Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forretningsorden for nævnet vedrørende kontrollen med arbejder af ædle metaller m.v.


I medfør af § 14 i lov nr. 499 af 29. november 1972 fastsættes:

§ 1. Nævnet vedrørende kontrollen med arbejder af ædle metaller m.v. består af en formand og 2 andre medlemmer repræsenterende handelsministeriet, statsguardeinen og guldsmedefaget. Det medlem, der repræsenterer guldsmedefaget, udnævnes efter indstilling fra Guldsmedefagets Fællesråd.

§ 2. Intet af nævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende efter retsplejelovens regler ville være inhabil som dommer.

Stk. 2. Et medlem er pligtig at give nævnet meddelelse om omstændigheder, som kunne medføre hans inhabilitet, ligesom enhver af nævnets andre medlemmer, der måtte være bekendt med sådanne omstændigheder, er forpligtet til at give nævnet oplysning herom.

Stk. 3. Nævnet afgør selv i påkommende tilfælde, om et medlem kan deltage i en sagsbehandling.

§ 3. Nævnets sekretariatsarbejde varetages af en dertil udpeget sekretær.

§ 4. Nævnet bistår handelsministeriet ved administrationen af loven om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., herunder med tilrettelæggelsen og udøvelsen af statsguardeinens tilsyn med de af loven omfattede virksomheder og med fastsættelsen af retningslinier for påligningen af disse virksomheders bidrag.

Stk. 2. For nævnet forelægger statsguardeinen spørgsmål, der måtte opstå om stempelpligtens omfang. Statsguardeinen underretter nævnet om resultatet af prøveudtagninger, der måtte give anledning til påtale over for vedkommende virksomhed.

§ 5. Tid og sted for nævnets møder fastsættes af formanden, der drager omsorg for mødernes indkaldelse. Sædvanligvis afholdes møde hver 3. måned, eller når et af nævnets medlemmer begærer dette.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder.

Stk. 3. Formanden påser, at de nævnet forelagte sager fremmes med tilbørlig hurtighed.

Stk. 4. For at beslutning kan træffes, skal alle medlemmer være til stede. Hvert medlem har een stemme. I tilfælde af uenighed mellem nævnets medlemmer, træffes beslutningen i overensstemmelse med flertallets vedtagelse.

Stk. 5. I tilfælde af formandens eller et af de øvrige medlemmers forfald udpeger handelsministeren en suppleant for den pågældende.

§ 6. Over nævnets møder føres en protokol, hvori angives tid og sted for mødet, og om nævnets medlemmer møder personligt eller ved suppleant.

Stk. 2. Nævnets beslutninger indføres i protokollen.

Stk. 3. Formanden drager omsorg for udførelsen af nævnets beslutninger og underskriver på nævnets vegne.

§ 7. Nævnets adresse er handelsministeriet.

Handelsministeriet, den 9. januar 1973.

P.M.V.

O. Mueller.

/P. Thorell.

Officielle noter

Ingen