Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse vedr. standardisering af visse færdigpakningers størrelser samt EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer


1. Denne cirkulæreskrivelse omtaler dels et EF-direktiv om standardisering af pakkestørrelser for visse færdigpakkede varer, dels nogle regler om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer. EØF-mærkningen (e-mærkningen) vedrører deklaration af færdigpakningers nettoindhold, fastsættelse af tolerancegrænser herfor samt kontrollen med disses overholdelse.

Reglerne om standardstørrelser findes dels i Rådets direktiv af 15. januar 1980 (80/ 232/ EØF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende værdiskalaer for tilladte nominelle mængder og nominelle rumfang for visse færdigpakkede varer (»seriedirektivet«), dels i Rådets direktiv af 19. december 1974 (75/ 106/ EØF) om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser, som ændret ved rådsdirektiv af 23. november 1979 (79/ 1005/ EØF) og ved kommissionsdirektiv af 28. september 1978 (78/ 841/ EØF) (»væskedirektivet«). Reglerne om standardstørrelser er omtalt nedenfor i pkt. 3.

Reglerne om EØF-mærkning (e-mærkning) er indeholdt dels i det ovenfor nævnte væskedirektiv, dels i Rådets direktiv af 20. januar 1976 (76/ 211/ EØF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger, som ændret ved kommissionsdirektiv af 28. september 1978 (78/ 891/ EØF) (»færdigpakningsdirektivet«). Disse regler og de i tilknytning hertil udstedte danske bestemmelser er omtalt nedenfor i pkt. 4.

2. Alle de nævnte direktiver er, med en enkelt undtagelse, som er beskrevet nedenfor i pkt. 3.4, af den optionelle (»frivillige«) type. Dette betyder, at varer, der opfylder direktivernes bestemmelser, frit kan forhandles i fællesmarkedet uden at møde handelshindringer hvad angår de forhold, som direktiverne omhandler. Derimod er de enkelte medlemsstater ikke forpligtet til at indføre direktivernes bestemmelser som de eneste nationale bestemmelser; de er frit stillet med hensyn til at opretholde nationale bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke hindrer markedsføring af produkter, der er i overensstemmelse med direktiverne. For så vidt angår den nedenfor i pkt. 3 nævnte størrelsesstandardisering betyder dette, at Danmark ikke er forpligtet til at indføre standardstørrelser, men hvis sådanne indføres, skal de nedenfor nævnte størrelser indeholdes i de tilladte serier.

Størrelsesstandardisering

3.1. Seriedirektivet og væskedirektivet fastsætter standardiserede mængder for de mest almindelige forbrugsvarer, der markedsføres som færdigpakninger med et forudbestemt indhold mellem 5 g og 10 kg eller 5 ml og 10 l. Pakninger med et individuelt indhold (catch weight-pakninger) er ikke omfattet af direktiverne. Seriedirektivet er - i modsætning til de øvrige ovenfor nævnte direktiver specifikt indskrænket til kun at vedrøre færdigpakninger, der er bestemt til detailsalg.

3.2. Ved direktiverne indføres tre typer størrelsesstandisering: Den ene standardiserer pakningernes indhold efter vægt eller volumen, og den anden, som er forbeholdt produkter i stive pakninger (f. eks. konservesdåser og sæbepulverkartoner), standardiserer beholdernes rumfang. For aerosoler i metalbeholdere kombineres disse to, således at både beholdernes rumfang og varenes volumen standardiseres.

I bilag I og IV er angivet varer, for hvilke der er fastsat standardiserede vægt- og volumenstørrelser. Ved bilag III, pkt. 2, er på tilsvarende måde fastsat standardstørrelser for varer, der sælges i aerosoler i form af glas eller plasticbeholdere.

Ved bilag II fastsættes standardstørrelser for rumfanget af beholderne for de i bilaget nævnte varer; undtaget herfra er de i bilag I nævnte varer.

Ved bilag III, pkt. 1, er endelig foretaget en standardisering såvel af indhold som af beholderstørrelserne for de af bilaget omfattede varer, der sælges i form af aerolsoler i metalbeholdere.

