Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Brandsikring af lastskibe (* 1)


Under henvisning til handelsministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 14. juni 1977 om brandsikring af lastskibe skal man for NYE skibe meddele følgende afgørelser, fortolkninger m.v.:

AD § 1. Alle materialer og komponenter, der indgår i den konstruktive brandsikring, skal være typegodkendte.

Klasse »A« skodder vil kunne konstrueres med en 4 mm stålplade som grundmateriale med normal stagafstivning og isoleret som følger:

A-60 75 mm 110 kg/kubikmeter Rockwool på skod og

25 mm 110 kg/kubikmeter Rockwool på stag

eller

100 mm 40 kg/kubmikmeter Rocwool på skod og

30 mm 80 kg/kubikmeter Rockwool trådvævsmåtte på stag

A-30 50 mm 110 kg/kubikmeter Rockwool på skod og

25 mm 110 kg/kubikmeter Rockwool på stag

eller

75 mm 40 kg/kubikmeter Rockwool på skod og

30 mm 80 kg/kubikmeter Rockwool trådvævsmåtte på stag

A-15 35 mm 110 kg/kubikmeter Rockwool på skod og

25 mm 110 kg/kubikmeter Rockwool på stag

eller

50 mm 40 kg/kubikmeter Rockwool på skod og

30 mm 80 kg/kubikmeter Rockwool trådvævsmåtte på stag

A-0 Ingen isolation på stål.

Såfremt skod og/eller dæk består af aluminium, skal der træffes særlige foranstaltninger mod brand.

Isoleringsmaterialet på lodrette og under-op flader skal fastholdes med ståltrådsnet og clips med ca. 300 mm indbyrdes afstand, hvis isoleringsmaterialet ikke er fastholdt af garnering eller anden beklædning.

Skibsførerens aptering er i sin helhed omfattet af brandsikringsbekendtgørelsen.

Ved KONTROLRUM forstås i denne forbindelse: Radiorum, navigeringsrum, CO2-rum, nødgeneratorrum, sprinklercentral og andre rum, hvori der findes brandvisnings- eller brandkontroludstyr.

Såfremt der i maskinrummet, af hensyn til støj eller andet, findes et kontrolrum, og dette ikke indeholder installationer af den art, som er nævnt ovenfor, vil dette rum ikke blive betragtet som kontrolrum i brandsikringsmæssig henseende, men vil kunne betragtes som en del af maskinrummet.

AD § 6 a. B- og C-skodder må ikke som underlag have brændbart materiale (må f.eks. ikke hvile på finerplade, spånplade, eller lign. som anvendes som øverste lag i en svømmende dørk).

AD § 8 c. Brandskodder omkring trapperum samt døre i disse må ikke være forsynet med ventilationsåbninger. Evt. ventilation af trapperum må ikke skabe forbindelse til den øvrige aptering.

AD § 8 d. Ved vandtætte døre forstås i denne forbindelse døre, der indgår i skibets vandtætte inddeling.

AD § 9,

TABEL 2. Vogndæksrummet i et ro/ro skib er definitionsmæssigt et lastrum, men hvor der findes aptering umiddelbart over, skal det henstilles, at komfortisolationen mod apteringen udføres som en klasse A brandisolation, uanset der kun kan kræves en A-0 brandadskillelse.

AD § 11 d. Den omtalte afdækning skal bestå af galvaniseret uperforeret stålplade eller tilsvarende (ikke aluminium).

AD § 11 e. Kabelgennemføringer i brandskodder og -dæk skal sikres effektivt.

Såfremt der ikke anvendes specielle formstykker af godkendt materiale, skal der i skoddet/dækket være anbragt en stålgennemføring, og mellemrummene mellem de enkelte kabler skal være omhyggeligt udfyldt med ikke brændbart tætningsmateriale.

I almindelighed må brændbare vinduesindfatninger benyttes, forudsat at der mellem den ubrændbare garnering og hus- eller skibssiden lukkes røgtæt med et ubrændbart materiale rundt om udskæringer i garneringen.

Såfremt en ventilations-unit er indbygget i loftbeklædningen, skal den på oversiden isoleres med en mindst 25 mm mineraluldsmåtte, medmindre unit'en er godkendt som en del af en loftbeklædning.

Forbindelseskanalen mellem unit og hovedkanal skal som hovedregel være af stål, såfremt den er af andet materiale skal den isoleres med min. 15 mm trådvævsforstærket mineraluldsmåtte.

AD § 11 l. Bestemmelserne gælder kun hovedaftrækskanalen for emhætten.

AD § 13 i. Hussiderne indtil 3 m fra fronten skal isoleres A-60 til en højde af mindst 2 etager.

AD § 13 j. Alle vinduer og koøjer i frontområdet skal være faste, og vinduesindfatningerne skal udføres af ubrændbart materiale. Dette gælder ligeledes i sideskodderne i de to nederste etager indtil 5 m agten for frontskoddet.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 334, 19781107