Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Måleteknisk direktiv vedr. varmtvandsmålere, EØF

(MDIR 32.41-01)


I medfør af § 10, stk. 1, § 12 og § 14 i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 22. februar 1993, fastsættes:

1. Bestemmelserne i nærværende direktiv med tilhørende bilag omfatter varmtvandsmålere.

Varmtvandsmålere defineres som integrerende måleapparater, hvor volumenet af den vandmængde, der gennemløber dem, kontinuerligt bestemmes. De består af en måleanordning, der driver et tælleværk.

Vand betegnes som »varmt«, når dets temperatur er over 30 grader C og højst 90 grader C.

2. Varmtvandsmålere, der ønskes EØF-typegodkendt og /eller EØF-førstegangsverificeret skal opfylde de i bilaget angivne betingelser.

Typegodkendelse søges hos og meddeles af Erhvervsfremme Styrelsen. Opfyldes betingelserne, forsynes varmtvandsmåleren med mærke for EØF-typegodkendelse i henhold til typegodkendelsesattesten.

Varmtvandsmålere forsynet med mærke for EØF-typegodkendelse vil kunne verificeres og forsynes med stempel for EØF-førstegangsverifikation af bemyndigede laboratorier.

3. Dette måletekniske direktiv træder i kraft den 1. juni 1994. Samtidig ophører MDIR nr. 32.41.01, udgade 2, af 7. november 1989, idet de i henhold til dette direktiv udstedte godkendelser m.v. vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber eller tilbagekaldes.

P. Claudi Johansen

/Jørgen Kaave

BILAG

I. TERMINOLOGI OG DEFINITIONER

1.0. Dette bilag finder udelukkende anvendelse på direkte mekanisk virkende varmtvandsmålere, som anvender målekamre med bevægelige skillevægge, eller hvor vandhastigheden påvirker et roterende element (turbine, vingehjul osv ...).

Det finder ikke anvendelse på varmtvandsmålere med elektroniske anordninger.

1.1. Gennemstrømning

Gennemstrømningen er den vandmængde, som gennemstrømmer måleren pr. tidsenhed.

1.2. Gennemstrømmet volumen

Det gennemstrømmede volumen er den vandmængde, som gennemstrømmer måleren i et givet tidsrum.

 

 1.3. Maksimal gennemstrømning: Q 

                 max 

 Den maksimale gennemstrømning Q  er den største gennemstrømning, 

                max 

  som måleren uden at lide skade skal kunne tåle i begrænsede 

  tidsrum med overholdelse af tolerancerne, og uden at grænseværdien 

  for tryktab overskrides. 

 1.4. Nominel gennemstrømning: Q 

                n 

 Den nominelle gennemstrømning Q er lig med halvdelen af den 

                n 

  maksimale gennemstrømning Q  . Tallet svarende til værdien af Q 

                max                 n 

  udtrykt i m3/h benyttes til at kendetegne måleren. 

 Ved nominel gennemstrømning skal måleren kunne arbejde normalt, det 

  vil sige kontinuerligt og diskontinuerligt med overholdelse af 

  tolerancerne. 

 1.5. Minimal gennemstrømning: Q 

                min 

 Den minimale gennemstrømning Q  er den gennemstrømning, fra hvilken 

                min 

  måleren skal overholde tolerancerne. Den bestemmes som funktion af 

  Q . 

   n 

 1.6. Belastningsområde 

 En vandmålers belastningsområde afgrænses af den maksimale 

  gennemstrømning Q  og den minimale gennemstrømning Q  . Det er 

           max                 min 

  delt i et nedre og øvre område, hvor der gælder forskellige 

  tolerancer. 

 1.7. Gennemstrømningstærskel: Q 

                t 

 Gennemstrømningstærsklen Q er den gennemstrømning, som skiller 

              t 

  nedre og øvre belastningsområde, og ved hvilken tolerancerne 

  skifter. 