3.3. Markedsføring af pakninger, som overholder de nævnte forskrifter, kan ikke forbydes eller begrænses under henvisning til, at henholdsvis pakningernes indhold eller størrelser ikke opfylder nationale regler om standardstørrelser. For de i bilag IV, kolonne II, anførte volumenstørrelser gælder dette indtil den 31. december 1988 med undtagelse af færdigpakninger af kategori 1 a) »Vine« med et volumen på 0,73 l, for hvilken datoen er 31. december 1985.

Direktiverne er ikke til hinder for, at der ud fra andre begrundelser, f. eks. miljøhensyn, fastsættes bestemmelser om markedsføring af de nævnte pakninger.

3.4. Som en undtagelse fra direktivernes optionelle karakter er det for så vidt angår de i bilag IV, pkt. 1 a) nævnte produkter (vine m. v.) ved væskedirektivet bestemt, at disse fra den 1. januar 1984 kun må tillades markedsført i de i bilaget nævnte volumenstørrelser. Gennemførelsen af denne bestemmelse forhandles for tiden i EF-regie. Bestemmelsen vil - såfremt disse forhandlinger ikke fører til et andet resultat - blive gennemført ved en bekendtgørelse udstedt af monopoltilsynet i medfør af mærkningsloven.

3.5. Bestemmelser om standardstørrelser, der måtte udelukke markedsføring af nogle af de i bilag I-III nævnte pakninger, skal være tilpasset de ovennævnte bestemmelser senest den 15. januar 1982. For så vidt angår de i bilag IV nævnte produkter er ikrafttrædelsesdatoen ved væskedirektivet fastsat til den 1. januar 1981.

Af hensyn til eksisterende lagre m. v. er det som overgangsregel i seriedirektivet fastsat, at der i tiden indtil 1. januar 1982 ikke med de ovenfor nævnte begrundelser kan indføres nye forbud imod pakninger, der markedsførtes ved direktivets vedtagelse, selvom størrelserne ikke er indeholdt i bilag I-III. Ved eventuelle standardiseringer efter denne dato skal de i bilagene indeholdte størrelser som nævnt medtages blandt de tilladte.

EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer

4.1. Som nævnt ovenfor indeholder færdigpaknings- og væskedirektiverne regler om deklaration af visse færdigpakningers nettoindhold (vægt eller volumen), tolerancegrænserne herfor samt kontrollen med overholdelsen af disse.

Reglerne er implementeret ved industriministeriets bekendtgørelse nr. 445 af 15. oktober 1980 om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer, der suppleres af justervæsenets tekniske direktiv (Jv TDIR) nr. 35.00.1-01.

4.2. Bekendtgørelsen tillader EØF-mærkning (e-mærkning) af de i pkt. 3.1. nævnte færdigpakninger, såfremt de opfylder nærmere i bekendtgørelsen angivne forskrifter samt underkastes måleteknisk kontrol. EØF-mærket (e-mærket) må også anvendes på pakninger, der i udlandet er pakket i overensstemmelse med reglerne i de ovennævnte direktiver.

Hovedindholdet af disse forskrifter er, at pakningernes faktisk påfyldte nettoindhold i gennemsnit ikke må være mindre end det deklarerede indhold. Dette krav er kombineret med tolerancer for afvigelser fra det angivne volumen. Bekendtgørelsen fastsætter desuden regler om, hvorledes vægt- eller volumenindholdet skal deklareres.

4.3. Forinden EØF-mærket (e-mærket) påføres, skal der gives anmeldelse herom til justervæsenet. Ved import af EØF-mærkede (e-mærkede) pakninger fra tredjelande skal importøren ligeledes indgive anmeldelse til justervæsenet. Anmeldelserne skal indgives inden en af justervæsenet fastsat frist.

4.4. Overholdelsen af disse forskrifter kontrolleres først og fremmest af påfyldningsvirksomheden eller importøren. Denne kontrol kan udføres ved en fabrikationskontrol, der foretages efter retningslinjer, der er godkendt af dertil af industriministeriet bemyndigede kontrolmyndigheder.

Bemyndigelse vil blive meddelt laboratorier, der er autoriseret hertil af statens tekniske prøvenævn, samt justervæsent og andre statslige myndigheder, som i henhold til særlig lovhjemmel udøver anden tilsvarende kontrol.

