpakningernes faktiske indhold må i gennemsnit ikke være mindre end det angivne nominelle indhold.
 • 2) Det antal færdigpakninger i et parti, der udviser negative afvigelser ud over den negative tolerance, der er fastsat i stk. 1, skal være så lille, at partiet er i stand til at bestå de kontrolprøver, der er foreskrevet i bilag 1.
 • 3) Ingen færdigpakning må udvise en negativ afvigelse ud over den dobbelte tolerance.

§ 5

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1988, og samtidig ophæves Monopoltilsynets bekendtgørelse MT. nr. 20-85 af 10. oktober 1985 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat.

Stk. 2. Færdigpakninger, der omfattes af § 1, stk. 1, og som er produceret eller importeret før 1. september 1986, kan forhandles indtil 1. september 1988 under iagttagelse af de før 1. september 1986 gældende bestemmelser.

Monopoltilsynet, den 6. april 1988

Bilag 1 til bekendtgørelse MT. nr. 3-88

RETNINGSLINIER FOR KONTROL AF NETTOINDHOLD

1.0. INDLEDNING

Monopoltilsynets kontrolprocedure er udformet på grundlag af de forskrifter, der er gældende for EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer (industriministeriets bekendtgørelse nr. 142 af 31. januar 1985 med bilag).

Den nominelle mængde i en færdigpakning er den nettomængde, der er angivet på pakningen.

Det faktiske indhold af en færdigpakning er den nettomængde af varen, som bliver konstateret ved måling.

Den negative afvigelse er den mængde, det faktiske indhold er mindre end den pågældende færdigpaknings nominelle mængde.

Den negative tolerance for indholdet af en færdigpakning fremgår af tabellen i bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

2.0. GENERELLE KRAV TIL NETTOINDHOLD

Nettoindholdet i færdigpakningerne skal sikres på en sådan måde, at de færdiggjorte pakninger opfylder følgende betingelser:

 • 1) Ingen færdigpakning må indeholde mindre end nominel mængde minus den dobbelte negative tolerance.
 • 2) Andelen af de færdigpakninger, der udviser negative afvigelser ud over den negative tolerance, skal herudover være tilstrækkeligt lille til at sætte partier af færdigpakninger i stand til at bestå de nedenfor beskrevne kontrolprøver.
 • 3) Det faktiske indhold af færdigpakningerne må i gennemsnit ikke være mindre end den nominelle mængde.

3.0. KONTROLPROCEDURE

Kontrollen af færdigpakningerne udføres i samarbejde mellem virksomheden og tilsynet på grundlag af en prøveudtagning fra partier med 100 enheder og derover, og omfatter to dele:

 • a) En kontrol af det faktiske indhold af hver enkelt færdigpakning i prøven.
 • b) En kontrol af det gennemsnitlige indhold af færdigpakningerne i prøven.

Et parti færdigpakninger betragtes som umiddelbart godkendt, hvis resultaterne af den todelte kontrol opfylder gokendelseskriterierne. Hvis resultatet af en af kontroldelene ikke opfylder godkendelseskriterierne i den angivne kontrolprocedure, anvendes den statistiske term, at partiet forkastes, hvilket er et udtryk for, at man ikke på grundlag af stikprøven med tilstrækkelig statistisk sikkerhed kan afvise en hypotese om, at partiet systematisk ikke opfylder kravene til nettoindhold. I sådanne tilfælde må det konkret afgøres, hvilke videre foranstaltninger der skal iværksættes til sikring af, at kravene til korrekt nettoindhold er overholdt.

For begge kontroldele fastsættes to muligheder for prøveudtagning:

 • 1) Udtagning til ikke-destruktiv kontrol, d.v.s. til en kontrol, der ikke medfører åbning af emballagen.
 • 2) Udtagning til destruktiv kontrol, d.v.s. til en kontrol, der medfører åbning eller ødelæggelse af emballagen.

