Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om sikring af visse skibes sødygtighed (* 1)


I medfør af § 11, stk. 2, i lov nr. 98 af 12 marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., jfr. industriministeriets bekendtgørelse nr. 362 af 5. august 1980 fastsættes.

1. Forskriften omfatter alle skibe, der er indrettet til at medføre biler, trailere, jernbanevogne eller lignende last.

2. I denne forskrift forståes ved åbninger: Bov- og hækporte, ramper samt andre tilsvarende åbninger som fører ind til skoddækket, og som er beregnet til passage af køretøjer og/eller personer.

3. For enhver åbning skal der være fastlagt en åbnings- og lukkeprocedure.

3.1. Udover betjeningsforskrifter skal proceduren mindst sikre, at der angives melding fra betjeningsstedet til broen, når åbning påbegyndes, og når lukning og sikring af åbningen er endeligt afsluttet.

3.1.1. Krav om melding til broen kan bortfalde, såfremt der på broen er installeret et indikatorpanel, der kontinuerligt ved lys viser enkelt åbnings position hhv. åben eller lukket og sikret.

3.2 Såfremt der ikke fra betjeningsstedet eventuelt ved TV er fuldt overblik over åbningen, skal der ved denne være placeret en person, der kan afbryde en igangværende åbning eller lukning.

3.3 Proceduren skal være opslået ved hvert betjeningssted samt på broen.

4. Alle åbninger, der er omfattet af denne forskrift, skal være forsvarligt lukkede og sikrede inden skibet har fjernet sig mere end en kvart skibslængde fra dets fortøjede position ved kajanlæg eller færgeleje.

5. Direktoratet kan tillade afvigelser fra denne forskrift, når særlige forhold ved skibets konstruktion, de benyttede færgelejer eller åbningernes særlige konstruktion gør dette rimeligt.

6. Overtrædele af forskriften kan straffes med bøde eller hæfte i medfør af § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v.

7. Forskriften træder i kraft den 1. februar 1988.

Direktoratet for statens skibstilsyn, den 30. december 1987

T. R. Funder

/H. Drachmann

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 406 af 30/12/1987