1.8. Tolerance

Tolerancen er den største værdi af den tilladte fejl i henhold til dette direktiv ved EØF-typegodkendelse og EØF-førstegangsverifikation af en vandmåler.

1.9. Tryktab

Ved tryktab forstås det tab, der skyldes vandmålerens tilstedeværelse i rørsystemet.

II MÅLETEKNISKE KENDETEGN

2.1. Tolerancer

 

 Tolerancen i det nedre belastningsområde fra og med Q  indtil Q er 

                           min     t 

  +/- 5%. 

 Tolerancen i det øvre belastningsområde fra og med Q og til og med 

                           t 

  Q  er +/- 3%. 

   max 

 2.2. Måletekniske klasser 

 Varmtvandsmålerne inddeles efter de ovenfor definerede værdier Q 

                                 min 

  og Q i fire måletekniske klasser som vist i nedenstående 

    t 

  oversigt: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klasse            Q             Q 

                n             n 

              < 15 m3/h        >/= 15 m3/h 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klasse A 

 Q              0,04 Q           0,08 Q 

 min               n             n 

 Q              0,10 Q           0,20 Q 

 t                n             n 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klasse B 

 Q              0,02 Q           0,04 Q 

 min               n             n 

 Q              0,08 Q           0,15 Q 

 t                n             n 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klasse C 

 Q              0,01 Q           0,02 Q 

 min               n             n 

 Q              0,06 Q 

 t                n 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klasse D 

 Q              0,01 Q 

 min               n 

 Q              0,015 Q 

 t                 n 

 --------------------------------------------------------------------- 

III. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3.1. Udførelse - almindelige bestemmelser

Målerne skal være udført på en sådan måde:

- at de har en lang levetid og sikrer mod bedrageri,

- at de opfylder dette direktivs forskrifter ved normale driftsvilkår.

Såfremt der er mulighed for, at målerne kan blive udsat for en utilsigtet tilbagestrømning af vand, må de kunne tåle dette uden beskadigelse eller forringelse af deres måletekniske egenskaber, idet der dog må forekomme en returbevægelse i tælleværket.

3.2. Materialer

Vandmåleren skal udføres i materialer, der er tilstrækkeligt modstandsdygtige og stabile til den påregnede anvendelse. Hele måleren skal udføres i materialer, der er modstandsdygtige over for sædvanligt forekommende indvendig og udvendig korrosion, og om nødvendigt beskyttes ved en passende overfladebehandling. Temperaturudsving mellem 0 grader C og 100 grader C må ikke kunne ændre de materialer, der er anvendt ved fabrikationen af vandmåleren.

3.3. Tæthed - tryk- og temperaturbestandighed

Målerne må uden funktionsfejl, uden at lække, uden gennemsivning af væggene og uden varig deformation til stadighed kunne tåle en vedvarende vandtemperatur på 90 grader C og det vedvarende tryk, hvortil de er konstrueret, kaldet maksimalt driftstryk. Trykkets mindste værdi er 10 bar.

3.4. Tryktab

Tryktabet bestemmes ved EØF-typegodkendelsesprøverne og må aldrig overstige 0,25 bar ved nominel gennemstrømning og 1 bar ved den maksimale gennemstrømning.

På grundlag af prøveresultaterne klassificeres målerne i 4 grupper, som svarer til følgende maksimale tryktab ved den maksimale gennemstrømning: 1,0 - 0,6 - 0,3 - 0,1 bar. Denne værdi angives i EØF-typegodkendelsesattesten.

3.5. Tælleværket

Tælleværket skal ved simpel sidestilling af de enkelte tælleled muliggøre en sikker, enkel og entydig aflæsning af det målte vandvolumen i m3.

volumenet angives:

 • a) enten ved en eller flere viseres stilling foran cirkelformede talskiver med skalainddeling;
 • b) eller ved aflæsning af sidestillede cifre i en eller flere åbninger;
 • c) eller ved en kombination af begge systemer

Sort farve angiver m3 og multipla deraf, råd farve angiver decimaler af m3.

