Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om politiets tilsyn med overholdelse af skibstilsynslovgivningen


(Til politidirektøren i København og samtlige politimestre).

Under henvising til § 21, stk. 1, i lov nr. 117 af 28. marts 1951 om tilsyn med skibe skal man herved anmode d'herrer om at foranledige, at der sker anmeldelse til nærmeste skibstilsynsmyndighed:

  • 1) når politiet kommer til kundskab om, at der foreligger overtrædelse af nævnte lov eller de i medfør af loven givne eller opretholdte bestemmelser, f.eks. bekendtgørelse nr. 396 af 6. august 1949 angående transport til søs af levende dyr, jfr. bekendtgørelse nr. 382 af 14. november 1952 om visse forskrifter om tilsyn med skibe.
  • 2) når politiet har grund til at antage, at et dansk eller udenlandsk skib, der må anses for usødygtigt (lovens § 30), vil forlade havn, jfr. herved lovens § 31, stk. 1, 4. punktum, hvorefter det påhviler politiet på begæring af de af skibstilsynet særlig bemyndigede tjenestemænd at foretage de skridt, som påkræves for at hindre usødygtigt skibs afgang,
  • 3) når politiet får kundskab om, at der i et skib er indtruffet:
  • a) indløs,
  • b) forgiftningstilfælde forårsaget af uddunstninger fra ladninger, udstødsgas, osende petroleumslamper, varmeovne m.v. eller
  • c) tilskadekomst, der kan sættes i forbindelse med losse- eller lastegrejer ombord eller i land eller iøvrigt med skibets materiel eller maskineri. Opmærksomheden henledes herved på, at der for så vidt angår laste- og lossemidler, landgange m.v. er givet nærmere forskrifter i bekendtgørelse nr. 55 af 10. marts 1928, jfr. bekendtgørelse nr. 385 af 14. november 1952 om laste- og lossemidler m.m.

Såfremt de under 3) nævnte begivenheder indtræffer i forbindelse med arbejder på skibet, medens dette henligger ved værft, skal anmeldelse ske til direktoratet for arbejds- og fabrikstilsynet og ikke til skibstilsynet.

Det bør påses, at materiale, der kan sættes i forbindelse med begåede overtrædelser eller indtrufne ulykkestilfælde m.v., forbliver urørt eller eventuelt tages i forvaring, indtil skibstilsynet kommer til stede. På skibstilsynets begæring bør politiet yde bistand ved tilvejebringelse af oplysninger om årsagen til det passerede, ligesom genparter af de i sagens anledning udfærdigede rapporter på begæring herom bør tilstilles skibstilsynet.

Man vedlægger en oversigt over Statens Skibstilsyns organisation med angivelse af de enkelte lokale skibstilsynsmyndigheder.

Justitsministeriet, den 9. februar 1953.

P.M.V.

Boas.

/Povl Hansen.

Officielle noter

Ingen