Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk direktiv. Flasker som målebeholdere. EØF-mærkning. Almindelige bestemmelser (* 1)


Under henvisning til § 2 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 75 af 6. februar 1976 vedrørende EØF-justering, der her i landet gennemfører rådsdirektiv 71/316/EØF (rammedirektiv) som ændret ved rådsdirektiv 72/427/EØF meddeles herved bestemmelser for

flasker som målebeholdere

således som disse er fastsat i EØF rådsdirektiv 75/107/EØF af 19. december 1974 (specialdirektiv):

1. Disse bestemmelser finder anvendelse på beholdere (flasker), fremstillet af glas eller af ethvert andet materiale med stivhedsegenskaber, der yder den samme måletekniske sikkerhed som glas, når disse beholdere:

 • a) tilproppet eller beregnet til tilpropning er bestemt til oplagring, transport til levering af væsker,
 • b) har et nominelt volumen på mindst 0,05 l og højst 5 l og,
 • c) har måletekniske egenskaber (konstruktionskendetegn og fabrikationsensartethed), der gør dem anvendelige som målebeholdere, det vil sige, at måling af deres volumen skal ske med tilstrækkelige nøjagtighed, ved at fylde dem enten til et bestemt niveau eller til en bestemt procent af deres fulde volumen.

2. Måleflasker kan mærkes med det i pkt. 5 tredie afsnit i bilag I omhandlede EØF-mærke, såfremt de med hensyn til måletekniske egenskaber, teknisk udførelse, materiale, funktion, nøjagtighed, anvendelsesområde samt kontrolmetode, opfylder betingelserne i dette tekniske direktiv med bilag.

De underkastes måleteknisk kontrol af justervæsenet i overensstemmelse med de i bilagene anførte vilkår.

3. Måleflasker, som i et andet medlemsland er forsynet med det i pkt. 5 tredie afsnit i bilag I omhandlede EØF-mærke, kan uden yderligere godkendelse fra justervæsenet omsættes og anvendes her i landet, jfr. § 5 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 75 af 6. februar 1976.

4. Dette tekniske direktiv træder i krat den 1. april 1977.

E. Repstorff Holtveg

BILAG I

1. Måleflasker kendetegnes ved følgende volumen, som altid er bestemt ved en temperatur af 20 grader C:

1.1. Det nominelle volumen Vn er det rumfang, som er anført på flasken: det er volumenet af den væskemængde, som denne formodes at indeholde, når den fyldes under de den tiltænkte brugsvilkår,

1.2. en flaskes volumen når den er fyldt til randen er volumenet af den væskemængde,den indeholder, når den er fyldt til dens øverste kant,

1.3. en flaskes faktiske volumen er volumenet af den væskemængde, den virkeligt indeholder, når den er fyldt nøjagtigt under de betingelser, som teoretisk svarer til det nominelle volumen.

2. Måleflasker fyldes efter to fremgangsmåder:

 • 1) påfyldning til et kontant niveau.
 • 2) påfyldning til et konstant ekspansionsvolumen

Afstanden mellem det nominelle volumens teoretiske påfyldningsniveau og den øverste kant og forskellen mellem volumenet ved påfyldning til randen og det nominelle volumen, benævnt ekspansionsvolumenet skal være tilnærmelsesvis konstant for alle flasker af samme model, det vil sig fremstillet i overensstemmelse med samme specifikation.

3. For at det under hensyntagen til den sædvanlige usikkerhed ved påfyldning bliver muligt at måle volumenet af måleflaskernes indhold med tilstrækkelig nøjagtighed, navnlig med den nøjagtighed, der er foreskrevet i direktiverne vedrørende færdigpakninger, fastsættes tolerancerne (plus eller minus) for en måleflaskes volumen, d.v.s. de største tilladte forskelle (plus eller minus) ved en temperatur af 20 grader C og efter de i bilag II fastlagte kontrolbetingelser mellem det faktiske volumen og det nominelle volumen Vn, i overensstemmelse med nedenstående tabel:

 

                          Tolerancer 

 Nominelt volumen Vn i milliliter      i pct. af Vn i milliliter 

 fra 50 til 100                  -       3 

 fra 100 til 200                 3       - 

 fra 200 til 300                 -       6 

 fra 300 til 500                 2       - 

 fra 500 til 1000                 -      10 

 fra 1000 til 5000                1       - 

Tolerancen for volumenet når flasken er fyldt til randen fastsættes til samme værdi som tolerancen for det tilsvarende nominelle volumen.

Systematisk udnyttelse af tolerancerne er forbudt.

