Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Måleteknisk direktiv. EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakninger (* 14)


UDGAVE 2

Referencer: - Lov nr. 173 af 28.4.1982 om mål og vægt (metrologi).

- Industriministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 8.12.1982 om bemyndigelse til Statens Metrologiråd i medfør af § 11 i lov om mål og vægt (metrologi).

- Industriministeriets bekendtgørelse nr. 648 af 8.12.1982 om tilsynet med overholdelse af måletekniske bestemmelser.

- Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 142 af 31.1.1985om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer.

- EØF-direktiver: 75/106/EØF, 76/211/EØF, 79/1005/EØF, 78/891/EØF, 80/232/EØF og 85/10/EØF.

1. FORMÅL

Det er direktivets formål at give de nødvendige anvisninger for

- påfyldningsvirksomheder og importører, der vil e-mærke færdigparkninger,

- importører af e-mærkede varer fra 3. land

- bemyndigede kontrolinstanser.

Formålet med EØF's indføring af e-mærkningsordningen for færdigpakninger er at hindre, at importrestriktioner foretages med henvisning til at volumen- eller vægtangivelsen på pakningerne ikke er korrekt, eller til at de metoder, som er benyttet til måling og kontrol af angivelsen, ikke kan godkendes.

2.1. INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

Afsnit I - Bestemmelse om anmeldelse af e-mærkning 2

3. Anmeldelse 2

4. Anmeldelse af ændringer 5

5. Importører 5

6. Myndigheder 6

Afsnit II - Retningslinier for myndighedskontrol 6

7. Myndighedstilsyn 6

8. Rapportering 8

9. Kontroludstyr 8

Bilag 9

I. BESTEMMELSE OM ANMELDELSE AF e-mærkning.

3. ANMELDELSE.

For at få mulighed for at udøve den kontrol Danmark er forpligtet til at føre med e-mærkningsordningen, skal virksomheder og importører, der ønsker at e-mærke færdigpakkede varer eller at importere e-mærkede varer fra 3. land, anmelde mærkningen til myndighederne inden mærkningen iværksættes eller de e-mærkede varer markedsføres.

Anmeldelsen skal omfatte:

3.1. Virksomhedens (importørens) navn og adresse.

3.2. Virksomhedens mærke eller påskrift på emballagen, når virksomhedens navn og adresse ikke er anført på emballagen.

SIDE 3 AF 17

ad 3.2. Myndighederne skal kunne identificere påfyldningsvirksomheden, den, der har ladet påfyldningen foretage, eller importøren. Dette opfyldes lettest ved anførelse af navn og adresse på emballagen, men er dette ikke acceptabelt, skal det ved anmeldelsen angives, hvilke entydige mærker eller påskrifter, der benyttes.

3.3. Angivelse af de produkter og indholdsstørrelser, der vil blive e-mærket.

ad 3.3 Anmeldelsen kan omfatte produktkategorier og planlagte indholdsstørrelser. Disse skal ligge inden for de grænser bekendtgørelsen anfører. For vin skal det nominelle volumen svare til en af de værdier, der er anført i bilag I, tabel 4 varegruppe 1a.

3.4. Oplysning om virksomheden har kontrolpligtigt udstyr i henhold til bekendtgørelse nr. 95 af 15. februar 1983 om »foreløbig ordning vedrørende måleteknisk kontrol« til rådighed for den kontrol eller udmåling virksomheden skal foretage (vægt, påfyldningsudstyr), eller anvender EØF-måleflasker i henhold til TDIR 32.20.1-01 »Flasker som målebeholdere« (Flasker mærket med spejlvendt epsilon »3«).

Såfremt selve påfyldningsudstyret ikke er kontrolpligtigt eller ikke kan verificeres i henhold til ovennævnte bekendtgørelse skal virksomheden råde over kontrolmåleudstyr, der er verificeret i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

3.5. Angivelse af om virksomhedens kontrol med påfyldningen foretages ved:

- Måling af den enkelte paknings indhold ved hjælp af et kontrolpligtigt måleinstrument, eller

- stikprøvekontrolsystem efter godkendte retningslinier.

ad 3.5 Som godkendte stikprøveplaner anses planer udarbejdet i henhold til appendix C »Control by sampling« fra »Code of practical guidance for packers and importers« Issue no. 1. Department of Trade, Englang og appendix E »Use of measuring container bottles« fra samme vejledning.

