Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift for slæbekroges konstruktion og anbringelse m.v. (* 1)

I medfør af § 2, stk. 5, § 11, stk. og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. med senere ændringer, jfr. bekendtgørelse nr. 299 af 9. juni 1988, fastsættes:


Der skal i alle slæbebåde være truffet foranstaltninger til, at slæbekrogen let og hurtigt kan frigøres under enhver situation.

Med henblik på at forebygge kæntring eller formindske følgerne heraf, skal Søfartsstyrelsen på grundlag af foretagne undersøgelser af slæbekroge og deres anbringelse i en række danske slæbebåde herved angive, hvilke retningslinier, der vil være at følge med hensyn til slæbekroges konstruktion og anbringelse m.v.:

  • 1) Slæbekrogen skal anbringes så lavt som muligt, og hele slæbearrangementet skal være således indrettet, at trækket i slæbetrossen eller-wiren, når denne viser tværskibs, giver mindst muligt krængningsmoment.
  • 2) Slæbekrogen skal være forsynet med en mekanisme til udløsning af trossen eller wiren, og udløsningen bør kunne ske fra styrehuset eller broen. Det må herunder være en forudsætning, at udløsermekanismen ikke blokeres. Udløsningsmekanismen må være af en sådan art, at udløsning ikke kan finde sted i utide på grund af ryk eller rystelser i slæbetrossen eller-wiren, fremkaldt i det øjeblik trossen eller wiren sejser op eller som følge af, at den skrænser på pullerten i det slæbte skib, eller når der stikkes på den. Udløsning i utide kan formentlig bedst forhindres ved en fjeder.
  • 3) Slæbetrossens eller-wirens vandring i tværskibs retning bør begrænses af pullerter eller støtter svarende til største udsving af slæbekrogen, således at trækket i slæbekrogen altid falder i dennes længderetning og ikke skråt, da der i så fald kan komme et sidetryk imellem krogens og udløsningsmekanismens enkelte dele og en så kraftig friktion, at udløsning ved trækket fra styrehuset eller broen vanskeliggøres.

Søfartsstyrelsen skal tillige henlede opmærksomheden på, at der i nærheden af slæbekrogen skal findes en eller to økser anbragt i dertil indrettede bøjler og således ophængt, at det er muligt fra begge sider af skibet at nå samme.

Endelig skal opmærksomheden henledes på, at døre og åbninger i maskin-og kedelcasing skal holdes lukket under bugsering.

Overtrædelse af denne forskrift medfører bøde eller hæfte.

Forskriften træder i kraft den 15. september 1988.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

T.R. Funder

/H. Drachmann

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, nr. 5, 1988 og i Statstidende nr. 177 af 19880914