4. I praksis kontrolleres en måleflaskes nominelle volumen ved bestemmelse af den vandmængde ved en temperatur af 20 grader C, som flasken virkeligt indeholder, når den fyldes til det niveau, som teoretisk svarer til det nominelle volumen. Den kan også kontrolleres indirekte ved en fremgangsmåde af tilsvarende nøjagtighed.

5. Enhver fabrikant af måleflasker skal forelægge de kompetente myndigheder et mærke til godkendelse, hvorefter denne kan identificeres.

Når denne myndighed har meddelt sin godkendelse, underretter den inden en måned de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen herom.

Fabrikanten anbringer på eget ansvar mærket

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(spejlvendt epsilon), som fastsat i § 13 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 75 af 6. februar 1976 om EØF justering, der attesterer, at flasken efterkommer forskrifterne i nærværende direktiv og i dets bilag; dog kræves der ikke angivelse af dato, oprindelse og referencenummer, som fastsat i bilag I, punkt 6.3, i ovennævnte bekendtgørelse.

Dette mærke skal være mindst 3 mm højt

6. Kontrollen af disse måleflaskers overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv udføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder ved stikprøver hos fabrikanten, eller, såfremt dette i praksis er umuligt, hos importøren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

Denne statiske kontrol ved prøveudtagning udføres i overensstemmelse med de godkendte regler for kvalitetskontrol. Den skal være lige så effektiv, som den referencemetode, der er anført i bilag II.

7. Dette direktiv er ikke til hinder for kontrol, som medlemsstaternes kompetente myndigheder måtte udøve i handelsleddet.

8. En måleflaske skal være forsynet med følgende påskrifter, som ikke kan udslettes, er let læselige og synlige:

8.1. på sidefladen, på bundfalsen eller i bunden:

8.1.1. det nominelle volumen udtrykt i måleenhederne liter, centiliter eller milliliter ved anvendelse af tal, der er mindst 6 mm høje, hvis det nominelle volumen er over 100 cl eller mindre, men over 20 cl, og mindst 3 mm, hvis det er 20 cl eller mindre efterfulgt af symbolet for den anvendte måleenhed eller eventuelt dens navn i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 246 af 12. maj 1976 om ændring af lov om mål og vægt

8.1.2. et mærke til identificering af fabrikanten som fastsat i punkt 5, første afsnit,

8.1.3. et mærke som fastsat i punkt 5, trejde afsnit.

8.2. I bunden eller på bundfalsen, således et det ikke forveksles med ovenstående påskrifter og ved hjælp af tal med samme mindstemål som de, der anfører det tilsvarende nominelle volumen, ifølge den (eller de) påfyldningsmåder, som flasken er beregnet til:

8.2.1. angivelse af voluminet når flasken er fyldt til randen udtrykt i centiliter og ikke efterfulgt af symbolet cl,

8.2.2. og/eller angivelse af afstanden i millimeter fra randen til det påfyldningsniveau, som svarer til det nominelle volumen, efterfulgt af symbolet mm.

Andre påskrifter kan anføres på flasken, under forudsætning af, at de ikke giver anledning til forveksling med de foreskrevne påskrifter.

BILAG II

Dette bilag fastsætter retningslinjerne for statistisk kontrol af måleflasker med henblik på at efterkomme forskrifterne i pkt. 2 i direktivet og i bilag I, punkt 6.

1. PRØVEUDTAGNING

En prøve af måleflasker af samme model og fabrikat udtages fra et parti, der i princippet svarer til en times produktion.

Såfremt resultatet af den kontrol, der er foretaget af et parti, som svarer til en times produktion, ikke er tilfredsstillende, kan der foretages endnu en undersøgelse enten ved hjælp af en anden prøve udtaget af et parti, der svarer til en produktion af længere varighed, eller ved hjælp af de resultater, der er opført på fabrikantens kontrolkort, såfremt der er foretaget en kontrol af virksomhedens produktion, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

Prøven skal bestå af 35 eller 40 måleflasker alt efter medlemsstaternes valg af den ene eller den anden af de to metoder til anvendelse af resultaterne, som er angivet i nedenstående punkt 3.

2. MÅLING AF VOLUMENET AF MÅLEFLASKERNE FRA PRØVEN

Måleflaskerne vejes tomme.

De fyldes med vand af en temperatur på 20 grader C med en kendt vægtfylde indtil det påfyldningsniveau, der svarer til den anvendte kontrolmetode.

De vejes fyldte.

Kontrollen foretages ved at benytte et lovligt måleinstrument, der er egnet til den art målinger, der skal udføres.

Målefejlen for volumenet må højst være lig med en femtedel af den tolerance, der svarer til måleflaskens nominelle volumen.

3. ANVENDELSE AF RESULTATERNE

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
 • (* 1) TDir nr. 32.20.1-01