Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Søfartsstyrelsens Godkendelsesbog (* 1)


FORORD

Til vejledning for skibsværfter og rederier m.fl. har man udarbejdet den hermed foreliggende

SØFARTSSTYRELSENS GODKENDELSESBOG

indeholdende en samlet oversigt over materiale og udstyr, der indtil 23. juli 1991er godkendt til anvendelse i danske skibe og platforme.

Søfartsstyrelsen kan med øjeblikkelig virkning tilbagekalde en godkendelse, hvis man finder anledning dertil.

Opmærksomheden henledes på, at fabrikanterne har pligt til at underrette Søfartsstyrelsen, såfremt godkendt materiale eller udstyr udgår af produktionen, eller der foretages ændringer, der medfører, at fornyet godkendelse er fornøden.

Detaljer omkring mulige restriktioner eller specifikke forhold for et givet materiale eller udstyr, som er nævnt i typegodkendelsescertifikatet, fremgår ikke af oversigten. Information om sådanne restriktioner eller specifikke forhold kan fås hos vedkommende fabrikant.

Meddelelser om fremtidige godkendelser af materiale og udstyr og om tilbagekaldte godkendelser m.v. vedrørende nærværende publikation offentliggøres i "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen".

INDHOLDSFORTEGNELSE

Isolationsmaterialer

Brandisolation for »A«-skodder og -dæk »A-60'isolation på stålskodder »A-30'isolation på stålskodder »A-15'isolation på stålskodder »A-60'isolation under ståldæk »A-30'isolation under ståldæk »A-15'isolation under ståldæk »A-60'isolation over ståldæk »A-30'isolation over ståldæk »A-60'aluminiumskonstruktioner

Klasse »B«-brandskodder »B-15« skodder (ubrændbare) »B-0« skodder (ubrændbare) »B-30« skodder

Klasse »C«-brandskodder

Klasse »B«-brandlofter »B-15« lofter (ubrændbare) »B-0« lofter (ubrændbare)

Klasse »A«-branddøre »A-60«-døre »A-30«-døre »A-15«-døre »A-0«-døre

Klasse »B«-branddøre »B-15« døre (ubrændbare) »B-0« døre (ubrændbare) »B-30« døre (brændbare)

Dæksbelægninger

Godkendt som underste lag dæksbelægning

i forbindelse med brandsikring Støbt dæksbelægning

Overflademateriale Plastlaminater Plastbelagt stålplade Andre materialer Lak og maling

Andre konstruktioner,

som indgår i den konstruktive brandsikring Kabelgennemføringer Rørgennemføringer i skod og dæk »A-60«-vinduer »A-0«-vinduer »B-15«-vinduer Vinduesindfatninger

Opslag og skilte i opholdsrum og på branddøre

Støjisolerende skodder

Støjisolerende lofter

Kølevandsledninger

Kompressorer til fyldning af røgdykkerflasker og dykkeflasker

Olieregulator for skibsovne

Gasanlæg og komponenter

Kompressor til levering af åndemiddel for åndedrætsværn

Pejling af tanke:

Elektroniske niveautransmittere

Væskestandsvisere med magnetisk overføring

Tryktransmittere

Hydrostatiske trykniveaumålere

Skueglas, højdemålere

Slangeforbindelser og Rørkoblinger

Slangeforbindelser fremstillet af ikke-metalliske materialer med metalforstærkning

Slangeforbindelser fremstillet af stål

Rørkoblinger

Sprinklere, Kontrolventiler, Branddetektorer og Centralskabe

Vogndækssprinklingsanlæg

Sprinklere

Kontrolventiler

Termodetektorer

Iondetektorer

Flammedetektorer

Diverse detektorer

Centralskabe

Repeaterskabe

Komponenter for Halon 1301-anlæg

Halon udløserventiler

Udløserskabe

Pneumatisk udløserenheder

Komponenter for CO2-anlæg

Hovedstopventiler

Flaskeventiler

Højtryksslanger

Udløserskabe

Andet

Fast anbragte brandslukningsanlæg (Halon 1301)

Lastskibe under 500 brt.

Centralskabe for udløsning og overvågning af Halon 1301 brandslukningsanlæg, kombineret med automatisk virkende brandalarm- og brandvisningsanlæg

Lastskibe under 500 brt.

Passager- og Lastskibe

Lastskibe på 5 brt. og derover men under 20 brt. samt i maskinrum i udlejningsfartøjer

Fritureslukningsanlæg

Brandslanger

Tåge-/Strålerør

Transportable ildslukkere

Vandslukkere

Skumslukkere

Pulverslukkere

CO2-slukkere

Ildslukkere i motorredningsbåde

Pulverslukkere i motorredningsbåde

CO2-slukkere i motorredningsbåde

Ikke-transportable ildslukkere

Pulverslukkere

Skumslukkere

CO2-slukkere

Røgdykkerapparater med komprimeret luft til anvendelse i forbindelse med brandudrustninger

Beskyttelsesdragter til anvendelse i forbindelse med brandududrustninger:

Olie/Vand-separatorudstyr:

Godkendt i henhold til IMO Res. nr. A.393(X)

Filterudstyr til separering af olie/vand

Procesudstyr til separering af olie/vand

Procesudstyr til separering af olie/vand, godkendt i henhold til IMO Res. nr. A.444(XI)

Overvågnings- og kontroludstyr til registrering af olieindholdet i lænse- og ballastvand

Olie/vand-grænseflademålere

Spildevandsbehandlingsanlæg og finfordelings- og desinficeringsanlæg for spildevand

Spildevandsbehandlingsanlæg

Finfordelings- og disenficeringsanlæg for spildevand

Udstyr for trykudligning af lasttanke

Tryk/vakuumventiler

Flammenet

Ferskvandsgeneratorer

Centralanlæg og udstyr for svejsning med acetylen og oxygen

El-varmeovne

Varmeovne til flaskegas

Bådvarmere til flaskegas

Gascentralvarmeovne

Gasvarmeovne

Gasradiatorer

Dykkermateriel

Let dykkerudrustning med tilhørende åndemiddelkilde, der frembæres af dykkeren

Let dykkerudrustning, beregnet for tilførsel af åndemiddel fra kilde, der ikke frembæres af dykkeren

Tung dykkerudrustning

Telefon/Samtaleanlæg

Slanger til fremføring af åndemiddel fra kilde, der ikke fremføres af dykkkeren

Kompressoranlæg

Førstehjælps- og genoplivningsudstyr

Oppustelige opstigningsveste

Reduktionsventiler, der indgår i dykkertavle

Reduktions- og doseringsventil, hjelm eller helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes, trykmåler, slangeforbindelser med nødvendigt armatur

Nødåndemiddelkilde med tilhørende trykmåler og armatur for tilslutning og betjening, reduktions- og doseringsventil, hjelm eller helmaske, slangeforbindelser med nødvendigt armatur

Åndemiddelkilde med reserveventil, bæresele med fastgørelsesarrangement

Måleudstyr til kontrol af luftens renhed i vogndæksrum

REDNINGSMIDLER

Typegodkendelse i henhold til Skibstilsynets Meddelelser B, medmindre andet er anført. Henvisningerne gælder reglerne i kapitel III.

Redningskranse (incl. lys- og røgsignaler)

Redningsveste (incl. lys til redningsveste)

Redningsdragter

Beskyttelsesdragter

Termiske beskyttelsesmidler

Pyrotekniske nødsignaler

Faldskærmssignaler

Håndblus

Røgsignaler, der kan flyde på vandet

Redningsflåder

Redningsbåde og MOB-både

Udrustning til både og flåder

Levnedsmidler til redningsbåde og -flåder

Drikkevand til redningsbåde og -flåder

Motorer

til redningsbåde

til MOB-både

Udsætningsmidler

for redningsbåde

for redningsflåder

for MOB-både

konbinerede for flåder og MOB-både

Linekastningsapparater

Redningsnet

Arbejdsveste

Navigationsudstyr

Magnetkompasser

Nathuse til magnetkompasser

Gyrokompasser

Ekkolod

Fart- og distancemålere (Log)

Lanterner

Elektriske lanterner

til skibe under 12 m i længde, der sejler i nationalt indre farvande

til skibe under l2 m i længde

til sejlskibe under l2 m i længde

til skibe under 20 m i længde

til skibe på 20 m eller derover i længde

Tillægssignaler for fiskeskibe

Petroleumslanterner

Gaslanterner

Lanternelamper

Lydsignalapparater

til skibe under 20 m i længde

til skibe på 20 m eller derover, men under 75 m i længde

til skibe under 75 m i længde

til skibe på 75 m eller derover men under 200 m i længde

til skibe på 75 m eller derover i længde

til skibe under 200 m i længde

til skibe på 200 m eller derover i længde

Klokke- og gongongsignaler

til skibe uanset længde

til skibe under 100 m i længde

til skibe på 100 m eller derover i længde

Adgangsmidler til skibe

Faldereb

Landgange

Isolationsmaterialer

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   ASK Corporation Co. Ltd.,Japan 

 ASK Rock Fine Board 

 (Reg.nr. 8-28) 

 ASK Glass Felt, glasuld 

 (Reg.nr. 8-34) 

 ASK Suntex, glaslærred 

 (Reg.nr. 8-47) 

                   Brest Industrija Pohistva, 

                   Yogoslavia 

 Negor GL-1 

 Vermiculite Board 

 med en rumvægt på ca. 800 kg/m3 

 (Reg.nr. 8-109) 

                   Cape Board and Panels Ltd., 

                   Scotland 

 Cape Marine Board 440 

 Calciumsilikat 

 (Reg.nr. 8-117) 

                  The Carborundum Co. Ltd., England 

 Fiberfrax 

 Isolationsmateriale af keramiske 

 fibre 

 (Reg.nr. 8-99) 

 Fiberfrax Durablanket 

 isolationsmåtte af keramiske 

 fibre 

 (Reg.nr. 8-100) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dantech A/S, Vejle, 

"Therminon 452 grader Antibrandplade"

med en rumvægt på ca. 110 kg/m3

Reg.nr. 8-130

"Therminon 452 grader Industrimåtte S 80" med en rumvægt på ca. 80 kg/m3

Reg. nr. 8-131

"Therminon 452 grader Industrimåtte S 105" med en rumvægt på ca. 105 kg/m3 (Reg. nr. 8-132)

"Glasuld 39 Formstykke/rulle" mineraluld med en rumvægt på ca. 16-20 kg/m3 (Reg. nr. 8-133)

 

                    De Man Isolate B.V., Holland 

 SILCA 800 

 Calciumsilikat 

 (Reg.nr. 8-43) 

                 Deutsche Rockwool G.m.b.H., Tyskland 

 Rockwool, type RPB 

 (Reg.nr. 8-69) 

 Rockwool, type RTD 

 (med trådnet) 

 (Reg.nr. 8-70) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Deutsche Rockwool GmbH, Tyskland 

Rockwool, type RTD-L

(med trådnet)

(Reg.nr. 8-71)

Rockwool, Type RP

(Reg. No. 8-72)

Rockwool mineraluld type RP-V med

en rumvægt på ca. 36 kg/m3

Reg. nr. 8-135

Rockwool - DÍmmplatte type RP-X med

en rumvægt på ca. 86 kg/m3

(Reg. nr. 8-136)

Rockwool mineraluld type RBM med en

rumvægt på ca. 107 kg/m3

(Reg. nr. 8-137)

Rockwool mineraluld type RP-XV med en

rumvægt på ca. 141 kg/m3

(Reg. nr. 8-138)

Rockwool mineral wool type RPB-9 med en

rumvægt på ca. 90 kg/m3

(Reg. nr. 8-139)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Deutsche Rockwool G.m.b.H., 

                     Tyskland 

Rockwool mineraluld type RPB-12

med en rumvægt på ca. 100 kg/m3

(Reg. nr. 8-140)

Rockwool mineraluld type RPA

med en rumvægt på ca. 81 kg/m3

(Reg. nr. 8-146)

Rockwool mineraluld type RAF-SE

med en rumvægt på ca. 47 kg/m3

(Reg. nr. 8-147)

Rockwool mineraluld type RFA

med en rumvægt på ca. 30 kg/m3

(Reg. nr. 8-148)

Rockwool mineraluld type RTL-NB

med en rumvægt på ca. 42 kg/m3

(Reg. nr. 8-149)

Rockwool mineraluld type RP-III

med en rumvægt på ca. 30 kg/m3

(Reg. nr. 8-150)

Rockwool mineraluld type RPB-15

med en rumvægt på ca. 140 kg/m

(Reg. nr. 8-141)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Deutsche Rockwool G.m.b.H., Tyskland 

Rockwool mineraluld type RPB-18

med en rumvægt på ca. 170 kg/m

(Reg. nr. 8-142)

Rockwool mineraluld type RTD-1

med en rumvægt på ca. 74 kg/m3

(Reg. nr. 8-143)

Rockwool mineraluld type RTD-2

med en rumvægt på ca. 81 kg/m3

(Reg. nr. 8-144)

Rockwool mineraluld type RTD-S

med en rumvægt på ca. 90 kg/m3

(Reg. nr. 8-145)

 

                     Dunloplan, Hamburg, Tyskland 

Semtex Composition BP 301

(Reg.nr. 8-114)

Semtex - Flooring BP 301

(Reg.nr. 8-151)

Semtex - Insulation Layer BP 30

(Reg. nr. 8-152)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  G. Theodor Freese, GmbH, Tyskland 

Tefroment-S

(Reg.nr. 8-8)

Tefrolith LU Thermical

(Reg. No. 8-9)

Tefrolith FTG 125/65

(Reg.nr. 8-52)

Tefrotex 25/5 ILU

(Reg.nr. 8-37)

 

                      Grünzweig - Hartmann und 

                      Glasfaser AG, Tyskland 

Isover-Schale, mineraluld

(Reg.nr. 8-50)

Isover-Schale mit Alufolie

(Reg.nr. 8-51)

Isover-mineraluld-løs,

type TL

(Reg.nr. 8-21)

Isover-mineraluld-løs,

type SL/TR

(Reg.nr. 8-54)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Grünzweig - Hartmann und 

                     Glasfaser AG, Tyskland 

Isover-mineraluldsmåtte,

type MDD/TR

(Reg.nr. 8-55)

Isover-mineraluldsplade,

type SP/TR

(Reg.nr. 8-56)

Isover-mineraluldsplade,

type SP/TRS

(Reg.nr. 8-57)

Isover-mineraluldsplade,

type Sillatherm TR

(Reg.nr. 8-58)

Isover-mineraluldsmåtte,

Type MD2

(Reg.nr. 8-59)

Isover-Filz, type 322-A2

(Reg.nr. 8-67)

Isover-Filz, type 320

(plade type W)

(Reg.nr. 8-68)

Isover-Lamellenmatte ML 3

(Reg.nr. 8-174)

Isover-Platten BS 30 til 100

(Reg.nr. 8-175)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Grünzweig - Hartmann und 

                      Glasfaser AG, Tyskland 

 Isover MD/S 

 (Reg.nr. 8-157) 

                  Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

Vermipan type A-1

Vermiculite plade

(Reg.nr. 8-17)

Vermipan type A-2,

Vermiculite plade

(Reg.nr. 8-18)

Vermipan type M Vermiculite plade

(Reg.nr. 8-19)

Vermipan M 650

(Reg.nr. 8-20)

 

                     Keum Kang Ltd., Seoul, Korea 

 "Hi-Wool" mineraluld med en rumvægt 

 på ca. 40-120 kg/m3 

 (Reg. nr. 8-153) 

                Matsushita Electric Works Ltd., Japan 

 National Rock Wool Board 

 Mineraluld 

 (Reg.nr. 8-122) 

                     Nippon Muki Co. Ltd., Japan 

 Superfine SPF-296 glasuld 

 (Reg.nr. 8-154) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Nichias Corporation, Tokyo, Japan 

"MGB Felt No. 80", mineraluld med

en rumvægt på ca. 80 kg/m3

(Reg. nr. 8-4)

"MARINETEX" glasfibermåtte med

en rumvægt på ca. 630 kg/m3

(Reg. nr. 8-5)

Capobond-AF

(Reg.nr. 8-6)

MG Board 150

(Reg.nr. 8-7)

Marine Board-K

(Reg.nr. 8-36)

MGB-100 felt, mineraluld

(Reg.nr. 8-82)

MGB-N 120 felt, mineraluld

(Reg.nr. 8-83)

MGB-Felt-70, mineraluld

(Reg.nr. 8-118)

MG Board 450, mineraluld

(Reg.nr. 8-119)

 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

 Rocksil Fire Protection Slab 

 (Reg.nr. 8-156) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     OY Partek, Finland 

Partek PV-SE

Isoleringsmateriale (Rockwool)

med en rumvægt på ca. 40 kg/m3.

(Reg.nr. 8-158)

Partek PV-IPL

Isoleringsmateriale (Rockwool)

med en rumvægt på ca. 80 kg/m3.

(Reg.nr. 8-159)

Partek PV-35 VM

Isoleringsmateriale (Rockwool)

med en rumvægt på ca. 35 kg/m3.

(Reg.nr. 8-160)

Partek PV-LAFM

Isoleringsmateriale (Rockwool)

med en rumvægt på ca. 50 kg/m3.

(Reg.nr. 8-161)

Partek PV-28 VM

Isoleringsmateriale (Rockwool)

med en rumvægt på ca. 28 kg/m3.

(Reg.nr. 8-162)

TYPEBETEGNELSE

 

                       FABRIKANT/FORHANDLER 

                        OY Partek, Finland 

Partek PV-150 PAL

Isoleringsmateriale (Rockwool)

med en rumvægt på ca. 150 kg/m3.

(Reg.nr. 8-163)

Partek PV-160 L

Isoleringsmateriale (Rockwoolplade)

med en rumvægt på ca. 160 kg/m3.

(Reg.nr. 8-164)

Partek PV-100 VM

Isoleringsmateriale (Rockwoolplade)

med en rumvægt på ca. 100 kg/m3.

(Reg.nr. 8-165)

Partek PV-F 110 L

Isoleringsmateriale (Rockwoolplade)

med en rumvægt på ca. 110 kg/m3.

(Reg.nr. 8-166)

Partek PV-E

Isoleringsmateriale (Rockwool rørbeklædningsmateriale)

med en rumvægt på ca. 150 kg/m3.

(Reg.nr. 8-167)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     OY Partek, Finland 

Partek PV-220 L/T15

Isoleringsmateriale (Rock-fibre forbindelse)

med en rumvægt på ca. 220 kg/m3.

(Reg.nr. 8-168)

Partek PV-LK

Isoleringsmateriale (Rock-fibre plade)

med en rumvægt på ca. 220 kg/m3.

(Reg.nr. 8-169)

Partek PV-35 L

Isoleringsmateriale (Rock-fibre plade)

med en rumvægt på ca. 35 kg/m3.

(Reg.nr. 8-170)

Partek PV-80 VM

Isoleringsmateriale (Rock-fibre plade)

med en rumvægt på ca. 80 kg/m3.

(Reg.nr. 8-171)

Partek PV-250 L/T15

Isoleringsmateriale (Rockwool plade)

med en rumvægt på ca. 250 kg/m3.

(Reg.nr. 8-172)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     OY Partek, Finland 

 Partek PV-150 LO 

 Isoleringsmateriale (Rockwool plade) 

 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3. 

 (Reg.nr. 8-173) 

                 Rheinhold & Mahla G.m.b.H., Tyskland 

 BPO-BS-50, mineraluld 

 (Reg.nr. 8-108) 

                      Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool Brandbatts

med et tyndt lag glasfiber

påklæbet den ene side

(Reg.nr. 8-12)

"Rockwool Marine Firebatts 110-150"

(rumvægt 110-150 kg/m3 +/- 15%)

(Reg. nr. 8-128)

"Rockwool Marine Wirematt 80-105"

(rumvægt 80-105 kg/m3 15%)

(Reg. nr. 8-127)

"Rockwool Marine Lamellamatt 32-45"

(rumvægt 32-45 kg/m3 +/- 15%)

(Reg. nr. 8-126)

"Rockwool Marine Slab 70-200"

(rumvægt 70-200 kg/m3 +/- 15%)

(Reg. nr. 8-125)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

"Rockwool Marine Batts 23-45"

(rumvægt 23-45 kg/m3 +/- 15%)

(Reg. nr. 8-124)

"Rockwool Marine Pipesection 115-150"

(rumvægt 115-150 kg/m3 15%)

(Reg. nr. 8-129)

 

                   Rockwool Lapinus, B.V., Holland 

"Rockwool Lapinus Industrial Slab"

mineraluld med en rumvægt mellem 30 og 200 kg/m3

(Reg. nr. 8-3)

"Rockwool Industrial Slab" mineraluld

med en rumvægt på ca. 200 kg/m3

(Reg. nr. 8-2)

"Rockwool Industrial Slab" mineraluld

med en rumvægt på ca. 30 kg/m3

(Reg. nr. 8-1)

"Rockwool Duct Wrap" mineraluld

med en rumvægt på ca. 45 kg/m3

(Reg. nr. 8-134)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Thyssen Schalker Verein G.m.b.H., 

                   Tyskland 

EGI-Mineralfiber Board EBP/XV

tykkelse 30-60 mm

(Reg.nr. 8-116)

 

                      Rockment A/S, Hedehusene 

Rockfon Ferro Marine 865

 • (ECOMAX)

(Reg.nr. 8-44)

Ecomax Slab 327-00

(Reg.nr.85)

Ecomax Slab 337-00

(Reg.nr. 8-86)

Ecomax Lamella 681.00

(Reg.nr. 102)

 

                   Rockwool Lapinus, B.V., Holland 

Rockwool isolationsplade,

type 233

(Reg.nr. 8-112)

Rockwool byggemåtte,

type 120

(Reg.nr. 8-113)

Rockwool Brandplaat 750

(Reg.nr. 8-40)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Rockwool Lapinus, B.V., Holland 

Rockwool trådnet-måtte,

type 160

(Reg.nr. 8-110)

Rockwool rørsektion,

type 850

(Reg.nr. 8-111)

Brandisolation for »A«-skodder og -dæk

»A-60'isolation på stålskodder

»A-30'isolation på stålskodder

»A-15'isolation på stålskodder

»A-60'isolation under ståldæk

»A-30'isolation under ståldæk

»A-15'isolation under ståldæk

»A-60'isolation over ståldæk

»A-30'isolation over ståldæk

»A-60'aluminiumskonstruktioner

»A-60«-isolation på stålskodder

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   ASK Corporation Co. Ltd., Japan 

Asahi type W-29,

25 mm Rock Fine Board 100 på stålskod, fæstnet med clips og trådnet.

19 mm Marilite G-P plade, placeret med en min. afstand på 100 mm.

(Reg.nr. 1a-10)

Asahi type W-5,

35 mm Blobest (sprøjterockwool)

med 22% Portland cement

(Reg.nr. 1a-40)

Asahi type W-16,

100 mm Rock Fine Board 120

(Reg.nr. 1a-43)

Asahi type W-28,

50 mm ASK Rock Fine Board Mineraluld, fæstnet til stålskod og stag

med stålclips og beklædt med 13 mm Asahi Marilite G-PM calciumsilikat

plade

(Reg.nr. 1a-51)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   ASK Corporation Co. Ltd., Japan 

W-32

50 mm Rock Fine Board No.100 (ikke brændbart) fæstnet til stålskod

med clips og trådnet 10 mm Marilite G-PH (ikke brændbart) placeret

med en min. afstand på 115 mm fra stålskod

(Reg.nr. 1a -104)

Marilite SRN-WS-2

50 mm ASK Rock Fine Board med en rumvægt på ca. 120 kg/m3, fæstnet

til stålskoddet med clips og trådnet samt 25 mm Marilite SRN-S med en

rumvægt på ca. 250 kg/m3, placeret i en afstand af 135 mm fra

stålskoddet.

(Reg.nr. 1a-128)

"W-39"

50 mm Rock Fine Board nr. 100 (ikke brændbart) fæstnet til stålskod

med clips suppleret med 9 mm "Marilite G-PH" (ikke brændbart) i en

min. afstand fra stålskod på 150 mm.

(Reg. nr. 1a-106)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   ASK Corporation Co., Ltd., Japan 

"SR-WS-1"

50 mm A.S.K. Rock Fine Board nr. 120 (ikke brændbart) fæstnet til

stålskod med clips suppleret med 51,2 mm "Steel Rock Wool Panel" i en

afstand fra oversiden af "Steel Rock Wool Panel" på 115 mm fra

stålskoddet.

(Reg.nr. 1a-105)

 

                Cape Boards and Panels Ltd., Scotland 

Cape Marine Board 19 mm

Placeret med en min. afstand fra stålskod på 140 mm.

Stålskoddet er isoleret med 50 mm Rockwool mineraluld, fæstnet med

clips og stålnet

(Reg.nr. 1a-103)

 

                  The Carborundum Co. Ltd., England 

Fiberfrax Durablanket B-8, måtte af keramiske fibre 75 mm på stålskod

og 50 mm på stag, fæstnet med stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1a-86)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Deutsche Rockwool G.m.b.H., Tyskland 

Rockwool mineraluld type RPB

75 mm på stålskod, 25 mm på stag

(Reg.nr. 1a-12)

Rockwool mineraluld

type RTD (med trådnet)

75 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg.nr. 1a-13)

Rockwool trådvævsmåtte RTD

100 mm på stålskod, 25 mm på stag

(Reg.nr. 1a-44)

RTD-90 Drahtnetzmatte

90 mm på skod og 30 mm på stag, fæstnet med clips

(Reg.nr. 1a-92)

 

                   Dansk Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 

Navilite 36 type V

eller Navilite N,

25 mm Rockwool plus 19 mm Navilite panel

(Reg. nr. 1a-78)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dansk Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 

Navilite 36 type V

eller Navilite N,

13 mm Navilite panel på begge sider af stålskoddet.

