Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift for adgangsforhold til lastrumslejdere og lign. lejdere (* 1)


I medfør af § 2, stk. 5, § 11, stk. 2 og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. med senere ændringer, jfr. bekendtgørelse nr. 299 af 9. juni 1988, fastsættes:

Lastrumslejdere og lign. lejdere samt adgangsforholdende til disse skal være således indrettet, at det er muligt for en person at komme ned i rummene iført røgdykkerudrustning.

Adgangsvejene til nedgangslugerne skal være uden hindringer og mindst 60 cm brede.

Nedgangsluger til lejderne skal være så store, at der er en fri åbning på mindst 60 x 60 cm for hver lejder målt fra midten af lejdertrinene.

Åbninger i dæk og underkant af nedgangsluger skal være godt afrundede.

Lugedæksler til nedgangslugerne skal kunne åbnes af een mand. De skal kunne sikres i åben stilling.

Overtrædelse af denne forskrift medfører bøde eller hæfte.

Forskriften træder i kraft den 15. september 1988.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

T.R. Funder

/H. Drachmann

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988 og i Statstidende nr. 177 af 19880914