Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om sikker drift af passagerskibe (* 1)


I medfør af § 2, stk. 5, § 5, § 6, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. september 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988, og efter forhandling med miljøministeren fastsættes:

§ 1. Et passagerskib er et skib, der befordrer flere end 12 passagerer.

§ 2. Rederen skal i sin drift af passagerskibe anvende et af Søfartsstyrelsen godkendt system. Systemets formål er på fuldt betryggende måde at sikre menneskeliv om bord og forebygge forurening fra skibe. Etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af systemet skal kunne dokumenteres, f.eks. ved en manual, hvori rederens hensigtserklæring og skibets system er beskrevet.

Stk. 2. Der skal til brug for systemets oprettelse og anvendelse stilles personale og nødvendige ressourcer til rådighed. De ansatte skal sikres tilstrækkelig kendskab og viden om systemet, således at de på tilfredsstillende måde kan udføre deres arbejdsopgaver.

Stk. 3. Systemet skal som minimum indeholde følgende elementer:

  • 1) En af rederen udarbejdet hensigtserklæring, der har til formål at danne grundlag for sikker skibsdrift og forebyggelse af forurening. Hensigtserklæringen skal basere sig på dansk lovgivning og internationale konventioner. For færøske skibe skal hensigtserklæringen tillige basere sig på færøsk lovgivning.
  • 2) En fastlagt procedure for ulykkesrapportering.
  • 3) Fastlagte procedurer, som skal omfatte a) de rutiner, der gennemgås eller udføres i forbindelse med afholdelse af foreskrevne båd- og brandøvelser, og b) de rutiner, der skal gennemgås eller udføres om bord til imødegåelse af nød- og faresituationer. Sådanne rutiner kan f.eks. omfatte beredskabstræning, broprocedurer, bunkersoperationer, vagtsystemer og rundering.
  • 4) Dokumentation i form af checklister eller lignende, der sikrer, at alle dele af systemet bliver regelmæssigt gennemgået, vurderet og om nødvendigt revideret.

§ 3. Rederen skal sikre, at skibsføreren har mulighed for at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham i henhold til fastsatte bestemmelser. Disse fastsatte bestemmelser vedrører skibets sikkerhedsmæssige forhold, besætningens kvalifikationer og egnethed og forebyggelse af forurening fra skibe.

Stk. 2. Rederen skal sikre, at de afvigelser, fejl eller mangler, som han får kendskab til, afhjælpes; ligesom rederen skal sikre, at skibet til stadighed er bemandet med en kvalificeret og egnet besætning.

§ 4. Skibets fører skal ved gennemførelsen af systemet om bord,

  • 1) generelt informere og instruere besætning om systemet. Hvert medlem af besætningen skal desuden gives den information og instruktion om systemets elementer, der er nødvendig og relevant for vedkommendes arbejdsområde,
  • 2) forberede og træne besætningen i systemets rutiner om nød- og faresituationer,
  • 3) gennemgå og evaluere systemets rutiner regelmæssigt i samarbejde med besætningen og
  • 4) rapportere til rederen om forhold, som kan påvirke den sikre skibsdrift eller være en risiko for miljøet.

§ 5. Det påhviler besætningen at følge de forskrifter, der gives for systemets anvendelse om bord.

§ 6. Med bøde eller hæfte straffes den, der overtræder §§ 2 - 5.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 1. januar 1993.

Søfartsstyrelsen, den 4. september 1992

J. Rasmussen

/Gunnar Nolsøe

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 8, 1992 15. september 1992