Sidestillede cifres virkelige eller tilsyneladende højde skal være mindst 4mm.

Ved tælleværker med sidestillede cifre, type b og type c) skal den synlige bevægelse af samtlige cifre foregå fra neden og opad. En hvilken som helst tælleenheds fremrykning med en enhed skal fuldføres, mens det nærmeste lavere tælleled udfører den sidste tiendedel af omdrejningen. Tælleværket med den sidste decimal må for type c's vedkommende bevæge sig kontinuerligt. Heltalværdien af antallet af m3 skal være klart angivet.

 

 Ved viser-tælleværk, (type a og type c) skal visernes 

  omdrejningsretning være med solen. Den i m3 udtrykte værdi på hver 

                     n 

  skalas gradinddeling skal angives i 10 , idet n er positivt eller 

  negativt heltal eller nul, således at et system af fortløbende 

  dekadeinddelinger opstår. Ved siden af hver skala anføres 

  betegnelser, som f.eks. følgende: x 1000, x 100, x 10, x 1, x 0,1, 

  x 0,01 eller x 0,001. 

I begge tilfælde (visere og sidestillede tal):

- skal symbolet m3 angives på skiven eller i umiddelbar nærhed af talangivelsen;

- skal det hurtigst drejende aflæselige tælleled, som er kontrolled, og hvis skalaværdi er den såkaldte »verifikationsværdi«, have en kontinuerlig bevægelse. Dette kontrolled kan være permanent eller anbragt midlertidigt ved tilføjelse af aftagelige dele. Disse dele må ikke mærkbart påvirke målerens måletekniske egenskaber.

Længden af verifikationsværdiens skalainddeling må ikke være mindre end 1 mm eller større end 5 mm.

Skalaen udføres:

- enten med lige brede delstreger, der dog ikke må dække mere end en fjerdedel af afstanden mellem midterlinjerne af to på hinanden følgende delstreger, og som kun kan adskille sig fra hinanden ved længde;

- eller med kontrastbånd, hvis konstante bredde er lig med skalainddelingens længde.

 

 3.6. Antallet af cifre og talværdier på verifikationsskalaen 

 Tælleværket skal uden at vende tilbage til nulstilling mindst kunne 

  registrere en vandmængde udtrykt i m3 svarende til 1999 timers 

  drift ved nominel gennemstrømning. 

                         n     n 

 Verifikationsskalaens inddeling skal være 1 x 10 , 2 x 10 eller 

     n 

  5 x 10 . Den skal være tilstrækkelig lille til at sikre, at 

  måleusikkerheden ved verifikationen ikke overstiger 0,5% (når der 

  regnes med en aflæsningsfejl, der ikke overstiger halvdelen af den 

  mindste skalainddeling), og at der ved den minimale 

  gennemstrømning kun kræves en forholdsvis ringe gennemstrømning, 

  således at afprøvningen ved denne gennemstrømning ikke varer over 

  1 time og 30 minutter. 

 Eventuelt kan en supplerende anordning (i form af en stjerne, skive 

  med mærke, osv.) bruges til påvisning af måleanordningens 

  omdrejning, før denne kan erkendes på tælleværket. 

3.7. Reguleringsanordning

Målerne kan være forsynet med en reguleringsanordning, hvormed forholdet mellem det reelle og det angivne gennemstrømmede volumen kan ændres. Denne anordning er påbudt for målere, der virker ved vandhastighedens indvirkning på et roterende element.

3.8. Accelerator-anordning

Enhver anordning, som kan accelerere tælleren ved drift under Q , min er forbudt.

3.9. Andre anordninger

Målerne kan være forsynet med en impulsanordning, forudsat at denne anordning ikke mærkbart påvirker målernes måletekniske egenskaber.

EØF-typegodkendelsesattesten kan omhandle montering af særlige faste eller aftagelige anordninger til automatisk verifikation af målerne.

