Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Statens Tekniske prøvenævn og dettes samarbejde med andre offentlige myndigheder og institutioner m.v.


1. Ved lov nr. 144 af 21. marts 1973 om Statens Tekniske Prøvenævn, der trådte i kraft den 1. april 1973, blev det i henhold til lov nr. 343 af 19. december 1935 oprettede Statens Materialprøveråd nedlagt og afløst af Statens Tekniske Prøvenævn, som har været i funktion siden august 1973. Loven er nu ændret ved lov nr. 45 af 11. februar 1976, hvorved Nævnets kompetence er udvidet til også at omfatte de i henhold il § 57 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m. og de i § 60 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse omhandlede prøvningsområder.

Til medlemmer af Nævnet er i henhold til lovens § 7 udpeget personer, som er særligt sagkyndige med hensyn til administration eller udførelse af teknisk prøvning. Ved udpegningen har man endvidere iagttaget lovens krav om, at prøvningssagkyndige med tilknytning til den offentlige sektor altid skal udgøre et flertal af Nævnets medlemmer.

Til støtte for Nævnets arbejde er oprettet et sekretariat, som er fælles for Statens Tekniske Prøvenævn og Teknologirådet (oprettet i henhold ti lov nr. 142 af 21. marts 1973 om teknologisk service). Dette sekretariatsfællesskab er anset for hensigtsmæssigt under hensyn til de mange berøringsflader, der er mellem de områder, som reguleres af de to love. Bl.a. er en række institutioner, som modtager offentlige tilskud gennem Teknologirådet, beskæftiget med bl.a. udførelsen af teknisk prøvning. Henvendelser til Statens Tekniske Prøvenævn rettes til sekretariatet på adressen:

Bredgade 31,

1260 København K.

Telefon (01) 14 66 55.

2. TEKNISK PRØVNING er i lovens § 1 som ændret ved lov nr. 45 af 11. februar 1976 ændret ved lov nr. 45 af 11. februar 1976 defineret som enhver form for bestemmelse af fysiske størrelser og af stoffers og materialers egenskaber, struktur og bestanddele, herunder materialers, færdige produkters og konstruktioners modstandsevne over for ydre påvirkninger, samt enhver form for undersøgelse af færdig produkters og konstruktioners anvendelighed og funktionsdygtighed under forekommende ydre omstændigheder.

Den nye definition af teknisk prøvning omfatter herefter bl.a. også biologisk prøvning. Teknisk prøvning omfatter derimod ikke medicinske, fysiologiske og psykologiske prøvninger. På områder, hvor der indgår resultater af såvel teknisk som medicinsk, biologisk, fysiologisk eller psykologisk prøvning, vil Nævnet træffe aftale med de berørte myndigheder om den nærmere afgrænsning af Nævnets kompetence.

Teknisk prøvning udføres dels med henblik på sikring af overholdelsen af det offentliges krav til materialer og produkter af hensyn til det offentlige sikkerhed, teknisk hygiejne m.v. - PERSONSIKRING - dels til sikring af overholdelsen af virksomhedernes kvalitetskrav til de produkter, de fremstiller og/eller forhandler - PRODUKTIONSPRØVNING - og dels til sikring af et objektivt grundlag for retslig afgørelse af tvister om leverancers kvalitet m.v. - RETSSIKRING.

3. Det er PRØVENÆVNETS OPGAVE at følge, fremme og samordne den tekniske prøvning, som udføres i danske laboratorier og prøvningsinstitutioner. Under denne virksomhed tænkes inddraget ikke blot prøvningsvirksomhed, som udføres af det offentlige, men så vidt muligt også inden for den private sektor. Nævnet skal endvidere føre den kontrol med autoriseret teknisk prøvning, der kræves i forbindelse med de ovenfor under punkt 2 omtalte formål med teknisk prøvning (personsikring, produktionsprøvning og retssikring).

For at varetage disse opgaver skal Prøvenævnet:

a. virke rådgivendde og initiativtagende over for myndigheder, institutioner og andre i tekniske prøvningsanliggender.

b. overvåge, at de fornødne ressourcer til dækning af samfundets behov for teknisk prøvning er til stede og udnyttes hensigtsmæssigt i et koordineret samarbejde mellem offentlige og private laboratorier m.v.

c. virke rådgivende over for myndighederne i forbindelse med anvendelse af statsmidler til investering i udbygning af landets ressourcer for rekvireret teknisk prøvning.

d. følge virksomheden i de af staten oprettede eller understøttede tekniske prøvningslaboratorier m.v. og afgive indstilling til de pågældende myndigheder om sådanne ændringer i institutionernes vedtægter, arbejdsområde, aktiviteter og takstberegning, som Nævnet finder hensigtsmæssige, og

e. autorisere laboratorier m.v. til at foretage teknisk prøvning og kontrollere de autoriserede laboratorier m.v. og den dokumentation, der udstedes for resultaterne af den autoriserede tekniske prøvning.

