Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om samarbejdet mellem toldmyndighederne og produktsikkerhedsmyndighederne i henhold til Rådets forordning om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne


INDLEDNING

Forbrugerstyrelsen (Erhvervsministeriet) har efter aftale med Arbejdsministeriet, Boligministeriet, Generaldirektoratet for P & T, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Levnedsmiddelstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Told- og Skattestyrelsen og Trafikministeriet udarbejdet nedenstående retningslinier for det samarbejde mellem toldmyndighederne og produktsikkerhedsmyndighederne, som Rådets forordning 339/93 af 8. februar 1993 fastsætter regler for.

Efter forordningen skal toldmyndighederne indgå i et tæt samarbejde med de myndigheder, som administrerer reglerne omkring sikkerhed ved produkter på markedet. Dette samarbejde skal ses som et forsøg på at sikre, at produkter, som indføres fra lande, som ikke er medlem af EU, overholder produktsikkerhedsreglerne.

Retningslinierne omfatter kun produkter, som indføres til Danmark fra lande, som ikke er medlemmer af EU.

Forordningen omfatter kun produkter, som ikke er omfattet af andre fællesskabsbestemmelser om kontrol med produkter ved grænserne. Produkter, der er omfattet af fællesskabsforskrifter om fytosanitær, veterinær og zooteknisk kontrol samt kontrol med henblik på beskyttelse af dyr, er ikke omfattet af forordningen.

KRAV TIL PRODUKTERNE

De krav, som produkter skal opfylde, kan inddeles i to hovedgrupper:

 • A) Produkternes egenskaber må ikke give grund til alvorlig mistanke om, at der består en alvorlig og umiddelbar fare for sundheden eller sikkerheden ved anvendelsen af produkterne under almindelige og forudsigelige betingelser.
 • B) Produkterne skal være ledsaget af de krævede dokumenter og skal opfylde kravene til mærkning.

Ad A)

Generelt er et produkt farligt, når det ved anvendelse på en almindelig og forudsigelig måde frembyder fare for menneskers sundhed og sikkerhed. Eksempelvis er en kniv ikke et farligt produkt, selvom der er fare for, at man vil skære sig på bladet, hvis man holder om det under brug af kniven som kødhammer. Dette vil nemlig ikke være en almindelig og forudsigelig anvendelse af kniven. Hvis knivens håndtag derimod er skarpt, vil kniven, efter omstændighederne, kunne være et farligt produkt.

Alvorlig mistanke

Alvorlig mistanke foreligger, såfremt produktet frembyder tydelige egenskaber, som giver grund til en formodning om, at produktet kan være farligt.

Alvorlig fare

Udtrykket skal, som det er anvendt i forordningen, forstås således, at ikke enhver mulig skade skal kunne udløse en reaktion. På den anden side er det udgangspunktet, at mulig skade på mennesker er alvorlig. Vurderingen bør foretages ud fra den konkret værst tænkelige skade.

Umiddelbar fare

Ved anvendelse af dette udtryk undtages skade, som opstår over en længere periode. Skaden skal opstå i umiddelbar tidsmæssig forbindelse med brugen af produktet.

Ad B)

Disse krav vedrører kun produktgrupperne levnedsmidler, farmaceutiske produkter og legetøj. De produkter indenfor disse grupper, som er omfattet af forordningen, er opført på vedlagte lister, bilag 3,4 og 6.

Under afsnittet hører kontrol af, om der med produkterne følger de nødvendige papirer, og om produkterne er mærkede i henhold til krav ifølge produktsikkerhedsreglerne.

I det følgende er beskrevet, hvilke krav, der skal være opfyldt for de nævnte produktgrupper:

- Levnedsmidler , jf. bilag 3

Yderemballagen skal være mærket med følgende oplysninger:

Varebetegnelse (f.eks. lindeblomstte. Fantasinavn er ikke tilstrækkeligt).

Dato for sidste holdbarhed (måned og år er tilstrækkelig, hvis holdbarheden er over 3 måneder. År er tilstrækkeligt, hvis holdbarheden er over 18 måneder).

Navn og adresse på forhandler inden for EU (vil i praksis fremgå af adressemærket).

- Farmaceutiske produkter , jf. bilag 4

Der skal for lægemidler forevises tilladelse til import (standardkoncept, se bilag 5).