Anvendelse sorteringsvægt kan kontrolsystemet baseres på appendix D »Control by checkweighers« ligeledes fra samme vejledning.

Ønskes andre stikprøvekontrolsystemer godkendt vil dette kunne ske på baggrund af en undersøgelse og vurdering af systemernes effektivitet i relation til kravene i e-mærkningsordningen. Dette arbejde vil blive udført af myndighederne eller bemyndigede laboratorier og omkostningerne faktureret virksomheden.

Det kan iøvrigt oplyses, at stikprøvekontrolsystemerne for færdigpakninger hører under begrebet »statistisk kvalitetskontrol«. Der kan derfor henvises til kvalificerede konsulenter inden for dette felt, dersom virksomheder har behov for assistance til etablering af intern stikprøvekontrol.

3.6. Erklæring om, at data til dokumentation af virksomhedens interne stikprøvekontrol med pakningen/påfyldningen (fabrikationskontrollen) arkiveres bl.a. til brug for myndighedskontrollen.

ad 3.6 Data fra virksomhedens stikprøvekontrol (fabrikationskontrol) skal opbevares, da myndighederne ved inspektion gennemgår disse. Materialet har yderligere betydning, dersom der skulle indkomme klager fra andre EF-lande om de e-mærkede varer.

3.7. Oplysning om med hvilken myndighed eller bemyndiget laboratorium, der er indgået aftale/kontrakt om det forskriftsmæssige tilsyn jf. pkt. 7.

4. ANMELDELSE AF ÆNDRINGER.

Virksomheden (importøren) skal omgående anmelde ændringer af navn, adresse, mærke eller påskrift til den myndighed, der har modtaget anmeldelsen af e-mærkningen.

5. IMPORTØRER.

Importører af e-mærkede færdigpakkede varer fra 3. land er ansvarlig for overholdelse af e-mærkningsbestemmelserne.

5.1. Etablerer importøren en intern stikprøvekontrol med tilhørende opbevaring af dokumentationsdata, som beskrevet for påfyldningsvirksomheder, skal der indgås aftale eller kontrakt om tilsyn på tilsvarende vis som for påfyldningsvirksomheder.

5.2. Etableres der ikke et sådant godkendt stikprøvesystem, skal importøren indgå aftale eller kontrakt om tilsyn af hvert vareparti.

6. MYNDIGHEDER.

Følgende myndigheder er bemyndiget til at modtage anmeldelser og udføre tilsyn med e-mærkningen på deres respektive områder:

- Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg.

- Landbrugsministeriets Slagteri- og Konserveslaboratorium.

- Veterinærdirektoratet.

- Fiskeriministeriets Industritilsyn.

Såfremt virksomheden på forhånd er klar over, at de produkter, der ønskes e-mærkes, henhører under en af disse myndigheder kan anmeldelsen sendes direkte til myndigheden.

I ALLE ØVRIGE tilfælde sendes anmeldelsen til

TEKNOLOGISTYRELSEN

TAGENSVEJ 135

2200 KØBENHAVN N

II. - RETNINGSLINIER FOR TILSYN.

7. MYNDIGHEDSTILSYN.

Myndighedstilsynet foregår som inspektion i virksomheden. Herunder foretages stikprøvekontrol i henhold til bekendtgørelsens bilag II af en af de bemyndigede instanser eller af et af Teknologistyrelsen bemyndiget laboratorium.

7.1. For at dette kan effektueres i virksomhederne, også når disse ikke pakker e-mærkede varer kontinuert hele året, skal virksomheden træffe aftale med den bemyndigede instans, der har modtaget anmeldelsen om e-mærkningen, eller indgå aftale/kontrakt med et af Teknologistyrelsen bemyndiget laboratorium om myndighedstilsynet.

I aftalen/kontrakten skal det være fastlagt, hvorledes virksomheden orienterer den, der skal udføre myndighedstilsynet, om at der påbegyndes pakning af e-mærkede varer og den nødvendige tidsfrist for denne orientering. Aftalen/kontrakten skal omfatte mindst et årligt inspektionsbesøg.

(Se i øvrigt betingelserne for importører pkt. 5.2.).

