Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Måleteknisk direktiv. Maskemålere. National typegodkendelse og verifikation (* 1)


0. INDLEDNING

I medfør af Industriministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 8. december 1982 om udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser m.v. § 2 stk. 1, Industriministeriets bekendtgørelse nr. 648 af 8. december 1982 § 3 stk. 1 og med henvisning til EØF-kommissionsforordning nr. 2108/84 om bestemmelser for måling af fiskeredskabers maskestørrelse fastsættes efter forhandling med Fiskeriministeriet følgende:

1. FORMÅL

Formålet med dette måletekniske direktiv er at fastsætte bestemmelser for national typegodkendelse og verifikation af maskemålere til brug ved bestemmelse af fiskeredskabers maskestørrelse.

2. BESKRIVELSE AF MASKEMÅLERE

En maskemåler til bestemmelse af maskestørrelser skal være 2 mm tyk, flad, af holdbart materiale og formfast. Den skal være udformet enten som en række parallelle sider, som er forbundet med skrå sider med en tilspidsning på 1:8 i hver side, eller blot som skrå sider med nævnte tilspidsning. Maskemåleren skal være forsynet med et hul i spidsen.

På maskemålerens forside skal bredden i mm være afmærket både på de parallelle sider, hvis denne udformning benyttes, og på de skrå sider. Bredden afmærkes for hver mm interval og breddens størrelse angives med regelmæssige mellemrum.

3. KRAV TIL KONSTRUKTION OG UDFØRELSE

Maskemålerne skal i videst muligt omfang fremstilles i overensstemmelse med bestemmelserne for Materialiserede længdemål, TDIR 31.01.1-01 udg. 2, Bilag, hvilket medfører:

3.1. Materialer

Maskemålerne og de supplerende anordninger hertil skal fremstilles af materialer, der er tilstrækkeligt holdbare, stabile og modstandsdygtige over for indflydelse udefra under sædvanlige anvendelsesforhold.

3.2 Fremstilling

Maskemålerne og de supplerende anordninger hertil skal fremstilles godt og solidt og være omhyggeligt færdigbearbejdede. Maskemålerens overflade og kanter skal være glatte, så indføringen i netmasken kan foregå uden unødig modstand.

Supplerende anordninger, såsom faste eller løse kroge, ringe, håndtag eller lign., accepteres på den betingelse, at de ikke skaber uklarhed. De må konstrueres og fastgøres på maskemåleren på en sådan måde, at de under sædvanlige anvendelsesforhold ikke forøger måleusikkerheden.

3.3. Inddeling og becifring

Maskemålerne skal i overensstemmelse med beskrivelsen i pkt. 2 være inddelt og becifret på en klar, regelmæssig og uforgængelig måde og udformet således, at det muliggør en sikker, let og utvetydig aflæsning.

Inddelingsmærkerne skal være rette linier, alle af samme tykkelse. Stregerne skal være udformet således, at de danner en tydelig og klar skala, og således at deres tykkelse ikke fremkalder nogen måleusikkerhed.

Becifringen skal være regelmæssig. Tallenes plads, størrelse, form, farve og kontrast tilpasses efter den skala og de mærker, hvortil de refererer.

4. PÅSKRIFTER

De påskrifter, der skal anføres på maskemålerne, er følgende:

4.1. EØF-maskemåler

4.2. Fabrikantens identifikationsmærke eller firmanavn 21.06

4.3. Systembetegnelse (af formen TS ) xxx

4.4. Desuden kan tillades andre påskrifter, såfremt disse er i overensstemmelse med TDIR 31.01.1-01, udg. 2, Bilag, pkt. 6.4 - 6.8

5. HJÆLPEUDSTYR

Sammen med maskemålerne skal, hvor EØF-forordning nr. 2108/84/EØF kræver det, benyttes følgende hjælpeudstyr:

5.1. Dynamometre

Dynamometrene kan enten være træk- eller trykdynamometre og de skal udformes således, at maskemålerne kan indføres i masken med en kraft på:

19,61N, for masker til og med 35 mm (svarende til et 2 kg lod)

49,03N, formasker over 35 mm (svarende til et 5 kg lod)

5.2. Lodder

Følgende størrelse lodder skal anvendes:

2 kg, for masker til og med 35 mm

5 kg, for masker over 35 mm

6. TOLERANCER

6.1. Maskemålere

Maskemålerne skal ved førstegangsverifikationen og evt. følgende verifikationer for en hvilken som helst breddeangivelse overholde tolerancerne:

Maskemålerens tværsnits halve omkredslængde (nominelt = 2 mm plus bredden i mm):

tolerance: plus 0 mm og - 1 mm

Ex. For breddeangivelsen 136 mm

Den nominelle halve omkredslængde er 136 mm plus 2 mm = 138 mm. Tolerancekravet betyder da, at bredden plus tykkelsen bestemt ud for denne breddeangivelse må ligge mellem 137 mm og 138 mm.

Tykkelsen (nominelt = 2 mm):

tolerance: plus/minus 0,1 mm målt ved hjørnerne i tværsnittet

plus 0,1 mm målt på fladen.

