Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse af kvæginseminører

 

 

 

 

 

I henhold til § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1072 af 15. december 1994 om tyresæd og kunstig sædoverføring på kvæg er det Veterinærdirektoratet, der fastsætter betingelserne for godkendelse af kvæginseminører, herunder kravene til inseminørernes uddannelse:

 

For at opnå Veterinærdirektoratets tilladelse til at foretage kunstig sædoverføring på andres kvæg skal personen have gennemgået et uddannelsesforløb, med følgende optagelseskriterier og som opfylder følgende betingelser.

 

Optagelseskriterier

Personen skal forinden have erhvervet det grønne bevis for landmandsuddannelsen og have været beskæftiget ved praktisk kvægbrug i mindst 1 år.

 

Uddannelsens omfang

Kvæginseminøruddannelsen skal bestå af mindst følgende dele:

1. Indledende kursus af 9 ugers varighed.

2. Praktisk tjeneste svarende til ca. 6 måneders fuldtidsarbejde.

3. Afsluttende kursus af 3 ugers varighed.

 

Indledende kursus

Udbyder af indledende kursus er garant for, at den ansvarlige kursusleder er en dyrlæge, der har den fornødne erfaring og kompetence indenfor kvægets reproduktion. Kursuslederen er ansvarlig for udarbejdelse af kursusplanen for det indledende kursus i samråd med Sektion for Reproduktion ved Klinisk Institut på KVL og Veterinærdirektoratet.

 

 

Pensum

Kursusplanen for det indledende kursus skal mindst omfatte undervisning i følgende discipliner:

 

Kvægets anatomi og fysiologi, med hovedvægten lagt på kønsorganernes anatomi og funktion, samt på reproduktionsfysiologien og de hormonale reguleringsmekanismer. Sædopsamling og sædbehandling. Brunstsymptomer, brunstkontrol, brunstsynkronisering og korrekt insemineringstidspunkt. Insemineringsteknik og drægtighedsdiagnostik. Biologisk forståelse, herunder hygiejniske og smittebeskyttelsesmæssige principper i relation til arbejdet med kunstig sædoverføring. Relevante uddrag af sygdomslæren, herunder af læren om smitsomme sygdommes klinik, epidemiologi og kontrol, samt af læren om arvelige sygdomme og zoonoser. Veterinærlovgivningen vedrørende reproduktion hos kvæg, herunder om kravene ved indførsel af avlsmateriale og om kravene til mærkning, registrering og indberetning. Lovgivningen om dyreværn.

 

Endvidere skal planen omfatte undervisning i og indøvelse af praktiske færdigheder i behandling af sæd, inseminering, indberetning og drægtighedsdiagnostik, med særlig vægt på indøvelse af færdigheder i inseminering og drægtighedsdiagnostik.

 

Kursusmål

Det indledende kursus har til formål, at give kursisterne de teoretiske og praktiske færdigheder, der er nødvendige for, at kursisten på betryggende vis kan tillades at gennemføre den efterfølgende praktiske tjeneste som inseminør.

 

De nævnte teoretiske færdigheder er begrænset til kvæg, og omfatter

 

- kendskab til de hunlige kønsorganers anatomi og fysiologi, de kønshormonale reguleringsmekanismer, befrugtningsprocessen og fosterudvikling.

- kendskab til de hyppigst forekommende sygelige tilstande i koens kønsorganer, herunder kendskab til forhold, der hos den enkelte ko/kvie eller i den enkelte besætning kan forårsage nedsat frugtbarhed.

- kendskab til de hanlige kønsorganers anatomi, sædopsamling, sædbehandling og opbevaring af sæd, herunder især kendskab til faktorer af betydning for sædens overlevelse under den håndtering, der er nødvendig i forbindelse med insemineringsarbejdet.

- viden om brunstsymptomer, brunstkontrol og korrekt insemineringstidspunkt i forhold hertil, herunder kendskab til metoder til vurdering af brunstkontrol og til metoder til brunstinduktion og brunstsynkroniering.

- viden om metoder til at måle og sikre insemineringsarbejdets effektivitet, herunder viden om faktorer, der kan forårsage brist i effektiviteten.