- Legetøj , jf. bilag 6

I henhold til legetøjsdirektivet (direktiv 88/378 som ændret ved direktiv 93/68) skal legetøj af fabrikanten i EU, dennes repræsentant, som er etableret i EU eller den, der har importeret legetøjet til EU forsynes med CE-mærkning (se bilag 7), senest inden det markedsføres i EU (artikel 8, stk. 1, litra a).

De statslige told- og skattemyndigheder er ikke forpligtet til, forinden produktet bringes på markedet, at sætte ind overfor legetøj, der ikke bærer CE-mærkning.

OPGAVER FOR DE STATSLIGE TOLD- OG SKATTEMYNDIGHEDER OG PRODUKTSIKKERHEDSMYNDIGHEDERNE

De statslige told- og skattemyndigheder suspenderer frigivelsen af et produktparti, hvis de under deres sædvanlige kontrol konstaterer,

at produktet frembyder tydelige egenskaber, som giver de statslige told- og skattemyndigheder grund til formodning om, at produktet kan være farligt på en sådan måde, som beskrevet ovenfor

eller

at der mangler et dokument, eller kravene til mærkning ikke er opfyldt, som beskrevet ovenfor.

De statslige told- og skattemyndigheder underretter straks den relevante produktsikkerhedsmyndighed om suspensionen. Såfremt der er tvivl om, hvilken produktsikkerhedsmyndighed der er den relevante, rettes henvendelse til Forbrugerstyrelsen, som vil oplyse om rette myndighed.

Produktsikkerhedsmyndigheden overtager herefter den videre behandling af sagen.

Produktet frigives

- senest tre arbejdsdage efter suspensionen, med mindre produktsikkerhedsmyndigheden har meddelt, at suspensionen skal opretholdes

- hvis produktsikkerhedsmyndigheden giver meddelelse herom.

Frigivelsen forudsætter, at andre bestemmelser ikke er til hinder derfor.

De statslige told- og skattemyndigheder underretter produktsikkerhedsmyndigheden om frigivelsen, medmindre frigivelsen sker efter meddelelse fra denne myndighed.

Meddelelse fra produktsikkerhedsmyndigheden til den statslige told- og skattemyndighed om suspension udover tre arbejdsdage, kan afgives, såfremt produktsikkerhedsmyndigheden i forbindelse med produktet enten har truffet foranstaltninger eller har påbegyndt undersøgelser, som ikke vil være afsluttet indenfor tre dage.

Produktsikkerhedsmyndigheden meddeler de statslige told- og skattemyndigheder, når et produkt, hvis frigivelse har været suspenderet i mere end tre dage, kan frigives.

Forordningen kræver ikke, at de statslige told- og skattemyndigheder udvider deres kontrolindsats.

Den konkrete vurdering af, om produktet frembyder alvorlig og umiddelbar fare, som beskrevet ovenfor, kræver ikke specialviden hos personalet hos de statslige told- og skattemyndigheder. Personalet skal handle alene på baggrund af almindelig viden, som er tilgængelig for offentligheden.

Såfremt produktsikkerhedsmyndigheden træffer foranstaltninger om forbud mod markedsføringen af produktet, påfører den statslige told- og skattemyndighed, efter meddelelse fra produktsikkerhedsmyndigheden, ethvert relevant ledsagedokument, herunder handelsfakturaen, en af følgende tekster:

Hvis forbuddet skyldes en farlighedsvurdering:

- »Farligt produkt - overgang til fri omsætning ikke tilladt - Rådets forordning (EØF) Nr. 339/93 af 8. februar 1993.«

Hvis forbuddet skyldes konstatering af manglende dokumentmedfølgelse eller mærkning:

- »Ikke overensstemmende produkt - overgang til fri omsætning ikke tilladt - Rådets forordning (EØF) Nr. 339/93 af 8. februar 1993.«

Produktet kan herefter ikke markedsføres her i landet.

Hvis produktsikkerhedsmyndigheden ikke er kompetent til at behandle sagen og derfor har videresendt den til den kompetente myndighed til videre behandling, underretter den videresendende myndighed straks den suspenderende toldmyndighed herom.

Hvis en told- og skatteregion oversender sagen til en anden told- og skatteregion, underretter den oversendende region straks produktsikkerhedsmyndigheden herom.