Min. afstand fra stålskod og stag: 19 mm

(Reg. nr. 1a-79)

 

                      Elkem-Rockwool A/S, Norge 

Elkem Steinuld Plate 14110,

75 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-16)

 

                      Grünzweig + Hartmann und 

                      Glasfaser AG, Tyskland 

Isover SP/TR 130,

60 mm mineraluld på stålskod, 30 mm mineraluld på stag

(Reg. nr. 1a-31)

Isover MDD/TR 125,

90 mm mineraluld på stålskod, 30 mm mineraluld på stag

(Reg. nr. 1a-49)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Grünzweig + Hartmann und 

                     Glasfaser AG, Tyskland 

50 mm Isover SP/TR mineraluld plus 30 mm

Isover MDD/TR mineraluld på stålskod

og 30 mm Isover MDD/TR mineraluld på stag

(Reg. nr. 1a-73)

 

                      Isolamin AB, Sverige 

Ecomax Slab 327,

80 mm på stålskod,

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-29)

Ecomax, 50 mm panel 671 (672)

beklædt på forsiden med 2 mm

plastlaminat på bagsiden med

0,7 mm galvaniseret stålplade

Min. afstand fra stålskod: 150 mm

(Reg. nr. 1a-30)

Ecomax, 50 mm panel 673 (674)

beklædt på forsiden med 2 mm

plastlaminat på bagsiden med 0,7 mm galv. stålplade

Min. afstand fra stålskod: 150 mm

(Reg. nr. 1a-75)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

50 mm Isolamin panel suppleret med 25 mm Rockwool.

Min. afstand fra stålskod:

25 mm

(Reg. nr. 1a-63)

50 mm Isolamin panel suppleret med 50 mm Rockwool

(Reg. nr. 1a-64)

Isolamin 33-C-70

70 mm Gullfiber MW 7045

(ikke brændbart), beklædt på begge sider med 0,7 mm stålplade, placeret min. 50 mm fra stag

(Reg. nr. 1a-100)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Keller & Co. AG, Schweiz 

"A-60 Bulkhead Sandwich" bestående

af 30 mm Rockwool RP XI med en rumvægt

på ca. 150 kg/m3 beklædt på begge

sider med 8 mm Vermipan M.

Konstruktionen er forstærket med ca.

2 x l5 mm Vermipan A 1 i kernen med

en afstand af ca. 600 mm understøttet

med ca. 16 mm x 120 mm Vermipan M på

den side der vender mod stålskoddet.

Skoddet er placeret i en min. afstand

af 100 mm fra stålskoddet.

(Reg. nr. 1a-110)

Vermipan A-60,

stålskod isoleret med 50 mm mineraluld og 19 mm Vermit-S

(Reg. nr. 1a-80)

A-60 Bulkhead Sandwich,

30 mm Rockwool RP XV (ubrændbart) beklædt

på begge sider med 8 mm Vermipan M

Min. 100 mm luftmellemrum til stålskod

(Reg. nr. 1a-99)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Keum Kang Ltd., Seoul, Korea 

"Hi-Wool Bulkhead, W-101"

Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 120 kg/m3

50 mm på stålskod og 50 mm på stag fæstnet til skod og stag med

stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1a-108)

"Hi-Wool Bulkhead, W-103"

Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 120 kg/m3

50 mm på stålskod og 50 mm på stag fæstnet til skod og stag med

stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1a-109)

"Hi-Wool Bulkhead, W-212"

Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 110 kg/m3

50 mm på skod og 25 mm på stag fæstnet til skod og stag med stål-

clips og trådnet

(Reg. nr. 1a-125)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Mandoval Limited, England 

Marine Mandolite,

30-35 mm Vermiculite på stålskod og stag

(Reg. nr. 1a-65)

 

                   Nagasaki Senpaku Sobi Co., Ltd., 

                   Japan 

"FORTUNA BULKHEAD A2 L1 (NS-A2-L1)"

50 mm "Insul Felt No. 1040 z" fæstnet med stålclips og trådnet,

suppleret med 20 mm "Rock Wool Board", beklædt på den udsatte side

med 0,6 mm stålplade i en afstand af 120 mm fra stålskod.

(Reg. nr. 1a-113)

"FORTUNA BULKHEAD A3 L1 (NS-A3-L1)"

50 mm "Insul Felt No. 1040 z" fæstnet med stålclips og trådnet

suppleret med 20 mm "Rock Wool Board", beklædt på den udsatte side

med 0,6 mm stålplade i en afstand af 160 mm fra stålskoddet.

(Reg. nr. 1a-ll4)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Nichias Corporation, Japan 

Marine Board-21,

50 mm MGB Felt 100

fæstnet med stålclips og stålnet beklædt med 10 mm Marine Board K-900

Min. afstand fra stålskod: 155 mm

(Reg. nr. 1a-9)

MGB-N 100-Felt, mineraluld

85 mm på stålskod og stag

(Reg. nr. 1a-50)

"Rockmarine Ma"

78 mm MG Board 150 beklædt på begge sider med 0,6 mm stålplade i en

min. afstand af 65 mm fra stålskod

(Reg. nr. 1a-123)

"Marine Board 24"

50 mm MGM N 100 Felt fæstnet til stålskod med clips og trådnet,

suppleret med 10 mm Marine Board K 900 i en min. afstand af 70 mm fra

stålskod.

(Reg. nr. 1a-124)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Nichias Corporation, Japan 

"MGB - 07"

100 mm MGB N 120 Felt på stålskod og 50 mm på stag fæstnet til

stålskod med stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1a-4)

 

                      Norac, Oslo, Norway 

Aker panel,

50 mm mineraluld beklædt på begge

sider med 0,7 mm stålplade

Min. afstand fra stålskod: 200 mm

(Reg.nr. 1a-35)

 

                      OY Partek AB, Finland 

Partek mineraluld,

type PV-F 110 L,

75 mm på skod og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1a-82)

 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

"A-60 Aluminium Bulkhead"

2 x 40 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på begge sider af skodpladen og 40 mm på stag fæstnet med

stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1a-133)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-60 Steel Bulkhead

50 mm + 25 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca.

110 kg/m3 på stålskod og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-132)

 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool TNF-element 2 S/70-A 60,

70 mm Rockwool Lamella, beklædt på begge sider med 0,7 mm PVC-belagt

stålplade Min. afstand fra stålskod: 80 mm

(Reg. nr. 1a-89)

TNF, 3-S,

50 mm (typegodkendelse 3a-110) placeret i en afstand af min. 75 mm

fra stålskod, suppleret med 35 mm Rockwool firebatts, fæstnet til

stålskoddet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-94)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

"A-60 class bulkhead"

2 x 30 mm Rockwool Marine Firebatts 150 med en rumvægt på ca. 150

kg/m3 på stålskod og 30 mm

på stag fæstnet med stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1a-119)

Rockwool TNF-element 2 S

50 mm Rockwool Lamella beklædt på begge sider med 0,56 mm PVC belagt

stålplade. Min. afstand fra stål- skod: 75 mm, suppleret med 35 mm

Rockwool mineraluld fæstnet til stålskod med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-101)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

TNF-system 2 S

50 mm Rockwool Lamella 160, beklædt på ydersiden med 0,7 mm

PVC-belagt stålplade og på inder- siden med 0,7 eller 0,56 mm galv.

stålplade

Konstruktion: 1) 50 mm TNF 2 S 2) Min. 50 mm luftmellemrum 3) Stålskod 4) Min.50 mm luftmellemrum til skod og min. 10 mm til stag 5) 50 mm TNF 2 S

(Reg.nr. 1a-98)

Rockwool Brandbatts

75 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg.nr. 1a-21)

Rockwool TNF

50 mm element type 1-S beklædt på begge sider med 0,7 mm galv.

stålplade

Min. afstand fra stålskod: 150 mm

(Reg.nr. 1a-24)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool TNF

50 mm element type 1-P beklædt på begge sider med plastlaminat

Min. afstand fra stålskod: 150 mm

(Reg.nr. 1a-76)

Rockwool TNF-element 2S

50 mm Rockwool Lamella beklædt

på begge sider med 0,56 mm

PVC-belagt stålplade.

Min. afstand fra stålskod:

75 mm, suppleret med 35 mm Rockwool mineraluld, fæstnet til stålskod

med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-101)

Rockwool Marine Firebatts 150

2 x 30 mm Rockwool brandbatts med en rumvægt på ca. 150 kg/m3 på skod

og 30 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-126)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool TNF-element 2 S

50 mm Rockwool Lamella med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,56 mm PVC-belagt stålplade.

Elementet er placeret i en afstand

af 75 mm fra stålskoddet og suppleret med 35 mm Rockwool mineraluld

med en rumvægt på ca. 110 kg/m3, fæstnet til stålskod- det med

stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1a-111)

TNF System 2 S som A-60 isolation

TNF-2 S: 50 mm Rockwool Lamella 160, beklædt på forsiden med 0,7 mm

og på bagsiden med 0,56 mm galvaniseret stålplade.

A-60 Isolation som følger:

 • 1) 50 mm TNF-2 S
 • 2) Min. 50 mm luftmellemrum
 • 3) Stålskod
 • 4) Min. 50 mm luftmellemrum til skod og 10 mm til stag
 • 5) 50 mm TNF-2 S

(Reg. nr. 1a-112)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Rockwool Lapinus B.V., Holland 

Aluminiumsskod isoleret på begge sider med 2 x 40 mm Rockwool

Firebatts mineraluld med en rumvægt på ca. 110 kg/m3 fæstnet til

aluminiumsskoddet med stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1a-116)

Aluminiumsskod isoleret med 65 mm på skod og rundt stag med Rockwool

Firebatts mineraluld med en rum- vægt på ca. 110 kg/m3 fæstnet til

aluminiumsskoddet med stålclips og trådnet.

Isolationen er placeret på den udsatte side af skoddet.

(Reg. nr. 1a-115)

Rockwool Brandplaat 750

75 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-48)

 

                    Rockwool Insulation Products, 

                    Mid Glamorgan, Great Britain 

75 mm "Rockwool Firebatt 825" mineraluld på stålskod og 25 mm på stag

fæstnet med stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1a-107)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    SBA Interior OY, Finland 

Elementer af 50 mm mineraluld PV 160-L80, beklædt på begge sider med

0,7 mm stålplade, placeret på begge sider af stålskoddet. Det ene

element placeret i en afstand af min. 125 mm fra stagsiden og det

andet min. 75 mm fra den anden side af stålskoddet

(Reg.nr. 1a-96)

»A-30«-isolation på stålskodder

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi type W-26

19 mm Marilite G-P plade

Min. afstand fra stålskod: 140 mm

(Reg.nr. 1a-11)

Marilite SRN-WS-3

25 mm ASK Rock Fine Board med en rumvægt på ca. 120 kg/m3, fæstnet

til stålskoddet med clips og trådnet samt 25 mm Marilite SRN-S med en

rumvægt på ca. 250 kg/m3, placeret i en afstand af 135 mm fra

stålskoddet.

(Reg.nr. 1a-129)

 

                 Dansk Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 

Navilite 36 type V

eller Navilite N 19 mm panel

Min. afstand fra stålskod:

19 mm

(Reg. nr.1a-28)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Deutsche Rockwool G.m.b.H., Tyskland 

Rockwool mineraluld type RPB

50 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-14)

Rockwool mineraluld type RTD

(med trådnet)

50 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-15)

RTD-90 Drahtnetzmatte

50 mm på skod og 30 mm på stag, fæstnet med clips

(Reg. nr. 1a-93)

 

                     Elkem-Rockwool A/S, Norge 

Elkem Steinuld Plate 14110

50 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-17)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Grünzweig + Hartmann und 

                     Glasfaser AG, Tyskland 

Isover SP/TR 130

40 mm mineraluld på stålskod

30 mm på stag

(Reg. nr. 1a-32)

Isover MDD/TR 125

50 mm mineraluld på stålskod

30 mm på stag

(Reg. nr. 1a-36)

Isover MD/S

50 mm på skod fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-137)

 

                       Isolamin AB, Sverige 

Ecomax Slab 327 mineraluld

50 mm på stålskod, 30 mm på stag

(Reg.nr. 1a-72)

 

                 Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

"A-30 VERMIPAN M"

19 mm Vermipan M panel med 19 mm x 120 mm Vermipan M fæstnet over

svejsningerne på stålskodsiden.

Panelet er placeret i en min. afstand af 90 mm fra stålskoddet.

(Reg. nr. 1a-3)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Marieholms Industriprodukter AB, Sverige 

"Sprefix" sprøjtet mineraluld. Nominel rumvægt på 160-170 kg/m3.

Sprøjtet på skod og stag i en tykkelse af min. 45 mm.

(Reg. nr. 1a-122)

 

                    Nichias Corporation, Japan 

MGB-19

mineraluld MGB-N120

50 mm på skod og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1a-87)

 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-30 Steel Bulkhead

50 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på stålskod og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-131)

 

                      OY Partek AB, Finland 

Partek mineraluld,

type PV-F 110 L,

50 mm på skod og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1a-83)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     OY Partek AB, Finland 

A-30 skod

35 mm mineraluld PV-F 110 L med en rumvægt på ca. 110 kg/m3 på skod

og 25 mm på stag fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-136)

 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool TNF 50 mm element

type 1-S

beklædt på begge sider med 0,7 mm galv. stålplade

Min. afstand fra stålskod: 150 mm

(Reg. nr. 1a-20)

Rockwool TNF 50 mm element type 1-S

beklædt på begge sider med 0,7 mm galv. stålplade

Min. afstand fra stålskod:

50 mm

(Reg. nr. 1a-22)

Rockwool TNF 50 mm element

type 1-P

beklædt på begge sider med plastlaminat

Min. afstand fra stålskod: 150 mm

(Reg. nr. 1a-23)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool Brandbatts

50 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-25)

Rockwool TNF 50 mm element

type 1-P

beklædt på begge sider med plastlaminat.

Min. afstand fra stålskod:

50 mm

(Reg. nr. 1a-77)

"A-30 Class Bulkhead"

35 mm Rockwool Marine Firebatts 150 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3

på stålskod og 30 mm på stag fæstnet med stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1a-120)

 

                      Rockwool Lapinus, Holland 

Rockwool Brandplaat 750

50 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-47)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    SBA Interior OY, Finland 

Element af 50 mm mineraluld PV 160-L 80 beklædt på begge sider med

0,7 mm stålplade i en afstand af min. 75 mm fra stålskoddet

(Reg. nr. 1a-95)

»A-15«-isolation på stålskodder

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi type W-15

50 mm godkendt mineraluld fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1a-52)

 

                   Grünzweig + Hartmann und 

                   Glasfaser AG, Tyskland 

Isover SP/TR 130

30 mm på stålskod og stag

(Reg. nr. 1a-33)

Isover Filz type 320

50 mm på stålskod og stag fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1a-37)

Isover MD/S

30 mm på stålskod og stag fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-138)

 

                     Nichias Corporation, Japan 

Marine Board 23

Marine Board K 650

(ikke brændbart) i en tykkelse af 19 mm på stålskod

(Reg.nr. 1a-97)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-15 Steel Bulkhead

35 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på stålskod og stag, fæstnet

med clips og trådnet

(Reg.No. 1a-130)

 

                      Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool A-Batts

50 mm på stålskod

25 mm på stag

(Reg. nr. 1a-26)

"A-l5 Class Bulkhead"

50 mm Rockwool Marine Batts 45 med en rumvægt på ca. 45 kg/m3 på

stålskod og 25 mm på stag fæstnet med stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1a-121)

Rockwool Marine Batts 45

50 mm Rockwool Marine Batts med en rumvægt på ca. 45 kg/m3 på skod og

25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1a-127)

»A-60«-isolation under ståldæk

VAREBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

             Akers Group, A/S Akers mek. Verksted, Norge 

Aker Ceiling Construction

50 mm mineraluld beklædt på begge sider med 0,7 mm stålplade

Min. afstand til ståldæk:

300 mm

(Reg. nr. 1b-33)

 

                     ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi type D 23

Rock Fine Board 120, mineraluld

50 mm på dæksplade og stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-12)

 

                  Cape Board & Panels Ltd., Skotland 

"Cape Marine Ceiling" bestående af 25 mm Rocksil mineralfibre med en

rumvægt på ca. 96 kg/m3 på dæksplade og dæksbjælker fæstnet med

stålclips og trådnet, suppleret med 12 mm Cape Marine Board loft i en

min. afstand af 300 mm under ståldæk

(Reg. nr. 1b-1)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Cape Boards & Panels Ltd., Skotland 

"Modulux Metal Ceiling"

2 x 25 mm Superwool Rocksil Fire Protection Slab med en rumvægt på

ca. 110 kg/m3 placeret i metal- lamelloft med lameller i 85 mm's

bredde placeret i en afstand af min. 300 mm under ståldæk

(Reg. nr. 1b-92)

 

                 Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling system, type 315 perforeret stålelement med

25 mm godkendt Rockwool suppleret med 50 mm godkendt Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-10)

Dampa Continuous system,

type 208 and 308, 0,5 mm uperforeret stålpladeelement med 25 mm plus

35 mm Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 160 mm

(Reg. nr. 1b-15)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling

type 208/308, uperforeret, 25 mm Rockwool mineraluld beklædt med 0,6

mm stålplade

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-84)

Dampa Continuous Ceiling

type 3000 Self-Supported

uperforeret 0.6 mm galv. stålelement med 20 mm Rockwool Marine

Firebatts 110 i begge ender og 50 mm Rockwool Marine Batts 70 andre

steder.

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-116)

 

                     Deutsche Rockwool, Tyskland 

RTD-90 Drahtnetzmatte

30 mm på dæksplade og 30 mm på stag, fæstnet med clips

(Reg. nr. 1b-68)

 

                      Elkem Rockwool A/S, Norge 

Elkem Steinuld Plate 110

75 mm mineraluld under ståldæk og 25 mm på bjælker

(Reg. nr. 1b-18)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Grünzweig + Hartmann und 

                     Glasfaser AG, Tyskland 

Isover MDD/TR 125

30 mm mineraluld under ståldæk og på bjælker

(Reg. nr. 1b-41)

40 mm Isover mineral wool plate, type SP/TR 150

på dæksplade og stag fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-45)

40 mm Isover SP/TR

plus 30 mm Isover MDD/TR på dæk og 30 mm Isover MDD/TR på bjælker

(Reg. nr. 1b-57)

30 mm Isover MD/S

på ståldæk og stag fæstned med clips og trådnet

(Reg.nr. 1b-134)

 

                       HW Metallbau, Tyskland 

"HW-R 50 Ceiling"

50 mm Rockwool Marine Firebatts 150 med en rumvægt på appr. 150 kg/m3

beklædt med 0,63 mm stålplade. Loftet er udstrakt min. 300 mm under

ståldækket.

(Reg. nr. 1b-97)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine Panel M-300

0,6 mm perforeret eller uperforeret stålelement med indlagt 25 mm

Rockwool mineraluld yderligere isoleret med 50 mm Rockwool mineraluld

Min. afstand mellem ståldæk og loft: 300 mm

(Reg. nr. 1b-21)

Danacoustic Marine

Ceiling M-100

0,4 mm stålkassette med 12 mm Rockwool suppleret med 2 x 25 mm

Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-25)

 

                       Isolamin AB, Sverige 

50 mm Ecomax 327-00

på dæksplade og stag, befæstet med clips og stålnet

(Reg. nr. 1b-51)

50 mm Ecomax 337-00

på dæksplade og stag, befæstet med clips og stålnet

(Reg. nr. 1b-52)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

Ecomax Ceiling Panel 865

40 mm mineraluld beklædt med 0,7 mm galv. stålplade

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-47)

40 mm Ecomax slab 337, med en rumvægt på ca. 140 kg/m3. Undersiden

beklædt med 1,5 mm godkendt plastlaminat og oversiden med 0,11 mm

aluminiums- folie.

Min. afstand mellem loft og ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 1b-67)

 

                 Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

Vermipan-M

50 mm godkendt Rockwool plade, type 327, og 12 mm Vermipan-M beklædt

på begge sider med 1,2 mm plastlaminat, type FP 1

Min. afstand under ståldæk: 230 mm

(Reg. nr. 1b-13)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Keum Kang Ltd., Seoul, Korea 

"Hi-Wool Deck, D-103"

Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 120 kg/m3

60 mm på dæksplade og 60 mm på stag fæstnet med stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1b-93)

"Hi-Wool Deck, D-105"

Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 120 kg/m3

50 mm på dæksplade og 50 mm på stag fæstnet til dæk og stag med

stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1b-94)

 

               Marieholms Industriprodukter AB, Sverige 

"Sprefix" sprøjtet mineraluld, med nominel rumvægt på 160-170 kg/m3.

Sprøjtet på underside af dæk og dæksbjælker i en tykkelse af min. 45

mm

(Reg. nr. 1b-98)

 

                    Nichias Corporation, Japan 

MGB-10

50 mm godkendt MGB-N 120 felt på dæksplade og stag, befæstet med

clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-20)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-60 Steel Deck

2 x 25 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på ståldæk og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1b-103)

 

                      OY Partek, Finland 

A-60 Deck Insulation

75 mm mineraluld PV-F 110 L med en rumvægt på ca. 110 kg/m3 beklædt

med glasfiber på ståldæk og 25 mm på stag, fæstnet med clips.

(Reg.nr. 1b-109)

A-60 Deck

60 mm Partek PV-100 VM med en rumvægt på ca. 100 kg/m3 på dæk og

stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1b-110)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

TNF Ceiling System C-55

50 mm Rockwool mineraluld beklædt på underside med 0,56 mm stålplade

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-82)

50 mm Rockwool mineraluld på dæksplade og 25 mm Rockwool mineraluld

eller 30 mm Rockwool mineraluld på

stag befæstet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-38)

35 mm Rockwool Marine Firebatts 150 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3

på dæksplade og 25 mm rundt om dæksbjælker fæstnet med stålclips og

trådnet.

(Reg. nr. 1b-95)

TNF C 75 Series Marine Ceiling

50 mm Rockwool Marine Slab 60 med en rumvægt på ca. 60 kg/m3 på

oversiden af 25 mm Rockwool Marine Batts 32 med en rumvægt på ca. 32

kg/m3 beklædt med 0.5 mm galv. stålplade, stålemalje.

Loftet er placeret i en min. afstand af 300 mm under ståldækket

(Reg.nr. 1b-111)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockwool Insulation Products, 

                     Mid Glamorgan, England 

50 mm "Rockwool Firebatt 825" mineraluld på dæksplade og 25 mm rundt

om dæksbjælker fæstnet med stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1b-89)

 

                    Rockwool Lapinus B.V., Holland 

"Firebatt 750"

50 mm på dæksplader og 25 mm rundt

om dæksbjælker fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-4)

 

                        SOAF Marine, Frankrig 

19 mm Vermiculite (Pannofeu slabs)

beklædt med 2,5 mm godkendt glasfiberarmeret plastlaminat

Min. afstand under ståldæk: 200 mm

(Reg. nr. 1b-66)

25 mm Vermiculite-Pannofeu board

beklædt på undersiden med

2 - 2,5 mm Phenolic Resin Nordsopjen 1200

Min. afstand under ståldæk: 220 mm

(Reg. nr. 1b-83)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Thyssen Schalker Verein G.m.b.H., Tyskland 

EGI mineral fibre mats MID/DH

30 mm på dæksplade og stag,

fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-50)

EGI mineraluld type EBP

100 mm på dæksplade og

50 mm på bjælker

(Reg. nr. 1b-55)

EGI mineraluld type MID/DH

100 mm på dæksplade og

50 mm på bjælker

(Reg. nr. 1b-56)

»A-30«-isolation under ståldæk

TYPEBESTEMMELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi type D 6

25 mm Rock Fine Board - 100

(Reg. nr. 1b-40)

 

                    Blohm + Voss AG, Tyskland 

38 mm mineraluld

Rockwool RP 12 L

beklædt på begge sider med 0,75 mm stålplade

Min. afstand fra ståldæk:

220 mm

(Reg. nr. 1b-71)

"Accommodation System M 100, type D"

50 mm Rockwool RP-VII beklædt med 0,6 mm stålplade med en rumvægt på

ca. 70 kg/m3 placeret i en afstand af min. 230 mm under ståldækket

(Reg. nr. 1b-88)

"M 1000 Accommodation System"

30 mm Rockwool RP VII med en rumvægt på ca. 70 kg/m3 beklædt på

undersiden med 0.6 - 0.8 mm stålplade placeret i en afstand af min.

180 mm under ståldækket

(Reg. nr. 1b-6)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Brest Industrija Pohistva, Jugoslavien 

Negor GL-1

22 mm Vermiculite,

placeret i en afstand af min. 400 mm under ståldæk

(Reg. nr. 1b-69)

Negor GL-1

16 mm Vermiculite,

placeret i en afstand af min. 400 mm under ståldæk

(Reg. nr. 1b-70)

 

                         Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling System, type 208 og 308

0,5 mm uperforeret stålpladelement med 25 mm Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 400 mm

(Reg. nr. 1b-14)

Dampa Continuous Ceiling System, type 308/208"

0,5 eller 0.6 mm uperforeret galv. stålelement med 25 mm Rockwool

A-batts og ekstrabelagt med 50 mm Rockwool A-Batts

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-114)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling System, type 308/208"

0,5 eller 0.6 mm uperforeret galv. stålelement med 25 mm Rockwool

Marine Firebatts 32 og ekstrabelagt med 50 mm Rockwool Marine Batts

32

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-115)

 

                        Ecophon AB, Sverige 

ECOPHON Marine Ceiling Panel

40 mm glasuld med en rumvægt på ca. 100 kg/m3, beklædt med

forstærket glasfibervæv og maling. Placeret i en afstand af 300 mm

under ståldækket.

