Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plantesortsnavne

 

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og § 4, stk. 2 og 3, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter, § 11, stk. 4, og § 26, stk. 3 og 4, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 5. februar 1996, samt efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Den, der efter bekendtgørelse om en sortsliste over landbrugsplante- og grønsagsarter eller efter lov om plantenyheder har anmeldt en sort til optagelse hhv. på sortslisten eller i Plantenyhedsregisteret, skal snarest muligt og senest tre måneder efter en anmodning herom fra Plantenyhedsnævnet fremsende et forslag til sortsnavn, der opfylder betingelserne i § 2 for godkendelse.

§ 2. Sortsnavnet

1) skal være egnet som generisk betegnelse for sorten og som identifikation af denne,

2) skal være forskelligt fra navnet på kendte sorter af samme art eller nært beslægtede arter,

3) må ikke kunne give anledning til vildfarelse eller forveksling, for så vidt angår sortens karakteristika og værdi eller sortens og forædlerens identitet, og

4) må ikke bestå alene af tal, alene af bogstaver, der ikke danner ord, eller af en kombination heraf, medmindre dette er sædvane inden for den pågældende art.

§ 3. Plantenyhedsnævnet kan afvise et forslag til sortsnavn,

1) hvis navnet ikke opfylder betingelserne i § 2,

2) hvis en medlemsstat af Den Internationale Konvention om Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) meddeler, at navnet ikke vil kunne godkendes i denne stat, og,

3) for så vidt angår udenlandske sorter, hvis navnet er beskyttet her i landet efter anden lovgivning.

§ 4. Finder Plantenyhedsnævnet, at det foreslåede sortsnavn opfylder betingelserne for godkendelse i § 2, godkender og registrerer det navnet og offentliggør det i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«, senest i forbindelse med meddelelsen om registreringen af sorten.

    Stk. 2. Afviser nævnet et forslag til sortsnavn, kan anmelderen foreslå et nyt navn inden for en frist på tre måneder.

§ 5. Viser det sig efterfølgende, at sortsnavnet ikke opfylder betingelserne for godkendelse i § 2, kan Plantenyhedsnævnet tilbagekalde godkendelsen og pålægge anmelderen inden for en frist på tre måneder at foreslå et nyt navn, der opfylder disse betingelser.

    Stk. 2. I en overgangsperiode fastsat af nævnet kan det oprindelige navn benyttes som supplerende betegnelse sammen med det godkendte, nye sortsnavn. Efter udløbet af overgangsperioden må det oprindelige sortsnavn ikke benyttes.

§ 6. Efter udløbet af den frist, der er nævnt i § 4, stk. 2, afviser Plantenyhedsnævnet sorten fra registrering.

    Stk. 2. Efter udløbet af den frist, der er nævnt i § 5, stk. 1, kan nævnet slette registreringen af sorten.

§ 7. Sortsnavnet skal anvendes ved ethvert salg og enhver avertering og omtale af sorten, også efter at registreringen af sorten er slettet. Ved salg skal sortsnavnet være angivet tydeligt og let læseligt.

    Stk. 2. Anvendes et varemærke, firmanavn eller lignende tillægsbetegnelse i forbindelse med sortsnavnet, skal sortsnavnet anføres, så det er let genkendeligt som sortsnavn. Tillægsbetegnelsen skal være anmeldt til Plantenyhedsnævnet.

§ 8. Overtrædelse af § 5, stk. 2, 2. pkt., og § 7 straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 364 af 5. august 1970 om navngivning af plantenyheder ophæves.

Plantedirektoratet, den 4. december 1998

Mogens Nagel Larsen

/Henrik Wanscher