Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om identitetsbeviser for søfarende.


1. Som følge af Danmarks tiltrædelse af den internationale arbejdsorganisations (ILO) konvention nr. 108 om søfolks nationale identitetspapirer har handelsministeriet ladet fremstille »Identitetsbevis for søfarende«.

2. Formålet med identitetsbeviserne er at lette de søfarendes adgang til landlov i fremmede havne. Beviset giver således dets indehaver ret til at gå i land for midlertidig landlov i et land, der har tiltrådt konventionen. Følgende lande har indtil nu tiltrådt konventionen: Barbados, Brasilien, Canada, Danmark. Finland, Ghana, Grækenland, Guatamala, Guyana, Honduras, Iran, Italien, Malta, Mauritius, Mexico, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tanganyika, Tunesien og USSR.

3. Beviserne, der vederlagsfrit udfærdiges af mønstringsbestyrerne, skal udstedes til enhver DANSK SØFARENDE, der fremsætter anmodning derom.

Den pågældende status som søfarende må godtgøres ved forevisning af søfartsbog eller mønstringsbevis, ved fremlæggelse af hyrekontrakt eller på anden lignende måde.

Mønstringsbestyrerne skal endvidere sikre sig, at den person til hvem beviset udstedes, er dansk statsborger. Dette kan ske ved forespørgsel til folkeregistret, CPR, eller ved forevisning af dansk pas, såfremt den pågældende ikke på anden vis kan dokumentere sin danske statsborgerret.

4. Rubrikkerne bedes udfyldt med maskinskrift eller med blokbogstaver og uden rettelser. Rubrikkerne vedrørende nationalitet, højde, hår, øjne og særlige kendetegn udfyldes på engelsk.

Kortet underskrives af den søfarende.

Det anvendte fotografi må være vellignende og så vidt muligt vise indehaveren uden hovedklædning. Fotografiet overstemples med mønstringskontorets stempel.

5. Gyldighedsperioden for identitetsbeviset er 10 år fra udstedelsen. Fornyelse anføres på bagsiden. Ved fornyelse bør fotografiet udskiftes.

6. Bevis vil kunne udstedes efter anmodning fra et dansk rederi til danske søfarende om bord i danske skibe i udenrigsfart.

Anmodningen må være ledsaget af fotografi af den pågældende samt af de til beviset udfyldelse fornødne oplysninger, attesteret af skibsføreren eller rederiet.

Ved fremsendelse af beviset må det tilkendegives, at udlevering ikke må finde sted, før dette er underskrevet af den pågældende sømand.

Handelsministeriet, den 21. oktober 1971.

P.M.V.

J. Worm

/E. Lysgaard

Officielle noter

Ingen