IV. PÅSKRIFTER OG MÆRKER

4.1. Identificeringspåskrifter

Enhver måler skal være forsynet med nedenstående læselige og uudslettelige påskrifter, som skal være anbragt samlet eller fordelt over huset, tælleværkets talskive eller typeskiltet:

 • a) fabrikantens navn eller firmanavn eller hans fabriksmærke;
   
  
   b) måleklasse og nominel gennemstrømning Q i m3/h; 
  
                        n 
  
  
 • c) fabrikationsår og individuelt fabrikationsnummer;
 • d) en eller to pile, som viser gennemstrømningsretningen;
 • e) EØF-typegodkendelsesmærke;
 • f) det maksimale driftstryk i bar, hvis det kan overstige 10 bar;
 • g) den maksimale driftstemperatur på følgende måde: 90 grader C;
 • h) »V« eller »H«, når måleren kun kan fungere korrekt i lodret (V) eller vandret (H) stilling.

4.2. Anbringelse af verifikationsmærker

Der skal være plads til anbringelse af EØF-verifikationsmærker på en fremtrædende del af måleren (som regel huset), som er synlig uden afmontering.

4.3. Plombering

Målerne skal være forsynet med beskyttelsesanordninger, der kan plomberes, således at det er umuligt såvel før som efter målerens korrekte installering at afmontere eller ændre måleren eller dennes reguleringsanordning uden at beskadige disse anordninger.

V. EØF-TYPEGODKENDELSE

5.1. Fremgangsmåde

EØF-typegodkendelse sker i overensstemmelse med forskrifterne i EØF-direktiv 71/316/EØF med senere ændringer.

5.2. Typeafprøvning

Efter at det ved hjælp af ansøgningsdokumenterne om godkendelse er konstateret, at typen svarer til forskrifterne i nærværende direktiv, skal de kompetente myndigheder gennemføre laboratorieundersøgelser under følgende vilkår:

5.2.1. Antal målere, som skal forelægges:

Antal målere som fabrikanten skal forelægge til afprøvning, er fastsat i nedenstående tabel:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nominel gennemstrømning Q i m3/h     Antal målere 

             n 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Q < 1,5             10 

        n 

    1,5 </= Q < 15              3 

        n 

        Q >/= 15             2 

        n 

 --------------------------------------------------------------------- 

Alt efter afprøvningens forløb kan de kompetente myndigheder:

- beslutte ikke at gennemføre afprøvninger på alle de forelagte målere eller;

- anmode fabrikanterne om yderligere målere for at fortsætte afprøvningerne.

5.2.2. Tryk

Ved de måletekniske prøver (5.2.4) skal trykket ved måleudgangen være tilstrækkelig til at forhindre kavitation.

5.2.3. Prøveudstyr

 

 I almindelighed afprøves hver måler for sig og i alt fald sådan, at 

  hver enkelt målers individuelle kendetegn kan konstateres 

  entydigt. 

 Medlemsstatens måletekniske tjeneste træffer under hensyn til de 

  forskellige fejlkilder ved installationen de nødvendige 

  forholdsregler for, at unøjagtigheden ved måling af gennemstrømmet 

  volumen ikke overstiger 0,3%. 

 Den største måleunøjagtighed ved installation må være 5% for 

  trykmåling og 2,5% ved måling af tryktabet. 

 Den relative variation i gennemstrømningen må ved hver prøve ikke 

  overstige 2,5% fra Q  til Q og 5% fra Q til Q  . 

            min   t      t   max 

 Temperaturmålenøjagtigheden skal være mindst 1 grad C. 

 Uanset hvor prøverne udføres, skal installationen være godkendt af 

  den pågældende medlemsstats måletekniske tjeneste. 