7.2. Ved denne inspektion kontrolleres tillige virksomhedens dokumentation for fabrikationskontrollen af de siden sidste konrolbesøg e-mærkede varer. Yderligere foretages kontrol i forbindelse med de øvrige bestemmelser for e-mærkede varer.

7.3. Det bemyndigede laboratorium indberetter til Teknologistyrelsen, der som det ved inspektionen viser sig, at de e-mærkede varer ikke opfylder stikprøvekontrollens godkendelseskriterier.

Bevirker indberetningen, at Teknologistyrelsen forlanger, at der skal foretages fornyet inspektion, når det påtalte forhold er bragt i orden, meddeles dette til virksomheden/importøren og det bemyndigede laboratorium. Omkostningerne for sådanne ekstra inspektionsbesøg påhviler virksomheden.

Det skal i øvrigt præciseres, at virksomheden er ansvarlig for, at e-mærkningens bestemmelser overholdes og må derfor omgående følge tilsynsmyndighedens anvisninger.

8. RAPPORTERING.

De bemyndigede myndigheder og autoriserede laboratorier aflægger årligt rapport til Statens Metrologiråd over e-mærkningsordningen.

Rapporten skal omfatte:

- Antal virksomheder, der har anmeldt e-mærkning.

- Resultat af inspektionsbesøgene opdelt på

- antal virksomheder der ikke bestod stikprøvekontrollens godkendelseskriterier,

- antal påtalte forhold vedrørende virksomhedernes dokumentationsmateriale og arten af de påtalte forhold.

- antal af andre påtalte forhold og arten af disse.

8.1 Bemyndigede autoriserede laboratorier skal omgående underrette Teknologistyrelsen når aftaler/kontrakter om tilsyn ophæves.

9. KONTROLUDSTYR.

Tilsynsorganerne skal sørge for dokumenteret sporbar kalibrering til internationale normaler af det kontrolmåleudstyr, der anvendes ved kontrol af færdigpakkernes indholdsmængde, -f.eks. ved kalibrering af udstyr på et af Statens Tekniske Prøvenævn autoriseret laboratorium.

Peder C. Beyer/Jørgen Kaave

Bilag I

Ref.:EØF-direktiv 80/232/EØF, 75/106/EØF, 79/1005/EØF, 78/891/EØF og 85/10/EØF

1. INDLEDNING

1.1. I forbindelse med fastlæggelse af bestemmelser for e-mærkning af færdigpakninger er der vedtaget EØF-direktiver for harmonisering af visse varegruppers nominelle mængdeangivelse (standardisering af indholdsstørrelser).

Med undtagelse af varegruppen vine - jfr. punkt 2.1 - er det frivilligt at følge denne standardisering af den nominelle mængde, men EØF-landene må ikke udstede nationale bestemmelser, der hindrer markedsføringen af produkter med disse mængdeangivelser.

1.2. EØF-lande, der den 31. december 1973 godkendte volumenstørrelser ifølge tabel 4 kolonne II for de pågældende varekategorier, skal fortsat godkende disse volumenstørrelser indtil den 31. december 1988 med undtagelse af volumenstørrelsen 0,73 l, hvor fristen er 31. december 1985.

2. BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED e-MÆRKNINGEN.

2.1. Vine, der henhører under produktkategorien 1a og b i tabel 4, kan kun e-mærkes, dersom det nominelle volumen svarer til en af de i tabellen anførte værdier inden for de angivne tidsterminer.

2.2. e-mærkning af færdigpakninger, hvis emballage er målebeholdere ifølge direktiver om flasker som målebeholdere, TDIR 32.20.1-01, er undtaget fra at følge bestemmelserne i bekendtgørelsen

om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer, hvad angår angivelse af nominel volumen, når

- målebeholderens nominelle volumen er synlig under færdigpakningens sædvanlige præsentationsvilkår og

- dette volumen afviger mere end 0,05 l fra et andet volumen anført i tabellerne.

3. STØRRELSESSTANDARDISERING.

3.1. Ved direktiverne indføres tre typer størrelsesstandardisering: Den ene standardiserer pakningernes indhold efter vægt eller volumen. (tabel 1,4 og 3 punkt 2) og den anden, som er forbeholdt produkter i stive pakninger (fx konservesdåser og sæbepulverkartoner), standardiserer beholdernes rumfang (tabel 2). For aerosoler i metalbeholdere kombineres disse to, således at både beholdernes rumfang og varernes volumen standardiseres (tabel 3 punkt 1).