UNDERRETNINGER

Alle underretninger fra de statslige told- og skattemyndigheder skal ske pr. telefax til den pågældende produktsikkerhedsmyndighed på det telefaxnummer, som fremgår af bilag 2 (levnedsmiddelstyrelsen) og bilag 1 (øvrige myndigheder). Den særlige underretningsformular (bilag 8) skal benyttes. Underretninger fra produktsikkerhedsmyndigheden skal sendes til den toldmyndighed, som har givet meddelelse, ligeledes pr. telefax. Modtagelse af alle meddelelser sendt mellem de statslige told- og skattemyndigheder og produktsikkerhedsmyndighederne skal bekræftes ved straks at returnere det fremsendte dokument eller forsiden, hvis dokumentet indeholder flere sider efter at have påtegnet dette med dato og tidspunkt for modtagelsen samt navnet på kontaktpersonen hos tilbagesenderen. Kontaktpersonen skal kun oplyses, hvis dette ikke tidligere er sket i samme sag, eller hvis der er sket ændringer.

Sker der ændringer vedrørende de kontaktpersoner hos produktsikkerhedsmyndighederne, der er nævnt i bilag 1 og 2, skal Told- og Skattestyrelsen underrettes herom.

EU-NOTIFIKATIONSSYSTEMER

Produktsikkerhedsmyndighedernes forpligtelser i forbindelse med EU-notifikationssystemerne berøres ikke af disse retningslinier.

Forbrugerstyrelsen, den 14. september 1995

Niels Erik D. Jensen

/ Lars Økjær Jørgensen

Bilag 1

Oversigt over produktsikkerhedsmyndigheder og kontaktpersoner, som dækker hovedparten af

produktsikkerhedsområdet

DIREKTORATET FOR ARBEJDS-

TILSYNET

Landskronagade 33-35

2100 København Ø

Kontaktperson

Torben Lindholm Nielsen

Tel.: 31 18 00 88, lok. 2241

Fax: 31 18 35 60

Gn.valg: 31 18 17 67 + lok. nr.

Denne myndighed varetager bl.a. tilsynet med personlige værnemidler bortset fra cykel- og styrthjelme, trykbeholdere, maskiner, herunder husholdningsmaskiner samt entreprenørmateriel og værktøj.

BEREDSKABSSTYRELSEN

Datavej 16,

3460 Birkerød

Kontaktperson

Jan Petersen, lok. 670

Ingelise Dige Semark, lok. 672

Tel.: 45 82 54 00

Fax: 45 82 65 65

Gn.valg: 45 82 55 00 + lok. nr.

Styrelsen administrerer lovgivningen om fyrværkeri, herunder opbevaring og emballering af fyrværkeri samt bestemmelser for godkendelse af emballage til brandfarlige væsker.

BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

Stormgade 10

1470 København K

Kontaktperson

Ella Blousgaard

Tel.: 33 92 61 00, lok. 26278

Fax: 33 92 61 64

Gn.valg: 339 + lok. nr.

Styrelsen administrerer bl.a. reglerne om produkter til byggeri.

DANMARKS GASMATERIEL PRØVNING

Tranegårdsvej 20

2900 Hellerup

Kontaktperson

Dir. Carsten Sørig

Tel.: 31 62 43 85

Fax: 31 62 43 02

Denne myndighed administrerer blandt andet reglerne om gasmateriel, herunder gaslightere.

DEMKO - DANMARKS ELEKTRISKE

MATERIEL KONTROL

Markedskontrollen

P. O. Box 514

Lyskær 8

2730 Herlev

Kontaktperson

Finn Rønlov Andersen

Tel.: 44 94 70 87

Fax: 44 94 73 40

Markedskontrollen administrerer reglerne om sikkerhed ved elektrisk materiel, herunder reglerne om legetøjs elektriske egenskaber (legetøjsbekendtgørelsen) og andet materiel, der ikke overvejende er elektrisk.

Elektricitetsrådet har formelt overtaget ansvaret for elsikkerheden og kontrollen Danmark, men arbejdet hermed og en betydelig del af myndighedsfunktionen udføres af Markedskontrollen ved DEMKO.

FORBRUGERSTYRELSEN

Kontaktperson

Lars Økjær Jørgensen

Tel.: 32 96 06 32 - 286

Fax: 32 96 02 32

Denne styrelse varetager administrationen af bekendtgørelsen om legetøj og levnedsmiddelefterligninger, bortset fra de områder, der er henlagt til henholdsvis DEMKO og Miljøstyrelsen.

