Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Patentering af kemiske forbindelser, som er mellemprodukter (* 1)


Kemiske forbindelser, der anvendes som udgangsmateriale for fremstilling af andre kemiske forbindelser, betegnes som mellemprodukter.

Kriterierne for patentering af en opfindelse af mellemprodukter er de sædvanlige, nemlig at opfindelsen er ny, kan udnyttes industrielt og adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

I det følgende forudsættes de to første kriterier opfyldt.

Den opfindelseshøjde, som er nødvendig, for at opfindelsen af mellemprodukter kan anses for at adskille sig væsentligt fra kendt teknik, kan være begrundet med følgende:

 

   1. Mellemprodukterne har i sig selv overraskende kemiske eller 

     fysiske egenskaber (fx særpræget kemisk konstitution eller 

     uventet stabilitet). 

   2. Ud fra mellemprodukterne kan fremstilles andre, hidtil 

     ukendte kemiske forbindelser, som har en direkte nyttig 

     anvendelse og en fælles uventet og værdifuld egenskab 

     (slutprodukter). 

     Forudsætningen for, at slutprodukternes fælles uventede og 

     værdifulde egenskab kan begrunde opfindelseshøjden for de 

     nye mellemprodukter, er, at mellemprodukterne kan omdannes 

     til slutprodukterne uden først at skulle omdannes til kendte 

     mellemprodukter. (I modsat fald kan mellemprodukterne ikke 

     anses for at være årsagen til fremkomsten af de nye 

     slutprodukter). 

   3. Mellemprodukterne kan ved en fremgangsmåde, der i sig selv 

     opfylder patenterbarhedskriterierne, omdannes til andre 

     kemiske forbindelser. 

     Forudsætningen for, at fremgangsmådens patenterbarhed kan 

     begrunde opfindelseshøjden for mellemprodukterne, er, at 

     omdannelsen af mellemprodukterne ved fremgangsmåden sker, 

     uden at der dannes kendte forbindelser (mellemprodukter 

     eller slutprodukter), eller - i modsat fald - at det 

     ejendommelige ved fremgangsmåden er knyttet til omdannelsen 

     af mellemprodukterne til de kendte forbindelser. (Uden disse 

     forudsætninger kan mellemprodukterne ikke anses for at være 

     årsagen til fremkomsten af den ejendommelige fremgangsmåde). 

Mellemprodukternes omdannelse til andre kemiske forbindelser skal fremgå af patentansøgningens basisdokumenter, der i tilfælde 2. ovenfor desuden skal indeholde angivelse af de nye slutprodukters anvendelse.

Beskrivelsen skal i øvrigt opfylde de sædvanlige krav til eksemplificering, således at en fagmand kan udøve opfindelsen, og således at kravets omfang - under hensyn til, hvad der er det patentbegrundende - kan anses for underbygget. Den patentbegrundende uventede virkning skal være dokumenteret i fornødnt omfang. I tilfælde 1. og 3. ovenfor skal slutprodukternes anvendelighed tillige være sandsynliggjort eller dokumenteret.

I ansøgninger, der skal anses for indleveret før 1. december 1978, skal de kemiske forbindelsers anvendelse som mellemprodukt samt de kemiske forbindelser, til hvilke de skal omdannes, fremgå af patentkravet.

Uanset hvad der er fastsat ovenfor, er en almindeligt tilgængelig patentansøgning, hvorfra en kemisk forbindelse og dens fremstilling og egenskaber er kendt, ikke til hinder for på grundlag af senere patentansøgninger, der har indleveringsdag/prioritetsdag, før den første ansøgning blev almindeligt tilgængelig, at patentere sådanne mellemprodukter til fremstilling af forbindelsen, som ikke er omtalt i den første ansøgning.

Ovenstående bestemmelser gælder for ansøgninger, der angår opfindelsen af kemiske forbindelser, hvor det patentbegrundede alene er knyttet til mellemproduktaspektet.

I ansøgninger, der angår opfindelsen af kemiske forbindelser, for hvilke det patentbegrundende ikke er knyttet til mellemproduktaspektet, men som også angives at være værdifulde mellemprodukter (uden at dette er gjort til genstand for krav), er det tilstrækkeligt, at anvendelsen som mellemprodukt er sandsynliggjort.

Vedrørende kombinationer af selvstændige krav, indeholdende krav rettet på mellemprodukter, henvises til cirkulære nr. 9 og instruks nr. 20.

Per Lund Thoft

Direktør

(Kst.)

Redaktionel note
 • (* 1) CIR nr 1 19850916