3.2 Markedsføring af pakninger, som overholder de nævnte forskrifter, kan ikke forbydes eller begrænses under henvisning til, at henholdsvis pakningernes indhold eller størrelser ikke opfylder nationale regler om standardstørrelser, men EØF-direktiverne er ikke til hinder for, at der ud fra andre begrundelser, fx miljøhensyn, fastsættes bestemmelser om markedsføring af de nævnte pakninger.

Tabel 1

Værdiskalaer for nominelle mængder af indholdet i færdigpakninger

1. Fødevarer, der sælges efter vægt (angivet i g)

1.1. Smør (pos. 04.03), margarine, animalske og vegetabilske fedtstoffer, også emulgerede, som smørepålæg med lavt fedtindhold

125-250-500-1.000-1.500-2.000-2.500-5.000

1.2. Friske oste, undtagen såkaldte »petits suisses«-oste og oste, der udbydes på samme måde (pos. ex 04.04 E I c)

62,5-125-250-500-1.000-2.000-5.000

1.3. Bord- eller køkkensalt (pos. 25.01 A)

125-250-500-750-1.000-1.500-5.000

1.4. Flormelis, puddersukker, kandis

125-250-500-750-1.000-1.500-2.000-2.500-3.000-4.000-5.000

1.5. Varer fremstillet af korn (undtagen næringsmidler til spædbørn)

1.5.1. Mel samt gryn og flager af korn, flager og mel af havre (undtagen de under 1.5.4. nævnte varer)

125-250-500-1.000-1.500-2.000-2.500(* 1)-5.000-10.000

1.5.2. Spaghetti, makaroni og lignende varer (pos. 19.03)

125-250-500-1.000-1.500-2.000-3.000-4.000-5.000-10.000

1.5.3. Ris (pos. 10.06)

125-250-500-1.000-2.000-2.500-5.000

1.5.4. Cerealier, flager af korn, klar til servering

250-375-500-750-1.000-1.500-2.000

1.6. Tørrede grønsager (pos. 07-05)(* 2), tørrede frugter (pos. ex 08.01,08.03 B, 08.04 B, 08.12)

125-250-500-1.000-1.500-2.000-5.000-7.500-10.000

1.7. Kaffe, brændt, malet eller umalet, cikorie, kaffeerstatning

125-250-500-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-10.000

1.8. Dybfrosne varer

1.8.1. Frugt og grønsager samt forbehandlede kartofler til pommes-frites

150-300-450-600-750-1.000-1.500-2.000-2.500

1.8.2. Fiskefileter og fisk i portioner, også paneret

100-200-300-400-500-600-800-1.000-2.000

1.8.3. Fish sticks

150-300-450-600-900-1.200-1.500-1.800

2. Fødevarer, der sælges efter volumen (angivet i ml)

2.1. Konsumis i mængder på over 250 ml

(med undtagelse af enhver form for konsumis, hvis volumen ikke er bestemt ved beholderens form)

300-500-750-1.000-1.500-2.000-2.500-3.000-4.000-5.000

3. Tørfoder til hunde og katte (* 3) (angivet i g)

200-300-400-500-600-800-1.000-1.500-2.000-3.000-5.000-7.500-10.000

4. Maling og lak, færdig til brug med eller uden oplysningsmidler (angivet i ml)

25-50-125-250-375-500-750-1.000-2.000-2.500-4.000-5.000-10.000

5. Klæbemidler, herunder lim, i fast form eller som pulver (angivet i g)

25-50-125-250-500-1.000-2.500-5.000-8.000-10.000

6. Vedligeholdelsesprodukter

bl.a.: produkter til læder og fodtøj, til træ og gulve, til komfurer og metaller, også til biler, til vinduesruder og spejle, også til biler (pos. 34.05), pletrensemidler, grundingsmidler, maling og lak til privat brug (pos. 38.12 A og 32.09 C), insektdræbere til husholdningsbrug (pos. ex 38.11), kedelstensfjernere (pos. 34.02), deodoriserende midler til husholdningsbrug (pos. 33.06 B), ikke-farmaceutiske desinficerende midler (tyndt- eller tyktflydende produkter angivet i ml, produkter i fast form og pulverform angivet i g)

25-50-75-100-150-200-250-375-500-750-1.000-1.500-2.000-5.000-10-000

7. Kosmetik: skønhedsmidler, toiletmidler (pos 33.06 A og B) (produkter i fast form og pulverform angivet g; tyndt- eller tyktflydende produkter angivet i ml.)