Såfremt sikkerheden vedrørende et produkt ikke hører under anden myndighed, varetager Forbrugerstyrelsen kontrollen hermed i henhold til lov om produktsikkerhed.

FÆRDSELSSTYRELSEN, Trafikministeriet

Adelgade 13,

Postboks 9039

1303 København K

Kontaktperson

Dorte Andersen

Tel.: 33 92 91 00

Fax: 33 93 22 92

Ministeriet administrerer regler vedrørende færdselssikkerhed, herunder regler om sikkerhed ved motorkøretøjer og cykler og disses sikkerhedsudstyr. Desuden hører administrationen af reglerne om cykel- og styrthjelme under denne myndighed.

JUSTITSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Kontaktperson

Civilkontoret

Christian B. Østrup, lok. 22796

Tel.: 33 92 33 40

Fax: 33 93 35 10

Gn.valg: 339 + lok. nr.

Dette ministerium administrerer blandt andet regler vedrørende våben og sprængstoffer.

LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN

Meddelelser i henhold til retningslinierne skal rettes til de lokale kontrolenheder, jf. bilag 8.

Under Levnedsmiddelkontrollen hører administrationen af regler om sundhed og sikkerhed, mærkning m.v. i forbindelse med levnedsmidler og emballager hertil.

MILJØSTYRELSEN

Strandgade 29,

1401 København K

Kontaktperson

Anette Schytz

Tel.: 32 66 01 00, lok. 139

Fax: 32 66 04 79

Gn.valg: 32 66 0 + lok. nr.

Styrelsen administrerer bl.a. lovgivningen om kemiske stoffer og produkter, bioteknologi og kosmetik.

Administrationsområdet omfatter tillige legetøjs kemiske egenskaber.

SUNDHEDSSTYRELSEN

Lægemiddelafdelingen

Frederikssundsvej 378

2700 Brønshøj

Kontaktperson

Karin Bredal Jensen (lægemidler)

Kirsten Astrup (medicinsk udstyr)

Tel.: 44 88 91 11

Fax: 42 84 70 77

Sundhedsstyrelsen varetager kontrollen med bl.a. lægemidler og medicinsk udstyr.

SØFARTSSTYRELSEN

Vermundsgade 38 C,

2100 København Ø

Kontaktperson

Arne Ulstrup

Tel.: 39 27 15 15, lok. 5502

Fax: 39 27 15 16

Gn.valg: 39 27 14 15 + lok. nr.

Denne myndighed administrerer reglerne vedrørende søfart, herunder sikkerhed. Under denne styrelses administration hører fritidsbådes sikkerhed, samt sikkerhedsudstyr, som anvendes til søs og i forbindelse med dykning.

Bilag 2

Oversigt over levnedsmiddelkontrolenhederne

De med * mærkede telefaxnumre er sikret med henblik på kommunikation i en beredskabssituation.

---------------------------------------------------------------------

 

 Nr. Hjemsted   Adresse + leder      Tlf/nr.   Telefax/nr. 

                             Postfax/nr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26  Esbjerg    Miljø- og Levnedsmiddel- 75 14 05 22 telefax/nr. 

   (A-lab.)   kontrollen          (1126)  75 14 07 59 

          Høgevej 25 

          6705 Esbjerg Ø 

          Stadsdyrlæge Peter Bagge 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29  Fredericia  Miljø- og Levnedsmiddel- 75 94 51 00 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1129)  75 94 51 50 

          Vesterballevej 4-6, 

          Postbox 754 

          7000 Fredericia 

          Stadsdyrlæge Ivar Munck 

 --------------------------------------------------------------------- 

 02  Frederiksberg Levnedsmiddel-      31 19 21 21 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1102)  38 88 10 04 

          Rådhuset               (lok. 4001) 

          2000 Frederiksberg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 41  Frederikshavn N. Ø. Vendsyssels     98 42 82 00 telefax/nr. 

   (B-lab.)   levnedsmiddel-        (1141)  98 43 22 65 

          og miljøkontrol      lok. 2801 

          Rådhus Alle 100 

          9900 Frederikshavn 

          Stadsdyrlæge P. Kjellev 

 --------------------------------------------------------------------- 

 06  Frederikssund Levnedsmiddel-      42 31 03 22 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen I/S        (1106)  42 31 78 14 

          Frederiksborg Amt Vest 

           »Gyldensten« 

          Marbækvej 43, 

          Postbox 103 

          3600 Frederikssund 

          Stadsdyrlæge P. Bang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04  Glostrup   Fælleskommunal      43 96 34 33 telefax/nr. 