- viden om og forståelse af hygiejniske og smittebeskyttelsesmæssige principper i relation til insemineringsarbejdet, samt kendskab til eksempler på smitsomme sygdomme herunder zoonoser, der kan spredes i forbindelse med dette.

- kendskab til arvelige sygdomme

- viden om de rettigheder og pligter, der i medfør af dansk lovgivning gælder for kvæginseminørers arbejde, herunder viden om kravene til arbejdets gennemførelse, registrering og indberetning og viden om kravene til indberetning ved forekomst af eller ved mistanke om arvelige sygdomme

- kendskab til kravene ved indførsel og omsætning af avlsmateriale (sæd) og kendskab til lovgivningen om dyreværn.

 

De nævnte praktiske færdigheder, der er begrænset til kvæg, omfatter

 

- tilstrækkelig diagnostisk (rektalt, vaginalt) færdighed til at sikre, at der ikke foretages insemination af drægtige (mere end 6 - 7 ugers) køer/kvier eller af køer/kvier med åbenbare sygelige tilstande i kønsorganerne.

- grundlæggende færdighed (rektalt, vaginalt) i at bedømme stadium i østralcyklus med henblik på at afvise køer/kvier, der ikke kan antages at være i brunst.

- grundlæggende færdighed i at foretage inseminering korrekt, skånsomt og hygiejnisk.

- grundlæggende færdigheder i korrekt registrering og indberetning af insemineringer.

 

Varighed, undervisningsmateriale og supplerende valgfri undervisning

Undervisningen skal tilrettelægges således, at kursusperioden mindst strækker sig over en periode på 9 uger.

 

Til brug for den teoretiske undervisning, skal der foreligge et skriftligt materiale (lærebog), der efter anmodning fra Veterinærdirektoratet fagligt skal kunne godkendes af Sektion for Reproduktion ved Klinisk Institut på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole eller af anden faglig kompetent person/institution efter Veterinærdirektoratets bestemmelser. Der kan under kurset udleveres supplerende bilag og tilføjelser i et omfang på op til 25% af det godkendte materiale.

 

Den praktiske undervisning tilrettelægges således, at kursisterne kan opøve diagnostiske færdigheder og insemineringsteknik på køer/kvier, der slagtes umiddelbart derefter og således, at de pågældende køers/kviers kønsorganer kan undersøges for at fastslå korrekt diagnose og resultat af insemineringsforsøg.

 

Endvidere skal der tidligst efter seks undervisningsuger, der alle har omfattet undervisning i og indøvelse af de færdigheder (øvelser på slagteri), der er nødvendige for at gennemføre en korrekt inseminering, indplaceres en uges praktikperiode, hvorunder kursisterne fungerer som medhjælpere hos en færdiguddannet kvæginseminør, med specielt henblik på indøvning af færdigheder i korrekt registrering og indberetning. Kursisterne skal forinden tillige være gjort bekendt med de gældende lovmæssige bestemmelser for foretagelse af kunstig sædoverføring på kvæg. Hver kursist må i hele praktikforløbet kun udføre insemineringsarbejdet under en færdiguddannet kvæginseminørs ansvar, og den pågældende kvæginseminør skal overvåge alle arbejdsopgaverne i forbindelse med insemineringen, herunder at de gældende lovmæssige bestemmelser nøje overholdes.

 

Kursisterne skal i løbet af kursusperioden gives mulighed for at følge arbejdsgangen på en tyrestation.

 

Kursusudbyderen kan vælge sideløbende at meddele anden supplerende undervisning i tilslutning til kursus. Disse aktiviteter skal i givet fald klart fremgå af kursusplanen, når den forelægges Veterinærdirektoratet til godkendelse.

 

Godkendelse af kursusplan m.v.

Kursusudbyderen har ansvaret for, at Veterinærdirektoratets godkendelse af såvel kursuslederen som af kursusplanen foreligger, inden et kursus udbydes.

Kursuslederen sørger for, at pensum i fornødent omfang stilles til rådighed for kursisterne i form af lærebogsmateriale, og har ansvaret for, at undervisningen foregår på kvalificeret måde.

 

Annoncering m.v.

Meddelelser om afholdelse af indledende kursus skal offentliggøres ved kursusudbyders foranstaltning.

