Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger i rulleform af køkkenruller, toiletpapir, husholdningsfolie af plast og aluminium, bagepapir og madpapir


M.T. nr. 21-85.

I henhold til § 8 og § 12, stk. 2, i lov nr. 252 af 8. juni 1977 om mærkning og skiltning med pris m.v. fastsættes følgende:

§ 1

Stk. 1. Denne bekendtgørelse gælder for færdigpakninger over 5 g i rulleform, som af producenter, importører eller grossister er beregnet til at udbydes i detailsalg, inden for nedennævnte vareområder:

 

        køkkenruller 

        toiletpapir 

        husholdningsfilm af plast 

        husholdningsfolie af aluminium 

        bagepapir 

        madpapir 

§ 2

Stk. 1. Færdigpakninger omfattet af § 1 skal være mærket med nettomængde angivet som nettovægt, længde og bredde pr. rulle. Vægt angives i kilogram eller gram, længde og bredde angives i meter eller centimeter.

Stk. 2. Nettovægten skal angives eksklusive hylsen.

§ 3

Stk. 1. Angivelse af nettomængde skal ske på tydelig, let læselig og holdbar måde.

Stk. 2. Hvis en færdigpakning består af flere færdigpakninger, er den yderste pakning også omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, medmindre de enkelte pakningers nettomængde let kan ses.

§ 4

Stk. 1. For færdigpakninger, der omfattes af denne bekendtgørelse, gælde følgende tolerancegrænser for negative afvigelser fra den nominelle mængde:

 

    Nominel mængde         Negativ tolerance i pct af 

      i gram           nettovægt, længde og bredde 

       5-100                  9 

      101-300                  6 

     over 300                  3 

Stk. 2. Kontrol udføres som stikprøvekontrol af et parti færdigpakninger hos producenten, importøren eller grossisten efter de i bilaget fastsatte retningslinier.

Stk. 3. Ved kontrol af et parti færdigpakninger skal partiet opfylde følgende betingelser for at kunne accepteres:

 

      1) Færdigpakningernes faktiske indhold må i gennemsnit 

       ikke være mindre end det angivne nominelle indhold. 

      2) Det antal færdigpakninger i et parti, der udviser 

       negative afvigelser ud over den negative tolerance, 

       der er fastsat i stk. 1, skal være så lille, at 

       partiet er i stand til at bestå de kontrolprøver, 

       der er foreskrevet i bilaget. 

      3) Ingen færdigpakning må udvise en negativ afvigelse 

       ud over den dobbelte tolerance. 

§ 5

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6

Bekendtgøelsen træder i kraft den 1. september 1986. For færdigpakninger, der omfattes af § 1, og som er produceret eller importeret før den 1. september 1986, gælder bekendtgørelsens bestemmelser dog først fra den 1. september 1988.

MONOPOLTILSYNET, DEN 10. OKTOBER 1985.

Bilag til bekendtgørelse MT. nr. 21-85

RETNINGSLINIER FOR KONTROL AF NETTOINDHOLD

1.0. INDLEDNING

Monopoltilsynets kontrolprocedure er udformet på grundlag af de forskrifter, der er gældende for EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer (industriministeriets bekendtgørelse nr. 142 af 31. januar 1985 med bilag).

DEN NOMINELLE MÆNGDE i en færdigpakning er den nettomængde, der er angivet på pakningen.

DET FAKTISKE INDHOLD af en færdigpakning er den nettomængde af varen, som bliver konstateret ved måling.

DEN NEGATIVE AFVIGELSE er den mængde, det faktiske indhold er mindre end den pågældende færdigpaknings nominelle mængde.

DEN NEGATIVE TOLERANCE for indholdet af en færdigpakning fremgår af tabellen i bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

2.0. GENERELLE KRAV TIL NETTOINDHOLD

Nettoindholdet i færdigpakningerne skal sikres på en sådan måde, at de færdiggjorte pakninger opfylder følgende betingelser:

 

      1) Ingen færdigpakning må indeholde mindre end nominel 

       mængde minus den dobbelte negative tolerance. 