(Reg.nr. 1b-7)

Akutex Sabin 100 loft

40 mm mineraluld beklædt på den ene side med 0,5 mm galv. stålplade

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-36)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Ecophon AB, Sverige 

Akutex T-100

40 mm glasuld, beklædt med malet uvævet glasfiber

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-49)

 

                      Elkem-Rockwool A/S, Norge 

Elkem Steinuld Plate 110

50 mm mineraluld under ståldæk og på bjælker

(Reg. nr. 1b-19)

 

                     Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine Ceiling RT 100

Kassette af 0,4 mm perforeret eller

uperforeret galv. stål med indlæg af 15 mm

Rockwool A-batts

Loftet ophængt min. 300 mm under ståldæk

(Reg. nr. 1b-78)

 

                        Isolamin AB, Sverige 

Ecomax loft panel 869

40 mm mineraluld beklædt på overside med

aluminiumsfolie, på undersiden med glasfiber

Min. afstand fra ståldæk 300 mm

(Reg. nr. 1b-34)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

Danacoustic Marine Ceiling M 100

0,4 mm kassette af perforeret eller

uperforeret galv. stålplade isoleret

med 12 mm plus 25 mm Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-24)

Danacoustic Marine Ceiling Tiles

300 x 600 mm kassette af galv. stålplade

med 15 mm Rockwool mineraluld

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-27)

ISOLAMIN MCC 6 Ceiling

50 mm Gullfiber 1277 glasuld med en rumvægt

på ca. 80 kg/m3, beklædt med 0,5 mm stålplade.

Loftet placeret i en afstand af 300 mm under ståldækket

(Reg.nr. 1b-100)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

"Isolamin-Ecomax Ceiling Panel 863",

40 mm mineraluld ECOMAX Slab 335 med

en rumvægt på ca. 100 kg/m3 beklædt på

undersiden med 0,5 mm PVC-belagt

galvaniseret stålplade. Loftet udspændt

min. 300 mm under ståldæk.

(Reg. nr. 1b-5)

Ecomax Ceiling Panel 862

40 mm Ecomax mineraluld (ubrændbart)

beklædt på oversiden med aluminiumsfolie

og på under- siden med glasfibervæv

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-77)

Ecomax Panel 864

40 mm Exomax Slab 337-00 (ikke brændbart),

beklædt på undersiden med 1,5 mm godkendt plastlaminat

Loftet ophængt min. 300 mm under ståldæk

(Reg. nr. 1b-73)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

16 mm Vermipan M (ubrændbart) Min.

afstand under ståldæk: 280 mm

(Reg. nr. 1b-74)

 

                  Nichias Corporation, Tokyo, Japan 

"Deck A-30"

16 mm Vermipan M med en rumvægt på ca. 850 kg/m3 beklædt på

svejsningerne med ca. 50 mm bred og 30 mm tyk Rockwool RP XV med en

rumvægt på ca. 150 kg/m3.

Loftet er udspændt min. 260 mm under ståldækket.

(Reg. nr. 1b-2)

"MGB-12"

25 mm MGB N 120 Felt på dæksplade og rundt

om dæksbjælker fæstnet med stålclips og trådnet.

(Reg. nr. 1b-91)

 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-30 Steel Deck

35 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på ståldæk og 25 mm på stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1b-102)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     OY Partek, Finland 

A-30 Deck Insulation

35 mm Partek mineralfibre PV-F 110 L

med en rumvægt på ca. 110 kg/m3 på

ståldæk og 25 mm på stag fæstnet med clips og trådnet.

(Reg. nr. 1b-108)

 

                      Rockment A/S, Hedehusene 

TNF Ceiling System C-54

45 mm Rockwool mineraluld beklædt på underside med 0,56 mm stålplade

(Reg. nr. 1b-81)

35 mm Rockwool mineraluld

på dæksplade og 25 mm Rockwool mineraluld eller

30 mm Rockwool mineraluld på stag fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-39)

"TNF Continuous Ceiling System C 65"

50 mm Rockwool Lamella l60 med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt

med 0,56 mm galv. stålplade.

Loftet er placeret i en afstand af

300 mm under ståldækket.

(Reg. nr. 1b-106)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

"TNF Ceiling System C 57"

50 mm "Rockwool Firebatts 110" med en rumvægt på ca. 110 kg/m3,

beklædt på undersiden med 0,56 mm perforeret (24.5%) stålplade.

Placeret min. 300 mm under ståldækket

(Reg. nr. 1b-87)

50 mm Rockwool Marine Batts med en rumvægt på ca. 45 kg/m3 på

dæksplade og 25 mm rundt om dæksbjælker fæstnet med stålclips og

trådnet.

(Reg. nr. 1b-96)

 

                    Rockwool Lapinus BV, Holland 

"Firebatt 750"

35 mm på dæksplade og 25 mm rundt om dæksbjælker fæstnet med clips og

trådnet.

(Reg. nr. 1b-3)

 

                   Rockwool Insulation Products, 

                   Mid Glamorgan, England 

35 mm "Rockwool Firebatt 825" mineraluld på dæksplade og 25 mm rundt

om dæksbjælker fæstnet med stålclips og trådnet

(Reg. nr. 1b-90)

»A-15«-isolation under ståldæk

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                        Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling System, type 307

perforeret stålelement med

25 mm godkendt Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 450 mm

(Reg. nr. 1b-9)

Dampa Continuous Ceiling System, type 315

perforeret stålelement med

25 mm godkendt Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-11)

Dampa Continuous Ceiling System, type 208 og 308

uperforeret stålelement med 25 mm Rockwool

Min. afstand fra ståldæk:

300 mm

(Reg. nr. 1b-31)

Dampa Continuous Ceiling

type 208 og 308,

0,5 eller 0,6 mm

uperforeret stålelement med

25 mm Rockwool. Min. afstand

under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-85)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling

type 308/208",

0,5 eller 0,6 mm

uperforeret galv. stålelement med

25 mm Rockwool Marine Batts 32. Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-112)

Dampa Continuous Ceiling

type 308/208",

0,5 eller 0,6 mm

uperforeret galv. stålelement med

25 mm Rockwool Marine Batts 32. Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-113)

Dampa Continuous Ceiling

system DCC 3000,

0,5 uperforeret galv. stålemalje med 20 mm Rockwool Marine Batts 110.

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-117)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dansk Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 

Navilite 36, type V

eller Navilite N

9,5 mm Navilite panel

Max. dim. 1200 x 600 mm.

Min. afstand fra ståldæk:

100 mm

(Reg. nr. 1b-63)

 

                     Grünzweig + Hartmann und 

                     Glasfaser AG, Tyskland 

50 mm Isover Filz type 320

på dæksplade og stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg. nr. 1b-29)

 

                     Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine Panel M-300

0,6 mm perforeret eller uperforeret stålelement med indlagt 25 mm

Rockwool mineraluld

Min. afstand mellem ståldæk og loft: 300 mm

(Reg. nr. 1b-22)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine

ceiling M 100

Kassette af 0,4 mm galv. stålplade med 12 mm Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-23)

Danacoustic Marine Ceiling Tiles

500 x 500 mm kassetter af galv. 0,5 mm stålplade med

15 mm Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-26)

Danacoustic Marine Ceiling Tiles

300 x 600 mm kassette af

0,5 mm galv. stålplade med

15 mm Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 1b-28)

 

                  Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

12 mm Vermipan M (ubrændbart)

Min. afstand under ståldæk: 270 mm

(Reg. nr. 1b-75)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

"A-15 deck"

12 mm Vermipan M med en rumvægt på ca. 900 kg/m3 beklædt på

svejsninger med ca. 50 mm bred og 30 mm tyk Rockwool RP XP med en

rumvægt på ca. 150 kg/m3.

Loftet udspændt min. 260 mm under ståldækket.

Reg. nr. 1b-110

 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-15 Steel Deck

25 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på ståldæk og stag, fæstnet med clips og trådnet

(Reg.nr. 1b-101)

 

                       OY Partek, Finland 

A-15 Deck Insulation

50 mm Partek mineralfibre PV 35 L med en rumvægt på ca. 35 kg/m3 på

ståldæk og 25 mm på stag fæstnet med clips og trådnet.

(Reg.nr. 1b-107)

»A-60«-isolation over ståldæk

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Ardex Chemie Skandinavia A/S, København 

"Ardex floor"

Bestående af 50 mm 70 volume p.c. Hyperlite og Ardurapid 45 og vand.

(Reg. nr. 1c-60)

 

                     ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi type D-18

Bestående af 25 mm High Board-G panel med et underlag af 2 mm High

Coat-G og beklædt med 14 mm top coating

(Reg. nr. 1c-45)

Asahi Marilite SR-F

På ståldæk: 2 mm Asahi High

Heat Coat-G 50 mm ASK Rock Fine Board No. 150 (ikke-brændbart)

beklædt med 2,3 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 1c-57)

 

               Cape Boards & Panels, Glasgow, Skotland 

"Cape Marine Floor" bestående af 50 mm Rocksil mineralfibre

 • (ubrændbare) på ståldæk beklædt med 19 mm Cape Marine Board

(Reg. nr. 1c-1)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Cekadak BV, Afdeling Cekasol, 

                   Schiedam, Holland 

"Nautec S.A. System"

25 mm Lapinus Rockwool slabs med en rumvægt på ca. 125 kg/m på

ståldæk beklædt med Sisal kraft- papir og udspændt metal og yderst

beklædt med et lag 35-45 mm tyk Nautic SX mørtel.

(Reg. nr. 1c-2)

 

                  Dansk Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 

Navilite N-Floating Floor

30 mm godkendt Rockwool mineraluld beklædt med 19 mm plastlamineret

Navilite N

(Reg. nr. 1c-44)

 

                    Dunloplan, Hamburg, Tyskland 

Semtex-Isolierkonstruktion SX-PG 30/40

Bestående af 2,0 mm klæbemasse type Semtex WG 65, 30 mm mineral- uld

Pargas Block 240 VT, trådvæv type N 141 beklædt med 40 mm Semtex BP

301.

(Reg. nr. 1c-61)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dunloplan, Hamburg, Tyskland 

Semtex FKA 30/20 R konstruktion

30 mm Semtex BP-30 beklædt med 20 mm Semtex BP 301

(Reg. nr. 1c-53)

Semtex-Isolierkonstruktion SX-SP/TR 30/40

Bestående af 2,0 mm klæbemasse Semtex W 65, 30 mm isolation Isover

SP/TR l50, trådvæv type N 141 beklædt med 40 mm Semtex BP 301

(Reg. nr. 1c-62)

 

                       Durastic Ltd., England 

Durastic Accodek Solasdek type CA

2 mm Durastic Solasdek S 378 plus 38 mm Caposil plus 18 mm Durastic

Solasdeck S 424

(Reg. nr. 1c-23)

Durastic Accodek Solasdek type RW

2 mm Durastic Solasdek S 378 plus 40 mm Rockwool type 341 plus 18 mm

Durastic Solasdek S 423

(Reg. nr. 1c-24)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Durastic Ltd., England 

Durastic Accodek Solasdek type PE

55 mm Solasdek S 413 plus 12 mm Durastic Solasdek S 424

(Reg. nr. 1c-25)

 

               G.Theodor Freese GmbH, Bremen, Tyskland 

"TEFROLITH FTG 125/65"

35 mm Tefrolith FTG med en rumvægt på ca. 800 kg/m3 på ståldæk

beklædt med ca. 10 mm Tefrotex 25/5-U med en rumvægt på ca. 1800

kg/m3

(Reg. nr. 1c-64)

Tefroment-S

30 mm GTF Block (tidligere godkendt) på dæksplade, beklædt med 30 mm

Tefroment-S dæksisolation

(Reg. nr. 1c-16)

FTG-35

35 mm mineralfiber

(Reg. nr. 1c-42)

Tefrotex 25/5 ILU, GFT

30 mm GFT block beklædt med 20 mm Tefrotex 25/5 ILU

(Reg. nr. 1c-31)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Grünzweig + Hartmann und 

                     Glasfaser AG, Tyskland 

30 plus 20 mm Isover SP/TR 150 mineraluld beklædt med 4 mm stålplade

(Reg. nr. 1c-17)

 

                        Isolamin AB, Sverige 

"ISOLAMIN FLOATING FLOOR 53"

50 mm Gullfiber 3060 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3 beklædt med 3 mm

stålplade.

(Reg. nr. 1c-63)

MIAB Litosilo Floating

Floor System

50 mm mineraluld belagt med 25 - 30 mm Litosilo

(Reg. nr. 1c-20)

Isolamin

floating floor - 73 mm

70 mm mineraluld Minwool 3060 beklædt med 3 mm stålplade

(Reg. nr. 1c-49)

 

                 Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

Floating Floor

38 mm Rockwool RP XV mineraluld (ubrændbart), beklædt med 19 mm

Vermipan M (ubrændbart)

(Reg. nr. 1c-56)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Nichias Corporation, Japan 

MGB-17

50 mm MG Board-150 på dæksplade, beklædt med 2,3 mm stålplade og

Capobond-AF

(Reg. nr. 1c-15)

 

                       Rockment A/S, Hedehusene 

TNF-Floating Floor System F.C.6. 50 mm Rockwool mineraluld beklædt

med 20 mm fiberforstærket betontegl

(Reg. nr. 1c-58)

TNF - Floating Floor unit FS7

48 mm Rockwool Lamella på 20 mm Rockwool Marine Slab begge med en

rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt med 2 mm stålplade

(Reg.nr. 1c-67)

 

                    Rowan og Boden Ltd., Skotland 

Aranbee Solascum A-60 (CAP)

38 mm Caposil calcium silicate, beklædt med metaltråd, og 14 mm

Aranbee SB 3 komposition

(Reg. nr. 1c-50)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rowan og Boden Ltd., Skotland 

Aranbee Solascum A-60 (SPR)

50 mm Aranbee SB 3 komposition

beklædt med metaltråd og 14 mm

Aranbee SB 3 komposition

(Reg. nr. 1c-51)

Aranbee Solascum A-60 (TTE)

50 mm Thermalite blokke, beklædt med metaltråd og

14 mm Aranbee SB 3 komposition

(Reg. nr. 1c-52)

 

                      SBA Interior OY, Finland 

25 plus 48 mm mineraluld beklædt med 2 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 1c-21)

 

                     Smits Neuchatel BV, Holland 

Fipra/VT

25 mm Vermitecta plus

14 mm Durastic Accodek

(Reg. nr. 1c-34)

Fipra/VT

2 x 20 mm Vermitecta plus

14 mm Durastic Accodek

(Reg. nr. 1c-35)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Smits Neuchatel BV, Holland 

Faspra/R

2 x 30 mm Rockwool plus 30 mm Asfalt plus 15 mm Latex Cement

(Reg. nr. 1c-36)

FASPRA-E 2000 Floor System

65 mm Fabidor isolationsplade

nr. 5, 3 mm trådnet, beklædt med 25 mm Hypox epoxy-leder.

(Reg.nr. 1c-65)

FASPRA-2000 Floor System

65 mm Fabidor isolationsplade

nr. 5, 3 mm trådnet, beklædt med

35 mm Durastic S 424 latexcementleder

(Reg.nr. 1c-66)

 

                    Taihei Kogyo Co. Ltd., Japan 

Tightex No. 75-60 A

blanding af calcium silikat, glasfiber, cement og andre komponenter

til en overalt tykkelse på 42 mm

(Reg. nr. 1c-18)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Taihei Kogyo Co. Ltd., Japan 

Tightex 60 A

På ståldæk: 2 mm High-Heat

Coat, 25 High-Heat Board,

1 mm High-Heat Coat og

metalplade, 12 mm Teihei Lion

Dry Mix. Total tykkelse: 40 mm

(Reg. nr. 1-54)

Tightex T.V.S.P.

På ståldæk: 25 mm Rock Fine

Board, glasvæv og metalplade,

20 mm Tightex Lion Dry Mix

Total tykkelse: 45 mm

(Reg. nr. 1-55)

»A-30«-isolation over ståldæk

»A-60«-Aluminiumskonstruktioner

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Pilkington Insulation Ltd., England 

A-60 Aluminium Bulkhead

2 x 40 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca. 110

kg/m3 på begge sider af skodpladen og 40 mm på stag, fæstnet med

clips og trådnet

(Reg.No. 1a-133)

Aluminium Deck

40 mm + 25 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på ca.

110 kg/m3 på aluminiumskod og 40 mm på stag, fæstnet med clips og

trådnet

(Reg.nr. 1b-104)

A-60 Side Aluminium Insulation

40 mm og 25 mm mineraluld "Fire Protection Slab" med en rumvægt på

ca. 110 kg/m3 på aluminiums- sider og 40 mm på stag, fæstnet med

clips og trådnet

(Reg.nr. 1b-105)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Grünzweig + Hartmann AG, Tyskland 

A-60 Aluminium legerigsdæk

Underside: 60 mm Isover MDD/TR 125 med en rumvægt på ca. 125 kg/m3 på

dæk og stag fæstnet med clips og trådnet.

Overside dæk: 20 mm Isover SP/TR 150 med en rumvægt på ca. 159 kg/m3

belagt med 4 mm stålplade.

(Reg.nr. 1e-135)

 

                         OY Partek, Finland 

A-60 Aluminium Bulkhead

80 mm mineraluld PV-100 VM med en rumvægt på ca. 100 kg/m3 på begge

sider af skod og stag fæstnet med Nelson nagler og trådnet.

(Reg.nr. 1d-1)

A-60 Aluminium Deck Insulation

80 mm mineraluld PV-100 VM med en rumvægt på ca. 100 kg/m3 på dæk og

stag fæstnet med Nelson nagler og trådnet.

(Reg.nr. 1e-1)

Klasse »B«-brandskodder

»B-15« skodder (ubrændbare)

»B-0« skodder (ubrændbare)

»B-30« skodder

»B-15 skodder (ubrændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi Marilite G-PM

19 mm glasfiberarmeret kalcium- silikatplade

(Reg. nr. 3a-14)

Asahi Marilite G-P

19 mm panel samlet med type H stålprofil

(Reg. nr. 3a-58)

Asahi Marilite SR, H-type

50 mm ASK Rock Fine Board nr. 150,

 • (ikke-brændbart), beklædt på begge sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-126)

"SR-S-25"

25 mm ASK Rock Fine Board nr. 150 (ikke-brændbart) beklædt på begge

sider med 0,6 mm galvaniseret stålplade.

(Reg.nr. 3a-147)

"Asahi Marilite SR-S"

50 mm ASK Rock Fine Board nr. 150 (ikke-brændbart) beklædt på begge

sider med 0,6 mm galvaniseret stålplade

(Reg. nr. 3a-148)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi Marilite SR, 0-type, 50 mm ASK Rock Fine Board nr. 120,

 • (ubrændbart), beklædt på begge sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-127)

Asahi Marilite SR, S-type, 50 mm ASK Rock Fine Board nr. 150,

 • (ubrændbart), beklædt på begge sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-128)

Marilite SRN-S-50

50 mm ASK Rock Fine Board med en rumvægt på ca. 150 kg/m3, beklædt på

begge sider med 0,6 mm galvaniseret stålplade.

Testet med rørgennemføring.

(Reg.nr. 3a-168)

Marilite SRN-S-25

25 mm ASK Rock Fine Board med en rumvægt på ca. 150 kg/m3, beklædt

med 0,6 mm galvaniseret stålplade.

Testet med rørgennemføring.

(Reg.nr. 3a-169)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Blohm og Voss AG, Hamburg, Tyskland 

48,5 mm mineraluld, Rockwool RP ISL, beklædt på begge sider med 0,5

mm stålplade

(Reg. nr. 3a-112)

48 mm mineraluld, Rockwool RP 15 L

beklædt på begge sider med 0,75 mm stålplade

(Reg. nr. 3a-113)

 

                    Brand- und Personenschutz GmbH, 

                    Hamburg, Tyskland 

CIS-600 panel

60 mm panel bestående af 2 lag

15 mm "Rocklit" mineraluld, beklædt på ydersiden med 0,8 mm stålplade

og placeret med 30 mm luftmellemrum.

(Reg. nr. 3a-135)

"C I S 600"

20 mm mineraluld type Rocklit med en rumvægt på ca. 330 kg/m3 beklædt

med 0,8 mm stålplade og afstivet med stålfjeder (52 x 1,25 mm).

Stålfjederen er beklædt med 23 mm Rocklit.

(Reg. nr. 3a-151)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Brest Industrija Pohistva, Jugoslavien 

Negor GL-1

22 mm Vermiculite

(Reg. nr. 3a-111)

 

                  BU-IL Industries Co., Ltd., Korea 

BIP-W-102

50 mm mineraluld Hi-Wool (tidligere godkendt) med en rumvægt på ca.

140 kg/m3, beklædt på begge sider med 0,6 mm zinkbelagt stålplade.

(Reg.nr. 3a-165)

"BIP-W-102"

50 mm mineraluld Hi-Wool (tidli- gere godkendt) med en rumvægt på ca.

140 kg/m3 beklædt på begge sider med 0,5 mm zinkbelagt stålplade.

(Reg.nr. 3a-163)

 

                Cape Boards and Panels Ltd., Skotland 

Marinite NA

18 mm panel

(Reg. nr. 3a-23)

Cape Marine Board 440 i en tykkelse af 22 mm ubrændbart calcium

silikat

(Reg. nr. 3a-119)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Cape Boards and Panels Ltd., Skotland 

"Modulux Panel 35/22"

bestående af 2 x 9,5 mm Cape Marine Board med en rumvægt på ca. 725

kg/m3

(Reg.nr. 3a-1)

"Modulus Panel 41/50"

bestående af to 12,5 mm Cape Marine Board uden på en kerne bestående

af mineralfiberisolation Rocksil med en rumvægt på ca. 48 kg/m3

beklædt på begge sider med 0,4 mm stål.

Panelet har en tykkelse på ca. 47 mm.

Panelet kan være forsynet med en stikkontakt og en kabelbane.

(Reg.nr. 3a-2)

"Modulux Panel 35/50"

bestående af 47 mm Cape Marine Board 440 med en rumvægt på ca. 440

kg/m3.

Panelet kan være forsynet med en stikkontakt og en kabelbane.

(Reg.nr. 3a-3)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Dansk Eternit Fabrik A/S, Aalborg 

Navilite 36 type V

eller Navilite N 16 mm panel

(Reg. nr. 3a-29)

Navilite 36 type V

eller Navilite N 19 mm panel

(Reg. nr. 3a-30)

 

                 H.W. Metallbau G.m.b.H., Tyskland 

"H.W. R-50 - SV Element"

mineraluld type RPB-9 "Rockwool" med en

rumvægt på ca. 160 kg/m beklædt på begge

sider med 0,75 mm stålplade

Tykkelse overalt 50 mm.

(Reg. nr. 3a-74)

"H.W. R-50 - AV Element"

Rockwool mineraluld type RPB med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt

på begge sider med 0,8 mm aluminiumsplade

Tykkelse overalt 50 mm.

(Reg. nr. 3a-93)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  H.W. Metallbau G.m.b.H., Tyskland 

"H.W.-SV Bulkhead Element"

2 x 20 mm Rockwool "Marine Fire Batts 150"

med en rumvægt på ca. 150 kg/m3, placeret

med et mellemrum på 8 mm og beklædt med 0,75 mm

stålplade på ydersiden og med 0,5 mm glasfiber på indersiden.

Samlingerne er konstrueret af Vermiculite med en rumvægt på ca. 650

kg/m3.

(Reg. nr. 3a-162)

 

                        Isolamin AB, Sverige 

Skodpanel Ecomax Wall Element 665 (med ventilationskanal) isoleret

med 50 mm Rockwool med en rumvægt på ca. 170 kg/m3 udvendigt beklædt

med 0,7 mm galvaniseret stålplade

(Reg. nr. 3a-85)

"Ecomax" panel system

med "Ecomax" Wall Element 603 bestående af 2 lag ca. 24 mm mineraluld

med en rumvægt på 160-200 kg/m3 og l lag 22 mm mineraluld med en

rumvægt på 35 kg/m3 beklædt med 2,0 mm plastlaminat til en tykkelse

overalt på 70 mm

(Reg. nr. 3a-19)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

"Ecomax" panel system

med "Ecomax" Wall Element 671

mineraluld med en rumvægt på 160-180 kg/m3 beklædt på begge sider med

0,7 mm galv. stålplade til en tykkelse overalt på 50 mm

(Reg. nr. 3a-53)

"Ecomax" panel system

med "Ecomax" Wall Element 673

Mineraluld med en rumvægt på 160-180 kg/m3 beklædt på begge sider med

2 mm plastlaminat til en tykkelse overlat på 50 mm

(Reg. nr. 3a-54)

"Isolamin 33 E 50"

50 mm Ecomax Lamella 681-00, beklædt på begge sider med 0,5 - 0,7 mm

galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-105)

"Isolamin 33 B Panel"

40 mm mineraluld med en rumvægt på 160-180 kg/m3 beklædt på begge

sider med 0,7 mm zink- og PVC- belagt stålplade

(Reg. nr. 3a-36)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

"Isolamin 33 C Panel"

bestående af 48 mm mineraluld med en rumvægt på min. 160 kg/m3

beklædt med 0,7 mm zink- og PVC-belagt stålplade

(Reg. nr. 3a-47)

"Isolamin 33 A" 25 mm Panel

Mineraluld med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt på begge sider med

0,7 mm galv. stålplade til en tykkelse overalt på 25 mm

(Reg. nr. 3a-86)

"Isolamin 42 C 50/2"

2 paneler, konstrueret af 20 mm Gullfiber mineraluld 7045

 • (ubrændbar), beklædt på begge sider med 0,5 mm stålplade. Panelerne

placeres med 10 mm luftmellemrum

(Reg. nr. 3a-130)

"Ecomax Wall Element 671"

50 mm mineraluld med en rumvægt på ca. l70 kg/m3 beklædt på begge

sider med 0,5 mm galvaniseret stålplade

(Reg. nr. 3a-8)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

"Ecomax Wall Element 642"

50 mm Ecomax Lamella 680-00

 • (ubrændbart) beklædt på begge sider med 0,5 mm galv. stålplade.

