Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Forskrifter for firmaer og/eller personer, som er autoriserede til at udføre isolationsmålinger på elektriske anlæg eller til at foretage trykprøvninger af beholdere og brændstoftanke (* 1)


I medfør af bestemmelserne i § 368, litra c, § 371, litra d og § 372, litra d, i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v., som er ændret ved handelsministeriets bekendtgørelse nr. 325 af 14. juni 1977, kan statens skibstilsyn autorisere firmaer og/eller personer til at udføre isolationsmålinger på elektriske anlæg og til at foretage undersøgelser og/eller trykprøvninger af trykbeholdere samt trykprøvning af frit opstillede brændstoftanke.

Ansøgning om autorisation skal fremsendes til statens skibstilsyns kontor i det synsområde, hvor ansøgeren har sin adresse. Ansøgningen skal indeholde relevante kvalifikationsmæssige oplysninger.

1. ISOLATIONSMÅLINGER PÅ ELEKTRISKE ANLÆG 1.1. Målingerne skal udføres i henhold til bestemmelserne i § 368, litra a, nr. 3 og 6, og må kun foretages i uklassede skibe. 1.2. Autorisationshaveren skal, umiddelbart efter at målingerne er udført, udfærdige og underskrive en attest i 3 eksemplarer, hvoraf skal fremgå:

 

     1.2.1. Skibets navn og hjemsted samt kontrol nr. eller 

        kendingsbogstaver 

     1.2.2. Sted og dato for målingerne 

     1.2.3. Hvilke dele af installationen som evt. ikke har været 

        omfattet af målingerne 

     1.2.4. Målingsresultaterne 

     1.2.5. Autorisationshavernes navn og adresse 

1.3. To eksemplarer af den under 1.2. nævnte attest skal afleveres til skibet. Originalattesten skal indeholde oplysninger om, at den er beregnet til at opbevare i skibets tilsynsbog, indtil attesten kan afleveres til statens skibstilsyn i forbindelse med afholdelse af syn på skibet, medens det 2. eksemplar (kopi) er til skibets brug og skal indeholde oplysning herom. Det 3. eksemplar skal opbevares i mindst 5 år af autorisationshaveren. 1.4. Attester, som er udstedt tidligere end 3 måneder forud for den dato, hvor et lovpligtigt hovedsyn påbegyndes, kan normalt ikke forventes accepteret af statens skibstilsyn i forbindelse med afholdelse af lovpligtigt syn.

2. UNDERSØGELSE OG TRYKPRØVNING AF TRYKBEHOLDERE SAMT TRYKPRØVNING AF BRÆNDSTOFTANKE 2.1. Undersøgelse og trykprøvning af beholdere skal udføres i henhold til bestemmelserne i § 371 og må kun foretages på uklassede beholdere og kun såfremt prøvetrykket ikke overstiger 45 bar (45 kp/kvadratcentimeter). 2.2. Autorisationshaveren skal efter indvendig besigtigelse eller trykprøvning af en beholder udfærdige og underskrive en attest i 3 eksemplarer, hvoraf skal fremgå:

 

     2.2.1. Beholderens identitet 

     2.2.2. Sted og dato for besigtigelsen/trykprøvningen 

     2.2.3. Resultatet af den indvendige besigtigelse og/eller 

        prøvetrykket, såfremt trykprøvning er foretaget 

     2.2.4. At beholderens påmærkning er i overensstemmelse med 

        bestemmelserne i § 371, litra c 

     2.2.5. Hvilke beholderkomponenter som har været omfattet af 

        undersøgelsen og/eller trykprøvningen 

     2.2.6. Materiale og materialedimensioner samt rumfang 

     2.2.7. Autorisationshaverens navn og adresse. 

2.3. Trykprøvning af frit opstillede brændstoftanke skal udføres i henhold til bestemmelserne i § 372, litra a, litra c og litra d, og må kun foretages på uklassede tanke. 2.4. Autorisationshaveren skal efter trykprøvning af en tank udfærdige en attest i 3 eksemplarer, hvoraf skal fremgå:
 

     2.4.1. Tankens identitet 

     2.4.2. Sted og dato for trykprøvningen 

     2.4.3. Prøvetrykket 

     2.4.4. At beholderens påmærkning er i overensstemmelse med 

        bestemmelserne i § 372, litra d 

     2.4.5. Materiale og materialedimensioner samt rumfang 

     2.4.6. Autorisationshaverens navn og adresse. 

     Hvad angår materiale, dimensioner og konstruktion m.v. 

        henvises til bestemmelserne i § 13 i 

        handelsministeriets bekendtgørelse nr. 387 af 7. juli 

        1969 om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe. 

2.5. De under 2.2. og 2.4. nævnte attester skal afleveres i 2 eksemplarer til skibet. Originalattesten skal indeholde oplysning om, at den er beregnet til at opbevare i skibets tilsynsbog, indtil attesten kan afleveres til statens skibstilsyn i forbindelse med afholdelse af syn på skibet, medens det 2. eksemplar (kopi) er til skibets brug og skal indeholde oplysning herom. Det 3. eksemplar skal opbevares af autorisationshaveren i mindst 5 år.
Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 322 af 19770927