Destruktiv kontrol bringes kun i anvendelse, hvis det ikke i praksis er muligt at anvende ikke-destruktiv kontrol.

3.1. PRØVEUDTAGNING

Et parti består af alle de færdigpakninger med samme nominelle mængde, af samme type og af samme fabrikat, som emballeres på samme sted, og som skal kontrolleres.

Forud for kontrollen af det faktiske indhold af en færdigpakning (3.2.) udtages tilfældigt fra partiet et tilstrækkeligt antal færdigpakninger til at muliggøre den kontrol, der kræver den største prøveudtagning, jf. tabel 1.

Til kontrollen af det gennemsnitlige faktiske indhold (3.3.) udtages det nødvendige antal prøver tilfældigt fra den første prøveudtagning og mærkes. Mærkningen skal foretages, forinden målingerne påbegyndes.

3.2. KONTROL AF DET FAKTISKE INDHOLD AF EN FÆRDIGPAKNING

Det tilladte mindsteindhold findes som færdigpakningens nominelle mængde fratrukket den hertil svarende negative tolerance.

De færdigpakninger fra partiet, som har et faktisk indhold, der er mindre end det tilladte mindsteindhold, benævnes fejlemner.

Hvis de udtagne stikprøver indeholder fejlemner, hvis faktiske indhold er mindre end det nominelle indhold minus den dobbelte tolerance, forkastes partiet.

For partier, der indeholder fejlemner, og som ikke imiddelbart forkastes, gælder følgende:

3.2.1. Ikke-destruktiv kontrol

Den ikke-destruktive kontrol udføres efter dobbelt stikprøveplan som beskrevet i tabel 1.

Det første antal kontrollerede færdigpakninger skal være lig med antallet af enheder i første stikprøve som anført i planen.

- Hvis antallet af fejlemner i første stikprøve er under eller lig med det første godkendelsestal, accepteres partiet.

- Hvis antallet af fejlemner i første stikprøve er lig med eller højere end første afvisningstal, forkastes partiet.

- Hvis antallet af fejlemner i første stikprøve ligger mellem første godkendelsestal og første afvisningstal, skal der foretages kontrol af stikprøve nr. 2; størrelsen er angivet i planen. Antallet af fejlemner i første og anden stikprøve skal adderes.

- Hvis det totale antal fejlemner er mindre end eller lig med andet godkendelsestal, accepteres partiet.

- Hvis det totale antal fejlemner er større end eller lig med andet afvisningstal, forkastes partiet.

Tabel 1. Ikke-destruktiv kontrol

 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Partistørrelse Stikprøver            Antal fejlemner 

         ------------------------------------------------ 

         Stikprøve Størrelse Kumuleret Godken- Afvis~ 

         nr.          Størrelse delses- nings~ 

                         tal   tal 

 --------------------------------------------------------------- 

 100- 500      1.     30     30    1    3 

          2.     30     60    4    5 

 --------------------------------------------------------------- 

 501-3200      1.     50     50    2    5 

          2.     50    100    6    7 

 -------------------------------------------------------------- 

 over 3200     1.     80     80    3    7 

          2.     80    160    8    9 

 -------------------------------------------------------------- 

3.2.2. Destruktiv kontrol

Denne udføres efter den i tabel 2 angivne enkelte stikprøveplan.

Hvis antallet af fejlemner i stikprøven er mindre end eller lig med godkendelsestallet, accepteres partiet.

Hvis antallet af fejlemner i stikprøven er større end eller lig med afvisningstallet, forkastes partiet.