6.2. Dynamometre og lodder

Dynamometre og lodder skal overholde tolerancen plus/minus 10 pct. af den nominelle kraft/masse.

7. TYPEGODKENDELSE

7.1. Maskemålere

Typegodkendelse af maskemålere udstedes af Teknologistyrelsen. Typegodkendelse kan udstedes, såfremt målerne med hensyn til måletekniske egenskaber, teknisk udførelse, materiale, funktion og nøjagtighed opfylder betingelserne i nærværende direktiv.

7.2. Dynamometre

Typegodkendelse af dynamometre udstedes af Teknologistyrelsen. Typegodkendelsen vil udgøre et tillæg til en typegodkendelse af en maskemåler og vil kun godkende dynamometret til brug i forbindelse med denne maskemåler. Typegodkendelse kan udstedes, såfremt dynamometrene med hensyn til måletekniske egenskaber, teknisk udførelse, materiale, funktion og nøjagtighed opfylder betingelserne i bilag I i nærværende direktiv.

7.3. Lodder

Lodder kræves ikke typegodkendt.

8. VERIFIKATION

Til at udføre verifikation bemyndiger Teknologistyrelsen laboratorier, der er autoriserede af Statens Tekniske Prøvenævn, samt statslige og kommunale laboratorier.

8.1. Maskemålere

Maskemålere kan verificeres, hvis de er typegodkendte i henhold til nærværende direktiv og konstateres at være i overensstemmelse med dette, herunder at de i pkt. 6.1. fastsatte tolerancer er oerholdt.

Opfyldes disse krav stemples maskemålerne med verifikationsmærke og årstal.

Såfremt en hel serie målere fra samme produktionscharge samtidig anmeldes til førstegangsverifikation anses det tilstrækkeligt at foretage verifikationsprøvning på stikprøvebasis. Stikprøveplanen skal godkendes af Teknologistyrelsen.

8.2. Dynamometre

Dynamometre kan verificeres, hvis de er typegodkendte i henhold til nærværende direktiv og konstateres at være i overensstemmelse med dette, herunder at de i pkt. 6.2. fastsatte tolerancer er overholdt.

Opfyldes disse krav mærkes dynamometrene med verifikationsmærke og årstal.

8.3. Lodder

Lodder som er verificerede i henhold til TDIR 34.05.1-01, lodder af midterste toleranceklasse, kan umiddelbart anvendes.

Andre lodder kan anvendes såfremt de er udført af et egnet materiale og overholder de i pkt. 6.2. fastsatte tolerancer.

9. TILSYN

Fiskeriinspektionen er ansvarlig for, at alle af Fiskeriinspektionen til legale formål benyttede maskemålere med tilhørende hjælpeudstyr overholder brugstolerancen.

10. Ikrafttræden

Nærværende måletekniske direktiv træder i kraft 1. april 1985.

Chr. Buhl

/ J. Kaave

Supplerende betingelser gældende for dynamometre, som skal typegodkendes med typegodkendte EØF-maskemålere.

KRAV TIL KONSTRUKTION

Dynamometret skal være fremstillet af et holdbart, korrosionstabilt materiale, som sammen med dets konstruktion i øvrigt tager hensyn til anvendelsesmiljøet.

Dynamometret skal kunne monteres (fastspændes) på den maskemåler, den godkendes sammen med.

Dynamometret skal, hvadenten det er et tryk- eller trækdynamometer, være udformet således, at det kan belastes i aksial retning.

Dynamometret skal kunne tåle at belastes med mindst 110 pct. af den maksimale belastning og være forsynet med overbelastningssikring.

Indeholder dynamometret elektriske eller elektroniske dele skal disse være i overensstemmelse med TDIR 20.00.1-01.

SKALAINDDELING

Aflæses belastningen af dynamometret på en skala, bør skalainddelingen være regelmæssig (ækvidistant). Delstregerne skal være lige brede, deres bredde skal være 0,1 til 0,25 gange delstregsafstanden, men dog mindst 0,2 mm.

Anbringelsen af delstregerne skal være i overensstemmelse med MDIR 34.11.1-01, bilag 2, pkt. 12.3.1.2.

Inddelingen skal være på 0,5N, 1N eller 2n.

PÅSKRIFTER

Der skal være særlig afmærkning ved belastningen 19,61 N og 49,03 N. Denne afmærkning skal dog være tydeligt afvigende fra den regelmæssige skalainddeling.

Dynamometret skal være mærket som trykdynamometer eller trækdynamometer, evt. ved anvendelse af følgende mærkning.

Trykdynamometer:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Trykdynamometer:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

idet pilene er i den aksiale belastningsretning.

Desuden anføres fabrikantens identifikationsmærke eller fornavn samt systembetegnelse.

Den kan tillades andre påskrifter, såfremt disse er i overensstemmelse med TDIR 31.01.1-01, udg. 2, bilag, pkt. 6.4 - 6.8.

TOLERANCER

Dynamometrets tolerancer er plus/minus 10 pct. af den nominelle belastning ved nominelle belastninger mellem 18N og 55N.

Tolerancekravet skal opfyldes inden for temperaturintervallet minus 20 grader C til plus 50 grader C.

Redaktionel note
  • (* 1) MDir nr. 21.06.1-01