Konstrueret med eller uden kanal for elektrisk kabel

(Reg. nr. 3a-131)

"Ecomax Wall Element 658"

2 x 22 mm Ecomax Slab 337-00 (ubrændbart), beklædt på

ydersiden med 0,7-1,0 mm galv.

stålplade og på indersiden med non-woven glasfiber med et luft-

mellemrum på 3 mm

(Reg. nr. 3a-132)

"Isolamin Ecomax 42 C 70"

2 paneler konstrueret af 20 mm Gullfiber mineraluld 7045 (ubrændbart)

med en rumvægt på ca. 170 kg/m3 beklædt på begge sider med 0,5 mm

stålplade, placeret med 10 mm luftmellemrum

(Reg. nr. 3a-4)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

"Isolamin Ecomax 43 C 502

2 paneler konstrueret af 22,5 mm Rockwool AB, RW 337-oo, med en

rumvægt på ca. 140 kg/m3 beklædt på ydersiderne med 0,7 mm stålplade,

placeret med 3 mm luftmellemrum

(Reg.nr. 3a-5)

"Isolamin Ecomax 42 C 70"

2 paneler konstrueret af 20 mm Rockwool 681-oo (ubrændbart) med en

rumvægt på ca. 170 kg/m3 beklædt på begge sider med 0,5 mm stålplade,

placeret med 10 mm luftmellemrum

(Reg. Nr. 3a-6)

"Isolamin Ecomax 30 C 50 Bulkhead"

49 mm "Glass Wool Gullfiber 1277" med en rumvægt på ca. 80 kg/m3

beklædt på begge sider med 0,5 mm stålplade

(Reg.nr. 3a-157)

"Isolamin Produkt ALF 50 C"

50 mm Gullfiber 1277 glasuld med en rumvægt på ca. 80 kg/m3 beklædt

med 0,7 mm aluminiumplade

(Reg.nr. 3a-161)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isovolta A/S, Østrig 

Thermax SN

19 mm Vermiculite Board

 • (ubrændbart)

(Reg. nr. 3a-120)

 

                Isolier- und Klimatechnik Schiffbau 

                G.m.b.H., Tyskland 

Sandwichvæg 25/Typ B-15

25 mm Rockwool marine Slab 150 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3

beklædt på begge sider med 0.7 mm stålplade.

(Reg.nr. 3a-176)

Sandwichvæg 50/Typ B-15

50 mm Rockwool marine Slab 150 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3

beklædt på begge sider med 0.7 mm stålplade.

(Reg.nr. 3a-177)

 

                     IWO Laminate AB, Sverige 

IWO B-15,

50 mm akustisk skod med kerne af mineraluld og 1,5 mm godkendt

laminat på begge sider og samlet med 40 x 3 mm fjeder eller

40 x 50 x 40 x 1 mm H-profil

(Reg. nr. 3a-97)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    IWO Laminate AB, Sverige 

48 mm glasuld beklædt på begge sider med 2 mm godkendt laminat og

samlet med 40 x 50 x 40 x 1 mm H-profil eller et omega-profil

(Reg. nr. 3a-98)

20 mm mineraluld beklædt på begge sider med 2,5 mm glasfiber-

forstærket IWO laminat

(Reg. nr. 3a-99)

20 mm mineraluld beklædt på begge sider med 25 mm glasuld og adskilt

med 0,7 mm galvaniseret stålplade. Yderlag på begge sider:

2,5 mm glasfiberforstærket IWO FPG-laminat

(Reg. nr. 3a-100)

 

                 Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

Vermipan M

22 mm Vermiculite panel

(Reg. nr. 3a-52)

Vermipan M

19 mm panel

(Reg. nr. 3a-89)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

 Vermipan M, 650 

 25 mm Vermiculite 

 (Reg. nr. 3a-90) 

                Nagasaki Senpaku Sobi Co. Ltd., Japan 

"NS - B 15 - 001"

20 mm Solaton mineraluld

beklædt på begge sider med

0,8 mm stålplade

(Reg. nr. 3a-141)

"FORTUNA BULKHEAD" B 1 (NS-BO-B1)

20 mm "Rock Wool Board" med en rumvægt på ca. 300 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,6 mm stålplade

(Reg.nr. 3a-158)

 

                     Nichias Corporation, Japan 

Marine Board-K

Tykkelse: 19 mm samlet med stålfjeder

(Reg. nr. 3a-63)

Marine Board-K

19 mm plade af alkali-modstandsdygtige fibre og kalciumsilikat

(Reg. nr. 3a-75)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Nichias Corporation, Japan 

Rockmarine type 0 (samlemetode 0) 50 mm MG Board 150, (tidligere

 • godkendt), beklædt på begge sider med 0,6 mm zinkbelagt stålplade

(Reg. nr. 3a-121)

Rockmarine type E (metode E)

50 mm MG Board 150 (tidligere godkendt) med 0,6 mm zinkbelagt

stålplade

(Reg. nr. 3a-122)

Rockmarine type S (metode S) 50 mm MG Board 150 (tidligere godkendt),

beklædt på begge sider med 0,6 mm zinkbelagt stålplade

(Reg. nr. 3a-123)

Rockmarine M 45

20 mm MGB Felt N-120, lamineret med 0,6 mm galv. stålplade. Beklædt

på begge sider med 15 mm MG Board 150, lamineret på ydersiden med 0,6

mm galv. stålplade

(Reg.nr. 3a-124)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Nichias Corporation, Japan 

Rockmarine M

50 mm MG Board 150

 • (ubrændbart), beklædt på begge sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-125)

 

                Norac A/S, Akers mek. Verksted, Norge 

Akers Panel konstruktion

50 mm mineraluldsplade beklædt på begge sider med 0,7 mm stålplade

(Reg. nr. 3a-24)

Akerpanel, type B-600

50 mm godkendt mineraluld beklædt på begge sider med 0,7 mm galv.

stålplade, belagt med PVC-film

(Reg. nr. 3a-64)

"Akerpanel Accommodation System K-600"

50 mm Rockwool med en rumvægt på ca. 120 kg/m3 beklædt på begge sider

med 0,5 mm eller 0,7 mm stålplade.

(Reg.nr. 3a-142)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Ib Obel Pedersen, Bagsværd 

Bantam Ship Shape

46 mm expanderet beton beklædt på begge sider med godkendt

overflademateriale

(Reg. nr. 3a-51)

 

                     Perstorp AB, Sverige 

Perstorp Vermit Element

19 mm Vermiculite plade beklædt på begge sider med plastlaminat

(Reg. nr. 3a-16)

 

                     Rockment A/S,Hedehusene 

TNF, 3 S-44, 50 mm

2 x 21,8 mm Rockwool Lamella med glasfilt, bekædt med 0,7 mm

PVC-belagt stålplade til en tykkelse af 50 mm

(Reg. nr. 3a-108)

TNF, 3, S, 50 mm

50 mm Rockwool Lamella beklædt på begge sider med 0,7 mm PVC-belagt

stålplade

(Reg. nr. 3a-110)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

Conduit Panel, type 2 S og 3 S

50 mm Rockwool Lamella, beklædt på begge sider med 0,7 mm stålplade

(Reg. nr. 3a-117)

Rockwool TNF-element type 1-P

50 mm Rockwool mineraluld beklædt på begge sider med plastlaminat

(Reg. nr. 3a-17)

Rockwool TNF-element type 1-S 50 mm Rockwool mineraluld beklædt på

begge sider med 0,7 mm galv. PVC-belagt stålplade

(Reg. nr. 3a-18)

Rockwool TNF-element type 2-P

50 mm Rockwool mineraluld beklædt på begge sider med plastlaminat

(Reg. nr. 3a-46)

Conduit Panel type 2 S og 3 S

50 mm Rockwool Lamella (ubrændbart), beklædt på begge sider med 0,56

mm stålplade

(Reg. nr. 3a-139)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

Rockwool TNF-element 2 S-44 2x22 om Rockwool lamelplade med glasfilt

placeret med et luftmellemrum til en overalt tykkelse af 50 mm,

beklædt på udvendig side med PVC, belagt med 0,7 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-138)

TNF System 2 S (Detachable

 • Construction) 50 mm godkendt Rockwool mineraluld beklædt på begge

sider med 0,56 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-136)

TNF panel 2 S

50 mm godkendt Rockwool mineraluld beklædt på begge sider med 0,56 mm

stålplade.

(Reg.nr. 3a-140)

TNF Panel 2AA

50 mm Rockwool Lamella med en rumvægt på ca. 160 kg/m3, beklædt på

begge sider med 1 mm aluminiumsplade

(Reg. 3a-170)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

 TNF Panel System 9S: 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

TNF Panel Type 9 SF, klasse »B-0«, bestående af 25 mm Rockwool

Lamella med en rumvægt på ca. 160 kg/m3, beklædt på begge sider med

0,56 mm galvaniseret stålplade med PVC-overflade samt TNF Panel Type

9SA, klasse »B-15«, bestående af 50 mm af ovennævnte produkt.

(Reg.nr. 3a-171)

"TNF System 2 M"

43 mm Rockwool Lamellas med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt på

begge sider med 3 mm hård Rocklit III plade med en rumvægt på ca.

1000 kg/m3

(Reg.nr. 3a-146)

"Conduit Panel" type 2 S and 3 S

50 mm Rockwool Lamellas med en rumvægt på 150 kg/m3 (ubrændbart)

beklædt på begge sider med 0,56 mm stålplade

(Reg.nr. 3a-154)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

"Rockwool TNF-element 2 S-44"

2 x 22 mm Rockwool Firebatts Lamella beklædt med glasfilt i en

tykkelse af 0,35 mm placeret med et luftmellemrum til en tykkelse

overalt på 50 mm, beklædt udvendigt med en PVC-belagt 0,7 mm galv.

stålplade

(Reg.nr. 3a-155)

"TNF Panel 2 S"

50 mm Rockwool mineraluld med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,56 mm stålplade

(Reg.nr. 3a-156)

 

                       SBA Interior, Finland 

JMC - Double Wall System

2 x 15 mm Rockwool PV 220 4T-15 med en rumvægt af ca. 220 kg/m3 og et

luftmellemrum i Rockwool'en på 20 mm. Beklædt med 0,7 mm stålplade på

ydersiden.

(Reg.nr. 3a-144)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     SBA Interior, Finland 

JMC Element

10 mm glasuld "Karhu KL-75" med en rumvægt på ca. 75 kg/m3, beklædt

på begge sider med ca. 20 mm Rockwool PV-160L med en rumvægt på ca.

160/m3. Panelet er dækket af 0,7 mm stålplader.

 • (3a-145)

JMC 1 25 mm Lining

25 mm Rockwool PV 160 med en rumvægt på ca. 160 kg/m3, beklædt på

begge sider med 0,5 mm stålplade.

(Reg,nr. 3a-166)

JMC 1A, 44 dB - Wall Element

2 x 23 mm mineraluld med en rumvægt på ca. 220 kg/m3, beklædt på

begge sider med 0,7 mm stålplade.

(Reg.nr. 3a-167)

Element af 48 mm mineraluld PV-PAL, beklædt på begge sider med 0,7 mm

stålplade

(Reg. nr. 3a-114)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     SBA Interior, Finland 

JMC Element 33 dB

Element af 48 mm mineraluld PV-160L, beklædt på begge sider med 0,7

mm stålplade

(Reg. nr. 3a-115)

"IMC 2 Wall Panel 33 dB"

50 mm Rockwool PV Pal mineraluld beklædt på begge sider med 0,5 mm

stålplade

(Reg.nr. 3a-153)

"IMC/H 33 dB"

50 mm Rockwool PV Pal mineraluld beklædt på begge sider med 0,5 mm

stålplade

(Reg. nr. 3a-152)

JMC 3 Ventilationspanel

50 mm Rockwool PV 160 L med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0.7 mm stålplade. Panelet is konstrueret med

ventilationskanal. H = 150 mm, B = 320 mm.

Panelet skal monteres med den øverste rist mod gangen.

(Reg.nr. 3a-175)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     SOAF Marine, Frankrig 

Væg i præfabrikeret baderums-unit

Stålkonstruktion isoleret med 25 mm godkendt mineraluld, beklædt på

den ene side side med 0,85 mm galvaniseret stålnet og på den anden

side med 2 - 2,5 mm glasfiberforstærket polyesterplade

(Reg. nr. 3a-70)

2 lag af 25 mm Rocklaine-BX 763 beklædt på begge sider med 2 mm

Nordodyne 453 plastlaminat

(Reg. nr. 3a-137)

 

                      VEB Industrie-Kooperation 

                      Schiffbau, Tyskland 

System 50

48,5 mm mineraluld "P53/60" med en rumvægt på ca. 170 kg/m3 beklædt

med 0,75 zinkbeklædt stålplade

(Reg.nr. 3a-173)

»B-0«-skodder (ubrændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation, Tokyo, Japan 

"Asahi Marilite SR-0-25"

25 mm A.S.K. Rock Fine Board nr. l50 (ubrændbart) beklædt på begge

sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg.nr. 3a-149)

"SR-H-25"

25 mm A.S.K. Rock Fine Board nr. l50 (ubrændbart) beklædt på begge

sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg.nr. 3a-150)

 

                 BU-IL Industries Co., Ltd., Korea 

"BIP W-151"

25 mm mineraluld med en rumvægt på ca. 140 kg/m3 beklædt på begge

sider med 0,6 mm galv. stålplade

(Reg.nr. 3a-172)

 

                        Isolamin AB, Sverige 

"Isolamin 30 C"

23 mm "Gullfiber" mineraluld type 1277 med en rumvægt på ca. 80 kg/m3

beklædt på begge sider med 0,5 mm stål- plade

(Reg. nr. 3a-12)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Nagasaki Senpaku Sobi Co., Ltd., Japan 

"FORTUNA LINING L1 (NS-BO-L1)"

20 mm "Rock Wool Board" med en rumvægt på ca. 300 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,6 mm stål- plade

(Reg.nr. 3a-160)

"FORTUNA BULKHEAD B1 (NS-BO-B1) WITH CABLE RECESS"

20 mm "Rock Wool Board" med en rumvægt på ca. 300 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,6 mm stål- plade

(Reg.nr. 3a-159)

 

                     NORAC, Arendal, Norge 

"AKERPANE K-600-25 mm"

25 mm Rockwool med en rumvægt på ca. 120 kg/m3 beklædt på begge sider

med 0,5 mm eller 0,7 mm stålplade

(Reg.nr. 3a-143)

 

                     Rockment A/S, Hedehusene 

"TNF, 3, S, 25 mm"

25 mm Rockwool Lamella, beklædt på begge sider med 0,7 mm PVC-belagt

stålplade

(Reg. nr. 3a-109)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

"TNF-2 S, 25 mm"

25 mm Rockwool godkendt mineraluld beklædt på begge sider med 0,56 mm

galv. stålplade

(Reg. nr. 3a-134)

 

                       SBA Interior. Finland 

"JMC 1 25 mm Lining"

25 mm Rockwool PV 160 med en rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,5 mm stål- plade

(Reg.nr. 3a-166)

 

                    VEB Industrie-Kooperation 

                    Schiffbau, Tyskland 

System 50

48,5 mm mineraluld "P53/60" med en rumvægt på ca. 170 kg/m3 beklædt

med 0,75 zinkbelagt stålplade med vinduesramme (b x h: : 1330 mm x

1040 mm), bestående af 18 mm mineraluld "M66/18" beklædt med 0,75 mm

zinkbelagte stålplader

(Reg.No. 3a-174)

»B-30«-skodder (brændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Norske Skogindustri A/S, Norge 

Orkla

22 mm spånplade

(Reg. nr. 3b-2)

Klasse »C« - brandskodder

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi Marilite G-PH

kalcium silikat plade

(Reg. nr. 3c-19)

Asahi Marilite G-PM

(Reg. nr. 3c-25)

"High Heat Board-G"

Glass Wool og Calcium Silicate Board med en rumvægt på ca. 170 kg/m3

(Reg.nr. 3c-28)

 

                   BU-IL Industries Co. Ltd., Korea 

"W-151"

25 mm Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 140 kg/m3 beklædt på

begge sider med 0,5 mm zinkbelagt stålplade

(Reg.nr. 3c-164)

 

                     Nichias Corporation, Japan 

Marine Board

(Reg. nr. 3c-20)

Marine Board-K

(Reg. nr. 3c-22)

Klasse »B«-brandlofter

»B-15« lofter (ubrændbare)

»B-0« lofter (ubrændbare)

»B-15« lofter (ubrændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi Marilite SR-C-2

25 mm ASK Rock Fine Board No. 120 beklædt på undersiden med 0,6 mm

galv. stålplade. Loftet ophænges min. 300 mm under ståldæk

(Reg. nr. 9-72)

 

                     Blohm + Voss AG, Tyskland 

38 mm mineraluld

Rockwool RP 12 L

beklædt på begge sider med 0,75 mm stålplade

Min. afstand under ståldæk:

220 mm

(Reg. nr. 9-63)

"Accommodation System M 1oo, type D"

50 mm Rockwool RP-VII beklædt med 0,6 mm stålplade med en rumvægt på

ca. 70 kg/m3

(Reg.nr. 9-83)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Blohm + Voss AG, Tyskland 

"Accommodation System M 1000"

20 mm Conlit 300 med den rumvægt på ca. 300 kg/m3 beklædt med 0,8 mm

stålplade, placeret i en afstand på min. 234 mm under ståldækket

(Reg.nr. 9-88)

 

                 Brand- und Personenschutz, Tyskland 

"C.I.S. - 600"

20 mm "Rocklit" mineraluld, beklædt med 0,8 mm stålplade. Loftet

ophænges min. 280 mm under ståldæk

(Reg.nr. 9-74)

 

                Brest Industrija Pohistva, Jugoslavien 

Negor GL-1

22 mm Vermiculite placeret i en afstand af min. 400 mm under ståldæk

(Reg. nr. 9-61)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Cape Boards, Glasgow, Skotland 

"Modulux Metal Ceiling"

2 x 25 mm Superwool Rocksil Fire Protection Slab med en rumvægt på

ca. 110 kg/m3 placeret i metallamelloft med lameller på 85 mm metal

placeret i en afstand på min. 300 mm under ståldækket

(Reg.nr. 9-4)

 

                       Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous System

Type 215 og 315

0,5 mm perforeret stålpladeelement med 25 mm plus 35 mm Rockwool

mineraluld

(Reg. nr. 9-17)

Dampa Continuous System

type 208 og 308

0,5 mm uperforeret stålpladeelement med 25 mm plus 35 mm Rockwool

mineraluld

(Reg. nr. 9-19)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling System, type 315

perforeret stålelement med

25 mm godkendt Rockwool, suppleret med 50 mm godkendt Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 0,3 m

(Reg. nr. 9-55)

Dampa Continuous Ceiling Type 208/308 Unperforated, 25 mm Rockwool

mineraluld, beklædt med 0,6 mm stålplade. Loftet ophænges min. 300 mm

under ståldæk.

(Reg. nr. 9-80)

Dampa Continuous Ceiling Type 308/208" Uperforeret 0.6 eller 0.5

galv. stålelement med 25 mm Rockwool A-batts, beklædt med 50 mm

Rockwool A-batts. Min. 300 mm under ståldæk.

(Reg. nr. 9-101)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dansk Eternit-Fabrik, Aalborg 

Navilite 36 type V

eller Navilite N

16 mm plade

(Reg. nr. 9-27)

 

                       Ecophon AB, Sverige 

ECOPHON Marine Ceiling Panel

40 mm glasuld med en rumvægt på ca 100 kg/m3, beklædt med forstærket

glasfibervæv og maling.

(Reg.nr. 9-93)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Ecophon AB, Sverige 

Akutex Sabin 100

40 mm mineralfibre, beklædt på undersiden med 0,5 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 9-34)

Akutex T-100

40 mm glasuld, beklædt med malet uvævet glasfiber

(Reg. nr. 9-58)

 

                      Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine Panel M 300

0,6 mm perforeret eller uperforeret stålelementer med indlagt 25 mm

Rockwool mineraluld og yderligere isoleret med 50 mm Rockwool

mineraluld

Min. afstand mellem ståldæk og loft: 300 mm

(Reg. nr. 9-15)

Danacoustic Marine Ceiling M 100

med eller uden adgangslem

12 mm plus 2 x 25 mm Rockwool mineraluld beklædt på den ene side med

0,4 mm galv. stålplade

(Reg. nr. 9-22)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine Ceiling RT l00

Kassetter af 0,4 mm perforeret eller uperforeret galv. stål med

indlæg af l5 mm "Rockwool A-Batts" og beklædt med 50 mm "Rockwool

A-Batts". Loftet er udspændt min. 300 mm under ståldækket.

(Reg.nr. 9-73)

 

                      Isolamin AB, Sverige 

Ecomax Ceiling Panel 707

40 mm Ecomax Slab 359 mineraluld beklædt på oversiden med 0,11 mm

aluminiumsfolie og på undersiden med 0,7 mm perforeret galv.

stålplade

Min. afstand mellem ståldæk og loft: 300 mm

(Reg. nr. 9-36)

Ecomax Ceiling Panel 865

40 mm mineraluld beklædt på begge sider med 0,7 mm PVC-belagt stål

plade

(Reg. nr. 9-44)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

Ecomax Ceiling Panel 869

40 mm mineraluld beklædt på oversiden med aluminiumsfolie og på

undersiden med glasfiberlærred

(Reg. nr. 9-32)

"Isolamin-Ecomax Ceiling Panel 863"

40 mm mineraluld Exomax Slab 335 med en rumvægt på ca. 100 kg/m3

beklædt på undersiden med 0,5 mm PVC-belagt galvaniseret stålplade

(Reg.nr. 9-6)

Isolamin type 33 B

25 mm mineraluld beklædt på begge sider med 0,7 mm stålplade

(Reg. nr. 9-41)

Continuous Ceiling cc 2-60 2 x 30 mm Gullfiber 1277 mineraluld

beklædt med 0,7 mm "Dobel" stålplade. Loftet ophænges min. 240 mm

under ståldæk

(Reg. nr. 9-49)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

Isolamin MCC 6 Ceiling

50 mm Gullfiber 1277 glasuld med en rumvægt på ca. 80 kg/m3, beklædt

med 0,5 mm stålplade.

(Reg.nr. 9-94)

40 mm Ecomax slab 337, beklædt på undersiden med

1,5 mm godkendt plastlaminat og på oversiden med 0,11 mm

aluminiumsfolie

Min. afstand mellem loft og ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 9-60)

Ecomax Panel 864

40 mm Ecomax Slab 337-00 (ubrændbart), beklædt på

undersiden med 1,5 mm godkendt plastlaminat

Loftet ophænges min. 300 mm under ståldæk.

(Reg. nr. 9-66)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

Ecomax Ceiling Panel 862

40 mm Ecomax mineraluld, beklædt på oversiden med aluminiumsfolie og

på undersiden med glasfiber (5170)

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 9-71)

 

                  Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

Vermipan-M

50 mm godkendt Rockwool plade, type 327, og 12 mm Vermipan-M, beklædt

på begge sider med 1,2 mm plastlaminat, type FP 1

Min. afstand under ståldæk: 230 mm

(Reg. nr. 9-14)

 

                   H.W. Metalbau G.m.b.H., Tyskland 

"HW-R-50 Ceiling"

40 mm Rockwool RPBg beklædt med 0,8 mm stålplade

(Reg. nr. 9-91)

"HW-R-50 Ceiling"

50 mm Rockwool Marine Firebatts 150 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3

beklædt med 0,63 mm stålplade. Loftet er udspændt min. 300 mm under

ståldækket

(Reg.nr. 9-90)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Nichias Corporation, Tokyo, Japan 

"MGB-24"

50 mm MGB N 120 Felt indfældet i et 0,6 mm stålpanel, placeret i en

afstand af min. 400 mm under ståldækket. I konstruktionen kan

installeres lys- og ventilations- enheder.

(Reg.nr. 9-84)

 

                        NORAC, Oslo, Norge 

Akers B-15

Ceiling Construction

50 mm mineraluld beklædt på begge sider med 0,7 mm stålplade

(Reg.nr. 9-26)

 

                        Riegens A/S, Odense 

Dampa Continuous System,

type 308,

0,25 mm uperforeret stålpladeelement med 25 mm Rockwool mineraluld

med et lysarmatur, type DCC A,

max. 1,4 x 0,3 m og max. 250 volt

(Reg. nr. 9-1)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

TNF Ceiling System C-55 50 mm Rockwool mineraluld beklædt på

underside med 0,56 mm stålplade. Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 9-78)

"TNF Ceiling System C 57"

50 mm "Rockwool Firebatts 110" med

en rumvægt på ca. 110 kg/m3 beklædt på undersiden med 0,56 mm

perforeret (24,5%) stålplade

(Reg.nr. 9-82)

"TNF Continuous Ceiling System C 65"

50 mm Rockwool Lamella 160, med en

rumvægt på ca. 160 kg/m3 beklædt med 0,56 mm galv. stålplade

(Reg.nr. 9-96)

TNC Ceiling system C 75

50 mm Rockwool Marine Slab 60 med en rumvægt på ca. 60 kg/m3 på

oversiden af 25 mm Rockwool Marine Batts 32 med en rumvægt på ca. 32

kg/m3 beklædt med 0.5 mm galv. stålplade stålemaljeret.

