Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)1)

 

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og § 4, stk. 2 og 3, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og efter bemyndigelse fastsættes:

    § 1. Et parti sædekorn eller frø af en art, der er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø eller grønsagsfrø, eller et parti læggekartofler, jf. bekendtgørelse om kartofler, kan kun anmeldes til certificering og, for så vidt angår frø af en grønsagsart, til kontrol som standardfrø med henblik på salg inden for Den Europæiske Union, hvis partiet er af en sort, der er optaget

1) på Plantenyhedsnævnets fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) eller

2) på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplantearter eller over grønsagsarter eller

3) på sortsliste i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union.

    Stk. 2. En sort af en landbrugsplante- eller grønsagsart kan kun optages på sortslisten, hvis den pågældende art er omfattet af en bekendtgørelse nævnt i stk. 1.

    § 2. Anmeldelse af en sort til optagelse på sortslisten skal indgives til Plantenyhedsnævnet, Postboks 7, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør, på en blanket, der kan rekvireres fra nævnet. Anmeldelse kan indgives

1) af den, der er ansvarlig for vedligeholdelse af sorten (vedligeholderen), hvis denne er bosat eller har sæde her i landet, eller

2) af en repræsentant for vedligeholderen, der er bosat eller har sæde her i landet, forudsat, at vedligeholderen har sæde eller er bosat i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, hvis kontrol med vedligeholdelsesavl det er besluttet at ligestille med vedligeholdelsesavl i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

    Stk. 2. Materiale til brug ved afprøvning skal indsendes inden for de frister, der fastsættes af nævnet.

    Stk. 3. Nævnet offentliggør fristerne for indgivelse af anmeldelse og for indsendelse af afprøvningsmateriale i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«. Overtrædelse af fristerne kan medføre afvisning af anmeldelsen.

    § 3. Plantenyhedsnævnet godkender en sort og optager den på sortslisten, når nævnet på grundlag af en afprøvning har konstateret,

1) at sorten er

a) selvstændig, hvorved forstås, at sorten uanset udgangsmaterialets kunstige eller naturlige oprindelse ved et eller flere kendetegn, der kan erkendes og beskrives præcist, tydeligt adskiller sig fra enhver anden sort, der er kendt her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union,

b) tilstrækkeligt ensartet, hvorved forstås, at sorten under hensyntagen til artens formeringsmåde består af planter, der bortset fra enkelte undtagelser ligner hinanden eller genetisk er identiske med hensyn til de kendetegn, der benyttes ved undersøgelsen af, om sorten er ensartet, og

c) stabil, hvorved forstås, at sorten efter gentagne formeringer eller, hvis sortsejeren har fastlagt en særlig formeringscyklus, efter afslutningen af hver cyklus stadig i sine væsentlige kendetegn er i overensstemmelse med sortsbeskrivelsen, og

d) har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, hvorved forstås, at sorten i forhold til andre sorter, der er optaget på sortslisten, ved sine egenskaber frembyder en forbedring i dyrkningen eller i udnyttelse af afgrøden og af de produkter, der fremstilles heraf, i hvert fald i en bestemt egn. Enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber, og

2) at anmelderens forslag til sortsnavn er godkendt efter bekendtgørelse om plantesortsnavne.

    Stk. 2. Sorten optages på sortslisten med angivelse af sortens navn, navnet på vedligeholderen og dennes repræsentant, jf. § 2, stk. 1, tidspunktet for optagelsen og forbehold for sorter, der skal sælges her i landet, jf. § 5, stk. 2, nr. 4.

    Stk. 3. Nævnet kan optage en sort, herunder en indavlet linie eller en hybrid, der alene skal anvendes som komponent i en hybridsort, på sortslisten. Sorten optages på sortslisten under betegnelsen »komponentsort«.

    § 4. Nævnet kan afvise at optage en sort på sortslisten, hvis dyrkningen af sorten kan medføre risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed.

    § 5. For hansterile hybridsorter af Brassica napus L. (raps) og Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam) Briggs (rybs), der alene skal anvendes til fremstilling af sammensatte sorter, jf. bekendtgørelse om markfrø, foretages afprøvningen for dyrknings- og nytteværdi, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra d, på grundlag af den sammensatte sort.

    Stk. 2. Kravet om en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi gælder ikke for

1) sorter af græsser til andet end foderbrug,

2) sorter af grønsagsarter, bortset fra cikorierod,

3) sorter, herunder indavlede linier og hybrider, der alene skal anvendes som komponenter for hybridsorter, og

4) sorter bestemt til salg i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, der har godkendt sorten, for så vidt angår dyrknings- og nytteværdi.

    Stk. 3. Sorter af græsser til andet formål end foderbrug, jf. stk. 2, nr. 1, for hvilke det ved en afprøvning er konstateret, at de har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, kan sælges med tillægsbetegnelsen »S«.

    § 6. Plantenyhedsnævnet underretter hvert år anmelderne om resultaterne af afprøvningen. Nævnet offentliggør afprøvningsresultaterne. Efter anmodning fra en anmelder kan nævnet undlade at offentliggøre foreløbige afprøvningsresultater, der herefter ikke må gengives i henvendelser til en kundekreds.