Kontrolmyndighederne foretager desuden en stikprøvevis kontrol. Yderligere forskrifter vedrørende kontrollens gennemførelse m. v. kan udstedes af justervæsenet efter forhandling med de øvrige kontrolmyndigheder.

Yderligere oplysninger om EØF-mærkningen (e-mærkningen) vil kunne fås ved henvendelse til justervæsenet, Amager Boulevard 115, 2300 København S (tlf. nr. (01) 54 26 20).

4.5. EØF-mærkede (e-mærkede) færdigpakninger, som opfylder forskrifterne og kontrolbestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse kan ikke forbydes markedsført af grunde, som vedrører de metoder, efter hvilke de er målt eller kontrolleret, bestemmelsen af deres volumen eler vægt, eller de angivelser, som de i henhold til bekendtgørelsen skal være påført.

EØF-mærkningen (e-mærkningen) er ikke til hinder for, at pakningerne underkastes yderligere vægt- eller volumenkontrol af de respektive kompetente myndigheder. Denne kontrol vil imidlertid efter disses skøn kunne indskrænkes, idet EØF-mærkningen (e-mærkningen) indicerer, at pakningens opfyldelse af de ovennævnte krav allerede er kontrolleret.

For ikke-EØF-mærkede (e-mærkede) pakninger vil de eventuelle hidtidige tolerancekrav m. v. fortsat kunne opretholdes.

Industriministeriet, den 24. februar 1981

Erling Jensen

/ Per Lund Thoft

Bilag 1

Værdiskalaer for nominelle mængder af indholdet i færdigpakninger

1. Fødevarer, der sælges efter vægt (angivet i g)

1.1. Smør (pos. 04.03), margarine, animalske og vegetabilske fedtstoffer, også emulgerede, som smørepålæg med lavt fedtindhold

125 - 250 - 500 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500 - 5.000

1.2. Friske oste, undtagen såkaldte »petits suisses«-oste og oste, der udbydes på samme måde (pos. ex 04.04 E I c)

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 5.000

1.3. Bord- eller køkkensalt (pos. 25.01 A)

125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 5.000

1.4. Flormelis, puddersukker, kandis

125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000

1.5. Varer fremstillet af korn (undtagen næringsmidler til spædbørn)

1.5.1 Mel samt gryn og flager af korn, flager og mel af havre (undtagen de under 1.5.4 nævnte varer)

125 - 250 - 500 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500 (* 1) - 5.000 - 10.000

 • 1) Denne værdi gælder ikke for flager og mel af havre
 • 2) Undtagen kartofler og kunsttørrede grøntsager

1.5.2. Spaghetti, makaroni og lignende varer (pos. 19.03)

125 - 250 - 500 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 10.000

1.5.3 Ris (pos. 10.06)

125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 2.500 - 5.000

1.5.4. Cerealier, flager af korn, klar til servering

250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000

1.6. Tørrede grønsager (pos. 07.05) (* 2), tørrede frugter (pos. ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12)

125 - 250 - 500 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 5.000 - 7.500 - 10.000

1.7. Kaffe, brændt, malet eller umalet, cikorie, kaffeerstatning

125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 10.000

1.8. Dybfrosne varer

1.8.1. Frugt og grønsager samt forbehandlede kartofler til pommes-frites

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500

1.8.2. Fiskefileter og fisk i portioner, også paneret

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1.000 - 2.000

1.8.3. Fish sticks

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1.200 - 1.500 - 1.800

2. Fødevarer, der sælges efter volumen (angivet i ml)

2.1. Konsumis i mængder på over 250 ml

(med undtagelse af enhver form for konsumis, hvis volumen ikke er bestemt ved beholderens form)

300 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000

3. Tørfoder til hunde og katte (* 3) (angivet i g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 3.000 - 5.000 - 7.500 - 10.000

4. Maling og lak, færdig til brug med eller uden opløsningsmidler (angivet i ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 2.000 - 2.500 - 4.000 - 5.000 - 10.000

5. Klæbemidler, herunder lim, i fast form eller som pulver (angivet i g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.500 - 5.000 - 8.000 - 10.000

 • 1) Varer med et væskeindhold på mindre end 14 pct.