(Reg.nr. 9-98)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rockment A/S, Hedehusene 

TNC C 75 Series marine Ceiling

50 mm Rockwoll Marine Slab 60 med en rumvægt på ca. 60 kg/m3 på

oversiden af 25 mm Rockwool Marine Batts 32 med en rumvægt på ca. 32

kg/m3 beklædt med 0.5 mm galv. stålplade stålemaljeret. Loftet har

ventilationsenhed og/eller armatur eller lign. med en overisolering

på 25 mm Rockwool Marine Batts 32.

(Reg.nr. 9-108)

 

                     SBA Interior, Finland 

"B-Class Roof Structure"

50 mm mineraluld type F 110L beklædt på undersiden med 0,7 mm PVC

belagt stålplade

(Reg.nr. 9-86)

 

                       SOAF Marine, Frankrig 

19 mm Vermiculite

(Pannofeu slabs)

beklædt ned 2,5 mm godkendt glasfiberforstærket plastlaminat

Min. afstand under ståldæk: 200 mm

(Reg. nr. 9-59)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     SOAF Marine, Frankrig 

25 mm Vermiculite-Pannofeu Board beklædt på undersiden med

2-2,5 mm phelonic resin Norsopjen 1200. Loftet ophænges min. 200 mm

under ståldæk

(Reg. nr. 9-79)

 

                       A/S Solex, Ikast 

Solex stålpanel

Stålkassette med 2 x 25 mm Rockwool mineraluld

(Reg. nr. 9-37)

»B-0«-lofter (ubrændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

Asahi Marilite G-PH

8 mm kalcium silikat plade

Min. afstand under ståldæk: 600 mm

(Reg. nr. 9-45)

 

                  Blohm + Voss AG, Hamburg, Tyskland 

"M 1000 Accommodation System"

30 mm Rockwool RP VII med en rumvægt på ca. 70 kg/m3 beklædt på

undersiden med 0,6-0,8 mm stålplade placeret i en afstand af min. 180

mm under ståldækket

(Reg.nr. 9-7)

 

                Brest Industrija Pohistva, Jugoslavien 

Negor GL-1

16 mm Vermiculite placeret i en afstand af min. 400 mm under ståldæk

(Reg. nr. 9-62)

 

                  BU-IL Industries Co., Ltd., Korea 

"B.I.P. C-511"

25 mm Hi-Wool mineraluld i zink-belagt kassetter af 0,6 mm stål

(Reg.nr. 9-89)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling System, type 307

perforeret stålelement med

25 mm godkendt Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 450 mm

(Reg. nr. 9-54)

Dampa Continuous Ceiling System, type 315

perforeret stålelement med

25 mm godkendt Rockwool

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 9-56)

Dampa Continuous Ceiling type 208 og 308, 0,5 eller 0,6 mm

uperforeret stålelement med 25 mm rockwool. Min. afstand under

ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 9-81)

Dampa Continuous Ceiling type 308/208", 0,5 eller 0,6 mm galv.

stålelement med 25 mm Rockwool Marine Batts 32. Min. afstand under

ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 9-99)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling type 308/208", 0,5 eller 0,6 mm uperforeret

galv. stålelement med 25 mm Rockwool Marine Batts 32. Min. afstand

under ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 9-100)

Dampa Continuous Ceiling type 308/208", 0,5 eller 0,6 mm uperforeret

galv. stålelement med 25 mm Rockwool Marine Firebatts 32.

Ekstrabelagt med 50 mm Rockwool Marine Batts 32.

Min. afstand under ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 9-102)

Dampa Continuous Ceiling type 3000 Self-supported

0,6 mm uperforeret galv. stålelement med 20 mm Rockwool Marine

Firebatts 110 i begge ender og 50 mm Rockwool Marine Batts 70 andre

steder.

Min. afstand under ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 9-103)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dampa A/S, Tommerup 

Dampa Continuous Ceiling system DCC 3000, 0,5 mm uperforeret galv.

stål, emalje element med 20 mm Rockwool Marine Batts 110. Min.

afstand under ståldæk: 300 mm.

(Reg. nr. 9-104)

 

                  Dansk Eternit Fabrik A/S, Aalborg 

Navilite 36 type V

eller Navilite N

9,5 mm plade

(Reg. nr. 9-53)

 

                     Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine Panel M-300

0,6 mm perforeret eller uperforeret stålelement med indlagt 25 mm

Rockwool mineraluld

Min. afstand mellem ståldæk og loft: 300 mm

(Reg. nr. 9-16)

Danacoustic Marine ceiling

M 100

12 mm Rockwool mineraluld beklædt på den ene side med 0,4 mm galv.

stålplade

(Reg. nr. 9-20)

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                     Hydro Aluminium A/S, Norge 

Danacoustic Marine ceiling

M 100

12 mm plus 25 mm Rockwool mineraluld beklædt på den ene side med 0,4

mm perforeret eller uperforeret galv. stålplade

(Reg. nr. 9-21)

Danacoustic Marine Ceiling Tiles

500 x 500 mm kassetter af

0,5 mm galv. stålplade med 15 mm Rockwool mineraluld

(Reg. nr. 9-23)

Danacoustic Marine ceiling tiles

300 x 600 mm kassetter af

0,5 mm galv. stålplade med 15 mm Rockwool mineraluld

(Reg. nr. 9-24)

Danacoustic Marine ceiling tiles

300 x 600 mm kassetter af

0,5 mm galv. stålplade med

15 mm Rockwool mineraluld

(Reg. nr. 9-25)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Isolamin AB, Sverige 

Continuous Ceiling Stora cc 2-30, 30 mm Gullfiber 1277 mineraluld

beklædt med 0,7 mm "Dobel" stålplade. Loftet ophænges min. 270 mm

under ståldæk

(Reg. nr. 9-50)

 

                 Isolier- und Klimatechnik Schiffbau 

                 G.m.b.H., Tyskland 

System S. 50 Ceiling

30 mm mineraluld Rockwool Marine Batts 32-45 beklædt med 0.7 mm

stålplade.

(Reg.nr. 9-105)

System S. 50 Ceiling

15 mm mineraluld Rockwool Marine Slab 150 beklædt med 0.7 mm

zink-beklædt stålplade.

(Reg.nr. 9-106)

 

                 Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

16 mm Vermipan M (ubrændbart)

Min. afstand under ståldæk: 280 mm

(Reg. nr. 9-68)

12 mm Vermipan M (ubrændbart)

Min. afstand under ståldæk: 270 mm

(Reg. nr. 9-69)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Keller & Co. AG, Klingnau, Schweiz 

"B-O Ceiling"

16 mm Vermipan M med en rumvægt på ca. 850 kg/m3 beklædt på

svejsningerne med ca. 50 mm bred og 30 mm tyk Rockwool RP XV med en

rumvægt på ca. 150 kg/m3 placeret i en afstand af min. 260 mm under

ståldækket

(Reg.nr. 9-5)

"B-O Ceiling"

12 mm Vermipan M med en rumvægt på ca. 900 kg/m3 beklædt på

svejsningerne med ca. 50 mm bred og 30 mm tyk Rockwool RP XV med en

rumvægt på ca. 150 kg/m3 placeret i en afstand af min. 260 mm under

ståldækket

(Reg.nr. 9-85)

 

                Nagasaki Senpaku Sobi Co., Ltd., Japan 

"FORTUNA CEILING C1 (NS - B - C1)"

20 mm "Rock Wool Board" med en rumvægt på ca. 300 kg/m3 beklædt på

den udsatte side med 0,6 mm stålplade. Panelet er placeret i en

afstand af min. 500 mm under ståldækket

(Reg.nr. 9-87)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Nichias Corporation, Japan 

Marine Board K 900

kalcium silikat panel i 8 mm tykkelse

Min. afstand under ståldæk: 478 mm

(Reg. nr. 9-64)

 

                       Rockment A/S, Hedehusene 

45 mm Rockwool mineraluld beklædt på underside med 0,56 mm stålplade.

Min. afstand under ståldæk: 300 mm

(Reg. nr. 9-77)

TNF C 74 Series marine Ceiling

25 mm Rockwool Marine Batts 32 med

en rumvægt på ca. 32 kg/m3 beklædt

med 0,5 mm galv. stålplade stålemaljeret.

(Reg.nr. 9-97)

TNF C 74 Series Marine Ceiling

25 mm Rockwool Marine Batts 32 med

en rumvægt på ca. 32 kg/m3 beklædt

med 0.5 mm galv. stålplade stålemaljeret. Loftet har

ventilationselement og/eller armatur eller lign. med en overisolering

på 25 mm Rockwool Marine Batts 32.

(Reg.nr. 9-107)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     SBA Interior, Finland 

JMC-Ceiling B-0

15 mm Partek Rockwool PV 15-220L med en rumvægt på ca. 220 kg/m3,

beklædt på begge sider med 0,5 mm galavaniserede stålplader.

(Reg.nr. 9-92)

 

            VEB Industrie-Kooperation Schiffbau, Tyskland 

System 50 Ceiling

12 mm mineraluld "M55/12" med en rumvægt på ca. 150 kg/m3, beklædt

med zinkbelagte stålplader.

Max. dim. B: 980 mm, L: 800 mm

(Reg.nr. 9-95)

Klasse »A«-branddøre

»A-60«-døre

»A-30«-døre

»A-15«-døre

»A-0«-døre

»A-60«-døre

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 60 mm mineraluld beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: 2,125 m x 1,130 m

(Reg. nr. 2-10)

 

                     ASK Corporation Ltd., Japan 

 • (A-60) AN-602

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 45 mm Marine

Board-K kalcium silikat (ubrændbart), beklædt med 0,8 mm stålplade.

Max. dim.:H = 2,167 m,B = 0,949 m.

(Reg. nr. 2-133)

"AN-602"

Enfløjet, hængslet ståldør med stålramme

Dørblad: 45 mm "Nichias Marine Board K" med en rumvægt på ca. 650

kg/m3 beklædt med 0,8 mm stålplade.

Max. dim.:H = 2167 mm, B = 948 mm

(Reg.nr. 2-143)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Dan Elevator I/S, Viby Sj. 

Enfløjet, hængslet elevatordør med stålkarm

Dørblad: 2 x 20 mm Vermiculite V 1100 og 20 mm Kerlane 45, beklædt

med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,00 m,

B = 1,00 m

(Reg. nr. 2-100)

Tofløjet vertikal skydedør med stålkarm

Dørblad: 2 x 20 mm Vermiculite V 1100 og 20 mm Kerlane 45, beklædt

med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: B = 0,865 m,

H = 0,660 plus 0,765 m

(Reg. nr. 2-106)

Tofløjet, hængslet horisontal skydedør med stålkarm

Dørblad: 2 x 20 mm Vermiculite V 1100 and 20 mm Kerlane 45, beklædt

med 1,5 mm stålplade.

Max. dim.: H = 2,052 m,

B = 0,715 plus 0,706

(Reg. nr. 2-107)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Dan-Elevator I/S, Viby Sj. 

Tofløjet hængslet stålskydedør med stålkarm

Dørblad: 20 mm Kerlane 45 og 2 x 20 mm Vermiculite V 1100, beklædt

med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,055 m,

B = 0,982 m

(Reg. nr. 2-108)

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 20 mm Kerlane 45 og 2 x 20 mm Vermiculite V 1100, beklædt

med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: H = 1,13 m, B = 1,01 m

(Reg. nr. 2-109)

Automatisk elevatorskydedør med stålkarm

Dørblad: 20 mm Kerlane 45 (ubrændbart) og 2 x 20 mm Vermiculite V 111

 • (ubrændbart), beklædt med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,00 m, B = 1,40 m

(Reg. nr. 2-129)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     A-Elementi OY, Finland 

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 60 mm mineraluld PV-PAL, beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,00 m, B = 0,90 m

(Reg. nr. 2-121)

 

                        OY Fi-do AB, Finland 

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad 50 mm Calisterm WS-100 isolationsmateriale, beklædt med 1 mm

stålplade

Max. dim.: H = 2,00 m,

B = 0,90 m

(Reg. nr. 2-118)

 

                     Gerhardt og Buck, Tyskland 

Tofløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,48 x 2,48 m

(Reg. nr. 2-63)

Enfløjet hængslet elevator-stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,48 x 1,24 m

(Reg. nr. 2-64)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Gerhardt og Buck, Tyskland 

A-60 Brandbeskyttelsesdør

Tofløjet, hængslet dør m.stålramme

Dørblad: 2 x 30 mm Rockwool-Marine-Firebatts med en rumvægt på ca.

150 kg/m3, beklædt med 1,25 mm stålplade.

Max. dim. på dørblad:

H: 2156 mm, B: 1905 mm

(Reg.nr. 2-159)

A-60 Brandbeskyttelsesdør

Tofløjet skydedør med stålramme

Dørblad: 2 x 25,4 mm + 1 x 13 mm keramiske fibre KERALANE 45 med en

rumvægt på ca. 128 kg/m3, beklædt med 1,25 mm stålplade.

Max.dim. på dørblad:

H: 2152 mm, B: 1945 mm

(Reg.nr. 2-160)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Gerhardt og Buck, Tyskland 

A-60 Brandbeskyttelsesdør

Enfløjet, hængslet dør med stålramme

Dørblad: 2 x 30 mm RockwoolMarine-Firebatts med en rumvægt på ca. 150

kg/m3, beklædt med 1,25 mm stålplade

Max.dim. på dørblad:

H: 2156 mm, B: 997 mm

(Reg.nr. 2-163)

A-60 Brandbeskyttelsesdør

Enfløjet skydedør med stålramme

Dørblad: 2 x 25,4 mm + 1 x 13 mm keramiske fibre KERALANE 45 med en

rumvægt på ca. 128 kg/m3 beklædt med 1,25 mm stålplade

Max.dim. på dørblad:

H: 2152 mm, B: 1005 mm

(Reg.nr. 2-164)

Tofløjet skydedør med stålramme. Dørblade: 2 x 28 mm mineraluld

"Basalah BT" og ca. 6 mm "Promat L" beklædt med 1,5 mm stålplade.

Max. dim. af dørblade: H = 2050 mm, B = 1500 mm

(Reg.nr. 2-2)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Hellbergs Industrier AB, Sverige 

Type BD 2 F

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,025 x 1,20 m

(Reg. nr. 2-57)

H-I-SKDD-F/79

Tofløjet stålskydedør med stålkarm

»Dørblad: 50 mm Thermax isolation, beklædt med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,65 m, B = 1,30 m

(Reg. nr. 2-85)

H-I-SKD-F/79

Enfløjet stålskydedør med stålkarm

Dørblad: 50 mm Thermax isolation, beklædt med 1,5 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,65 m, B = 1,30 m

(Reg. nr. 2-86)

"MV 2123-N-L"

 

                  AB Mo Mekaniska Verkstad, Sverige 

Enfløjet, hængslet ståldør med stålramme 54 mm, isolation Rockwool

113, beklædt indvendigt med 1,5 mm stålplade og udvendigt med 1,2 mm

Perstorp FP.

Max. dim. H = 2,000 m, B = 0,860 m

(Reg.nr. 2-13)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  AB Mo Mekaniska Verkstad, Sverige 

"MV 2123-N"

Enfløjet ståldør med stålramme

Dørblade isoleret med 54 mm Rockwool 113 med en rumvægt på ca. 150

kg/m3 beklædt på begge sider med 1,5 mm stålplade

Max. dim. H = 2000 mm, B = 900 mm

(Reg. nr. 2-141)

MV 2123-N-3

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,00 x 0,86 m

(Reg. nr. 2-3)

MV 2237

Tofløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,00 x 1,72 m

(Reg. nr. 2-4)

MV 2123 G

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,00 x 0,86 m

(Reg. nr. 2-5)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  AB Mo Mekaniska Verkstad, Sverige 

MV 2237 G

Tofløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,00 x 1,72 m

(Reg. nr. 2-6)

MV 4183

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 1,90 x 0,80 m

(Reg. nr. 2-69)

MV 1919/D

Tofløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad isoleret med 37 mm Fiberfrax Durablank mineraluld, beklædt

med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: 2.015 x 2,460 m

(Reg. nr. 2-84)

MV 4166/2080

Enfløjet skydeståldør med stålkarm

Dørblad: 54 mm Fiberfrax keramik fibre, beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,08 m, B = 1,40 m

(Reg. nr. 2-98)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  AB Mo Mekaniska Verkstad, Sverige 

MV 1919/D-22

Tofløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 37 mm Fiberfrax keramik fibre, beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: H = 2,015 m,B = 1,230 m

(Reg. nr. 2-99)

 

                   Nor-Pro A/S, Kristiansund, Norge 

Enfløjet hængslet dør med stål- ramme.

Dørblad: 40 mm Rockwool Fire Batts med en rumvægt på 110 kg/m3 og 9

mm gipsplade, beklædt med 1,25 mm stålplade.

Max. dim. af dørblad: H = 1,9l5 m, B = 0,830 m

(Reg. nr. 2-137)

 

                     Norske Ståldører A/S, Norge 

Enfløjet stålskydedør med stål- ramme.

Dørblad: 50 mm Rockwool med en rumvægt på ca. 130 kg/m3, beklædt med

1.25 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 1.970 m, B = 1.070 m

(Reg. nr. 2-138)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Norske Ståldører A/S, Norge 

Tofløjet skydedør med stålramme

Dørblad: 75 mm Rockwool med en rumvægt på ca. 130 kg/m3, beklædt med

1,25 mm stålplade.

Max. dim. af dørblad:

H: 2,373 m, B: 2,367 m

(Reg.nr. 2-155)

Tofløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 50 mm Elkem mineraluld beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.:

H = 2,055, B = 2 x 0,950 m

(Reg. nr. 2-52)

 

                     Phoenix Doors Ltd., England 

Enkelt- og tofløjet skydedør med stålkarm, isoleret med

50 mm Vermiculite.

Max. dim.: 2,1 x 1,2 m

(Reg. nr. 2-26)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     BV Fabriek van Plaatwerken, 

                     H. van Dam, Holland 

Brandam

Tofløjet stålskydedør med stålkarm

Max. dim. på hvert dørblad:

2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-34)

Brandam

Enkelt skyde-stålkassettedør

med stålkarm

Max. dim. 2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-35)

Brandam

Tofløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: på hvert dørblad:

2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-36)

Brandam

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-37)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Podszuck KG, Fenster- 

                     und Türenwerk, Tyskland 

Enkelt skyde-stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 1,95 x 0,99 m

(Reg. nr. 2-21)

Enfløjet, hængslet ståldør med stålramme

Dørblad: 2 x 30 mm kalciumsilikatplader, beklædt med med 1 mm

stålplade

Max. dim. på dørblad:

H: 2.042 m, B: 1,043 m

(Reg.nr. 2-154)

Enfløjet stålskydedør med stål- ramme.

Dørblad af 60 mm "Isover-Sillatherm" mineraluld beklædt med 1 mm

stålplade.

Max. dim. af dørblad: H = 1,937 m, B = 0,984 m.

(Reg. nr. 2-20)

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                     SBA Interior OY, Finland 

Enfløjet stålskydedør med stålkarm. Dørblad: 3 x 20 mm Kerlane 45

mineralfiber beklædt med 1,5 mm stålplade. Max. dim.:

H = 2,185 m, B = 2,110 m.

(Reg. nr. 2-132)

A-60 type tofløjet hængslet ståldør med stålkarm.

Dørblad: 3 x 20 mm Kerlane 45 mineralfiber beklædt med 1,5 mm

stålplade. Max. dim.:

H = 2,00 m, B = 2 x 1, 121 m

(Reg. nr. 2-135)

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 50 mm Calisterm

WS-100 beklædt med 1 mm stålplade.

Max. dim.: H = 2,00 m, B = 0,90 m

(Reg. nr. 2-118)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Shinkoh Co., Ltd., Tokyo, Japan 

"ISHIDA 11-A-60"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 2 x 13 mm ASK Marilite

G - P Calcium Silicate med en rumvægt på ca. 650 kg/m3 med en kærne

af 25 mm ACE Fine Dura Blanket No. 100 med en rumvægt på ca. 100

kg/m3 beklædt med 0,8 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 2142 mm, B = 935 mm

(Reg.nr. 2-148)

 

                    Sung Mi Geun Cheul Sa, Korea 

SM-A-60-3B.

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 60 mm HI-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 400 kg/m3

beklædt med 1,6 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 2,068 m, B = 1,o70 m

(Reg.nr. 2-150)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     J. Saajos KY, Finland 

Enfløjet hængslet dør med stålkarm og gummitætning

Dørblad: 60 mm Rockwool PV-150 LO med en rumvægt på ca. 160 kg/m3,

beklædt med 1,0 mm stålplade og 1,0 mm laminat eller de ovennævnte

alternativer med 150 my PVC på den ene side.

Max.dim.: H = 2114 mm, B = 1354 mm

(Reg.nr. 2-158)

Skydedør med stålkarm.

Dørblad: 60 mm PV-150 LO Rockwool med en rumvægt af ca. 150 kg/m3,

beklædt med 1,5 mm stålplade.

Max. dim.:

B = 3370 mm, H = 2500 mm

(Reg.nr. 2-156)

Tofløjet, hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 60 mm Rockwool type PV 150 med en rumvægt på ca. 160 kg/m3,

beklædt med 1,0 mm stål- plade.

Max dim.: H = 2314 mm, B = 2785 mm

(Reg.nr. 2-157)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     J. Saajos KY, Finland 

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,15 x 1,15 m

(Reg. nr. 2-19)

Enkelt skyde-stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,225 x 2,70 m

(Reg. nr. 2-29)

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,15 x 1,15 m

(Reg. nr. 2-30)

Tofløjet, hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad:

2 x 20 mm Skamol 1100-S (ubrændbart), placeret med 20 mm

luftmellemrum og beklædt med 1 mm stålplade. Max. dim:

H = 2 x 2,245 m, B = 2 x 1,245 m

(Reg. nr. 2-130)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     J. Saajos KY, Finland 

Enfløjet hængslet dør med stålramme

Dørblad: 60 mm mineraluld Pv-150 L O med en rumvægt på ca. 160 kg/m3

beklædt med 1,0 mm stålplade eller 1,0 mm stålplade og 1,0 mm laminat

eller ovennævnte alternativer med 150 my PVC på den ene side.

Max. dim. af dørblad: H = 2114 mm, B = 1354 mm

(Reg.nr. 2-140)

»A-30«-døre

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dan Elevator I/S, Viby, Sjælland 

Automatisk teleskopelevator-

stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,010 x 1,40 m

(Reg. nr. 2-61)

Type EW

Dobbelt elevatorskyde-

stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 1,05 x 0,71 m

(Reg. nr. 2-62)

Dobbelt elevatorskyde-

stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,01 x 0,86 m

Tegn. nr. 4712.07.005

(Reg. nr. 2-42)

Dobbelt elevatorskyde- stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,01 x 0,86 m

(Reg. nr. 2-43)

 

                  Nielsen Otis Elevator A/S, Herlev 

Dobbelt elevatorskyde- stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 2,0 x 1,2 m

(Reg. nr. 2-66)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Phoenix Doors Ltd., England 

Enkelt- og tofløjet skydedør med stålkarm, isoleret med 25 mm

Vermiculite

Max. dim.: 2,1 x 1,2 m

(Reg. nr. 2-25)

 

                   Shinkoh Co., Ltd., Tokyo, Japan 

Tofløjet stålskydedør med stål- ramme

Dørblad: 25 mm Vermiculite med en rumvægt på ca. 432 kg/m 3 beklædt

med 1,6 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 2100 mm, B = 2 x 1200 mm

(Reg.nr. 2-145)

»A-15«-døre

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor A-O, A-15

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 40 mm Ecomax slab

1331-00 ubrændbart mineraluld beklædt med 1,25 mm stålplade.

Max. dim.: H = 1,70 m, B = 0,80 m

(Reg. nr. 2-136)

 

                      Dan Elevator I/S, Viby Sj. 

Automatisk teleskopelevatordør med stålkarm, isoleret med 38 mm

Vermiculite V 1100

Max. dim.: H = 2,00 m, B = 0,80 m

(Reg. nr. 2-60)

 

                  AB Mo Mekaniska Verksted, Sverige 

MV 1919 Z

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 40 mm mineraluld beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: 1,900 x 0,800 m

(Reg. nr. 2-11)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  AB Mo Mekaniska Verksted, Sverige 

MV 1920

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 40 mm mineraluld beklædt med 1,25 mm stålplade

Max. dim.: 1,900 x 0,800 m

(Reg. nr. 2-12)

 

                     Phoenix Doors Ltd., England 

Enkelt- og tofløjet skydedør med stålkarm, isoleret med 35 mm

mineraluld

Max. dim.: 2,1 x 1,2 m

(Reg. nr. 2-27)

 

                   Shinkoh Co., Ltd., Tokyo, Japan 

Tofløjet stålskydedør med stålramme.

Dørblad: 35 mm mineraluld med en rumvægt på ca. 32 kg/m3 beklædt med

1,6 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 2130 mm, B = 2 x 1200 mm.

(Reg.nr. 2-147)

»A-0«-døre

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    ASK Corporation Ltd., Japan 

 • (A-O) AN-002

Enfløjet, hængslet uisoleret ståldør med stålkarm. Dørblad:

Kasse formet af 0,8 mm stålplade til en tykkelse af 37 mm.

