Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk direktiv. Alkoholometriske tabeller. Almindelige bestemmelser (* 2)


ALKOHOLOMETRISKE TABELLER

Under henvisning til § 2 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 75 af 6. februar 1976 vedrørende EØF-justering, der her i landet gennemfører rådsdirektiv 71/316/EØF (rammedirektiv), som ændret ved rådsdirektiv 72/427/EØF meddeles herved bestemmelser for

alkoholometriske tabeller

således som disse er fastsat i EØF-rådsdirektiv 76/766/EØF af 27. juli 1976 (specialdirektiv) med berigtigelser angivet i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 153 af 22. juni 1977:

1. I dette direktiv fastlægges et udtryk for det alkoholindhold i volumenprocent eller masseprocent, der er fastsat i bilaget, og en formel for udarbejdelse af de tabeller, der skal anvendes til beregning af dette indhold som funktion af de udførte målinger.

2. Alkoholindlæg skal være fastsat ved hjælp af de alkoholometriske tabeller, der er udarbejdet på grundlag af den i bilaget anførte formel og ved målinger, der er udført ved hjælp af alkoholometre eller areometre til alkohol forsynet med EØF-stempel og EØF-mærke, eller ved hjælp af instrumenter med mindst tilsvarende præcision.

3. De i bilaget anførte symboler, der anvendes til at udtrykke det i pkt. 2 anførte alkoholindhold, skal være følgende:

»pct. vol« for alkoholindholdet udtrykt i volumenprocent,

»pct. mas« for alkoholindholdet udtrykt i masseprocent.

4. Angivelse af alkoholindhold skal være i overensstemmelse med dette direktivs forskrifter.

5. Dette tekniske direktiv træder i kraft den 1. februar 1980.

E. Repstorff Holtveg

Bilag I, side 1

ALKOHOLOINDHOLD

1. Definition

»Alkoholindholdet udtryk i volumenprocent« i en blanding af alkohol og vand er forholdet udtrykt i procent mellem volumenet af alkohol i ren tilstand ved 20 grader C og blandingens samlede volumen ved samme temperatur.

»Alkoholindholdet udtrykt i masseprocent« i en blanding af alkohol og vand er forholdet udtrykt i procent mellem massen af alkohol i ren tilstand og blandingens samlede masse.

2. Udtryk for alkoholindhold

Alkoholindholdet udtrykkes i dele alkohol pr. hundrede dele blanding. De anvendte enheder er:

»pct. vol« for alkoholindholdet udtrykt i volumenprocent,

»pct. mas« for alkoholindholdet udtrykt i masseprocent.

3. Bestemmelse af alkoholindholdet

Fremgangsmåderne ved bestemmelse af alkoholindholdet ved hjælp af de instrumenter til dette formål, der er omhandlet i justervæsenets tekniske direktiv nr. 19.91.1-01 om alkoholometre og areometre til alkohol er:

- aflæsning af alkoholmetret eller areometret ved blandingens temperatur,

- måling af blandingens temperatur.

Resultaterne findes ved hjælp af de internationale tabeller til alkoholmåling.

4. Formel til beregning af de internationale tabeller til alkoholmåling for blandinger af alkohol og vand

Massefylden »p« udtrykt i kilogram pr. kubikmeter (kg/kbm) i en blanding af alkohol og vand ved temperaturen t udtrykt i grader Celsius, findes ved anvendelse af følgende formel som funktion af:

- indholdet udtrykt i masse p udtrykt ved et decimaltal(* 1)

- temperaturen t udtrykt i grader Celsius (IPTS 68)

- nedenstående koefficienter.

Formlen gælder for temperaturer mellem minus 20 grader C plus 40 grader C.

Officielle noter

(* 1) Eksempel: for indhold udtrykt i masse på 12 pct.: p = 0,12

Redaktionel note
  • Formler og tabeller er på grund af deres tekniske karakter ikke indlagt. Forskriften kan i sin fulde ordlyd købes hos Industri- og Handelsstyrelsen, Tagensvej 135, 2200 København N. TLF. 01 851066.
  • (* 2) TDir nr. 19.91.1-02