Formålet med loven om Statens Tekniske Prøvenævn er en mere effektiv varetagelse af de under a-d nævnte opgaver, end Statens Materialprøveråd havde mulighed for, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af bestående eller nye ressourcer til dækning af det stadigt voksende behov for rekvireret teknisk prøvning, som gør sig gældende både i erhvervslivet og i den offentlige sektor såvel som i landets internationale relationer.

For at sætte Statens Tekniske Prøvenævn i stand til bedre at varetage disse opgaver har man bl.a. stillet den nævnte sekretariatsbistand til rådighed for Nævnet og givet det adgang til at anvende konsulentbistand og at inddrage særligt sagkyndige i arbejdet, og herudover har man institueret den under punkt e, nævnte autorisationsordning. Med hensyn til denne ordning henvises til lovens § 5, og til de regler om meddelelse af autorisation, som i henhold til § 5, stk. 9, er fastsat af handelsministeren i bekendtgørelse nr. 77 af 24. februar 1976.

4. En nødvendig forudsætning for, at loven kan virke efter sin hensigt, er, at det SAMARBEJDE MED ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, som er foreskrevet i lovens § 3, bringes til at fungere effektivt. Dette samarbejde har et dobbelt sigte:

Dels må de kontrolfunktioner, som en række myndigheder har brug for at få udført, og som kræver teknisk prøvning, kunne varetages på hensigtsmæssig og fuldt forsvarlig måde som forudsat i den lovgivning, disse myndigheder administrerer.

Dels må man tilgodese samfundets almindelige interesse i, at udførelsen af disse funktioner ikke belaster de økonomiske, materielle og personelle ressourcer, der er til rådighed, mere end nødvendigt, dvs. at disse ressourcer må udnyttes rationelt og optimalt. Det er denne opgave, Prøvenævnet bl.a. er sat til at varetage.

Til sikring af det første af disse hensyn foreskriver loven i § 3, stk. 1, at Nævnet skal udøve sin virksomhed i nært samarbejde med de offentlige myndigheder, for hvilke Nævnets virksomhed har betydning. Det gælder, hvad enten det drejer sig om Nævnets koordinerende og vurderende eller dets autoriserende og kontrollerende virksomhed. I sidstnævnte henseende foreskriver lovens § 5, stk. 2, således direkte, at Nævnet på områder, hvor der efter anden lovgivning er foreskrevet autoriseret teknisk prøvning til dokumentation for overholdelsen af forskriftsmæssige krav, kun kan udstede autorisation og fastsætte vilkårene herfor efter aftale med vedkommende myndighed. Efter Nævnets forretningsorden skal formanden ydermere indbyde en repræsentant for vedkommende myndighed til at deltage i behandlingen af sager, der er af særlig betydning for den. Det kan eksempelvis nævnes, at der er truffet aftale med miljøministeren, hvorefter denne ikke vil udnytte hjemmelen i § 57 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m.og i § 60 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse til at autorisere private laboratorier. Autorisationer på disse områder meddeles herefter af Statens Tekniske Prøvenævn.

Endelig er det i bemærkningerne til lovforslaget understreget, at autorisationsordningen ikke griber ind i allerede etablerede autorisationsforhold, hvorved offentlige laboratorier eller institutioner i medfør af anden lovgivning er oprettet eller indrettet med henblik på at udføre teknisk prøvning til sikring af overholdelsen af specielle lovkrav. Sådanne kontrol-myndigheder behøver ikke at henvende sig til Prøvenævnet for at opnå endnu en autorisation. Der skulle derimod ikke vær behov for at etablere nye autorisationsordninger vedrørende teknisk prøvning ved siden af den, der nu er tilvejbragt gennem loven om Statens Tekniske Prøvenævn, og bemærkningerne til lovforslaget forudsætter da også, at eventuelle planer herom skal forelægges for Nævnet.

Der er således ved lovens formulering draget nøje omsorg for, at Nævnet ved sin virksomhed respekterer og understøtter de kontrolfunktioner, som andre myndigheder er sat til at varetage i kraft af anden lovgivning. På samme måde pålægger loven også disse myndigheder en forpligtelse til at respektere og understøtte Nævnet i dets bestræbelser på at sikre landet en rationelt opbygget og effektivt udnyttet prøvningsstruktur. Der er således tale om en nødvendig VEKSELVIRKNING mellem Nævnet og en række andre myndigheder og offentlige institutioner. Denne vekselvirkning må fungere, hvis parterne skal kunne løse deres respektive opgaver på en måde, der i samfundsmæssig henseende kan betegnes sm optimal.