Max. dim.:H = 2,185 m, B = 0,985 m

(Reg. nr. 2-134)

"AN-003"

Enfløjet hængslet uisoleret stål- dør med stålramme.

Dørblad: Kasse formet af 0,8 mm stålplade til en tykkelse af 36,6 mm

Max. dim. af dør: H = 2167 mm, B = 948 mm.

(Reg.nr. 2-142)

"AN-012"

Tofløjet hængslet uisoleret ståldør med stålramme.

Dørblad: Kasse formet af 0,8 mm

stålplade til en tykkelse af 36,6 mm.

Max. dim. af dør: H = 2165 mm, B = 2 x 813 mm.

(Reg.nr. 2-144)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dreadnought Shutter and 

                     Door Co. Ltd., England 

Enfløjet hængslet uisoleret ståldør med stålkarm

Dørblad: Kassette af 1,6 mm stålplade til en tykkelse af 38 mm

Max. dim.: H = 2,10 m, B = 0,93 m

(Reg. nr. 2-93)

Tofløjet hængslet uisoleret ståldør med stålkarm

Dørblad: Kassette af 1,6 mm stålplade til en tykkelse af 38 mm

Max. dim.: H = 2,10 m, B = 0,93 m

(Reg. nr. 2-94)

Steel Roller Shutter

Max. dim.: H = 2,15 m, B = 2,45 m

(Reg. nr. 2-95)

 

                     Phoenix Doors Ltd., England 

Enkelt- og tofløjet skydedør med stålkarm uden isolation

Max. dim.: 2,1 x 1,2 m

(Reg. nr. 2-28)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    B.V. Fabriek van Plaatwerken, 

                    H. van Dam, Holland 

Brandam

Tofløjet skydeståldør med stålkarm.

Dørblad: 2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-38)

Brandam

Enfløjet skydeståldør med stålkarm

Max. dim.: 2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-39)

Brandam

Tofløjet hængslet ståldør med stålkarm

Max. dim. på hvert dørblad: 2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-40)

Brandam

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Max. dim.: 2,225 x 1,220 m

(Reg. nr. 2-41)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Shinkoh Co., Ltd., Tokyo, Japan 

Tofløjet, uisoleret stålskydedør med stålramme.

Dørblad: Kasse formet af 1,6 m stålplade til en tykkelse af 38,2 mm.

Max.dim. af dør: H = 2130 mm, B = 2 x 1200 mm.

(Reg.nr. 2-146)

"ISHIDA 4-A-0"

Enfløjet hængslet uisoleret stål- dør med stålramme.

Dørblad: Kasse formet af 0,8 mm stålplade til en tykkelse af 45 mm.

Max. dim. af dør: H = 2033 mm, B = 935 mm.

(Reg.nr. 2-149)

 

                       Sung Mi Geun Sa, Korea 

"SM-AO-3B"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 50 mm Hi-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 120 kg/m3

beklædt med 1,6 mm stålplade.

Max.dim. af dør: H = 2,060 m, B = 0,870 m.

(Reg.nr. 1-151)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     VEB Industrie-Kooperation 

                     Schiffbau, Tyskland 

System 50 branddør

Enfløjet hængslet dør med stålkarm

Dørblad: 48,5 mm Rockwool "P53/60" med en rumvægt på ca. 170 kg/m3

beklædt med 0,85 mm F-PVC laminat.

Max. dim.: H = 190 mm, B = 800 mm

(Reg.nr. 2-161)

System 50 branddør

Enfløjet hængslet dør med stålkarm

Dørblad: 48,5 Rockwool "P53/60" med en rumvægt på ca. 170 kg/m3

beklædt med 0,85 mm zinkbelagt stålplade samt ca. 60 g/m2 PVC. Max.

dim. på dørblad:

H = 1.800 mm, B = 800 mm

(Reg.nr. 2-162)

Klasse »B«-branddøre

»B-15« døre (ubrændbare)

»B-0« døre (ubrændbare)

»B-30« døre (brændbare)

»B-15«-døre (ubrændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     A-Elementi OY, Finland 

Enfløjet, hængslet ståldør med sparkepanel

Dørblad: 40 mm godkendt mineraluld, beklædt med 0,7 mm stålplade

Max. dim.: 2,00 x 0,84 m

(Reg. nr. 4a-13)

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 40 mm godkendt mineraluld, beklædt med 0,8 mm stålplade

Max. dim.: 2,00 x 0,84 m

(Reg. nr. 4a-14)

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm og ventilationskanal

Dørblad med eller uden sparkepanel

2 x 10 mm Thermax SN til en tykkelse af 42 mm med et luftmellemrum på

20 mm og beklædt på ydersiden med 0,8 mm stålplade

Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod gangen

Max. dim.: H = 2,000 m,B = 0,845 m

(Reg. nr. 4a-89)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     A-Elementi OY, Finland 

Tofløjet, hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 40 mm mineraluld

PV-F 110L (ubrændbart), beklædt på begge sider med 0,8 mm stålplade.

Max. dim.: H = 2,00 m, B = 2 x 0,750 m

(Reg. nr. 4a-102)

 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor type M

Enfløjet hængslet ståldør med isoleret stålkarm

Dørblad: 37 mm mineraluld beklædt med 0,7 mm PVC-belagt stålplade

Max. dim.: 1,97 x 0,80 m

(Reg. nr. 4a-15)

Alvedoor type B-15, K

Enfløjet hængslet ståldør med ventilationskanal og stålkarm

Karm og dørblad isoleret med Minwool mineraluld

Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod gangen

Max. dim.: 1,96 x 0,80 m

(Reg. nr. 4a-16)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

Alvedoor type B-15, KL

Enfløjet hængslet dør med ventilationskanal og stålkarm

Dørblad af mineraluld beklædt med plastlaminat

Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod gangen

Max. dim.: 1,96 x 0,80 m

(Reg. nr. 4a-17)

 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor type B-15C

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim. 1,975 x 0,835 m

(Reg. nr. 4a-58)

Alvedoor B-15 ML

Enfløjet hængslet plastlamineret dør i stålramme med fast top- part,

topparten er isoleret med 47 mm Rockwool 337. Ramme og top- part med

en højde af max. 2440 mm.

Dørblad: 36 mm Gullfiber Minwool 3040 med en rumvægt på ca. 100 kg/m3

beklædt med 1,5 mm plast- laminate. Max. dim. af dør: H = 1970 mm, B

= 895 mm.

(Reg.nr. 4a-114)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor type B-15M

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim. 1,940 x 0,940 m

(Reg. nr. 4a-59)

Alvedoor type B-15K

Enfløjet hængslet stålkassettedør med ventilationskanal og stålkarm

Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod gangen

Max. dim. 2,00 x 0,90 m

(Reg. nr. 4a-60)

Alvedoor B-15 M

Tofløjet, hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 38 mm mineraluld

Rockwool 337 (ubrændbart), beklædt med 0,7 mm PVC-belagt stålplade

Max. dim.:

H = 1,970 m, B = 0,815 m

(Reg. nr. 4a-103)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 M

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm.

Dørblad: 38 mm mineraluld Rockwool

337 (ubrændbart) beklædt med 0,7 mm PVC-belagt stålplade.

Max.dim.: H = 1,970 m, B = 0,815 m

(Reg. nr. 4a-104)

Alvedoor B-15 N

Tofløjet, hængslet ståldør med stålkarm.

Dørblad: 32 mm Navilite-N (ubrændbart) beklædt med 1,2 mm godkendt

plastlaminat.

Max. dim.: H = 1,970 m, B = 2 x 0,816 m

(Reg. nr. 4a-105)

Alvedoor B-15-N

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm.

Dørblad: 32 mm Navilite-N (ubrændbart) beklædt med 1,2 mm

plastlaminat.

Max. dim.:H = 1,970 m, B = 0,816 m

(Reg. nr. 4a-106)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15-K

Enfløjet, hængslet ståldør med

stålkarm, monteret med ventilationskanal.

Dørblad: 35 mm Glass Wool Gullfiber 127 (ubrændbart) med 0,7 mm

PVC-coated stålplade. Døren skal monteres med den øverste rist mod

gangen og med automatisk brandspjæld (70 grader) i denne rist.

Max. dim.: H = 1,96 m, B = 0,80 m.

(Reg. nr. 4a-111)

Alvedoor B-15 K

Enfløjet, hængslet ståldør med

stålkarm, monteret med ventilationskanal.

Dørblad: 35 mm Glass Wool Gullfiber 127 (ubrændbart) med 0,7 mm

PVC-coated stålplade. Døren kan også monteres med sparkebeslag ved

låsen installaeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm). Døren skal

monteres med den øverste rist mod korridor og med automatisk

brandspjæld (70 grader C) i denne rist.

Max. dimensioner af dør: H = 1.96 m, B = 0.80 m.

(Reg. nr. 4a-128)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 K

Enfløjet, hængslet ståldør med ventilationskanal.

Dør og karm er konstrueret af stål og isolerert med godkendt

"Minwoll" mineraluld med en rumvægt på ca. 80 kg/m3.

Døren kan også monteres med sparkebeslag ved låsen installeret

med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Døren skal monteres med den øverste rist mod korridor og med

automatisk brandspjæld (70 grader C) i denne rist.

Max. dimensioner af dør: H = 1.96 m, B = 0.80 m.

(Reg. nr. 4a-129)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 K

Enfløjet, hængslet ståldør med ventilationskanal.

Dør og karm er konstrueret af stål

og isolerert med godkendt "Minwoll" mineraluld med en rumvægt på

ca. 100-120 kg/m3.

Døren kan også monteres med sparkebeslag ved låsen installeret med

5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm). Døren skal monteres med den øverste

rist mod korridor.

(Reg. nr. 4a-130)

Alvedoor B-15 KL

Enfløjet, hængslet ståldør med ventilationskanal.

Dørblad af mineraluld med en rumvægt på ca. 80 kg/m3 belagt med

godkendt plastlaminat. Karm af stål. Døren kan også monteres med

sparkebeslag ved låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Døren skal monteres med den øverste rist mod korridor.

Max. dimensioner af dør: H = 1.96 m, B = 0.80 m.

(Reg. nr. 4a-131)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 ML

Enfløjet, hængslet plastlaminatdør i stålramme med øvre karmstykke,

karmstykket er isoleret med 47 mm Rockwool 337.

Ramme og øvre karmstykke har en max. højde på 2440 mm.

Dørblad; 36 mm Gullfiber Minwool 3040 med en rumvægt på ca. 100 kg/m3

belagt med 1.5 mm godkendt plastlaminat. Døren kan også monteres med

sparkebeslag ved låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Døren skal monteres med den øverste rist mod korridor.

Max. dimensioner af dør: H = 1970 mm, B = 895 mm.

(Reg. nr. 4a-132)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 M

Dobbeltfløjet, hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 38 mm Mineraluld "Rockwool 337 (ikke-brændbart) beklædt med

0.7 mm PVC-beklædt stålplade. Døren kan også monteres med

sparkebeslag ved låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Døren skal monteres med den øverste rist mod korridor.

Max. dimensioner af dør: H = 1.970 m, B = 0.815 m.

(Reg. nr. 4a-133)

Alvedoor type M

Enfløjet, hængslet ståldør med isoleret stålramme.

Dørblad: 37 mm Mineraluld med en rumvæt på ca. 150 kg/m3 beklædt med

0.7 mm PVC-beklædt stålplade. Døren kan også monteres med

sparkebeslag ved låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Max. dimensioner af dør: H = 1.97 m, B = 0.80 m.

(Reg. nr. 4a-134)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor type B-15 M

Enfløjet, hængslet dør med stålramme.

Dørblad: "Minwool" mineraluld med en rumvæt på ca. 100 kg/m3 beklædt

med 0.7 mm PVC-beklædt stålplade. Døren kan også monteres med

sparkebeslag ved låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Max. dimensioner af dør: H = 1.940 m, B = 0.940 m.

(Reg. nr. 4a-135)

Alvedoor B-15 M

Enfløjet, hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 38 mm mineraluld "Rockwool 337" (ikke-brændbar) beklædt med

0.7 mm PVC-beklædt stålplade. Døren kan også monteres med

sparkebeslag ved låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Max. dimensioner af dør: H = 1.970 m, B = 0.815 m.

(Reg. nr. 4a-136)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 C

Enfløjet, hængslet dør med stålramme.

Dørblad: 32 mm Cape Marine Board med 1.2 mm godkendt plastlaminat.

Døren kan også monteres med sparkebeslag ved låsen installeret med 5

stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Max. dimensioner af dør: H = 1.975 m, B = 0.823 m.

(Reg. nr. 4a-137)

Alvedoor B-15 N

Enfløjet, hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 32 mm "Navilite-N" (ikke-brændbar) beklædt med 1.2 mm

plastlaminat. Døren kan også monteres med sparkebeslag ved låsen

installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Max. dimensioner af dør: H = 1.970 m, B = 0.816 m.

(Reg. nr. 4a-138)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Alvestaprodukter, Ship Doors AB, Sverige 

Alvedoor B-15 N

Dobeltfløjet, hængslet ståldør med ståkarm.

Dørblad: 32 mm "Navilite-N" (ikke-brændbar) beklædt med 1.2 mm

godkendt plastlaminat. Døren kan også monteres med sparkebeslag ved

låsen installeret med 5 stål-popnitter (ø = 2.5 mm).

Max. dimensioner af dør: H = 1.970 m, B = 0.816 m.

(Reg. nr. 4a-139)

 

                   ASK Corporation Co. Ltd., Japan 

 • (B-15) BN-152

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm forsynet med ventilationsrist

 • (nødudgang)

Dørblad: 35 mm MG-Board 150 (ubrændbart) beklædt med 0,8 mm

stålplade. Max. dim.:

H = 2,112 m, B = 1,134 m.

(Reg. nr. 4a-109)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   ASK Corporation Co. Ltd., Japan 

"BN-153"

Enfløjet hængslet ståldør med ventilationskanal. Dør og ramme er

konstrueret af stål.

Dørblad: 35 mm "Ask Rock Fine Board No. 80" mineraluld beklædt med

0,8 mm stålplade. Max. dim. af dør: H = 2147 mm, B = 948 mm.

(Reg. nr. 4a-116)

 

                 Baggerøds Trevarefabrik A/S, Norge 

Non-combustible door - type C 003-C

Enfløjet hængslet dør af plastlaminat med stålkarm

Dørblad: 33 mm godkendt Cape Marine-Board beklædt med 1,5 mm godkendt

plastlaminat. Max. dim.: 1,850 x 0,635 m

(Reg. nr. 4a-28)

Non-combustible door

type C 007-3

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 35 mm godkendt

Minwool 3060 beklædt med 0,8 mm stålplade

Max. dim.: 1,850 x 0,700 m

(Reg. nr. 4a-32)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Baggerøds Trevarefabrik A/S, Norge 

D-004-2

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 35 mm Rockwool mineraluld (ubrændbart), beklædt med 1,5 mm

stålplade

Max. dim.: H = 1,85 m, B = 0,70 m

(Reg. nr. 4a-93)

E-005

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm og ventilationskanal

Dørblad: Kassette i en tykkelse af 45 mm, konstrueret af en 1 mm og

en 0,75 mm stålplade med 0,5 mm lydabsorberende isolation. Indvendigt

isoleret med 5 mm Rockwool mineraluld

Max. dim.: H = 1,92 m, B = 0,69 m

(Reg. nr. 4a-94)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Blohm + Voss AG, Tyskland 

"B-0/B-15 M 1000"

Enfløjet hængslet dør med stål- ramme, med ventilationskanal.

Dørblad: 38 mm Rockwool RPL 15 og 15 mm/8 mm Rocklit ved

ventilationskanalen, beklædt med 0,75 mm stålplade.

Den øverste rist vender mod gangen.

Max. dim. af dør: H = 1980 mm, B = 790 mm.

(Reg.nr. 4a-127)

"Accommodation System M 1000"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 38 mm Rockwool Firebatts mineraluld med en rumvægt på ca.

150 kg/m3 beklædt med 0,75 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 1952 mm, B = 680 mm.

(Reg.nr. 4a-117)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Brand- und Personenschutz GmbH, Tyskland 

"CIS-600"

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm.

Dørblad: 44 mm mineraluld, Rockwool PRX, beklædt med 1 mm stålplade.

Max. dim.: H = 1,92 m, B = 1,04 m

(Reg. nr. 4a-97)

"CIS 600 Cabin Door"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblade: 37 mm Rockwool mineraluld med en rumvægt på ca. 110 kg/m3

beklædt med 0,75 mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 1,95 m, B = 0,79 m.

(Reg.nr. 4a-112)

 

                Brorsons Branddørfabrik A/S, Danmark 

"BB-1"

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 40 mm Skamolex V-1100 (ubrændbart Vermiculite) beklædt med

0,75 mm stålplade

Max. dim.:H = 2,010 m, B = 1,013 m

(Reg. nr. 4a-91)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Brorsons Branddørfabrik A/S, Danmark 

B-15 door with ventilation

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm og ventilationskanal Dørblad:

53 mm Skamolex V 1100 (ubrændbart), beklædt med 0,75 mm

stålplade.Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod

gangen. Max. dim.: 2,010 x 1,013 m

(Reg. nr. 4a-92)

 

                  Dansk Boligstål A/S, Nørresundby 

Dabo door, type B-15. Enfløjet hængslet dør med stålkarm. Dørblad: To

12,7 mm og en 15,9 mm

Cape Marine Board, beklædt med 0,8 mm stålplade

Max. dim.: 1,875 x 0,645 m

(Reg. nr. 4a-1)

 

                      FINN-TEKNIK ApS, Danmark 

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm. Dørblad: 50 mm Rocklit med en

rumvægt på ca. 450 kg/m3 beklædt med 1 mm stålplade. Døren er testet

med en luftkanal med max. dim. på dør: H = 1965 mm, B = 846 mm for

lukning af øverste gitter.

(Reg.nr. 4a-122)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Hellberg International AB, Sverige 

"HI-KD1"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblade: 25 mm Rockwool RW 1000 med en rumvægt på ca. 100 kg/m3

beklædt med 1,2 mm PVC-belagt stålplade.

Max.dim. af dør: H = 1950 mm, B = 600 mm.

(Reg.nr. 4a-125)

"HI-KD2"

Enfløjet hængslet dør med stålramme.

Dørblad: 30 mm Rockwool nr. 337 med en rumvægt på ca. 150 kg/m3

beklædt med 0,7 mm stålplade.

Max.dim. af dør: H = 1980 mm, B = 915 mm.

(Reg.nr. 4a-126)

 

                         Isolamin AB, Sverige 

ISOLAMIN INSPECTION HATCH 1 HC 618

50 mm ECOMAX 351-24 mineraluld med en rumvægt på ca. 160 kg/m3,

beklædt med 0,7 mm stålplade

Max. dim. på dørblad:

H: 1,800 m, B: 0,600 m

(Reg.nr. 4a-123)

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                 LETHE Metallbau G.m.b.H., Tyskland 

Interior Door B-15

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme.

Dørblad: 38 mm Rockwool RPB 15 mineraluld med en rumvægt på ca. 150

kg/m3 beklædt med ca. 0,8 mm stålplade.

Max.dim. af dør: H = 1,950 m, B = 0,75 m.

(Reg.nr. 4a-113)

 

                  H. W. Metallbau G.m.b.H., Tyskland 

H.W. R-50

Enfløjet hængslet stålkassettedør med ventilationskanal og stålkarm

Max. dim. 1,890 x 0,630 m

Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod gangen

(Reg. nr. 4a-55)

H.W. R-50

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim. 2,207 x 0,764 m

(Reg. nr. 4a-22)

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                  AB Mo Mekaniska Verkstad, Sverige 

MV 2255

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim. 1,900 x 0,800 m

(Reg. nr. 4a-21)

MV 2255 V

Enfløjet hængslet ståldør med ventilationskanal

Dør og karm er udført af stål og isoleret med godkendt mineraluld

Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod gangen

Max. dim. 1,934 x 0,834 m

(Reg. nr. 4a-27)

MV 2255/4227

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 45 mm Rockwool Slab 337 mineraluld, beklædt med 0,7 mm

stålplade

Max. dim.: 1,920 x 0,800 m

(Reg. nr. 4a-81)

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                  AB Mo Mekaniska Verkstad, Sverige 

MV 2255 DB

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 50 mm isolation bestående af 20 mm Rockwool RW 113

mineraluld og 2 x 15 mm Rocklit mineraluld, beklædt med 1 mm

stålplade

Max. dim.: 1,934 x 0,834 m

(Reg. nr. 4a-82)

 

                       Norac, Oslo, Norge 

Aker door

Enfløjet hængslet stålkassettedør med stålkarm

Max. dim.: 1,87 x 0,65 m

(Reg. nr. 4a-20)

Akerpanel Cabin Door

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm

Dørblad: 30 mm mineraluld beklædt med 0,7 mm zink- og PVC-belagt

stålplade

Max. dim.: 1,865 x 0,635 m

(Reg. nr. 4a-12)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    SBA Interior OY, Finland 

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm monteret med

ventilationskanal. Dørblad: 34 mm mineral wool PV 240 og 2 x 8 m

Dyronap SP 128 beklædt med 0,7 mm stålplade. Døren skal monteres med

den øverste ventilationsrist mod gangen.

Max. dim.:H = 2,00 m, B = 0,848 m.

(Reg. nr. 4a-95)

Enfløjet hængslet ståldør med stålkarm og sparkepanel

Dørblad: 42 mm godkendt mineraluld

PV-PAL 150 L beklædt med 0,7 mm stålplade

Max. dim.: 2,000 x 0,860 m

(Reg. nr. 4a-75)

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm monteret med

ventilationskanal.

Dørblad: 50 mm mineraluld PC 240 (ikke brændbart) beklædt med 0,7 mm

stålplade. Døren skal monteres med den øverste ventilationsrist mod

gangen.

Max. dim.:H = 2,00 m, B = 0,848 m.

(Reg. nr. 4a-96)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Shinkoh Co., Ltd., Japan 

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme. Dørblad: 40 mm Rockwool

wired matt med en rumvægt på ca. 80 kg/m3 beklædt med 1,22 mm

stålplade.

Max.dim. af dør: H = 2000 mm, B = 807 mm.

(Reg.nr. 4a-118)

"ISHIDA 14-B-15"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme og ventilationskanal.

Dørblad: 400 mm Rock Fine Board No. 100 med en rumvægt på ca. 100

kg/m3 beklædt med 0,8 mm stål- plade.

Max.dim. af dør: H = 2112 mm, B = 935 mm.

(Reg.nr. 4a-120)

 

                      J. Saajos KY, Finland 

Enfløjet, hængslet ståldør med stålkarm med og uden sparkepanel.

Dørblad: 40 mm PV-EL Partek mineraluld (ubrændbart), beklædt med 0,6

mm stålplade.

Max. dim.:H = 2,031 m, B = 0,884 m

(Reg. nr. 4a-108)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     J. Saajos KY, Finland 

Enfløjet skydedør med stålramme.

Dørblad: 40 mm "Partek PV-EL" mineraluld med en rumvægt på ca. 80

kg/m3 beklædt på begge sider med 0,8 mm stålplade.

Max.dim. af fri åbning: H = 2080 mm, B = 1300 mm.

(Reg.nr. 4a-3)

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme, med eller uden sparke-

panel. Dørblad: 40 mm "PV-EL, Partek" mineraluld med en rumvægt på

ca. 80 kg/m3 beklædt med 0,6 mm stålplade. Max.dim. af dør: H = 2,031

m, B = 0,884 m.

(Reg.nr. 4a-4)

System 50 branddør

Enfløjet hængslet dør med nødluge og stålramme.

Dørblad: 48,5 mm mineraluld "P53/60" med en rumvægt på ca. 170 kg/m3

beklædt med F-PVC laminat.

Max.dim.: H = 1800 mm, B = 800 m

(Reg.nr. 4a-124)

VEB Industrie-Kooperation Schiffbau, Tyskland

»B-0«-døre (ubrændbare)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   ASK Corporation Co. Ltd., Japan 

Enfløjet, hængslet uisoleret ståldør med stålkarm forsynet med

ventilationsrist (nødudgang).

Dørblad: Kassettedør beklædt med 0,8 mm stålplade til en tykkelse af

37 mm.

Max. dim.: H = 2,147 m, B = 0,948 m.

(Reg. nr. 4a-110)

"BN-003"

Enfløjet hængslet ståldør med stålramme og ventilationskanal.

Dørblad: 35 mm ASK Rock Fine Board Nr. 80" mineraluld beklædt med 0,8

mm stålplade.

Max. dim. af dør: H = 2147 mm, B = 1233 mm.

(Reg.nr. 4a-115)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Shinkoh Co., Ltd., Japan 

"ISHIDA 8-B-0"

Enfløjet uisoleret hængslet ståldør med ventilationskanal og

stålramme.

Dørblad: Kassette formet af 0,8 mm stålplade til en tykkelse af 40

mm.

Max. dim. af dør: H = 2122 mm, B = 935 mm.

(Reg.nr. 4a-119)

 

                     Sung-Mi Geun Cheul Sa, Korea 

SM-B15-3A"

Enfløjet hængslet ståldør med sparkepanel.

Dørblad: 37 mm HI-Wool mineraluld med en rumvægt på ca. 120 kg/m3

beklædt med 1,2 mm stålplade.

Max.dim. af dør: H = 2,012 m, B = 1,034 m.

(Reg. nr. 4a-121)

»B-30« døre (brændbare)

Dæksbelægninger

Godkendt som underste lag dæksbelægning i forbindelse med

brandsikring

Støbt dæksbelægning

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               ARDEX Chemie Skandinavia A/S, København 

"ARDEX stopper" bestående af "Ardurapid 45", "Ardion 90" og "Ardux K

15" i en tykkelse af 5 til 20 mm.