 

I henhold til de givne optagelseskriterier udvælger kursusudbyderen blandt de kvalificerede ansøgere maksimalt det antal kursister, som det pågældende kursus er beregnet til, og afgiver rapport herom til Veterinærdirektoratet vedlagt den fornødne dokumentation.

 

Eksamen

Efter afslutning af det indledende kursus skal kursisterne enkeltvis med kursuslederen som eksaminator underkastes en prøve, som bedømmes af 3 censorer, hvoraf én er udpeget af Veterinærdirektoratet, én er udpeget af Foreningen af Danske Inseminører og én er udpeget af Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole (KVL). Såfremt den ansvarlige kursusleder er fra KVL, udgår den af KVL udpegede censor. Prøven skal bestå af en teoretisk og en praktisk opgave, der hver for sig bedømmes som bestået eller ikke bestået. Begge opgaver skal være bestået for at have bestået grundkursus.

 

Veterinærdirektoratet meddeler de beståede kursister tidsbegrænset tilladelse til under den krævede praktiske tjeneste før det afsluttende kursus at foretage kunstig sædoverføring på andres kvæg.

 

Udbyderen af indledende kursus foranstalter, at der til hver af de kursister, der har bestået grundkursus, udstedes et eksamensbevis, som underskrives af eksaminator og samtlige censorer.

 

Praktisk tjeneste

Kursusudbyderen skal sørge for, at hver af de beståede kursister tilbydes mulighed for at udføre den praktiske tjeneste svarende til ca. 6 måneders fuldtidsarbejde som kvæginseminør, inden der er forløbet fem år, og fremlægge dokumentation overfor Veterinærdirektoratet, når kursisten har gennemført den praktiske tjeneste.

 

På grundlag af modtagen dokumentation om gennemført praktisk tjeneste meddeler Veterinærdirektoratet hvilke kursister, der kan deltage i det afsluttende kursus. Har en kursist ikke gennemført den fornødne praktiske tjeneste inden udløbet af fem år efter bestået eksamen på det indledende kursus, fortabes muligheden for at deltage i det afsluttende kursus og for at foretage kunstig sædoverføring på andres kvæg, medmindre det indledende kursus atter gennemgås og bestås.

 

Afsluttende kursus

Det afsluttende kursus foranstaltes af udbyderen af indledende kursus, som tillige er garant for, at den ansvarlige kursusleder også i dette tilfælde er en dyrlæge, der har den fornødne erfaring og kompetence på området. Kursusplanen for det afsluttende kursus udarbejdes af kursuslederen og skal godkendes af Veterinærdirektoratet.

 

Det afsluttende 3-ugers kursus har til formål, at bibringe kursisterne en højere grad af sikkerhed inden for de områder, der er nævnt under beskrivelsen af grundkurset.

 

Undervisningen skal derfor omfatte en repetition af væsentlige dele af grundkursets pensum (såvel det teoretiske som det praktiske) men under medinddragen af kursisternes opnåede erfaringer og med vægt på diskussion af disse. Herudover kan der i op til 1/3 del af tiden inddrages nye emner af mere speciel eller aktuel interesse af betydning for kunstig sædoverføring på kvæg.

 

Det afsluttende kursus bedømmes efter standpunkt, hvorfor kursuslederen skal følge de anvisninger, Veterinærdirektoratet giver med hensyn til rapportering om kursisternes standpunkter under kursusafholdelsen.

 

Inseminørløfte og -tilladelse

Når kursisten har gennemgået det afsluttende kursus med et efter Veterinærdirektoratets skøn tilfredsstillende resultat, anmoder denne skriftligt om Veterinærdirektoratets tilladelse til at foretage kunstig sædoverføring på andres kvæg, samt forpligter sig ved sin underskrift til nøje at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser om kunstig sædoverføring på kvæg. Veterinærdirektoratet meddeler herefter kursisten tilladelse til at foretage kunstig sædoverføring på andres kvæg.

 

En tilladelse kan tilbagekaldes af Veterinærdirektoratet, såfremt inseminøren under udøvelsen af insemineringsarbejdet i væsentlig grad tilsidesætter de gældende bestemmelser, eller forholdene i øvrigt giver anledning dertil.

 

Betaling

Alle udgifter i forbindelse med planlægning, afholdelse og gennemførelse af ovenstående uddannelsesforløb er Veterinærdirektoratet uvedkommende.