Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om EF-reglerne vedrørende fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (Direktiv 90/531/EØF)


Direktiv 90/531/EØF, der blev vedtaget af EF's Ministerråd den 17. september 1990, trådte i kraft den 1. januar 1993. Direktivet er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, udgave L 297 af 29. oktober 1990, og er iøvrigt optrykt som bilag til de danske gennemførelsesbestemmelser, jfr. nedenfor.

Dette indebærer, at ordregivere fra denne dato for at kunne indgå kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og om vareleverancer inden for de af direktivet omfattede former for virksomhedsudøvelse forudgående skal foretage udbud af disse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Udbuddene må ikke offentliggøres i andre publikationer forud for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen (for hvis afsendelsesdato der skal kunne fremlægges bevis) til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. Forpligtelsen til at foretage udbud består dog kun i det omfang, værdien af kontrakterne (excl. moms) er lig med eller overstiger de i direktivet fastsatte beløbsgrænser (tærskelværdier). For bygge- og anlægsarbejder er grænsen 5.000.000 ECU (39.460.300 kr.). For vareindkøb er den fastsatte tærskelværdi 600.000 ECU (4.735.236 kr) for telesektoren og 400.000 ECU (3.156.824 kr) for de øvrige af direktivet omfattede områder.

Der er i direktivet foreskrevet valgmuligheder mellem udbudsformerne offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud med forhandling, idet ordregivere, omfattet af direktivet, dog i særlige tilfælde kan anvende en procedure uden forudgående udbud.

Det er endvidere foreskrevet, at ordregivere, omfattet af direktivet, mindst een gang om året i form af en periodisk vejledende bekendtgørelse for vareindkøbskontrakter for hvert produktområde offentliggør de samlede indkøb, der påtænkes i de kommende tolv måneder, for hvilke den anslåede værdi andrager mindst 750.000 ECU (5.919.045 kr), og for bygge- og anlægskontrakter offentliggør de væsentligste karakteristika for påtænkte kontrakter af en værdi over 5.000.000 ECU.

Oplysninger om indgåede kontrakter til en værdi over direktivets beløbsgrænser skal inden to måneder efter kontraktsindgåelsen meddeles Publikationskontoret, der ved offentliggørelsen af oplysningerne i EF-Tidende skal tage hensyn til fortrolige eller følsomme informationer, som ordregiverne ønsker at påberåbe sig. Herudover vil de enkelte EF-medlemslande årligt skulle sende Kommissionen en statistisk rapport om den samlede værdi af indgåede kontrakter, fordelt på de i direktivets bilag I - X anførte kategorier af virksomhedsudøvelse, som ligger under beløbsgrænserne, men iøvrigt ville være omfattet af direktivets bestemmelser.

Med henvisning til det forhold, at indkøbs- og bygge- og anlægskontrakter efter direktivet kan indgås i form af rammeaftaler, har EF-Kommissionen i en skrivelse af 28. december 1992, hvoraf kopi vedlægges, henledt medlemsstaternes opmærksomhed på, at alle kontrakter, herunder ikke mindst kontrakter i henhold til rammeaftaler, indgået efter datoen for direktivets ikrafttræden (1. januar 1993), som falder under de i direktivet anførte definitioner, er omfattet af forpligtelserne efter dette til forudgående udbud m.v. Baggrunden for denne henvendelse er efter det oplyste, at Kommissionen har konstateret, at der forud for ikrafttrædelsesdatoen er indgået kontrakter, heriblandt også rammeaftaler, i et omfang, der frygtes at bevirke, at den effektive anvendelse af direktivet udskydes i en årrække. Det fremgår ikke, at det specielt skulle være danske ordregiveres kontraktindgåelser, der har givet anledning til Kommissionens henvendelse.

På den givne foranledning skal man dog understrege nødvendigheden af, at direktivets bestemmelser nøje overholdes.

Til brug for fremsendelse af udbudsbekendtgørelser m.v. har Kommissionen udarbejdet en række formularer, der sammen med en vejledning i udfyldelse heraf er offentliggjort i Supplement til De Europæiske Fællesskabers Tidende, udgave S 252 A af 30. december 1992. Disse formularer er tænkt som en hjælp i forbindelse med videresendelse af de ifølge direktivet krævede informationer. Anvendelse af formularerne er således ikke obligatorisk. EF-Tidende kan købes hos: J.H. Schultz Information A/S, Herstedvang 10-12, 2620 Albertslund, telefon 43 63 23 00, telefax 43 63 19 69.

Direktivet er gennemført i Danmark ved Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 740 af 27. august 1992 om udbud af bygge- og anlægsarbejder inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske Fællesskaber og Industriministeriets bekendtgørelse nr. 741 af 27. august 1992 om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske Fællesskaber. Til orientering vedlægges et eksemplar af disse bekendtgørelser.

Det tilføjes, at Industri- og Handelsstyrelsen sammen med Bygge- og Boligstyrelsen for tiden er i færd med at udarbejde en vejledning om direktivet.

Statslige myndigheder inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation, der i henhold til lovgivningen tildeler særlige eller eksklusive rettigheder til de af direktivet omfattede ordregivere, anmodes om at give disse meddelelse om ovenstående.

P.D.V.

E.B.

Bjarne Strand

fuldm.

Bygge- og Boligstyrelsen

Lars Koefoed-Johnsen

Industri- og Handelsstyrelsen

----------

Hr. ambassadør.

Rådet for De Europæiske Fællesskaber har den 17. september 1990 vedtaget Direktiv 90/531/EØF om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation. Dette direktiv finder anvendelse fra 1. januar 1993 og de ordregivere, der omfattes heraf, må således tilpasse sig direktivet.

Danmark har gennemført direktivet i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 740 og 741 af 27. august 1992.

Jeg skal imidlertid gøre Dem opmærksom på, at der blandt ordregivere i kritiske sektorer så som jernbanetransport er en vis tendens til at indgå et stort antal indkøbs- eller bygge- og anlægsaftaler eller til at indgå rammeaftaler, således at direktivet ikke ville kunne finde anvendelse i mange år, med en næsten permanent opsplitning af markederne i disse sektorer til følge. Hvis en sådan virkning, som det synes at fremgå af de oplysninger, mine tjenestegrene har til rådighed, faktisk indtræder, ville det skade den ved direktivet tilsigtede åbning af markederne og det ville ligeledes være i modstrid med Medlemsstaternes erklærede politiske hensigt, nemlig at sikre gennemsigtighed i og udbud af de berørte aftaler fra 1. januar 1993.

Af den grund og med henblik på, hurtigt at sikre en effektiv anvendelse af direktivet, skal jeg hermed anmode Dem om at opfordre Deres lands myndigheder til, så hurtigt som muligt, at bevidstgøre ordregiverne om det forhold, at alle kontrakter, herunder især kontrakter i henhold til rammeaftaler, der endnu ikke er indgået og som svarer til de i direktivet indeholdte definitioner, falder under dette direktiv fra 1.1.1993.

Kommissionen forbeholder sig naturligvis ret til senere at kontrollere, om de kontrakter, der blev indgået på disse betingelser inden den 11. januar 1993, er forenelige med fællesskabsretten.

Hans Excellence

ambassadør Gunnar RIBERHOLDT

Danmarks Faste Repræsentant

ved De Europæiske Fællesskaber

Rue d'Arlon 73

1040 Bruxelles

Deres bemærkninger til ovenstående, bedes tilsendt mig inden en måned fra modtagelsen af nærværende skrivelse.

Modtag, Hr. ambassadør, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

R. PERISSICH

Officielle noter

Ingen