Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bestemmelser vedrørende spændingsbegrænsende udstyr for el-svejseaggregater (* 1)


Bestemmelser vedrørende spændingbegrænsende udstyr for el-svejseaggregater

I medfør af bestemmelserne i kap. II-1, § 27, a) i) 1) i Skibstilsynets meddelelser »B« og i § 162, litra a, i bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. har statens skibstilsyn fastsat følgende bestemmelser vedrørende spændingsbegrænsende udstyr for el-svejseaggregater i skibe:

1. Ikrafttrædelse og anvendelsesområde

1.1. Efter 1. april 1980 skal el-svejseaggregater, som hører til et skibs udstyr og/eller bruges af et skibs besætning, være forsynet med spændingsbegrænsende udstyr m.v., som opfylder nærværende bestemmelser i henholdsvis afsnit 2 eller 3.

2. Vekselstrømsaggregater

2.1. Udgangsspændingen i tomgang må ikke overstige 12 V. Der må ikke findes indretninger, som gør det muligt at indstille udgangsspændingen til en højere værdi end 12 V, når lysbuen ikke er tændt. Efter afbrydelse af svejsestrømkredsen skal en eventuel højere spænding automatisk nedsættes til 12 V i løbet af højst 0,2 sekunder.

2.2. De indretninger, der kræves i henhold til 1.1, skal være virksomme ved en afledningsmodstand på 200 ohm og derover mellem svejsekabel og arbejdsstyrke.

2.3. Svejsestrømkredsen skal være forsynet med en kontrolanordning, f.eks. kontrollamper eller signalhorn, hvormed det af svejseren kan kontrolleres, at beskyttelsesanordningen fungerer korrekt.

2.4. Spændingsbegrænsende udstyr skal være udført med to-kredssikring, der udkobler svejsespændingen efter max. 0,2 sek., såfremt det spændingsbegrænsende udstyr svigter.

2.5. De indretninger, der kræves i henhold til 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4, skal være dimensioneret for de påvirkninger, de kan blive udsat for, og skal være virksomme ved en hældning i en vilkårlig retning indtil 30 grader.

2.6. Svejseaggregater, som opfylder nærværende bestemmelser, skal synligt og varigt være mærket med 12 V indskrevet i en cirkel.

2.7. Grænsespændingen 12 V er at forstå som spændingens effektivværdi, idet det er forudsat, at spændingen har en tilnærmet sinusform, og at spændingens topværdi ikke overstiger 18 V. Der kan ses bort fra overlejrede spændinger med en frekvens over 100 kHz.

2.8. Anvendes spændingsbegrænsende udstyr med jævnspænding som tomgangsspænding, tillades en tomgangsspænding på 100 V eller derunder, såfremt denne jævnspændings rippleværdi er mindre end 10 pct, jfr. 3.2.

3. Jævnstrømsaggregater

3.1. Udgangsspændingen i tomgang må ikke overstige 12 V, såfremt ripplespændingen er større end 10 pct. Aggregatet skal være udstyret med spændingsbegrænsningsudstyr, som opfylder bestemmelserne i afsnit 2.

3.2. Aggregater, hvor ripplespændingen er mindre end 10 pct., tillades tomgangsspænding på 100 V eller derunder, uden at der skal forefindes spændingsbegrænsningsudstyr.

4. Almindelige sikkerhedsanvisninger

4.1. Ved brug af elektrisk svejseaggregat og tilhørende værktøj skal dette benyttes med omtanke, og følgende forholdsregler iagttages:

4.2. Svejsemaskinen tilsluttes nettet med helt og ubeskadiget kabel og stikkontakt. Primærkablets isolation skal, hvor det indføres i maskinen, være perfekt. Dårlig isolering overfører primærstrømmen til svejsemaskinens stålkasse, hvilket er livsfarligt.

4.3. Vekselstrømstransformere skal enten være jordforbundne eller dobbeltisolerede. Dobbeltisolerede transformere må ikke tilsluttes beskyttelsesjord på primærsiden. Så vidt muligt bør kun dobbeltisolerede transformere anvendes.

4.4. Jævnstrømsomformere skal jordforbindes. Maskinen har tre klemmer, hvoraf de to fører til nettet og den tredie til jord.

4.5. Der må kun anvendes helisolerede elektrodeholdere, og håndkablets isolation skal være hel og ubeskadiget.

4.6. Sørg for, at returkablet og jordklemmen altid er i orden. Dårlig returforbindelse hindrer det elektriske kredsløb. Vagabonderende strømme kan udvikle varme og anstifte brand.

4.7. Flyt aldrig svejsemaskinen ved at trække i kablerne.

4.8. Svejsekablerne og samlinger på disse skal være isolerede og ligge frit, dvs. svejseren må ikke have kablet rullet op om nakken, skulderen eller lignende.

4.9. Ved isætning af elektrode må denne kun berøres med isolerende handsker.

4.10. Svejseren må ikke fastholde elektrodeholder eller elektrode under armhulen, da dette i forbindelse med fugtighed under armene kan være farligt.

4.11. Beskyttelsespåklædning - herunder svejsehandsker - skal være hel og tør, og svejseren bør stå et tørt sted for at undgå overgang.

Svejsere skal bruge isolerende fodtøj, f.eks. gummistøvler eller sko med hele gummisåler.

4.12. Der må ikke forekomme direkte kropskontakt mellem svejser og emne.

Når der svejses i lukkede beholdere, kedler etc., skal svejseren derfor under arbejdet bære en vandskyende, isolerende dragt, f.eks. olietøj. Svejses der i liggende stilling, skal der benyttes et isolerende, vandskyende underlag.

4.13. Ved anvendelse af gummi, plast eller andre brændbare materialer som elektrisk beskyttelse af svejseren, må der drages omsorg for, at svejsesprøjt eller lignende ikke kan ramme denne. Dette bør ske ved beskyttelse med ikke-letantændelige materialer samt de normalt anvendte svejseforklæder, gamacher, svejseærmer m.m.

4.14. Svejsning udvikler røg og gas. Sørg for god ventilation og helst udsugning fra arbejdsstedet. Da der ved svejsning af emner, der er beskyttet med galvanisering, maling, plastik og lign., kan udvikles giftige luftarter, kræves der ved svejsning af sådanne emner ekstraordinær god ventilation.

4.15. El-svejsning udstråler kraftigt lys, som er skadeligt for øjnene. Svejseskærmen skal være i orden, og revnet glas heri skal omgående udskiftes. Sørg altid for, at der om bord er lameller til behandling mod »svejselys« (synkroteinlameller).

Det bemærkes, at allerede anskaffet udstyr dog fortsat kan anvendes, uanset om det ikke er forsynet med den i 2.4. nævnte tokredssikring.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 346, 19800310