6. Vedligeholdelsesprodukter

bl. a.: produkter til læder og fodtøj, til træ og gulve, til komfurer og metaller, også til biler, til vinduesruder og spejle, også til biler (pos. 34.05), pletrensemidler, grundingsmidler, maling og lak til privat brug (pos. 38.12 A og 32.09 C), insektdræbere til husholdningsbrug (pos. ex 38.11), kedelstensfjernere (pos. 34.02), deodoriserende midler til husholdningsbrug (pos. 33.06 B), ikke-farmaceutiske desinficerende midler (tyndt- eller tyktflydende produkter angivet i ml, produkter i fast form og pulverform angivet i g)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 5.000 - 10.000

7. Kosmetik: skønhedsmidler, toiletmidler (pos 33.06 A og B)

(produkter i fast form og pulverform angivet i g; tyndt- eller tyktflydende produkter angivet i ml.)

7.1. Produkter til hudpleje og mundhygiejne

barbercreme, hudcreme og -lotion, håndcreme og -lotion, solpræparater, produkter til mundhygiejne (med undtagelse af tandpasta)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1.000

7.2. Tandpasta

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3. Hårplejemidler (ikke farve) og badepræparater

lak, shampoo, hårskylningsmidler, vandondulationsvæsker, brillantiner, hårcreme (med undtagelse af hårvand under 7.4), skum og andre skumpræparater til bad og styrtebad

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1.000 - 2.000

7.4. Produkter på spritbasis

med mindre end 3 pct. naturlig eller syntetisk parfumeolie og mindre end 70 pct. ren ethylalkohol: parfumer, hårvand, barbersprit

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1.000

7.5. Deodoranter, præparater til personlig hygiejne

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6. Talkum

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1.000

8. Vaskemidler

8.1. Sæbe i fast form, til personlig brug og husholdningsbrug (angivet i g) (pos. 34.01)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1.000

8.2. Blød sæbe (angivet i g) (pos. 34.01)

125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 5.000 - 10.000

8.3. Sæbespåner (angivet i g) (pos. 34.01)

 • 1) Alene for hypokloritiske præparater
 • 2) EFT nr. 1. 189 af 11. juli 1973, side 7

250 - 500 - 750 - 1.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000

8.4. Flydende vaske-, rengørings- og hjælpemidler (pos. 34.02), skure- samt hypokloritiske præparater (med undtagelse af de under punkt 6 nævnte produkter) (angivet i ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.250 (* 1) - 1.500 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 7.000 - 10.000

8.5 Skurepulver (angivet i g)

250 - 500 - 750 - 1.000 - 10.000

8.6. Forvaske- og iblødsætningsmidler i pulverform (angivet i g)

250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 5.000 - 10.000

9. Opløsningsmidler (angivet i ml)

I henhold til rådets direktiv 73/ 173/ EØF af 4. juni 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (opløsningsmidler) (* 2)

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1.000 - 1.500 - 2.500 - 5.000 - 10.000

10. Smøreolier (angivet i ml)

125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 10.000

Bilag 2

Værdiskalaer for tilladt beholderrumfang

Normerne EN 23, 1, anden udgave (maj 1978) og EN 76, første udgave (december 1978) finder anvendelse med undtagelse af de tilfælde, hvor de varer og rumfangsskalaer, der er fastsat i disse normer, er forskellige fra dem, der er anført i dette bilag

1. Konserves og halvkonserves i metaldåser og i glas: Vegetabilske produkter til konsum (frugt, grønsager, tomater, kartofler, bortset fra asparges, supper, frugt- og grønsagssafter og frugtnektar)

1.1. Metaldåser og glas (angivet i ml)

106 - 156 - 212 (* 6) - 228 (* 6) - 314 - 370 - 425 (* 6) - 446 (* 6) - 580 - 720 - 850 - 1.062 - 1.700 - 2.650 - 3.100 - 4.250 - 10.200

1.1.1. Supplerende liste for bægre (angivet i ml)

53 (* 7) - 125 (* 7) - 250 (* 7)

1.2. Liste over tilladt rumindhold for særlige varer (angivet i ml)

trøfler: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

tomater:

- koncentrater: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3.100 - 4.250

- flåede og uflåede: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2.650 - 3.100