Tabel 2. Destruktiv kontrol

 

 ---------------------------------------------------------- 

 Partistørrelse Stikprøve-  Antal fejlemner 

         størrelse  ----------------------------- 

               Godkendelsestal Afvisningstal 

 ---------------------------------------------------------- 

 100 og derover   20       1       2 

 ---------------------------------------------------------- 

3.3. KONTROL AF GENNEMSNIT AF DET FAKTISKE INDHOLD I ET PARTI

Den anden delkontrol sker ved en statistisk testning af stikprøven i relation til de i tabel 3 og 4 nævnte kriterier. I tabellerne er Q pakningens nominelle mængde, og x, s og n henholdsvis middelværdi, standardafvigelse og antallet af færdigpakninger i stikprøven.

Tabel 3. Ikke-destruktiv kontrol

 

 ---------------------------------------------------------- 

 Partistørrelse Stikprøve-  Kriterier for 

         størrelse  --------------------------------- 

               Godkendelse   Forkastelse 

 -------------------------------------------------------------- 

             X større end el. lig  X mindre end 

 100-500      30   Qn-0.503 s       Qn-0.503 s 

 -------------------------------------------------------------- 

             X større end el. lig  X mindre end 

 Over 500      50    Qn-0.379 s      Qn-0.379 s 

 -------------------------------------------------------------- 

 Tabel 4. Destruktiv kontrol 

 -------------------------------------------------------------- 

 Partistørrelse Stikprøve-  Kriterier for 

         størrelse  --------------------------------- 

               Godkendelse    Forkastelse 

 -------------------------------------------------------------- 

             X større end el. lig  X mindre end 

 100 og derover   20    Qn-0.640 s       Qn-0.640 s 

 -------------------------------------------------------------- 

Bilag 2 til Bekendtgørelse MT. nr. 3-88

FUGTIGHEDSTILLÆG

 

 -Fibre.-                 Procent: 

 Uld og hår: 

 kæmmede fibre ......................... 18,25 

 kartede fibre ......................... 17,00 

 Hår: 

 kæmmede fibre ......................... 18,25 

 kartede fibre ......................... 17,00 

 Hale- og mankehår: 

 kæmmede fibre ......................... 16,00 

 kartede fibre ......................... 15,00 

 Silke ................................. 11,00 

 Bomuld: 

 sædvanlige fibre ...................... 8,50 

 merceriserede fibre ................... 10,50 

 Kapok ................................ 10,90 

 Hør .................................. 12,00 

 Acetat ...............................  9,00 

 Alginat .............................. 20,00 

 Cupro ................................ 13,00 

 Modal ................................ 13,00 

 Proteinfibre ......................... 17,00 

 Triacetat ............................  7,00 

 Viskose .............................. 13,00 

 Polyacryl ............................  2,00 

 Polychlorid ..........................  2,00 

 Fluorfibre ............................ 0,00 

 Modacryl .............................. 2,00 

 Polyamid (6.6): 

 stapelfibre ........................... 6,25 

 endeløse filamenter ................... 5,75 

 Polyamid 6: 

 stapelfibre ........................... 6,25 

 endeløse filamenter ................... 5,75 

 Polyamid 11: 

 stapelfibre ........................... 3,50 

 endeløse filamenter ................... 3,50 

 Polyester: 

 stapelfibre ........................... 1,50 

 endeløse filamenter ................... 3,00 

 Polyethylen ........................... 1,50 

 Polypropylen .......................... 2,00 

 Polyurethan: 

 stapelfibre ........................... 3,50 

 endeløse filamenter ................... 3,00 

 Vinylal ............................... 5,00 

 Trivinyl .............................. 3,00 

 Elastodien ............................ 1,00 

 Elasthan .............................. 1,50 

 Glasfibre: 

 (endeløse filamenter med diameter over 

 5 micrometer) ......................... 2,00 

 (endeløse filamenter med diameter højst 

 5 micrometer) ......................... 3,00 

 Metalfibre ............................ 2,00 

 metalliserede fibre ................... 2,00 

 asbestfibre ........................... 2,00 

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Statstidende nr. 70 af 13. april 1988 og Monopoltilsynets Meddelelser 1988/... Træder i kraft den 15. april 1988