(Reg.nr. 7a-29)

 

               Becker Industrifarver A/S, Greve Strand 

Becker type TK 301-7001

ca. 6 mm Becker TK 301-7001, beklædt med ca. 20 mm Semtex SX 547 B

(Reg. nr. 7a-21)

 

                      BRT-Dunlop A/S, Glostrup 

"Dunlop Semtex SX 547 L"

En letvægtskomposition bestående af naturgummi "Latex" cement-

baserede bindemidler og tilslags- materialer. Gennemsnitstykkelse ca.

10 mm.

(Reg.nr. 7-38)

"Dunlop Semtex SX 547 A"

En komposition bestående af naturgummi "Latex", cementbaserede

bindemidler og kvarts. Gennemsnitstykkelse 10 mm.

(Reg.nr. 7-39)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Casco Nobel A/S, Danmark 

Schønox MDE-SF

dæksblanding med en tykkelse på ca. 15 mm

(Reg.nr. 7-41)

 

                       A/S Cufadan, København 

K G-202 L.V.

Syntetisk Latex med PVA og PVC i ca. 10 mm tykkelse

(Reg. nr. 7a-22)

K G-202 L.S.

dæksbelægning i ca. 12 mm tykkelse

(Reg. nr. 7a-23)

Cufadan KG 404

dæksbelægning i ca. 10 mm tykkelse

(Reg.nr. 7a-42)

 

                    Dunloplan, Hamburg, Tyskland 

Semtex, type SX 547 A

dæksbelægning i ca. 10 mm tykkelse

(Reg. nr. 7a-24)

Semtex SX 547 L

dæksbelægning i ca. 10 mm tykkelse

(Reg. nr. 7a-25)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dunloplan, Hamburg, Tyskland 

"Semtex-Flooring SX 547A" i en tykkelse af ca. 10 mm

(Reg.nr. 7a-36)

"Semtex-Flooring SX 547L" i en tykkelse af ca. 10 mm.

(Reg.nr. 7a-37)

 

                   Durastic Ltd., London, England 

Durastic S. 346 STB Composition

ca. 10 mm belægning, opbygget af cement og Styrene Emulsion

(Reg. nr. 7a-13)

Durastic S. 424 Composition

ca. 10 mm belægning, opbygget af cement og Latex

(Reg. nr. 7a-14)

Durastic U.A. (S. 445) Composition

ca. 10 mm belægning, opbygget af cement og Latex

(Reg. nr. 7a-15)

Durastic Coldlay Underlay

MK 11 CF

ca. 10 mm belægning, opbygget af cement og PVA

(Reg. nr. 7a-16)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Durastic Ltd., London, England 

Durastic S.222 Cork Filled Underlay

Ca. 6 mm Cork Filled Rubber Latex dæksfundament

(Reg.nr. 7a-35)

 

                    G. Theodor Freese, Tyskland 

Tefrotex 25/5

forblandet pulver, sand og emulsion

(Reg. nr. 7a-8)

Tefrotex 25/5 L

forblandet pulver, fyldstof sand og emulsion

(Reg. nr. 7a-12)

Tefrotex 25/5 SF

(Reg.nr. 7a-32)

Tefrotex 25/5 ILU

(Reg. nr. 7a-20)

Tefrotex SL

(Reg.nr. 7a-40)

"TEFROTEX 25/5 VISCOELASTIC UNDERLAY"

Ca. 1 mm TEFROKA PU VISCOELASTIC beklædt med ca. 10 mm TEFROTEX 25/5

dæksbelægning

(Reg.nr. 7a-34)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                International Farvefabrik A/S, Herlev 

JD 79

0,4 mm dæmpningsmasse Jafa Dæmplin A-1 med 12 mm K-G 303 granit latex

composition

(Reg. nr. 7-17)

JD 79

0,4 mm dæmpningsfolie Jafa Dæmplin A-1 med 12 mm Durastic S. 346,

type ST-B, granit latex composition

(Reg. nr. 7-18)

 

                Sumitomo Rubber Industries Ltd., Japan 

"Semtex SX 547 B/M"

Ca. 0,5 mm primer beklædt med ca. 5,5 mm "Semtex SX 547 B/M"

(Reg.nr. 7a-31)

 

                    Swedish Acoustic Products 

                    Innovation AB, Sverige 

Swedac

1,5 mm Swedac VS-15

dæmpningsfolie overdækket med ca. 16,5 mm latex cement

(Reg. nr. 7a-19)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Taihei Kogyo Co. Ltd., Japan 

Tightex nr. 305

(Reg. nr. 7a-1)

Tightex nr. 233

(Reg. nr. 7a-2)

Tightex nr. 118

(Reg. nr. 7a-3)

Tightex nr. 232

(Reg. nr. 7a-4)

 

                        Texmar AB, Sverige 

"Texmar Deck Covering System"

Et 1,5 - 3,0 mm Texmar VG/DS viscoelastic lag på ståldæk beklædt med

ca. 8 mm Texmar M

(Reg.nr. 7a-33)

Overflademateriale

Plastlaminater

Plastbelagt stålplade

Andre materialer

Lak og maling

Plastlaminater

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Firma Elektro Isola, Vejle 

Etronit-M,

standard plastlaminat. Tykkelse: 0,9 og 1,3 mm

(Reg. nr. 5a-15)

Etronit-M, kvalitet F

(Reg. nr. 5a-18)

 

                     Formica Limited, England 

Formica plastlaminat

type HGF, 1,3 mm

(Reg. nr. 5a-16)

Formica plastlaminat

type HGS, 1,3 mm

(Reg. nr. 5a-17)

 

                    Perstorp Aktiebolag, Sverige 

Perstorp FP 1 901

Tykkelse: 1,2 mm plastlaminat

(Reg. nr. 5a-25)

Perstorp FP 1 901

Tykkelse: 0,8 mm plastlaminat

(Reg. nr. 5a-43)

Perstorp Standard

Tykkelse: 0,9 og 1,3 mm

(Reg. nr. 5a-50)

Plastbelagt stålplade

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Metacolour A/S, Nykøbing F 

"METACOLOUR Laminate F"

150 my PVC laminat F lagt på stålplade

(Reg.nr. 5b-32)

"METACOLOUR Polyester F"

150 my plastisol type P95 lagt på stålplade

(Reg.nr. 5b-33)

Andre materialer

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Alliance Pentagon A/S, Odense 

"Alliance enamelsteel",

Ubrændbar emailleret stållamel med en tykkelse på ca. 0,6 mm

(Reg.nr. 5d-6)

Lak og maling

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alumet Insulation Service Ltd., England 

Alumet Insulation

Coating 30-21

(Reg. nr. 6-18)

 

                      A/S Cufadan, København 

Flamol A

(Reg. nr. 6-29)

 

                   Deitermann Chemiewerk, Tyskland 

Eurolan 3

(Reg. nr. 6-2)

 

                    S. Dyrup og Co. A/S, Søborg 

Saniton mat vægfarve 3487

(Reg. nr. 6-30)

Syntal Emaille 3602

(Reg. nr. 6-31)

Dypp Alkyd maling, 2502

(Reg. nr. 6-32)

Dyroton plasticmaling, 3862

(Reg. nr. 6-33)

Milltex mat, 3822

(Reg. nr. 6-34)

Flott Acryl træbeskyttelse, 3834

(Reg. nr. 6-35)

Dyrotex Acryl plasticmaling, 3852

(Reg. nr. 6-36)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    S. Dyrup og Co. A/S, Søborg 

Bondex træbeskyttelse, 3944/3945

(Reg. nr. 6-37)

Dyrolit syrehærdende lak,

mat 61000

(Reg. nr. 6-38)

Dyrolit syrehærdende lak,

mat 61001

(Reg. nr. 6-39)

Dyrolit syrehærdende lak,

silkemat 61002

(Reg. nr. 6-40)

Dyrolit syrehærdende lak,

silkemat 61003

(Reg. nr. 6-41)

Dyrolit syrehærdende lak,

blank 61007

(Reg. nr. 6-42)

Dyrolit syrehærdende lak,

mat 61011

(Reg. nr. 6-43)

Dyrolit syrehærdende lak,

blank 61017

(Reg. nr. 6-44)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   S. Dyrup og Co. A/S, Søborg 

Dyrolit syrehærdende lak,

blank 61024

(Reg. nr. 6-45)

Dyrolit syrehærdende lak,

blank 61027

(Reg. nr. 6-46)

Dyrolit syrehærdende lak,

silkemat 61013

(Reg. nr. 6-47)

Dyrolit Pur Combi lak,

mat 63011

(Reg. nr. 6-48)

Dyrolit Pur Combi lak,

silkemat 63013

(Reg. nr. 6-49)

Dyrolit syrehærdende emaille,

silkemat 61613

(Reg. nr. 6-50)

Dyrotherm brandbeskyttende maling, 3801

(Reg. nr. 6-51)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              J.C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S, Lyngby 

Hempalin Mellemstrygning 4246 plus Hempalin Kabine Emaille 5226 mat

(Reg. nr. 6-25)

Hempalin Mellemstrygning 4246 plus Hempalin Kabine Emaille 5228

silkeglans

(Reg. nr. 6-26)

Hempalin dæksmaling 5324

(Reg. nr. 6-53)

Hempalin maskinemaille 5333

(Reg. nr. 6-54)

Hempatone 5828

(Reg. nr. 6-55)

Tanktop maling 5243

(Reg. nr. 6-56)

Hempalin mellemstrygning 4246

(Reg. nr. 6-57)

Hempalin Aluminium lastrumsmaling 5156

(Reg. nr. 6-58)

Hempalin blymønje 1236

(Reg. nr. 6-59)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              J.C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S, Lyngby 

Pyralin 5658

(Reg. nr. 6-61)

Silvium 5157

(Reg. nr. 6-62)

Marinelak 222

(Reg. nr. 6-63)

Hempalin emaille 5214

(Reg. nr. 6-64)

Hempadur 1513 plus Hempadur 4511 aluminium

(Reg. nr. 6-65)

Hempatex dæksmaling 5624

(Reg. nr. 6-66)

Hempatex emaille 5636

(Reg. nr. 6-67)

Hempalin primer HB 1320 plus Hempalin enamel HB 5222

(Reg. nr. 6-68)

Hempalin alkyd-fernis 0217 plus Hempalin primer 1205

(Reg. nr. 6-69)

Hemucryl Primer Hi-Build 1803 +

Hemucryl Enamel Hi-Build 5803

(Reg. No. 6-90)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Sadolin og Holmblad A/S, København 

Acidur My grunder serie 552

(Reg. nr. 6-70)

Colomatt mat alkydmaling, serie 035

(Reg. nr. 6-71)

Decktex alkydemaille serie 069

(Reg. nr. 6-72)

K. Gloss emaille serie 209

(Reg. nr. 6-73)

Mærkningsfarve, serie 085

(Reg. nr. 6-74)

Mønje skibsprimer, serie 507

(Reg. nr. 6-75)

Navy Gloss emaille, serie 084

(Reg. nr. 6-76)

Sado mellemmaling, serie 550

(Reg. nr. 6-77)

Sado vandbaseret acrylemaille serie 271

(Reg. nr. 6-78)

Sadolux alkyd emaille,

serie 002

(Reg. nr. 6-79)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Sadolin og Holmblad A/S, København 

Sadolux klarlak, serie 410

(Reg. nr. 6-80)

Sadolin vandbaseret vægmaling

serie 298

(Reg. nr. 6-81)

Tar-U-Pox, Tar epoxy maling,

serie 130

(Reg. nr. 6-82)

U-Pox emaille, serie 103

(Reg. nr. 6-83)

U-Pox epoxy primer, serie 520

(Reg. nr. 6-84)

Vinyl emaille, serie 208

(Reg. nr. 6-85)

Vinyl primer, serie 547

(Reg. nr. 6-86)

Asfalt Protection, serie 553

(Reg. nr. 6-87)

Marinat yachtlak, serie 412

(Reg. nr. 6-88)

 

                   Sigma Coating A/S, Greve Strand 

Sigmulto Primer plus Sigmulto dæksmaling

(Reg. nr. 6-52)

Andre konstruktioner, som indgår i den konstruktive brandsikring

Kabelgennemføringer

Rørgennemføringer i skod og dæk

»A-60«-vinduer

»A-0«-vinduer

»B-15«-vinduer

Vinduesindfatninger

Kabelgennemføringer

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    AEG Telefunken, Tyskland 

GEAQUELLO-System

Sealing compound E 950

(Reg. nr. 10-19)

 

               B & M Ingenieurbüro G.m.b.H., Tyskland 

"FSR-60F Sealing compound system"

(Reg.nr. 10-31)

"BM 60 F Fire Stop System"

(Reg.nr. 10-32)

"BMH - 616 - B0 - Cuff System"

(Reg.nr. 10-33)

CSD multi-gennemføringssystem bestående af:

Stålramme type CSD 120 eller 250

eller stålrør type CSD 156 eller 190 i begge ender monteret med CSD

multi-gennemføringsplugs type FRR og CSD forseglingsplugs type FRR.

(Reg.nr. 10-28)

 

                DÍmmstoff-Industrie G.m.b.H., Tyskland 

Sealing Compound KVM

(Reg. nr. 10-4)

 

                  Hawke Cable Glands Ltd., England 

"Hawke Multi Cable Transit Systems"

Rammetype: HM, HMO, HMX, HME, HMF, HMB and HMR

Størr.: 2, 4, 6, and 8

(Reg.nr. 10-26)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Hawke Cable Glands Ltd., England 

"Multi Cable Transit System"

Rammetype: HM, HMD, HMX, HME, HMF, HMB og HMR

Størr.: 2, 4, 6 og 8

(Reg.nr. 10-29)

 

                          Lycab AB, Sverige 

"MTC-Brattberg" multi cable transit system med teleskopgevind

(Reg.nr. 10-30)

"MTC 2000 Cable Transit System"

RGS 2, 4, 6, and 8

RGSO 2, 4, 6, and 8

RGSR 2, 4, 6, and 8

RGSF 2, 4, 6, and 8

RGSK 2, 4, 6, and 8

(Reg. No. 10-34)

 

               Nitto Chemical Industry Co. Ltd., Japan 

Plaseal NF.81-SS.

Ubrændbart materiale for kabelgennemføring, bestående af 50%

glasfiber, 10% uorganisk expansion og 40% uorganisk binder

(Reg. nr. 10-17)

"Plaseal NF-81SS"

Materiale for kabelgennemføring

(Reg.nr. 10-27)

Rørgennemføringer i skod og dæk

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    AE JIN ENTERPRISE CO., Korea 

FS-MASTIC

(Reg. No- 10-35)

Fire Stop-System A-119

(Reg. No. 10-36)

 

                   DÍmstoff Industrie Ltd., Korea 

KVM-Sealing Compound

(Reg. No. 10-42)

 

                    Keld Ellentoft A/S, Danmark 

Fluaseal A-60

dobbeltsidet brandpakning med keramisk isolation på manchet og rør

(Reg. nr. 10-12)

Fluaseal A-60

enkeltsidet brandsikring med keramisk isolation på manchet og rør

(Reg. nr. 10-13)

Fluaseal A-0

dobbeltsidet brandpakning uden keramisk isolation på manchet og rør

(Reg. nr. 10-14)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Keld Ellentoft A/S, Danmark 

Fluaseal A-0

enkeltsidet brandpakning

uden keramisk isolation på manchet og rør

(Reg. nr. 10-15)

Fluaseal A-CA

enkeltsidet brandpakning uden keramisk isolation på manchet og rør

Max.diameter = 640 mm

(Reg.nr. 10-40)

 

                  Fire Seal Engineering AB, Sverige 

Fire Stop Sealant 3000

(Reg. No. 10-37)

 

                   Hawke Cable Glands Ltd., England 

The Hawke Round Transit System

HRT 200, HRT 150, HRT 100, og HRT 70 og "The Standard Transit System"

ramme type: HM, HMO, HMX, HMG, HMF, HMB, and HMR, size: 2, 4, 6, and

8 uden isolation mellem kablerne.

(Reg. nr. 10-38)

 

                       Inter Marco, Tyskland 

KVM Sealing Compound

(Reg. 10-41)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Lycab AB, Sverige 

MTC-Brattberg kabelgennemføringssystem

(Reg. nr. 10-10)

MTC-Brattberg kabelgennemføringssystem, type MCT-RGP-100, -150 og

-200

(Reg. nr. 10-16)

»A-60«-vinduer

 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

    -                      - 

 »A-0-vinduer 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

    -                      - 

 »B-15«-vinduer 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

   -                       - 

 Vinduesindfatninger 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     SOAF Marine, Frankrig 

 • (B-15) af 25 mm godkendt mineraluld beklædt på den ene side med 0,85

mm galvaniseret stålnet, på den anden side med 2 - 2,5 mm

glasfiberforstærket polyesterplade

(Reg. nr. 10-6)

 • (B-0) af 15 mm godkendt mineraluld, beklædt på den ene side med 0,85

mm galvaniseret stålnet, på den anden side med 2 - 2,5 mm

glasfiberforstærket polyesterplade

(Reg. nr. 10-7)

 • (C) af 25 mm godkendt mineraluld, beklædt på den ene side med 0,85 mm

galvaniseret stålnet, på den anden side med 2 - 2,5 mm

glasfiberforstærket polyesterplade

(Reg. nr. 10-8)

Opslag og skilte i opholdsrum og på branddøre

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      ArSiMa, København 

                  Iver C. Weilbach og Co., København 

                  A/S H. Meisner-Jensen, København 

Opslag vedrørende forholdsregler mod brands opståen samt anvisning

på, hvorledes der bør handles i tilfælde af brand.

Støjisolerende skodder

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dansk Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 

Navilite N 6600

22 mm plade, vægt: 19 kg/m2

Navilite N 32 dB

mm plastlamineret plade, vægt: 19 kg/m2

Navilite N 35 dB

32 mm plastlamineret plade,

vægt: 26 kg/m2

Støjisolerende lofter

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

    -                     - 

INDHOLDSFORTEGNELSE

TABLE OF CONTENTS

Kompressorer til fyldning af røgdykkerflasker og dykkeflasker

Compressors for Recharging of Air Bottles (Fireman's Outfit and Diver's Breathing Air Bottles)

Kompressorer til fyldning af røgdykkerflasker og dykkeflasker

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Compari Reavell Ltd., England 

             kapacitet effekt 

              (m3/h)   (kW) 

 5404 RBAC/5404 Euro-Set  9,9    4 

 5405 RBAC/5405 Euro-Set 13,6    5,5 

 5406 RBAC/5406 Euro-Set 18,0    7,5 

 5406E RBAC/5406E Euro-Set 22,0    7,5 

 5407 RBAC/5407 Euro-Set 31,8   11,0 

 5408 RBAC/5408 Euro-Set 41,6   15,0 

 5409 RBAC/5409 Euro-Set 49,3   18,5 

                Bauer Kompressoren G.m.b.H., Tyskland 

         motor: kapacitet effekt 

             (l/min.)  (kW) 

 VARIUS V 2 B,  benzin   65    2,6 

 VARIUS V 3 E,  el 380 V  58    1,5 

 VARIUS V 3 W,  el 220 V  65    1,5 

 PURUS P 2 B,   benzin   75    2,6 

 PURUS P 3 E,   el 380 V  65    2,2 

 PURUS P 3 W,   el 220 V  75    2,2 

 UTILUS U 2 B,  benzin   100    3,0 

 UTILUS U 3 E,  el 380 V  100    2,2 

 UTILUS U 3 W,  el 220 V  100    2,2 

 UTILUS U 10 B,  benzin   110    3,7 

 UTILUS U 10 E,  el 380 V  110    2,2 

 UTILUS U 4 D,  diesel   100    4,4 

 CAPITANO C 2 B, benzin   140    3,7 

 CAPITANO C 3 E, el 380 V  140    3,0 

 CAPITANO C 4 D, diesel   140    4,4 

 MARINER M 2 B,  benzin   190    6,1 

 MARINER M 3 E,  el 380 V  190    4,0 

 MARINER M 4 D,  diesel   190    4,4 

 KAP 14-5.5 E   el     210    4,0 

 KAP 14-5.5 B   benzin   210    5,7 

 KAP 14-5.5 D   diesel   210    5,2 

 KAP 14-7.5 E   el     260    5,5 

 KAP 14-7.5 B   benzin   260    6,1 

 KAP 14-7.5 D   diesel   260    9,7 

 KAP 14-10 E   el     320    7,5 

 KAP 14-10 D   diesel   320    9,7 

 KAP 15-15 E   el     440   11,0 

 KAP 15-15 D   diesel   440   11,0 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Bauer Kompressoren G.m.b.H., Tyskland 

         motor:  kapacitet effekt 

             (l/min.)  (kW) 

 KAP 180-20 E   el     600   15,0 

 KAP 220-20 E   el     650   15,0 

 KAP 220-20 D   diesel   650   20,0 

 KAP 220-25 D   diesel   800   22,0 

 KAP 220-25 E   el     800   18,5 

 KAP 220-30 E   el     950   22,0 

 KAP 220-30 D   diesel   950   22,0 

 KAP 23-40 E   el    1300   30,0 

 KAP 23-40 D   diesel  1300   32,0 

 KAP 23-50 E   el    1480   37,0 

 KAP 23-50 D   diesel  1480   45,0 

 støjdæmpet udførelse 

 VC-3       el     110    2,2 

 VC-4       el     140    3,0 

 VM-5.5      el     190    4,0 

 VM-7.5      el     230    5,5 

 V-7.5      el     260    5,5 

 V-10       el     320    7,5 

 V-15       el     440   11,0 

 V-20       el     600   15,0 

                    Poseidon Kompressoren, Østrig 

 P-91       el     -    2,2 

                   BRISTOL PNEUMATIC Ltd., England 

 BM4S 16 HP    el     -    11,5 

 Olieregulatorer for skibsovne 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     CC Controls B.V., Holland 

 252 AY 

 252 VC 

 Gasanlæg og komponenter 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                       Coge, Frankrig 

 Optimus/ENO's 8320/8330 

 KOMPRESSOR TIL LEVERING AF ÅNDEMIDDEL FOR ÅNDEDRÆTSVÆRN 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Gast, MFG-Corp., USA 

 Lammel kompressor, model 1022, oil-less, 230 liter/min. 

 PEJLING AF TANKE 

 ELEKTRONISKE NIVEAUTRANSMITTERS 

 VÆSKESTANDSVISERE MED MAGNETISK OVERFØRING 

 TRYKTRANSMITTERS 

 HYDROSTATISKE TRYKNIVEAUMÅLERE 

 SKUEGLAS HØJDEMÅLERE 

 ELEKTRONISKE NIVEAUTRANSMITTERS 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    A/S Norsk Telektron, Norge 

 GT-1 

 GT-2 

                       OY Labko AB, Finland 

 TR -C 

                     AB Deber-Kontroll, Sverige 

 K 72 

                    Fuji Electric Co., Ltd., Japan 

 FPA 35 WA2-LOOAY 

                   E. Eberhardt, Skodsborg, Danmark 

 Serie 3000 (inkl. 3001 og 3002) 

 VÆSKESTANDSVISERE MED MAGNETISK OVERFØRING 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     B. O. Lamm, Bagsværd 

 BOLAM II 

          Phoenix Armaturen-Werke Bregel G.m.b.H., Tyskland 

 ND 40 

                      Bayham Ltd., England 

 R & G 

 R & G - 2010 

 R & G - DR90 

 R & G - Baysend 

 R & G - Baydee 

 R & G - Minidee 

                      Islef + Hage A/S, Kokkedal 

 Mini 4 

 GEMS XM800E 

 TRYKTRANSMITTERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Autronica A/S, Norge 

 GT-7 

 GT-100 

                   KDG Instruments Ltd., England 

 Mersey-Tronic transmitter 8090 

                      Nordarmatur A/S, Rødovre 

 NAF 370160 

 NAF 370170 

                  G.W.K. Electronices Ltd., England 

 Holtec 210 

 Holtec 220 

 Holtec 230 

 Holtec 240 

                 Ingeniørfirma Per Hornsved, Danmark 

 MAS 2600 

                    Kamstrup-Metro A/S, Åbyhøj 

 Pneumatisk tankpejleanlæg, 3.06.5 

 3-02-701/702 

 3-02-801/802 

 3-05-101 til 954 

 3-07-701 til 730 

 3-08-701 til 730 

 Pneumatisk tankpejleanlæg for lukkede tanke 

                    Kamstrup-Metro A/S, Åbyhøj 

 3-09-201 til 230 

                      Rosemount Inc., USA 

 1151 GP 

 1151 DG 

 1151 AP 

 1151 LLT 

          4-27-17 Ohasuminami Hagashi Osaka City, 557 Japan 

 S-K17PD 

                  Tecnomatic Ltd., England 

 Holtec Series 200 

 HYDROSTATISKE TRYKNIVEAUMÅLERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Ingeniørfirma E. Eberhardt, 2890 Hareskov 

 JN 1200 

                  Aalborg værft A/S, Ålborg 

 NA-10/1 

                  KDG Instrument Ltd., England 

 KDG hydrostatiske væskestandsmålere 

                  G.W.K. Electronices Ltd., England 

 Hydrostatisk tankmåler Spurlite 

                      SEMCO Ltd., Japan 

 Diaphragm type level gauge Fig. 20 DL. 

 Float Type liquid level indicator 

 SKUEGLAS HØJDEMÅLERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Besta AG, Schweiz 

 BESTA A 01 

                    Firma Econosto NV, Holland 

 Econ Reflex Leval Indicator with Self- 

 closing Valve No. 590. 