5.2.4. Afprøvninger

5.2.4.1. Afprøvningens gennemførelse

I den angivne rækkefølge foretages følgende afprøvninger:

1. tæthedsprøve

2. bestemmelse af fejlkurverne som funktion af gennemstrømningen gennem bestemmelse af tryk og temperaturs indflydelse foretaget under normale installationsforhold længde af lige til- og fraløbsrør, droslinger, modstande, o.s.v...), som angivet af fabrikanten for denne type måler;

3. bestemmelse af tryktab;

4. accelereret slidprøve;

 

 5. prøvning af modstanden mod temperaturchok for målere, hvis 

  nominelle gennemstrømning Q er mindre end eller lig med 10 m3/h. 

                n 

5.2.4.2 Beskrivelse af afprøvningerne

Afprøvningerne foretages på følgende måde:

- tæthedsundersøgelsen omfatter følgende to prøver ved 85 +/- 5 grader C.

 • a) hver måler skal kunne tåle et tryk på 1,6 gange det maksimale driftstryk i 15 minutter uden læk eller gennemsivning af væggene (jf. 4.1.f);
 • b) hver måler skal kunne tåle et tryk på 2 gange det maksimale driftstryk i 1 minut uden at blive ødelagt, og uden at der indtræder blokering (jf. 4.1.f);

- resultatet af fejlkurve- og tryktabprøverne skal give et tilstrækkeligt antal punkter til, at kurverne kan tegnes med sikkerhed for hele belastningsområdet:

- den accelerede slidprøve foretages under vilkårene i nedenstående tabel:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nominel Prøvegen-  Prøvens  Antal Varighed Prøvegen- Varighed 

 gennem- nemstrøm-  art    afbry- af    nemstrøm- af tilløb 

 strøm-  ning og         delser stands-  ningens  og dros- 

 ning   temperatur           ning   varighed ling i 

                               sekunder 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Q      diskonti- 100 000 15 sek.  15 sek.  0,15 (Q ) 

      n      nuerligt                   n 

     50 +/- 5                      (1) 

     grader C                      minimum 

                               1 sek. 

 Q </=  ------------------------------------------------------------ 

 n 

 10 m3/h 

     Q      kontinu-          100 h 

      max     erligt 

     85 +/-5 

     grader C 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Q      kontinu-          500 h 

      n      erligt 

     50 +/- 5 

     grader C 

 Q >   ------------------------------------------------------------ 

 n 

 10 m3/h 

     Q      kontinu-          200 h 

      max     erligt 

     85 +/- 5 

     grader C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) (Q ) er værdien af Q udtrykt i m3/h 

    n         n 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I den første afprøvning og efter hver prøverække bestemmes 

  målefejlene under samme vilkår ved mindst neden for anførte 4 

  gennemstrømninger: 

 Q  ,  Q ,  0,5 Q ,  Q 

 min   t     n   max 

 For hver prøve skal det gennemstrømmede volumen være tilstrækkeligt 

  til at bevirke, at verifikationsskalaens viser eller rulle 

  foretager en eller flere fuldstændige omdrejninger, og at 

  virkningerne af cyklisk forvridning ophæves; 

 - prøvningen af modstanden mod temperaturchok omfatter 25 cykler, 

  der gennemføres på følgende måde; 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vandtemperatur     Gennemstrømning      Varighed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 85 +/- 5 grader C      Q           8 min. 

               max 

         -      0           1-2 min. 

               Q 

               max 

 koldt vand         0           8 min. 

         -                 1-2 min. 

 --------------------------------------------------------------------- 

5.2.5. EØF-typegodkendelsesbetingelser

En vandmålertype godkendes,

 • a) når den opfylder de administrative, tekniske og måletekniske forskrifter i direktivet og i dets bilag, og
 • b) når de i 5.2.4.1. foreskrevne prøvninger 1, 2 og 3 viser, at den opfylder de måletekniske og tekniske krav i afsnit II og III, og
 • c) når der efter hver accellereret slidprøve og efter prøvning af modstand mod termisk chok ikke er konstateret målevariationer i forhold til den oprindelige kurve på mere end 1,5% mellem Q og
   
  
                                  t 
  
    Q  og mere end 3% mellem Q  og Q . 
  
     max            min   t 
  
  

5.3. EØF-typegodkendelsesattester

Der kan i EØF-typegodkendelsesattesten gives mulighed for som førstegangsverifikation at foretage nøjagtighedsprøven med koldt vand.