7.1. Produkter til hudpleje og mundhygiejne barbercreme, hudcreme og -lotion, håndcreme og -lotion, solpræparater, produkter til mundhygiejne (med undtagelse af tandpasta)

15-30-40-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-1.000

7.2. Tandpasta

25-50-75-100-125-150-200-250-300

7.3. Hårplejemidler (ikke farve) og badepræparater lak, shampoo, hårskylningsmidler, vandondulationsvæsker, brilliantiner, hårcreme (med undtagelse af hårvand under 7.4), skum og andre skumpræparater til bad og styrtebad

25-50-75-100-125-150-200-250-300-400-500-750-1.000-2.000

7.4. Produkter på spritbasis

med mindre end 3 pct. naturlig eller syntetisk parfumeolie og mindre end 70 pct. ren ethyalkohol: parfumer, hårvand, barbersprit

15-25-30-40-50-75-100-125-150-200-250-400-500-750-1.000

7.5. Deodoranter, præparater til personlig hygiejne

20-25-30-40-50-75-100-150-200

7.6. Talkum

50-75-100-150-200-250-500-1.000

8. Vaskemidler

8.1. Sæbe i fast form, til personlig brug og husholdningsbrug (angivet i g) (pos. 34.01)

25-50-75-100-150-200-250-300-400-500-1.000

8.2. Blød sæbe (angivet i g) (pos. 34.01)

125-250-500-750-1.000-5.000-10.000

8.3. Sæbespåner (angivet i g) (pos. 34.01)

250-500-750-1.000-3.000-5.000-10.000

8.4. Flydende vaske-, rengørings- og hjælpemidler (pos. 34.02), skure- samt hypokloritiske præparater (med undtagelse af de under punkt 6 nævnte produkter) (angivet i ml)

125-250-500-750-1.000-1.250 (* 4) -1.500-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-7.000-10.000

8.5. Skurepulver (angivet i g)

250-500-750-1.000-10.000

8.6 Forvaske- og iblødsætningsmidler i pulverform (angivet i g)

250-500-1.000-2.000-5.000-10.000

9. Opløsningsmidler (angivet i ml)

I henhold til rådets direktiv 73/173/EØF af 4. juni 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (opløsningsmidler)(* 5)

25-50-75-125-250-500-1.000-1.500-2.500-5.000-10.000

10. Smøreolier (angivet i ml)

125-250-500-1.000-2.000-2.500-3.000-4.000-5.000-10.000

Tabel 2

Værdiskalaer for tilladt beholderrumfang

Normerne EN 23, 1, anden udgave (maj 1978) og EN 76, første udgave (december 1978) finder anvendelse med undtagelse af de tilfælde, hvor de varer og rumfangsskalaer, der er fastsat i disse normer, er forskellige fra dem, der er anført i dette bilag

1. Konserves og halvkonserves i metaldåser og i glas: Vegetabilske produkter til konsum (frugt, grønsager, tomater, kartofler, bortset fra asparges, supper, frugt- og grønsagssafter og frugtnektar)

1.1. Metaldåser og glas (angivet i ml)

106-156-212(* 6)-228(* 6)-314-370-425(* 6)-446(* 6)

-580-720-850-1.062-1.700-2.650-3.100-4.250-10.200

1.1.1. Supplerende liste for bægre (angivet i ml)

53(* 7)-125(* 7)-250(* 7)

1.2. Liste over tilladt rumindhold for særlige varer (angivet i ml)

Trøfler: 26-53-71-106-212-425-720-850

Tomater:

-koncentrater: 71-142-212-370-425-720-850-3.100-4.250

-flåede og uflåede: 236-370-425-720-850-2.650-3.100

Frugtblandinger, frugt i saft: 106-156-212(* 6)-228(* 6)

236-314-370-425(* 6)-446(* 6)

-580-720-850-1.062-1.700-2.650-3.100-4.250-10.200

2. Væskeholdig hunde- og kattemad (angivet i ml)

212(* 6)-228(* 6)-314-425(* 6)-446(* 6)-850-1.062-1.700-2.650

3. Vaske- og rengøringsmidler i pulverform

Færdigpakningernes rumfang er gengivet nedenfor:

 

 Æske nummer                       volumen i ml 

 E 0,5                               375 

 E 1                                750 

 E 2                               1.500 

 E 3                               2.250 

 E 5                               3.750 

 E 10                              7.700 

 E 15                              11.450 

 E 20                              15.200 

 E 25                              18.950 

 E 30                              22.700 

 Tønde nummer 

 E 5                               3.950 

 E 10                              7.700 

 E 15                              11.450 

 E 20                              15.200 

 E 25                              18.950 

 E 30                              22.700 

Tabel 3

Volumenskala for varer, der sælges i form af aerosoler, med undtagelse af lægemidler og med undtagelse af de i bilag 1, pkt. 7.4 specielt undtagne produkter (dvs. barbersprit, parfumer og hårvand med mere end 3 pct. naturlig eller syntetisk parfumeolie og mere end 70 pct. ren ethylalkohol)

Produkter, der sælges i metalbeholdere

 

              Beholderens rumfang (angivet i ml) 

 Den flydende fases     drivmiddel:  a) drivmiddel: trykluft 

 volumen          flydende gas  b) drivmiddel: 

 (angivet i ml)                udelukkende 

                       nitrogenoksyd eller 

                        kulsyreanhydrid eller 

                        en blanding af disse 

                        to gasarter, såfremt 

                        bunsen-koefficienten 

                        for det samlede 

                        produkt er på 1,2 

                        eller derunder 

       25            40          47 

       50            75          89 

       75           110          140 

      100           140          175 

      125           175          210 

      150           210          270 

      200           270          335 

      250           335          405 

      300           405          520 

      400           520          650 

      500           650          800 

      600           800         1.000 

      750          1.000           - 

2. Produkter, der sælges i glasbeholdere eller i beholdere af gennemsigtigt eller uigennemsigtigt plastic (den flydende fases volumen angivet i ml)

25-50-75-100-125-150

Tabel 4

 

 Væsker              Nominelt volumen i liter 

                 I           II 

               Endeligt        Foreløbigt 

               godkendt        godkendt 

 1. a) Vin af friske druer;  0,10-0,25-0,375 

 druemost, hvis gæring er   0,50-0,75-1      0,35-0,70 

 standset ved tilsætning   1,5 -2  -3      0,73(* 9) 

 af alkohol, undtagen vin   5  -6  -9  -10   1,25(* 10) 

 henhørende under FTT 22.05  0,187(* 8)         (* 11) 

 A og B og hedvin (FTT ex 

 22.05 C); druemost i 

 gæring samt druemost, hvis 

 gæring er standset på 

 anden måde end ved 

 tilsætning af alkohol 

 (FTT 22.04) 

 b) »Gul« vin med ret til     0,62 

 følgende 

 oprindelsesbetegnelser: 

 »Cotes de Jura«, »Arbois«, 

 »L'Etoile« og »Chateau-Chalon« 

 c) Andre gærede drikkevarer 0,10-0,25-0,375    0,35-0,70 

 (for eksempel frugtvin,   0,50-0,75-1 

 æblecider, rosincider og   1,5 -2  -5 

 mjød), ikke mousserende 

 varer (FTT 22.07 B II) 

 d) Vermouth og anden vin   0,005 til og med 0,10 

 af friske druer, tilsat   0,10-0,20-0,375 

 aromastoffer (FTT 22.06;   0,50-0,75-1 

 hedvine (FTT ex 22.05 C)   1,5 

 2. a) - Mousserende vine   0,125-0,20-0,375    0,10-0,25-0,70 

 (FTT 22.05 A)        0,75 -1,5 -3 

 - Vin i flasker med 

 champagne proplukke med 

 fastholdelsesanordning, 

 samt vin i andre 

 beholdere med et 

 overtryk ved 20 grader C 

 på 1 bar og derover, men 

 under 3 bar (FTT 22.05 B) 

 b) Andre gærede drikkevarer 0,10-0,20-0,375    0,125 

 (for eksempel frugtvin,   0,75-1  -1,5 

 æblecider, rosincider og   3 

 mjød), mousserende varer 

 (FTT 22.07 B I) 