   (A-lab.)   levnedsmiddelkontrol,    (1104) 43 43 34 32* 

          Københavns Amt Vest 

          Ørnebjergvej 1 

          2600 Glostrup 

          Stadsdyrlæge Erik Hansen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22  Haderslev   Levnedsmiddel-      74 52 65 40 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen i         (1122)  74 52 53 86 

          Sønderjylland I/S 

          Ole Rømersvej 30 

          6100 Haderslev 

          Direktør Per Haugaard 

 --------------------------------------------------------------------- 

 07  Helsingør   Miljø. og levneds-    49 21 13 31 telefax/nr. 

   (A-lab.)   middelkontrollen       (1107)  49 20 23 66 

          Fiolgade 13 A 

          3000 Helsingør 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32  Herning    MLK-Vestjylland I/S    97 26 81 22 telefax/nr. 

   (B-lab.)   Wedellsborgvej 8       (1132)  97 26 87 11 

          7400 Herning 

          Direktør Erik Degn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 08  Hillerød   Miljø- og levneds-    42 26 16 00 telefax/nr. 

   (B-lab.)   middelkontrollen       (1108)  42 26 16 67 

          Huginsvej 2 B 

          3400 Hillerød 

          Stadsdyrlæge H. H. Ulsø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 42  Hjørring   Levnedsmiddel-      98 92 40 00 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1142  98 90 24 16 

          Åstrupvej 53 

          9800 Hjørring 

          Stadsdyrlæge Ulla Brander 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11  Holbæk    Miljø- og Levneds-    53 43 81 11 telefax/nr. 

   (A-lab.)   middel Centret        (1111)  53 43 14 84 

          ved Faurgården 7 

          4300 Holbæk 

          Direktør Finn H. Heidemann 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30  Horsens    Miljø- og Levneds-    75 62 32 00 telefax/nr. 

   (A-lab.)   middelcentret I/S      (1130)  75 62 07 40 

          Robert Holms Vej 3, 

          Postboks 108 

          8700 Horsens 

          Direktør C. E. Lund Petersen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01  København   Levnedsmiddel-      31 22 40 11 telefax/nr. 

   (A-lab.)   kontrollen i København    (1101)  31 23 32 28* 

          Flæsketorvet 75 

          1711 København V 

          Direktør Jørgen Højmark Jensen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 09  Køge     Miljø- og Levneds-    53 65 08 89 telefax/nr. 

   (A-lab.)   middelcenter         (1109)  53 65 09 22 

          Sjælland Øst I/S 

          Tigervej 39 

          4600 Køge 

          Direktør Peter Nørlyng 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16  Nykøbing F  Miljø- og levneds-    54 85 53 33 telefax/nr. 

   (A-lab.)   middelkontrollen       (1116)  54 82 25 40 

          for Lolland, Falster 

          og Møn 

          Tværgade 2 

          Postboks 293 

          4800 Nykøbing F 

          Direktør Hildegard Ihlemann 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15  Næstved    Miljøcentret       53 72 50 50 telefax/nr. 

   (A-lab.)   Ved Åsen 1          (1115)  53 72 51 29 

          4700 Næstved 

          Stadsdyrlæge Flemming Jensen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20  Odense    MLK Fyn I/S        65 56 56 00 telefax/nr. 

   (A-lab.)   Lille Tornbjerg Vej 24    1120)  65 56 56 99 

          5220 Odense SØ 

          Direktør Per Kristiansen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35  Randers    Levnedsmiddel-      86 43 12 33 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1135)  86 43 22 69 

          Boghvedevej 34 

          8900 Randers 

          Stadsdyrlæge A. J. Mortensen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27  Ribe     Miljø- og levnedsmiddel- 75 42 11 55 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1127)  75 42 12 44 

          Industrivej 30 B 

          6760 Ribe 

          Konst.stadsdyrlæge 

          Søren Robert Hansen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12  Ringsted   Miljø- og levnedsmiddel- 53 61 77 78 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1112)  57 67 03 83 

          Sct. Knudsgade 3 

          4100 Ringsted 

          Stadsdyrlæge 

          V. Quistgaard Nielsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18  Rønne     Bornholms levnedsmiddel- 56 95 26 30 telefax/nr. 