      2) Andelen af de færdigpakninger, der udviser 

       negative afvigelser ud over den negative tolerance, 

       skal herudover være tilstrækkeligt lille til at 

       sætte partier af færdigpakninger i stand til at bestå 

       de nedenfor beskrevne kontrolprøver. 

      3) Det faktiske indhold af færdigpakningerne må i 

       gennemsnit ikke være mindre end den nominelle mængde. 

3.0. KONTROLPROCEDURE

Kontrollen af færdigpakningerne udføres i samarbejde mellem virksomheden og tilsynet på grundlag af en prøveudtagning fra partier med 100 enheder og derover, og omfatter to dele:

 

      a) En kontrol af det faktiske indhold af hver enkelt 

       færdigpakning i prøven. 

      b) En kontrol af det gennemsnitlige indhold af 

       færdigpakningerne i prøven. 

Et parti færdigpakninger betragtes som umiddelbart godkendt, hvis resultaterne af den todelte kontrol opfylder godkendelseskriterierne. Hvis resultatet af en af kontroldelene ikke opfylder godkendelseskriterierne i den angivne kontrolprocedure, anvendes den statistiske term, at partiet forkastes, hvilket er et udtryk for, at man ikke på grundlag af stikprøven med tilstrækkelig statistisk sikkerhed kan afvise en hypotese om, at partiet systematisk ikke opfylder kravene til nettoindhold. I sådanne tilfælde må det konkret afgøres, hvilke videre foranstaltninger der skal iværksættes til sikring af, at kravene til korrekt nettoindhold er overholdt.

For begge kontroldele fastsættes to muligheder for prøveudtagning:

 

      1) Udtagning til ikke-destruktiv kontrol, d.v.s. til 

       en kontrol, der ikke medfører åbning af emballagen. 

      2) Udtagning til destruktiv kontrol, d.v.s. til en 

       kontrol, der medfører åbning eller ødelæggelse af 

       emballagen. 

Destruktiv kontrol bringes kun i anvendelse, hvis det ikke i praksis er muligt at anvende ikke-destruktiv kontrol.

3.1. PRØVEUDTAGNING

Et parti består af alle de færdigpakninger med samme nominelle mængde, af samme type og af samme fabrikat, som emballeres på samme sted, og som skal kontrolleres.

Forud for kontrollen af det faktiske indhold af en færdigpakning (3.2.) udtages tilfældigt fra partiet et tilstrækkeligt antal færdigpakninger til at muliggøre den kontrol, der kræver den største prøveudtagning, jf. tabel 1.

Til kontrollen af det gennemsnitlige faktiske indhold (3.3.) udtages det nødvendige antal prøver tilfældigt fra den første prøveudtagning og mærkes. Mærkningen skal foretages, forinden målingerne påbegyndes.

3.2. KONTROL AF DET FAKTISKE INDHOLD AF EN FÆRDIGPAKNING

Det tilladte mindsteindhold findes som færdigpaknigens nominelle mængde fratrukket den hertil svarende negative tolerance.

De færdigpakninger fra partiet, som har et faktisk indhold, der er mindre end det tilladte mindsteindhold, benævnes fejlemner.

Hvis de udtagne stikprøver indeholder fejlemner, hvis faktiske indhold er mindre end det nominelle indhold minus den dobbelte tolerance, forkastes partiet.

For partier, der indeholder fejlemner, og som ikke umiddelbart forkastes, gælder følgende:

3.2.1. Ikke-destruktiv kontrol

Den ikke-destruktive kontrol udføres efter dobbelt stikprøveplan som beskrevet i tabel 1.

Det første antal kontrollerede færdigpakninger skal være lig med antallet af enheder i første stikprøve som anført i planen.

 

      - Hvis antallet af fejlemner i første stikprøve er 

       under eller lig med det første godkendelsestal, 

       accepteres partiet. 

