Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift for hjælpesejl i maskindrevne skibe (* 1)


I medfør af § 2, stk. 5, § 11, stk. 2 og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. med senere ændringer, jfr. bekendtgørelse nr. 299 af 9. juni 1988, fastsættes:

Hjælpesejl anvendes efterhånden i adskillige coastere som brændstofbesparende foranstaltning.

I den anledning skal Søfartsstyrelsen meddele, at i tilfælde, hvor der anvendes hjælpesejl, skal følgende iagttages:

  • 1) I klassede skibe skal det overfor Søfartsstyrelsen kunne dokumenteres, at det pågældende klassifikationsselskab har givet sin godkendelse til arrangementet.
  • 2) I uklassede skibe skal der for Søfartsstyrelsens godkendelse indsendes arrangementstegning med beregninger, der skal påvise, at de normale styrkenormer for mast og rig, herunder løbende rig, er overholdt.
  • 3) Det skal ved indsendelse af beregninger til Søfartsstyrelsen påvises, at skibet under sejlføring opfylder gældende bestemmelser til stabiliteten. Som basis for beregningerne forudsættes det, at vindtrykket svarer til 11 kg/m2 sejlareal målt i lodret projektion.
  • 4) Når hjælpesejl føres, skal man sikre sig, at der fra styrehuset er fornødent udsyn.
  • 5) Når hjælpesejl føres, skal man sikre sig, at kravene i søvejsreglerne om navigationslysenes og signalfigurenes synlighed er opfyldt.
  • 6) Der skal træffes fornødne foranstaltninger til imødegåelse af ulykkesrisiko i forbindelse med tilrigning, afrigning samt betjeningen af sejlføringen.

Overtrædelse af denne forskrift medfører bøde eller hæfte.

Forskriften træder i kraft den 15. september 1988.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

T.R. Funder

/H. Drachmann

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988 og i Statstidende nr. 177 af 19880914