Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift for redningsmidlers forsyning med refleksmateriale (* 1)


I medfør af § 2, stk. 5, § 11, stk. 2 og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. med senere ændringer, jfr. bekendtgørelse nr. 299 af 9. juni 1988, fastsættes:

Reglerne svarer i det væsentlige til de i IMCO's Resolution A274 angivne retningslinier for refleksmateriale på redningsmidler.

Redningsbælter

skal på hver side være forsynet med 6 stk. refleksbånd af mindst 5 x 10 cm anbragt så højt som muligt i brugsstilling.

Redningskranse

skal være forsynet med 4 rundgående refleksbånd af mindst 5 cm bredde anbragt med lige stor indbyrdes afstand.

Redningsbåde

skal langs essingen være forsynet med refleksbånd af mindst 5 x 30 cm på top af og under essing med en afstand af højst 50 cm. Båndene på siderne må ikke kunne dækkes af et eventuelt overdække. Overdække på redningsbåde skal på toppen være forsynet med vinkelrette kors bestående af 2 stk. refleksbånd a mindst 5 x 30 cm med en indbyrdes afstand af højst 50 cm.

Redningsbåde med fast overbygning behøver ikke at være forsynet med refleksmateriale på essingen. Dersom overbygningens konstruktion skulle hindre, at forannævnte kors anbringes i bådens længdelinie, kan de anbringes hensigtsmæssigt på anden måde, med i samme antal, som var de anbragt i bådens længdelinie.

Redningsflåder med overdække

skal på siderne af taget i passende afstand, højst 1/4 flådebredde, over vandlinien være forsynet med vandrette refleksbånde a mindst 5 x 30 cm med en indbyrdes afstand af højst 50 cm. Derudover skal der øverst på taget være anbragt et kors bestående af 2 stk. refleksbånd af 5 x 30 cm.

Flådens udvendige bund skal langs yderkanten være forsynet med 4 refleksbånd af 5 x 30 cm anbragt med samme indbyrdes afstand.

Flydemidler og redningsflåder uden tag

skal på såvel over- som undersiden langs yderkanterne være forsynet med mindst 4 refleksbånd af 5 x 30 cm anbragt med samme indbyrdes afstand. Refleksbåndene på oversiden skal være anbragt således, at de er synlige fra såvel søen som luften.

Permanent oppustede gummibåde

skal på øverste opdriftsring være forsynet med refleksbånd af 5 x 30 cm anbragt i tværskibs retning og således, at de er synlige fra såvel søen som luften med en afstand af højst 80 cm. På udvendig bund skal være anbragt refleksmateriale som ovenfor angivet for redningsflåder.

Refleksmateriale skal være af godkendt type.

Overtrædelse af denne forskrift medfører bøde eller hæfte.

Forskriften træder i kraft den 15. september 1988.

Søfartsstyrelsen, den 1. september 1988

T. R. Funder

/H. Drachmann

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelser fra Søfartsstyrelsen, nr.5, 1988 og i Statstidende nr.177 af 19880914