Denne mulighed står kun åben, såfremt en undersøgelse af reglerne for ækvivalens mellem varmt og koldt vand ved EØF-typegodkendelsesafprøvningen har gjort det muligt at udarbejde en nøjagtighedsprøve med koldt vand og at konstatere, at hvis måleren viser et positivt resultat ved denne prøve, vil den ligeledes overholde de i 2.1 fastsatte tolerancer.

I så fald skal EØF-typegodkendelsesattesten indeholde en beskrivelse af denne afprøvning samt de nærmere regler i forbindelse hermed, især reglerne for tolerancer og afprøvningsgennemstrømning.

VI. EØF-førstegangsverifikation

EØF-førstegangsverifikation sker i overensstemmelse med forskrifterne i EØF-direktiv 71/316/EØF, med senere ændringer.

6.1. Lokaler og udstyr

Verifikationsstedet skal godkendes af medlemsstatens måletekniske tjeneste.

Lokalernes indretning og prøveudstyret skal muliggøre en entydig og sikker verifikation uden tidsspilde for den kontrollerende. Forskrifterne i 5.2.3. skal være opfyldt, dog ikke med hensyn til temperaturerne, dersom prøverne udføres med koldt vand i overensstemmelse med eventuelle bestemmelser i EØF-typegodkendelsesattesten. Prøvestanden kan indrettes, så målerne kan serieafprøves. Målernes udgangstryk skal altid være stort nok til at undgå kavitation, og der kan kræves særlige foranstaltninger for at undgå indbyrdes påvirkning mellem målere.

Prøveopstillingen kan omfatte automatiske anordninger, omløb, blændere, o.s.v., forudsat at hvert prøvekredsløb mellem måler og kontrolkar er klart afgrænset, og at dets indre tæthed løbende kan kontrolleres.

Ethvert fødesystem er tilladt, men i tilfælde af, at flere prøvekredsløb arbejder parallelt, må de ikke påvirke hinanden på en måde, der er uforenelig med bestemmelserne i 5.2.3.

Når et kontrolkar er delt i flere kamre, skal skillevæggene være så stive, at et kammers volumen ikke varierer mere end 0,2% afhængigt af, om de tilgrænsende kamre er fyldte eller tomme.

6.2. Verifikationen

Målerne skal være overensstemmende med en godkendt type.

EØF-førstegangsverifikation omfatter tætheds- og nøjagtighedsprøver.

6.2.1. Tæthedsprøve

Tæthedsprøven kan foretages med koldt vand. Den foretages ved 1,6 gange det maksimale driftstryk i et minut. Under prøven må der hverken ske læk eller gennemsivning af væggene.

6.2.2. Nøjagtighedsprøve

6.2.2.1. Prøve med varmt vand

Nøjagtighedsprøven gennemføres principielt med varmt vand, hvis temperatur er 50 +/- 5 grader C, og ved mindst tre gennemstrømninger, henholdsvis mellem

 

 a) 0,9 Q  og Q 

     max   max 

 b) Q og 1,1 Q 

   t     t 

 c) Q  og 1,1 Q 

   min     min 

Under denne afprøvning skal måleren overholde de tolerancer, der er fastsat i 2.1.

Hvis alle fejl går i samme retning, skal måleren reguleres således, at ikke alle fejl overskrider halvdelen af tolerancen.

6.2.2.2. Prøve med koldt vand

Nøjagtighedsprøven kan foretages med koldt vand, hvis dette er muligt ifølge EØF-typegodkendelsesattesten. I så fald skal afprøvningen udføres efter retningslinierne i denne attest.

Officielle noter

Ingen