 • 1) Disse rumindhold vil blive underkastet en fornyet undersøgelse senest 15. januar 1985
 • 2) Disse rumfang er tilladt for en tiårsperiode fra 15. januar 1980

frugtblandinger, frugt i saft: 106 - 156 - 2121) - 2281) - 236 - 314 - 370 - 4251) - 4461) - 580 - 720 - 850 - 1.062 - 1.700 - 2.650 - 3.100 - 4.250 - 10.200

2. Væskeholdig hunde- og kattemad (angivet i ml)

 • 2121) - 2281) - 314 - 4251) - 4461) - 850 - 1.062 - 1.700 - 2.650

3. Vaske- og rengøringsmidler i pulverform

Færdigpakningernes rumfang er gengivet nedenfor:

 

 Æske nummer               volumen i ml 

 E 0,5                      375 

 E 1                       750 

 E 2                      1.500 

 E 3                      2.250 

 E 5                      3.750 

 E 10                      7.700 

 E 15                     11.450 

 E 20                     15.200 

 E 25                     18.950 

 E 30                     22.700 

 Tønde nummer 

 E 5                      3.950 

 E 10                      7.700 

 E 15                     11.450 

 E 20                     15.200 

 E 25                     18.950 

 E 30                     22.700 

Bilag 3

Volumenskala for varer, der sælges i form af aerolsoler, med undtagelse af lægemidler og med undtagelse af de i bilag 1, pkt. 7.4 specielt undtagne produkter (dvs. barbersprit, parfurmer og hårvand med mere end 3 pct. naturlig eller syntetisk parfumeolie og mere end 70 pct. ren ethylalkohol)

1. Produkter, der sælges i metalbeholdere

 

               Beholderens rumfang (angivet i ml) 

 Den flydende fases      drivmiddel:    a) drivmiddel: 

  trykluft 

 volumen (angivet i ml)   flydende gas    b) drivmiddel: 

  udelukkende 

                        nitrogenoksyd eller 

                        kulsyreanhydrid eller 

                        en blanding af 

                        disse to gasarter, 

  såfremt 

                        bunsen-koefficienten 

  for 

                        det samlede produkt er 

  på 

                        1,2 eller derunder 

     25             40     47 

     50             75     89 

     75            110     140 

    100            140     175 

    125            175     210 

    150            210     270 

    200            270     335 

    250            335     405 

    300            405     520 

    400            520     650 

    500            650     800 

    600            800    1.000 

    750           1.000 

2. Produkter, der sælges i glasbeholdere eller i beholdere af gennemsigtigt eller uigennemsigtigt plastic (den flydende fases volumen angivet i ml)

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150

Bilag 4

 

 Væsker                 Nominelt volumen i liter 

                      I         II 

                 endeligt godkendt  Foreløbigt 

  godkendt 

 1. a) Vin af friske druer;    0,10 - 0,25 - 0,375 0,35 - 0,70 - 

  0,73 

 druemost, hvis gæring er    0,50 - 0,75 - 1   1,25 

 standset ved tilsætning af   1,5 - 2  - 3 

 alkohol, undtagen vin      5 

 henhørende under FTT 22.05 

 A og B og hedvin 

 (FTT ex 22.05 C); druemost 

 i gæring samt druemost, 

 hvis gæring er standset på 

 anden måde end ved tilsætning 

 af alkohol (FTT 22.04) 

 b) »Gul« vin med ret til     0,62 

 følgende oprindelsesbetegnelser: 

 »Co'tes du Jura«, »Arbois«, 

 »L'Etoile« og 

 »Cha-teau-Chalon« 

 c) Andre gærede drikkevarer   0,10 - 0,25 - 0,375 0,35 - 0,70 

 (f. eks. frugtvin, æblecider,  0,50 - 0,75 - 1 

 rosincider og mjød), ikke    1,5 - 2  - 5 

 mousserende varer 

 (FTT 22.07 B II) 

 d) Vermouth og anden vin af   0,05 til og med 0,10 

 friske druer, tilsat      0,10 - 0,20 - 0,375 

 aromastoffer (FTT 22.06);    0,50 - 0,75 - 1 

 hedvine (FTT ex 22.05 C)    1,5 

 2. a) - Mousserende vine     0,125 - 0,20 - 0,375 0,10 - 0,25 - 

  0,70 

 (FTT 22.05 A)          0,75 - 1,5 -3 

 - Vin i flasker med champagne 

 proplukke med fastholdelses 

 anordning, samt vin i andre 

 beholdere med et overtryk ved 

 20grader C på 1 bar og derover, 

 men under 3 bar (FTT 22.05 B) 

 b) Andre gærede drikkevarer   0,10 - 0,20 - 0,375 0,125 

 (f. eks. frugtvin, æblecider,  0,75 - 1  - 1,5 

 rosincider og mjød), mousse-  3 

 rende varer (FTT 22.07 B I) 