      - Hvis antallet af fejlemner i første stikprøve er 

       lig med eller højere end første afvisningstal, 

       forkastes partiet. 

      - Hvis antallet af fejlemner i første stikprøve ligger 

       mellem første godkendelsestal og første afvisningstal, 

       skal der foretages kontrol af stikprøve nr. 2; 

       størrelsen er angivet i planen. Antallet af fejlemner 

       i første og anden stikprøve skal adderes. 

      - Hvis det totale antal fejlemner er mindre end eller 

       lig med andet godkendelsestal, accepteres partiet. 

      - Hvis det totale antal fejlemner er større end lig med 

       andet afvisningstal, forkastes partiet. 

Tabel 1. Ikke-destruktiv kontrol

 

                  Stikprøver 

 Partistørrelse------------------------------------------------------- 

         Stikprøve nr.A   Størrelse B   Kumuleret 

                          størrelse C 

 --------------------------------------------------------------------- 

  100- 500    1.         30       30 

          2.         30       60 

   ----------------------------------------------------------------- 

  501-3200    1.         50       50 

          2.         50       100 

   ----------------------------------------------------------------- 

  over 3200    1.         80       80 

          2.         80       160 

   ----------------------------------------------------------------- 

                Antal fejlemner 

   ----------------------------------------------------------------- 

  Partistørrelse  Godkendelsestal D  Afvisningstal E 

   ----------------------------------------------------------------- 

  100- 500         1          3 

               4          5 

   ----------------------------------------------------------------- 

  501-3200         2          5 

               6          7 

   ----------------------------------------------------------------- 

  over 3200         3          7 

               8          9 

   ----------------------------------------------------------------- 

3.2.2. Destruktiv kontrol Denne udføres efter den i tabel 2 angivne enkelte stikprøveplan. Hvis antallet af fejlemner i stikprøven er mindre end eller lig med godkendelsestallet, accepteres partiet. Hvis antallet af fejlemner i stikprøven er større end eller lig med afvisningstallet, forkastes partiet.
 

  Tabel 2. Destruktiv kontrol 

            Stikprøve-     Antal fejlemner 

  Partistørrelse   størrelse 

                  Godkendelsestal  Afvisningstal 

   ----------------------------------------------------------------- 

  100 og derover    20        1        2 

   ----------------------------------------------------------------- 

3.3 KONTROL AF GENNEMSNIT AF DET FAKTISKE INDHOLD I ET PARTI Den anden delkontrol sker ved en statistisk testning af stikprøven i relation til de i tabel 3 og 4 nævnte kriterier. I tabellerne er Q pakningens nominelle mængde, og x, s og n henholdsvis middelværdi, standardafvigelse og antallet af færdigpakninger i stikprøven. Tabel 3. Ikke-destruktiv kontrol
 

  Partistørrelse Stikprøve-  Kriterier for 

          størrelse  Godkendelse 

   100-500     30     x større end eller lig med Qn-0.503 s 

  ----------------------------------------------------------------- 

   Over 500     50     x større end eller lig med Qn-0.379 s 

  ----------------------------------------------------------------- 

  Partistørrelse Stikprøve-  Kriterier for 

          størrelse  Forkastelse 

   100-500     30     x mindre end Qn-0.503 s 

  ---------------------------------------------------- 

   Over 500     50     x mindre end Qn-0.379 s 

  Tabel 4. Destruktiv kontrol 

  Partistørrelse Stikprøve-  Kriterier for 

          størrelse  Godkendelse 

  100 og derover   20    x større end eller lig med Qn-0.640 s 

  Partistørrelse  Stikprøve- Kriterier for 

           størrelse  Forkastelse 

  100 og derover   20    x mindre end Qn-0.640 s 

Redaktionel note
 • Bek nr. 21 19851010 er bkg. i Monopoltilsynets Meddelelse nr. 8, 1985. Statstidende 19851011