Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om bevis for gennemgået brand- og røgdykkeruddannelse (* 1)


I medfør af § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. september 1988 som ændret ved lov nr. 148 af 31. marts 1993, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 fastsættes:

§ 1. Personer, der i henhold til skibets brandrulle skal gøre tjeneste som røgdykker, skal være i besiddelse af bevis for gennemgået kursus i praktisk brandbekæmpelse, herunder øvelser i brugen af indåndingsapparater, som kræves i forbindelse med skibes brandudrustninger.

Stk. 2. Beviset mister dets gyldighed, såfremt indehaveren ikke med mellemrum af højst 5 år fra udstedelsesdatoen som minimum gennemgår et godkendt genopfriskningskursus.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde eller hæfte.

§ 3. Forskriften træder i kraft den 1. juni 1994.

Søfartsstyrelsen, den 2. april 1993

F. Miller

/K. Skytte

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 4/1993