    § 7. Viser afprøvningen, at to eller flere anmeldte sorter af samme art ikke er tilstrækkeligt forskellige, godkender Plantenyhedsnævnet den sort til fortsat afprøvning, der først er behørigt anmeldt.

    § 8. Viser afprøvningen, at en sort ikke overholder betingelserne i § 3 for optagelse på sortslisten, underretter Plantenyhedsnævnet anmelderen herom og fastsætter samtidig en frist for anmelderen til at gøre indsigelse mod afvisning af sorten.

    Stk. 2. Kan anmelderen ikke inden udløbet af denne frist sandsynliggøre, at betingelserne er overholdt, afviser nævnet sorten endeligt.

    § 9. Plantenyhedsnævnet kan undlade eller afkorte afprøvningen. af en anmeldt sort for de egenskaber, der er nævnt i § 3, nr. 1, litra a - c, i det omfang, der foreligger resultater fra en officiel afprøvning i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, hvis afprøvninger det er besluttet at ligestille med afprøvninger foretaget i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

    § 10. Godkender Plantenyhedsnævnet en sort til optagelse på sortslisten, underretter det anmelderen herom.

    Stk. 2. Alle foreliggende oplysninger om sorten og om grundlaget for godkendelsen, herunder en beskrivelse af sorten og resultaterne af afprøvningerne, indgår i nævnets arkiv over godkendte sorter (sortsarkivet).

    Stk. 3. Nævnet sikrer, at der opbevares standardprøver af frø og læggemateriale af alle godkendte sorter til brug ved en eventuel stillingtagen til, om en sort fortsat overholder betingelserne for optagelse på sortsliste, jf. § 3.

    § 11. Vedligeholderen skal

1) sikre ved et systematisk tilrettelagt avlsarbejde (vedligeholdelsesavl), at der til stadighed foreligger formeringsmateriale af sorten, der svarer til oplysningerne i sortsarkivet om den godkendte sort,

2) føre og opbevare optegnelser om formering af sorten til brug ved kontrol af vedligeholdelsen, herunder optegnelser om generationerne forud for basismaterialet, og

3) efter anmodning stille prøver af frø eller læggemateriale af sorten til rådighed for Plantenyhedsnævnet til efterkontrol.

    Stk. 2. Vedligeholdelsesavl kan gennemføres i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union og i stater, hvis kontrol med vedligeholdelsesavlen det er besluttet at ligestille med kontrollen af vedligeholdelsesavl i en medlemsstat af Den Europæiske Union

    § 12. Godkendelsen af en sort gælder til udløbet af det 10. kalenderår efter godkendelsesåret.

    Stk. 2. Godkendelsen af en sort kan forlænges for ti år ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes repræsentant, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentere, at sorten

1) stadig overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 3, stk. 1, og

2) er vedligeholdt efter bestemmelserne i § 11.

    Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af godkendelsen skal indgives skriftligt til Plantenyhedsnævnet senest to år, før godkendelsen udløber. Ansøgning kan kun indgives af sortsejeren eller dennes repræsentant, jf. § 2, stk. 1. Er behandlingen af ansøgningen ikke afsluttet, inden godkendelsen udløber, forlænger nævnet godkendelsen, til sagen er afsluttet.

    § 13. Avlen på en godkendt sort kan certificeres, hhv. kontrolleres som standardfrø og sælges indtil den 30. juni i det tredje år efter udløbet af godkendelsen. Ønsker sortsejeren ikke at udnytte denne mulighed, skal dette meddeles Plantenyhedsnævnet senest ved udløbet af godkendelsen.

    § 14. Plantenyhedsnævnet tilbagekalder godkendelsen af en sort,

1) hvis det viser sig, at sorten ikke var selvstændig, da den blev godkendt, medmindre sorten nu opfylder dette krav,

2) hvis det viser sig, at sorten ikke længere er ensartet og stabil, eller

3) hvis vedligeholderen anmoder herom.

    Stk. 2. Nævnet kan afvise en anmodning efter stk. 1, nr. 3, hvis sorten har væsentlig betydning for jordbruget her i landet, og systematisk vedligeholdelsesavl kan sikres på anden måde.

    § 15. Plantenyhedsnævnet kan tilbagekalde godkendelsen af en sort,

1) hvis det konstaterer,

a) at vedligeholderen ikke vedligeholder sorten, eller

b) at godkendelse af sorten er sket på grundlag af urigtige eller svigagtige oplysninger, og

2) hvis vedligeholderen uanset anmodning herom,

a) ikke stiller fornødent formeringsmateriale af sorten til rådighed for nævnet til efterkontrol eller

b) ikke betaler forfaldne afgifter og gebyrer rettidigt.

    § 16. Plantenyhedsnævnet offentliggør sortslisten og relevante oplysninger om anmeldte sorter og om godkendte sorter.

    § 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 810 af 11. december 1987 om en sortsliste over landbrugsplanter ophæves.

    Stk. 3. Sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter, der er optaget på sortslisten før den 1. januar 1999, bevarer deres godkendelse efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Plantedirektoratet, den 4. december 1998

Mogens Nagel Larsen

    /Henrik Wansher