Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om transport af flydende farlige kemikalier i bulk (Ændringer til IBC- og BCH-koderne) (* 1)


I medfør af § 2, stk. 5, § 4, § 5, § 7, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 29. september 1988, efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988 og efter forhandling med miljøministeren fastsættes:

1. Transport af farlige kemikalier i bulk skal foretages som foreskrevet i: 1. »International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk« (IBC-koden) med seneste ændringer (1989-ændringerne), som er udsendt ved resolution MEPC 32(27), samt rettelse hertil udsendt ved MEPC 27/16/Corr.2, eller 2. »Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk« (BCH-koden) med seneste ændringer (1989-ændringerne), som er udsendt ved resolution MEPC 33(27), samt rettelse hertil udsendt ved MEPC 27/16/Corr.2.

2. Overtrædelse af pkt. 1 straffes med bøde eller hæfte.

3. Forskriften træder i kraft den 13. oktober 1990.

Søfartsstyrelsen, den 30. august 1990

Niels J. Bagge

/Arne Thykjær Christiansen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 7, 1990