   (A-lab.)   kontrol           (1118)  56 91 16 30 

          Thorkildsvej 2 

          3700 Rønne 

          Stadsdyrlæge Sonja Hashøj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 03  Skovlunde   Levnedsmiddel-      44 66 15 66 telefax/nr. 

   (A-lab.)   kontrollen I/S        (1103)  44 68 11 91 

          Dyregårdsvej 1 

          2740 Skovlunde 

          Direktør Poul Pheiffer Madsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13  Slagelse   Miljø- og levnedsmiddel- 53 52 99 00 telefax/nr. 

   (B-lab.)   centret           (1113)  58 50 15 28 

          Rugvænget 28 

          4200 Slagelse 

          Stadsdyræge Bent Skovdal 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21  Svendborg   Den Fælleskommunale    62 21 10 18 telefax/nr. 

   (B-lab.)   Levnedsmiddelkontrolenhed  (1121)  58 21 10 90 

          Sørupvej 29 

          5700 Svendborg 

          Stadsdyrlæge 

          Anna-Bodil Christoffersen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39  Thisted    Miljø- og levnedsmiddel- 97 92 05 66 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrolenheden        (1139) 97 92 49 41* 

          ringvejen 34 

          7700 Thisted 

          Stadsdyrlæge H. Leth Petersen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28  Varde     Miljø- og levnedsmiddel- 75 22 01 22 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1128)  75 21 11 33 

          Postboks 78 

          Laboratorievej 16 

          6800 Varde 

          Stadsdyrlæge Thue Petersen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31  Vejle     Miljølaboratoriet     75 82 21 99 telefax/nr. 

   (B-lab.)   Dianavej 3          (1131)  75 82 15 17 

          7100 Vejle 

          Afdelingsleder Ole Due 

 --------------------------------------------------------------------- 

 40  Viborg    Miljø- og levnedsmiddel- 86 67 14 77 telefax/nr. 

   (A-lab.)   kontrollen          (1140)  86 67 22 66 

          Klostermarken 10 

          8800 Viborg 

          Direktør Bente Reinholdt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25  Aabenraa   Levnedsmiddel-      74 62 34 68 telefax/nr. 

   (B-lab.)   kontrollen          (1125) 74 62 34 96* 

          Det kommunale laboratorium 

          Vestermarksvej 11 

          6200 Aabenraa 

          Stadsdyrlæge 

          Aksel Krogh Sørensen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 43  Aalborg    Hygiejnisk forvaltning  98 15 94 33 telefax/nr. 

   (A-lab.)   Ollerupvej 8         (1143)  98 15 21 16 

          Postboks 463 

          9100 Aalborg 

          Stadsdyrlæge Jytta Hansen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37  Århus     MLK Østjylland I/S    89 44 33 22 telefax/nr. 

   (A-lab.)   Gøteborg Alle 1       (1137)  89 44 33 23 

          8200 Århus N 

          Direktør Aage Holst Petersen 

---------------------------------------------------------------------

Bilag 3

Levnedsmidler, som er omfattet af cirkulæreskrivelsens punkt B

Følgende færdigpakkede*) levnedsmidler er omfattet:

 

 Brugstarifposition            Varebeskrivelse 

 12 02 10 90 000 og 12 02 20 00 000    Jordnødder 

 08 01 20 00 000              Paranødder 

 08 02 50 00 000              Pistacienødder 

 09 03 00 00 000 og 

 12 11 20 00 000 - 12 11 90 80 000     Urteteer 

 • *) Ved færdigpakkede levnedsmidler forstås levnedsmidler indesluttet i detailemballage, der er bestemt til først at brydes af forbrugerne, herunder cateringvirksomhed, restauranter, institutioner eller lignende.