 3. a) Øl (FTT 22.03) med   0,25-0,33-0,50     0,35 

 undtagelse af selvgæret   0,75-1  -2 

 øl              3  -4  -5 

 b) Selvgæret øl »gueuze«   0,25-0,375-0,75 

 4. Ethanol (Ethylalkohol),  0,02-0,03-0,04     0,35-0,375-0,70 

 ikke denatureret, med et   0,05-0,10(* 12)    0,75 

 alkohol-indhold på under   0,20-0,50-1 

 80 rumfangsprocent;     1,5 -2  -2,5 

 akvavit, likør og andre   3 

 alkoholholdige drikkevarer; 

 sammensatte alkoholholdige 

 tilberedninger (såkaldte 

 koncentrerede ekstrakter) 

 til fremstilling af 

 drikkevarer (FTT 22.09) 

 5. Eddike (FTT 22.10)    0,25-0,50-0,75 

               1  -2  -5 

 6. Olivenolie (FTT 15.07   0,25-0,50-0,75 

 A), andre former for     1  -2  -3 

 spiseolie (FTT 15.07 D II)  5  -10 

 7. - Mælk, frisk, ikke    0,20-0,25-0,50   0,10 

 koncentreret eller sødet   0,75-1  -2 

 (FTT ex 04.01) med 

 undtagelse af youhurt, 

 kefir, ymer, valle og 

 anden fermenteret eller 

 syrnet mælk 

 - Drikkevarer fremstillet på 

 basis af mælk (FTT 22.02 B) 

 8. a) Vand, mineralvand og  0,125-0,20-0,25  Alle størrelser 

 vand tilsat kulsyre (FTT   0,33-0,50-0,75   under 

 22.01)            1  -1,5 -2    0,20-0,35-0,45 

                         0,46-0,70-0,90 

 b) Limonader, også      0,125-0,20-0,25  0,92-1,25 

 kulsyreholdige,       0,33-0,50-0,75   Alle størrelser 

 drikkevarer, uden indhold  1  -1,5 -2    under 

 af mælk eller mælkefedt             0,20-0,70 

 (FTT 22.02 A) undtagen 

 frugt- og grøntsagssafter 

 henhørende under FTT 20.07 

 og koncentrater 

 c) Drikke, der er      0,10 

 etikketteret som alkoholfri 

 aperitiffer 

 9. Frugt- og grønsagssafter, 0,125-0,20-0,25  Alle størrelser 

 (herunder druemost), ugærede 0,33-0,50-0,75   under 

 , også tilsat sukker, men  1  -1,5 -2    0,125-0,18 

 ikke tilsat alkohol; FTT            0,35-070 

 20.07 B, frugtnektar              (kun i metaldåser) 

 (Rådets direktiv 75/726 af 

 17. november 1975 om 

 tilnærmelse af 

 medlemsstaternes 

 lovgivning om frugtsaft 

 og visse lignende 

 produkter (* 13) 

Officielle noter

(* 1) Denne værdi gælder ikke for flager og mel af havre

(* 2) Undtagen kartofler og kunsttørrede grøntsager

(* 3) Varer med et væskeindhold på mindre end 14 pct.

(* 4) Alene for hypokloritiske præparater

(* 5) EFT nr. 1. 189 af 11. juli 1973, side 7

(* 6) Disse rumindhold vil blive underkastet en fornyet undersøgelse senest 15. januar 1985

(* 7) Disse rumfang er tilladt for en tiårsperiode fra 15. januar 1980

(* 8) Kun til proviantering i fly og skibe

(* 9) Indtil 31.12.1985

(* 10) Indtil 31.12.1988

(* 11) Det er yderligere tilladt at markedsføre følgende produkter i volumenstørrelser i emballage der tages retur:

- 0,24 l - 0,73 l - 0,99 l i Frankrig indtil 31.12.1988

- 0,46 l - 0,64 l - 0,68 l i Grækenland indtil 31.12.1988

- 0,14 l - 0,36 l - 0,475 l - 0,72 l - 0,95 l - 1,75 l - 1,88 l i Italien indtil 31.12.1985

(* 12) For alkoholholdige drikke med tilsætning af kulsyreholdigt vand godkendes samtlige volumenstørrelser under 0,10 endeligt

(* 13) EFT nr. L 311 af 1. december 1975, side 40

Redaktionel note
 • (* 14) Mdir nr. 35.00.1-01