Den første af de opgaver for Prøvenævnet, der opregnes i lovens § 1: »at følge, fremme og samordne den tekniske prøvning, som udføres i danske laboratorier og prøvningsinstitutioner« tager sigte på en rationalisering af prøvningsvirksomheden her i landet til gavn for alle (erhvervslivet, forbrugerne og det offentlige), der har brug for at få udført teknisk prøvning. Det er ikke mindst med henblik på at kunne løse denne opgave, at Nævnet må kunne sikre sig medvirken både fra dem, der bruger teknisk prøvning, og fra dem, der udfører den. Loven indeholder visse bestemmelser, der tager sigte herpå.

5. Lovens § 3, stk. 2, fastsætter således VISSE FORPLIGTELSER FOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, som foretager, forestår eller understøtter teknisk prøvning. De skal give Nævnet lejlighed til at udtale sig, inden der træffes beslutning om større dispositioner inden for det tekniske prøvningsområde. Som eksempler herpå er visse dispositioner udtrykkeligt opregnet i loven som hørende under denne konsultationsforpligtelse. Det gælder således nyanlæg og større nyanskaffelser (hvorved Nævnet foreløbig vil forstå anskaffelser til en væfdi af 250.000 kr. eller derover), iværksættelse af forsøgsrækker på nye prøvningsområder o.lign. I lovforslagets bemærkninger til denne bestemmelse er det forudsat, at offentlige myndigheder ved udarbejdelse af love og forskrifter, der indeholder krav om teknisk prøvning eller fastlægger regler herfor, skal give Nævnet lejlighed til at udtale sig om de tekniske forhold i forbindelse hermed. Formålet hermed er bl.a. at sikre en rationel udnyttelse af de til rådighed værende prøvningsressourcer.

I henhold til lovens § 4 skal laboratorier m.v., der er oprettet eller understøttet af staten, eller som har modtaget autorisation efter loven om Statens Tekniske Prøvenævn, meddele Nævnet de oplysninger om deres virksomhed, som Nævnet finder nødvendige for at kunne løse sin opgave. Nævnet kan tilkalde laboratoriernes ledere eller deres stedfortrædere til Nævnets forhandlinger, lige som de pågældende kan forelægge spørgsmål, de vedrører teknisk prøvning, for Nævnet.

Prøvenævnet har efter sin oprettelse udfoldet bestræbelser på at skaffe sig et overblik over de prøvningsressourcer, der for nærværende er til rådighed her i landet. Det er en indlysende nødvendighed, at Nævnets kendskab til disse ressourcer bliver så fuldstændigt som muligt, og at det til stadighed er a jourført. Skal Nævnets indsigt kunne nyttiggøres efter lovens hensigt, er det imidlertid lige så nødvendigt, at de myndigheder, der til varetagelsen af bestemte opgaver har planer om at »foretage, forestå eller understøtte« teknisk prøvning, benytter sig af Nævnets kendskab til de prøvningsressourcer, der allerede er til rådighed, og i øvrigt af den ekspertise, Nævnet har til rådighed med hensyn til vurderingen og løsningen af de problemer, der er forbundet med udførelsen og anvendelsen af tekniske prøvningsfunktioner.

6. Statens Tekniske Prøvenævn har i loven fået tillagt en række beføjelser og fået adgang til at skaffe sig de oplysninger og den viden, som det behøver for at kunne løse de væsentlige samfundsmæssige opgaver, loven har pålagt Nævnet. En af de væsentligste forudsætninger for, at lovens formål skal kunne opfyldes, er imidlertid, at det samarbejde mellem Prøvenævnet og andre offentlige myndigheder og institutioner, som loven foreskriver, kommer til at fungere på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Loven pålægger både Statens Tekniske Prøvenævn og de i lovens §§ 3 og 4 nævnte myndigheder og institutioner m.v. visse forpligtelser med sigte herpå. Det er dette cirkulæres hensigt at indskærpe betydningen af, at disse forskrifter nøje overholdes.

7. Dette cirkulære træder i stedet for Handelsministeriets cirkulære nr. 97 af 24. april 1974 om Statens Tekniske Prøvenævn og dettes samarbejde med andre offentlige myndigheder og institutioner m.v.

Handelsministeriet, den 22. marts 1976.

Erling Jensen.

/Åge Andersen.

Officielle noter

Ingen