 3. a) Øl (FTT 22.03) med     0,25 - 0,33 - 0,50  0,35 

 undtagelse af selvgæret øl   0,75 - 1  - 2 

                 3  - 4  - 5 

 b) Selvgæret øl »gueuze«     0,25 - 0,375- 0,75 

 4. Ethanol (ethylalkohol),    0,02 - 0,03 - 0,04  0,35 - 0,375~ 

  0,70 

 ikke denatureret, med et    0,05 - 0,10 (* 8)  0,75 

 alkohol-indhold på under    0,20 - 0,50 - 1 

 80 rumfangsprocent;       1,5 - 2  - 2,5 

 akvavit, likør og andre     3 

 alkoholholdige drikkevarer; 

 sammensatte alkoholholdige 

 tilberedninger 

 (såkaldte koncentrerede 

 ekstrakter) til fremstilling 

 af drikkevarer (FTT 22.09) 

 5. Eddike (FTT 22.10)      0,25 - 0,50 - 0,75 

                 1  - 2  - 5 

 6. Olivenolie (FTT 15.07 A),   0,25 - 0,50 - 0,75 

 andre former for spiseolie   1  - 2  - 3 

 (FTT 15.07 D II)        5  - 10 

 7. - Mælk, frisk, ikke      0,20 - 0,25 - 0,50  0,10 

 koncentreret eller sødet 

 (FTT ex 04.01) med undtagelse 

 af yoghurt, kefir, ymer, 

 valle og anden fermenteret 

 eller syrnet mælk 

 - Drikkevarer fremstillet på 

 basis af mælk (FTT 22.02 B) 

 8. a) Vand, mineralvand og    0,125- 0,20 - 0,25  Alle Størrelser 

  un 

 vand tilsat kulsyre       0,33 - 0,50 - 0,75    der 

 (FTT 22.01)           1  - 1,5 - 2   0,02 - 0,35 - 

  0,45 

                            0,46 - 0,70 - 

  0,90 

                            0,92 - 1,25 

 b) Limonader, også kulsyrehol-  0,125- 0,20 - 0,25  Alle størrelser 

  un 

 dige, drikkevarer, uden     0,33 - 0,50 - 0,75    der 

 indhold af mælk eller mælke-  1  - 1,5 - 2   0,020 - 0,70 

 fedt (FTT 22.02 A) undtagen 

 frugt- og grønsagssafter 

 henhørende under FTT 20.07 

 og koncentrater 

 c) Drikke, der er etiketteret  0,10 

 som alkoholfri aperitiffer 

 9. Frugt- og grønsagssafter,   0,125- 0,20 - 0,25  Alle størrelser 

  un 

 (herunder druemost), ugærede,  0,33 - 0,50 - 0,74    der 

 også tilsat sukker, men ikke  1  - 1,5 - 2   0,125 - 0,018 

 tilsat alkohol; FTT 20.07 B,             0,35 - 0,70 

 frugtnektar (Rådets direktiv             (kun i 

  metaldåser) 

75/726/EØF af 17. november 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om frugtsaft og visse lignende produkter (* 9)
Officielle noter

(* 1) Denne værdi gælder ikke for flager og mel af havre

(* 2) Undtagen kartofler og kunsttørrede grøntsager

(* 3) Varer med et væskeindhold på mindre end 14 pct.

(* 4) Alene for hypokloritiske præparater

(* 5) EFT nr. 1. 189 af 11. juli 1973, side 7

(* 6) Disse rumindhold vil blive underkastet en fornyet undersøgelse senest 15. januar 1985

(* 7) Disse rumfang er tilladt for en tiårsperiode fra 15. januar 1980

(* 8) for alkoholdige drikke med tilsætning af kulsyreholdigt vand godkendes samtlige volumenstørrelser under 0,10 endeligt

(* 9) EFT nr. L 311 af 1. december 1975, side 40