Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om transport af radioaktive stoffer i køretøjer på ro/ro-skibe i dansk indenrigsfart (* 1)


I medfør af § 7, stk. 1, og § 11, stk. 2, i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. september 1988, efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 og efter forhandling med miljøministeren fastsættes:

§ 1. Ved søtransport i dansk indenrigsfart af radioaktive stoffer i køretøjer i henhold til forskrifterne til Memorandum om transport af farligt gods i østersøområdet (østersøaftalen) kan brugen af orange skilt (uden faretal og stofidentifikationsnummer) foran og bagpå et køretøj undlades i tilfælde, hvor dette er krævet efter Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) randnr. 10500, pkt. (1).

§ 2. Fritagelsen gælder kun for køretøjer, hvor der fra Statens Institut for Strålehygiejne ikke stilles strengere krav til mærkning, eller hvor dette kræves ifølge anden lovgivning.

§ 3. Fritagelsen gælder ikke for tankkøretøjer.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 15. februar 1991.

Søfartsstyrelsen, den 7. februar 1991

N. J. Bagge

/A. Thykjær Christiansen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 2, 1991 af 15. februar 1991