Bilag 4

Farmaceutiske produkter, som er omfattet af cirkulæreskrivelsens punkt B

 

 Brugstarifposition            Varebeskrivelse 

 30.01.90.91                heparin og salte deraf 

 30.02                   Alle varer, bortset fra 

                      varer under 30.02.90.50 

 30.03                   Alle varer 

 30.04                   Alle varer 

 30.50.10.00                Varer imprægneret eller 

                      overtrukket med 

                      farmaceutiske præparater 

 30.06.60.11.90              Alle varer 

 Bilag 5 

 SUNDHEDSSTYRELSEN                Standardkoncept nr. 6 

Lægemiddelafdelingen

Frederikssundsvej 378

2700 Brønshøj

MEDDELELSE TIL TOLDVÆSENET VEDRØRENDE TILLADELSE TIL IMPORT/EKSPORT

AF LÆGEMIDLER

---------------------------------------------------------------------

 

        Sundhedsstyrelsen bekræfter hermed, at 

                 * 

         Beliggende på følgende adresse(r): 

                 * 

i medfør af § 8, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 452 af 10. juni 1992 om lægemidler, har tilladelse til at importere/eksportere lægemider.

Tilladelsen udløber den: 1:

 

               Med venlig hilsen 

                  * 

Nærværende tilladelse skal forevises toldvæsenet ved enhver ind- og udførsel af lægemidler.

Bilag 6

Legetøj, som er omfattet af cirkulæreskrivelsens punkt B

 

 Brugstarifposition      Varebeskrivelse 

 32.13             Alle varer bestemt til børn 

 34.07             Modellermasse til legebrug 

 49.03             Alle varer 

 49.08             Overføringsbilleder til børn 

 87.12             Børnecykler med saddelhøjde (laveste 

                position) under 64,5 cm 

 89.03.10.11          Varer med karakter af legetøj 

 90.04             Varer med karakter af legetøj 

 92.08.10            Alle varer med karakter af legetøj 

 95.01             Alle varer 

 95.02             Alle varer, bortset fra 

                nationaldukker og dekorationsdukker 

                og lign., som er beregnet til voksne 

                samlere 

 95.03.10-95.03.30       Alle varer, bortset fra skalamodeller 

 95.03.41-95.03.50       Alle varer 

 95.03.60            Alle varer, bortset fra puslespil med 

                over 500 brikker og puslespil uden 

                medfølgende billede 

 95.03.70            Alle varer 

 95.03.80            Alle varer, bortset fra varer med 

                forbrændingsmotor 

 95.03.90            Alle varer, bortset fra dampmaskiner, 

                nøjagtige kopier af rigtige våbenn, 

                tinsoldater til samlerbrug, 

                legetøjsudgaver af funktionelle 

                artikler, der skal tilsluttes en 

                dritsspænding på 24 volt og derover 

                (f.eks. legetøjsovne, strygejern og 

                symaskiner), bijouteri til børn 

 95.04.40            Spillekort af den art, der anvendes 

                til børn 

 95.04.90.10          Alle varer 

 95.05.90            Karnevals- og underholdningsartikler. 

                Trylle- og skæmteartikler af den art, 

                der anvendes til børn 

 95.06.70            Varer med karakter af legetøj 

 95.07.90            Varer med karakter af legetøj 

 96.09             Alle varer bestemt til børn 

 96.10             Alle varer bestemt til børn 

Bilag 7

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 8

Blanket til anvendelse af toldmyndighederne ved meddelelse til produktsikkerhedsmyndighederne

---------------------------------------------------------------------

I. TOLD- OG SKATTEREGION

- Navn

- Adresse

- Telefax

- Telefon

- Kontaktperson

II. Produkt

- Produktnavn

- Tarifering (den kombinerede nomenklatur)

- Produktbeskrivelse, herunder kopi af medfølgende beskrivelser, skitser o.lign.

- Kvantum

- Eksportør - navn og land

- Endelig modtager - navn og land

- Dato og tidspunkt for produktets ankomst til godsregistreringsstedet

III. I tilfælde af suspension

- Dato og tidspunkt for suspension

- Sted hvor produktet opbevares under suspensionsperioden

- Hvis suspensionen skyldes farlighed: Beskrivelse af farligheden

- Hvis suspensionen skyldes andet: Henvisning til relevant liste

IV. Andet

- Legetøj uden CE-mærkning?

- Legetøj med utilstrækkelig CE-mærkning? - beskrivelse af manglerne

V. Særlige bemærkninger

---------------------------------------------------------------------

Punkterne under I og II skal altid udfyldes. Punkterne under III-V udfyldes efter den konkrete sags karakter.

 

                ------------  ---------------------- 

                 Dato/tid      Underskrift 

Officielle noter

Ingen