 Econ Reflex Leval Indicator with Self- 

 closing Valve No. D. 19214 & D. 19214 A. - special design 

                     Seetru Ltd., England 

 SPUR 

 Seetru Marine Seeflex gauge tankpejleanlæg 

                      Tempress A/S, Viby 

 2001 

 2003 

                     Peilo Teknikk A/S, Norge 

 Soundfast pejlearrangement 

                     Kamstrup-Metro A/S, Åbyhøj 

 3-01-601/602 

 3-02-602/602 

 SLANGEFORBINDELSER OG RØRKOBLINGER 

 Slangeforbindelser fremstillet af ikke-metalliske 

 materialer med metalforstærkning 

 Slangeforbindelser fremstillet af stål 

 Rørkoblinger 

 SLANGEFORBINDELSER FREMSTILLET AF IKKE-METALLISKE 

 MATERIALER MED METALFORSTÆRKNING 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Aeroquip Worldwide, USA 

 Aeroquip 2651 

 Aeroquip 2751 

 Aeroquip 2755 

                       Aeroquip, England 

 Aeroquip 2781 

                     Aeroquip G.m.b.H, Tyskland 

 Aeroquip 2786 

                       Aeroquip, Canada 

 Hyline HD 22 

                      Argus G.m.b.H., Tyskland 

 Argus 2 ST 

                     BTR Industries Ltd., England 

HI-Flex HI 78

HI-Flex HI 98

HI-Flex HI 79

HI-Flex 99

Slimline 222C, Størrelse: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", & 1

Hiflex, Hi 78 122B, Størrelse: 1-1/2" og 2"

Hydrek, HI 78 122B, Størrelse: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1 og

1-1/4".

Hiflex HI 98 222B, Størrelse: 1-1/2" og 2"

Hydrek, HI 98 222B, Størrelse: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1 og

1-1/4".

 

                       Codan Gummi A/S, Køge 

 1620/24 for dimension 13/4" 

 1621/24 for dimension 2" 

                Continental Gummi-Werke AG, Tyskland 

 Hydraflex I S 

 Hydraflex II S 

              A/S Dansk Metalslange Industri, Rødovre 

 8 x 2 nitrilgummislange 

 8 x 2 nitril rubber hose 

                         Flexomatic, Tyskland 

 Flexomatic H st II 

                        Gates Europa, Belgien 

 Gates C 2A SAE 100 R2 

                      Parker-Hannifin Corp., USA 

 Serie 30, 301 

 SLANGEFORBINDELSER FREMSTILLET AF IKKE-METALLISKE MATERIALER MED 

  METALFORSTÆRKNING 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Roulands Fabrikker A/S, Hjallese 

 Rony-Flex (kun for ferskvand, max. temp. 80 C) 

                       Semperit, Østrig 

 Rivalit ST2 

                    Techno-Chemie Kessler & Co., 

                    G.m.b.H, Tyskland 

 ST 1, nr. 2402 

 ST 1, nr. 2413 

                    The Dunlop Co., Ltd., England 

 Dunlop/Argus serie R1A og R1T 

 Dunlop/Argus serie R2A og R2AT 

                      H. Saacke KG, Tyskland 

 GCOA, diam. 10 mm, length 1000 mm 

                      TUBI GOMMA S.P.A., Italien/ 

                      H. C. Puck A/S, København 

 ULTRAFLEX, dimension (inside) 20 - 160 mm 

 SLANGEFORBINDELSER FREMSTILLET AF STÅL 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Abboflex Ltd., England 

 Abboflex med omfletning af ståltråd 

                  Anaconda Metal Hose Division, USA 

 Anaconda, Stainless steel flexible hose 

                     N.V. Multiflex, Holland 

 Anaconda, BW, BWA, LW, BWC og BMW 

                Argus Gesellschaft G.m.b.H., Tyskland 

 Argus 1 ST, størrelse 6-60 

                        Boa AG, Schweiz 

 Boa Duo ND 32 

 Boa Supra 

                       Hans Skodcok, Tyskland 

 Elasteflex ND 15, 20, 25 og 32 

                     BRT Industries A/S, Glostrup 

 HI-Flex HI 78 med 1 lag stål- og 1 lag bomuldsfletforstærkning 

 HI-Flex HI 98 med 2 lag stål- og 1 lag bomuldsfletforstærkning 

                 Metallschlauch-Fabrik Pforzheim vorm. 

                 Witzemann G.m.b.H., Tyskland 

 Hydra, ME 2352 

 Hydra, ME 2352 U11 

 Hydra, ME 2352 U 12 

 Hydra, ME 2352 U 22 

                   Trelleborg Gummi A/S, Helsingør 

 Hydraulslange nr. 300 med 3 lag syntetisk gummi og 2 lag 

 stålfletarmering 

                Vaernamo Gummi i Kramfors AB, Sverige 

 Mar-Flex 3940 for dimension 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 

 1/2", 3", 

 3 1/2" 

                  T.I. Flexible Tubes Ltd., England 

Stainless Steel Toplock spec. 131

Stainless Steel Toplock spec. 136

Supermetalflex FHM-C0

Supermetalflex FHM-C1

Supermetalflex FHM-C2

Supermetalflex FHM-00

Supermetalflex FHM-01

Supermetalflex FHM-02

Superpower Flex VHM-01

Superpower Flex VHM-C1

UNM

SLANGEFORBINDELSER FREMSTILLET AF STÅL

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Tuboflex KG, Tyskland 

 Tuboflex Crew 1 

 Tuboflex CR extra VI 

                     Volcano Co., Ltd., Japan 

 FTS-5M, 10M, 15M, 20M, 25M, FTSP-6M 

                      H. C. Puck, København 

 Powerflex 

                      Trelleborg AB, Sverige 

 TR 10050 

                     Techno-Chemie Kessler & Co., 

                     G.m.b.H., Tyskland 

4 SP nr. 2450

4 SPH nr. 2441

1 STT nr. 2432

2 ST nr. 2433

SAE 100 R 2 A nr. 2461

SAE 100 R 1 T nr. 2460

 

                      AB Volvo Penta, Sverige 

828071 for dimension 1 3/4"

828073 for dimension 2 1/2"

RØRKOBLINGER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Dresser Europe S.A., Holland 

 Dresser 

                Metallschlauch-Fabrik Pforzheim, vorm. 

                Hch. Witzemann G.m.b.H., Tyskland 

 Hydra (rustfri stålkompensator) 

                 Pipe Joint Engineering Co., Belgien 

 Model D, størrelse 1"-8" 

 Model Lock-it, størrelse 2",3",4" 

                 The Victaulic Company Ltd., England 

 Viking Johnson 

                   Straub Kupplungen AG, Schweiz 

Straub Grip 16-T 100

SPRINKLERE, KONTROLVENTILER, BRANDDETEKTORER OG CENTRALSKABE

Vogndækssprinklingsanlæg

Sprinklere

Kontrolventiler

Termodetektorer

Iondetektorer

Flammedetektorer

Diverse detektorer

Centralskabe

VOGNDÆKSSPRINKLINGSANLÆG

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Semco A/S, Marine, Glostrup 

Semco - 40/7

Semco - 40/8

Semco - 40/9

Semco - 40/10

Semco - 40/12

Semco - 70/7

Semco - 70/8

Semco - 70/9

Semco - 70/10

 

                    Central Sprinkler A/S, Vejle 

MS-7

MS-8

MS-9

MS-10

SPRINKLERE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Conoflow Sprinkler A/S, Hjallese 

CONOFLOW D

CONOFLOW C

 

                    Mather & Platt Ltd., England 

 GRINNELL 

                    Semco A/S, Marine, Glostrup 

SEMCO - 22

SEMCO - 50

SEMCO - 80

SEMCO - 80 S

SEMCO - 90

 

                     Central Sprinkler A/S, Vejle 

MS-60

MS-90

 

                 Brandteknikk J. Stenseth A/S, Norge 

 Spraysafe M 15 Mine Detector 15 mm CU/P sprinkler 

                     GW Sprinkler A/S, Glamsbjerg 

GW-DD-SSP 7 - 8 - 9 - 10 - 11

GW-DD HWEC

GW-DD CUP 7 - 8 - 9 - 10 - 11

GW-DD SP (10 m/m)

GW-DD SU (10 m/m)

GW-DD SP (15 m/m)

GW-DD SU (15 m/m)

GW-DD CUP (15 m/m)

GW-DD HWEC (15 m/m)

GW SPRINKLER A/S 3" (ND 80)

GW SPRINKLER A/S 4" (ND 100)

HI-PRES SSP 40/7 - 8 - 9 - 10 - 11

HI-PRES DD HWEC

HI-PRES CUP 40/7 - 8 - 9 - 10 - 11

HI-PRES 50 DD SP

HI-PRES 50 DD SU

HI-PRES 80 DD SP

HI-PRES 80 DD SU

HI-PRES 80 DD HWEC

HI-PRES 80 DD CUP

HI-PRES A/S 3" (ND 80)

HI-PRES A/S 4" (ND 100)

KONTROLVENTILER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Conoflow Sprinkler A/S, Hjallese 

 CONOFLOW model A 

                    Semco A/S, Marine, Glostrup 

 SEMCO - 3 

 TERMODETEKTORER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Autronica, Norge 

BE-4 (tørre rum)

BE-5 (fugtige rum)

BD-1 (diff./maks.) (tørre rum)

BD - 20

BD - 21

BD - 30

 

                      Cerberus Ltd., Schweiz 

 D 600 

 D6A-Ex 

                   Danske Securitas A/S, København 

47 A

47 AV 2/70 grader

47 AV 2/70 grader

47 DG 55

47 DE

47 DG 70

 

                     Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 DFE-TA-70 

 DFE-TB 

 DFE-TB 

                      Ginge A/S, København 

 05-5591 

 05-5592 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

 5532 

                   L. M. Ericsson A/S, Glostrup 

KEA 2002/70 grader

KEA 4621/70 grader

 

                   Malling Kontrol A/S, Hvidovre 

 814.6 

 814.6 H 

 814.7 

 814.7 

                 Nohmi Bosai Kogyo Co. Ltd., Japan 

 DEA 5 

 FDL551B 

 FDL551B 

                     A/S Servoteknik, Norge 

 STK 

 STKV 

 STKR-70S 

                 Siemens Aktiengesellschaft, Tyskland 

 V24529-G0013-H 

 C20272-A3011-B002 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     A/S Signalco, Norge 

AM 68/50 grader

AM 68/70 grader

AM 68/90 grader

 

                   Thor Emi Protech, Ltd., England 

 D 801 

 H 601 

 H 602 

 D801 EX 

 D802 EX 

                  Walther Kidde Co., Ltd., England 

 K 15851 

                    Salen & Wicander AB, Sverige 

TKD - 65

TKY - 65

SW - 1

SW - 1 - K

SW - 2

TKS - 65

SPXW - 70

RRD - 1

SW-1EX

SWM-1L

SWM-1KL

 

                     Servoteknikk A/S, Norge 

 STM-70 

 STMV-70 

                       Autronica A/S, Norge 

 BE-25 

 BE-26 

 BE-27 

 BE-30 

                     Thorn Security Ltd., England 

 MD401 

 MD501 

 MD301 

 MD301Ex 

 IONDETEKTORER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Autronica, Norge 

BJ - 1

BJ 20

BJ - 30

BJ-20B

BJ-31

 

                       Cerberus, Schweiz 

 KEA 8021 B 

 F 600 

 F6A-Ex 

 F. 712 

 F. 712V 

 F910 mes bases Z90D eller ZS90 

                     Dansk Fire Eater Aps, Holte 

 S-09 B (kun til apteringen) 

                       Ginge A/S, København 

 05-5545 

 05-5543-00 

                  Nohmi Nosai Kogyo Co. Ltd., Japan 

 FES 5B 

 FDS511B 

 FDS551B 

                    Salen & Wicander AB, Sverige 

 NID-38 FB 

                     A/S Servo Teknik, Norge 

 PID-BS 

 SIC-EM 

                   Thor Emi Protech Ltd., England 

 F 712M 

                   Thorn Security Ltd., England 

 MF401 

 MF501 

 MF301 

 MF301Ex 

 FLAMMEETEKTORER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Cerberus Ltd, Schweiz 

 Flammedetektor, S6A 

                     Salen & Wicander AB, Sverige 

 Flammedetektor, FD 1 

                   Danske Securitas A/S, København 

 Flammedetektor, 47 DD 

                   Thor Emi Protech, Ltd., England 

 Flammedetektor, S 111 

 Flammedetektor, S 112 

 Flammedetektor, S 121 

 Flammedetektor, S 122 

                      SERVOTEKNIKK A/S, Norge 

 Ultraviolet flammedetektor, UFM-810/1-8 

                     Thorn Security Ltd., England 

 Infrarød flammedetektor, M302Ex 

 DIVERSE DETEKTORER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Autronica A/S, Norge 

 Optisk røgdetektor, BH-30 

 Optisk røgdetektor, BH-32 

 Optisk røgdetektor, BH-20 

 Optisk røgdetektor, BH-31 

                     Cerberus Ltd., Schweiz 

 Optisk røgdetektor, R 610 

 Detektorsokkel, ZASF6 

 Detektorsokkel, MSK6 

 Brandmelder S610 med base ZASF 6.1 eller ZASG 6.1 

                   Carl Th. Malling ApS, Hvidovre 

 Røgdetektor, 814.9 

                    Hekatron G.m.b.H, Tyskland 

 Optisk røgdetektor 130/1-8 

                      Ginge A/S, København 

 05-5565-00 

                     Salen & Wicander AB, Sverige 

 Optisk røgdetektor, SD 1 

                   Danske Securitas A/S, København 

 Optisk røgdetektor, 47 DB 

                    Thorn Security Ltd., England 

 Optisk røgdetektor, MR401 

 Optisk røgdetektor, MR501 

 Optisk røgdetektor, MR301 

 Optisk røgdetektor, MR301Ex 

 CENTRALSKABE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Olav de Maire Amundsen A/S, Norge 

 CLA 

                      Amplidan A/S, Herlev 

 Amplidan - 11317 

                       Autronica A/S, Norge 

 BV - 1 

 BS - 30 

 BV - 20 

 BX - 20 

                      Cerberus Ltd., Schweiz 

 KB 2400 

 KB 2460 

 Fire Alarm Panel, KB2450 

                    Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 MK 15 

 159 

                   Danske Securitas A/S, København 

 47 K 

 47 R 

 47 V 

 Gruppeskab 47 VG 

 Hovedstrømforsyning 47 VP 

                    Elektromekano A/S, København 

 BA1 - 10A 

                        ELTEK, Norge 

 Fire Guard - 8 

                     L. M. Ericsson A/S, Glostrup 

 KBA410 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

 05-5141 

 05-5151 

 05-5161 

                   Fa. Carl Th. Malling, Hvidovre 

 712 - 75 

 812 - 52 

 843-499 

 815.1-3 (kun for lastskibe under 500 brt) 

                    Malling Kontrol A/S, Hvidovre 

 813-25 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Nohmi Bosai Kogyo Co., Ltd., Japan 

 FAS 

 Panel FIP512 

 Panel FIP552 

 Fire Alarm Panel FAC 512/552 

                    Salen & Wicander AB, Sverige 

 SPSP 20 E K 1 

                     A/S Servoteknikk, Norge 

                     erudteknik, Norge 

 SBS - R 

 SFDU - 77 

 MBS-802 

                Siemens Aktiengesellschaft, Tyskland 

 SRS S 24211 - C 7 

                      A/S Signalco, Norge 

 BSK 

 PBS - 16 

 PBS-8 

               Telefon Fabrik Automatic A/S, København 

 TFA nr. CK - 3003 

                  A/S Telesystemer, Norge 

 22 BD 13-5 

 KBAR 600 

                  Thor Emi Protech, Ltd., England 

 T 880 

 T 880 

 882 

 T 680 strømforsyning 

                    Thorn Security Ltd., England 

T890

T891

T290

T291

DM520

RM520

SM520

LI520

CP520

CP510

CP530

CM520

SB520

 

                        Autronica A/S, Norge 

 BS-100 

 REPEATERSKABE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Thor Emi Protech, Ltd., England 

T 280

T 281

T 282

KOMPONENTER FOR HALON 1301-ANLÆG

Halon udløserventiler

Udløserskab

Pneumatisk udløserenhed

HALON UDLØSERVENTILER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Heien Larssen A/S, Norge 

 01/2" Halon udløserventil HLH 81 

 HL 81 

 HL 81 

                    Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 Dansk Fire Eater Ventil Model 81 

                 Ginge Brand og Elektronik, København 

 1 1(2" (32 mm) udløserventil, 066441-00 

 1/2" (15mm) udløserventil, 066010-00 

                      Walter Kidde Co., England 

Halon udløserventil HCV 20

Halon udløserventil HCV 40

UDLØSERSKAB

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Walter Kidde Co., England 

 450 

                     Svenska Skumslæcknings AB, 

                     Kungælv, Sverige 

 RC 6126 

 PNEUMATISK UDLØSERENHED 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                Ginge Brand og Elektronik, København 

06-4591-0100

06-4591-0200

06-4591-0300

06-4591-0400

06-4591-0500

06-4591-0600

06-4592-0100

06-4592-0200

06-4592-0300

06-4592-0400

06-4592-0500

06-4592-0600

03-4535-00

03-4523-02

Med pneumatisk aktuator 03-4161-0000

Med manuel pneumatisk aktuator 03-4162-0000 eller 03-4161-0000

Manuel pneumatisk udløserenhed 03-4162-0000.

Mekanisk udløserenhed 03-4522-02 med mekanisk pneumatisk aktuator

03-4163-0000

KOMPONENTER FOR CO2-ANLÆG

HOVEDSTOPVENTILER

FLASKEVENTILER

HØJTRYKSSLANGER

UDLØSERSKAB

ANDET

HOVEDSTOPVENTILER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Argus Gesellschaft, Tyskland 

 Block-KugelhÍne, serie 302 & 310 indtil 50 mm. 

               A/S Ginge Brand og Elektronik, København 

 6113 

 6115 

                    Walter Kidde GmbH, Tyskland 

 T 30 

 PN 100 

 DN 50 

 K 97898 (6") 

 K 24629 (1") 

                     Svenska Skumslæcknings AB, 

                     Kungælv, Sverige 

D 10971-3/4

D 10971-1

D 10971-2

D 10979-3

D 10979-4

D 10979-6

 

                         UNITOR A/S, Norge 

 PN 100 A 105 N +304 med cylindere PC 8034/8050 

                     Hydro-Ball International ApS, 

                     Herlev, Danmark 

Højtryks-flangekuglehaner Serie 6200 SF

Type T 6220 (2.5") SF100

Type T 6221 (3") SF100

Type T 6222 (4") SF100

FLASKEVENTILER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Carl Esser, Tyskland 

 353-1111 AA 

 353-112 AA 

 353-1113 AA. 

               A/S Ginge Brand og Elektronik, København 

 6640 

 85-11 

 K 85-12 

 K 85-20 

                   Walter Kidde G.m.b.H., Tyskland 

 K 85-11 

 K 85-12 

 "1" klem, K 23521 

                R. & G. Schmøle, Metalwerke, Tyskland . 

 K85-20.0-S 

 K85-2.1-S. 

                       UNITOR A/S, Norge 

 82D 15 75 

 82D 15 175 

 HØJTRYKSSLANGER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Argus Gesellschaft, Tyskland 

 4 SP 

 1 ST. 

                   Dunlop Company Ltd., England 

 SAE 100 R 1 AT 3/16" til 3/4". 

 SAE 100 R 1 AT 3/13" to 3/4" 

               A/S Ginge Brand og Elektronik, København 

 33-3212 

 33-3272 

 33-3273 

                   Walter Kidde, G.m.b.H, Tyskland 

 2651-10 

 K 97112 

                     Svenska Skumslæcknings AB, 

                     Kungælv, Sverige 

 376.1126 

 Wiro 

                       UNITOR A/S, Norge 

 Dunlop SAE 100 RIAT 04 

 Dunlop SAE 100 RIAT 08 

 UDLØSERSKAB 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Walter Kidde, G.m.b.H., Tyskland 

 CO2/450 

                       UNITOR A/S, Norge 

 RC 6126 

 ANDET 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              A/S Ginge Brand og Elektronik, København 

Højtrykskuglehane med indvendig gevind, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216,

6217, 6218 og 6219

trykskuglehane med flange, 6215 F, 6216 F, 6217 F, 6218 F og 6219 F

Trykstyret CO2-flaskeventil, 03-6681-0000

FAST ANBRAGTE BRANDSLUKNINGSANLÆG (HALON 1301)

Lastskibe under 500 brt.

HALON 1301 ANLÆG

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                     Dansk Fire Eater ApS, Holte 

I (18 m3)

II (18 - 26 m3)

III (27 - 40 m3)

IV (40 - 55 m3)

V (55 - 65 m3)

VI (65 - 110 m3)

VII (110 m3 - )

 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

06-9112 (18 - 35) kg P

06-9113 (36 - 52,5) kg P

06-9114 (53 - 70) kg P

06-9012 (4 - 9) kg E

06-9013 (10 - 17,5) kg E

06-9112 (18 - 35) kg E

06-9113 (36 - 52,5) kg E

06-9114 (53 - 70) kg E

06-9521 (30 - 50) kg P alt. E

6-9521 (60 - 100) kg P alt. E

6-9521 (90 - 150) kg P alt. E

6-9521 (120 - 200) kg P alt. E

6-9521 (150 - 250) kg P alt. E

06-9522 (50 - 75) kg P alt. E

06-9522 (100 - 150) kg P alt. E

06-9522 (150 - 225) kg P alt. E

06-9522 (200 - 300) kg P alt. E

06-9522 (250 - 375) kg P alt. E

 

                   Carl Th. Malling ApS, København 

843.499H 19-26 (m3)

843.499H 27-33 (m3)

843.499H 34-44 (m3)

843.499H 45-48 (m3)

843.499H 49-68 (m3)

843.499H 69-77 (m3)

843.499H 78-88 (m3)

843.499H 89-112 (m3)

843.499H 113-135 (m3)

843.499H 136-169 (m3)

843.499H 170-179 (m3)

843.499H 180-203 (m3)

843.499H 204-224 (m3)

843.499H 225-257 (m3)

843.499H 258-271 (m3)

843.499H 272-292 (m3)

843.499H 293-325 (m3)

843.499H 326-339 (m3)

843.499H 340-360 (m3)

843.499H 361-407 (m3)

843.499H 408-427 (m3)

843.499H 428-448 (m3)

HALON 1301 ANLÆG

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Carl Th. Malling ApS, København 

843.499H 449-481 (m3)

843.499H 482-495 (m3)

843.499H 496-516 (m3)

815.1-1 19-26 (m3)

815.1-2 19-26 (m3)

815.1-1 27-33 (m3)

815.1-2 27-33 (m3)

815.1-1 34-44 (m3)

815.1-2 34-44 (m3)

815.1-1 45-48 (m3)

815.1-2 45-48 (m3)

815.1-1 49-68 (m3)

815.1-2 49-68 (m3)

815.1-1 69-77 (m3)

815.1-2 69-77 (m3)

815.1-1 78-88 (m3)

815.1-2 78-88 (m3)

815.1-1 89-112 (m3)

815.1-289-112 (m3)

815.1-1 113-135 (m3)

815.1-2 113-135 (m3)

815.1-1 136-169 (m3)

815.1-2 136-169 (m3)

815.1-1 170-179 (m3)

815.1-2 170-179 (m3)

815.1-1 180-203 (m3)

815.1-2 180-203 (m3)

815.1-1 204-224 (m3)

815.1-2 204-224 (m3)

815.1-1 225-257 (m3)

815.1-2 225-257 (m3)

815.1-1 258-271 (m3)

815.1-2 258-271 (m3)

815.1-1 272-292 (m3)

815.1-2 272-292 (m3)

815.1-1 293-325 (m3)

815.1-2 293-325 (m3)

815.1-1 326-339 (m3)

815.1-2 326-339 (m3)

815.1-1 340-360 (m3)

815.1-2 340-360 (m3)

815.1-1 361-407 (m3)

815.1-2 361-407 (m3)

815.1-1 408-427 (m3)

815.1-2 408-427 (m3)

815.1-1 428-448 (m3)

815.1-2 428-448 (m3)

815.1-1 449-481 (m3)

815.1-2 449-481 (m3)

815.1-1 482-495 (m3)

815.1-2 482-495 (m3)

815.1-1 496-516 (m3)

815-1-2 496-516 (m3)

CENTRALSKAB FOR UDLØSNING OG OVERVÅGNING AF HALON 1301-BRANDSLUKNINGSANLÆG, KOMBINERET MED AUTOMATISK VIRKENDE BRANDALARM- OG BRANDVISNINGSANLÆG

Lastskibe under 500 tons

Passager- og lastskibe

Lastskibe på 5 tons og derover, men under 20 tons samt i maskinrum i udlejningsfartøjer

LASTSKIBE UNDER 500 BRT

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                    Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 MK 11 

 MK 20 

 MK 9A/6 

 MK 9A/6S 

 MK 9 L 

 MK 9 LM 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

 5444 

 5444-02 

 PASSAGER- OG LASTSKIBE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 MK 9 AT 

 MK 9 B 

 MK 9 C 

 DFE 0 

                    Ginge Brand & Elektronik A/S 

 05-5447 

 05-5448 

                   Carl Th. Malling ApS, Hvidovre 

 813 

 813 H 

                    Salen & Wicander AB, Sverige 

C-300

C-303

LASTSKIBE PÅ 5 TONS OG DEROVER, MEN UNDER 20 TONS SAMT I MASKINRUM I UDLEJNINGSFARTØJER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 DFE 0 

 FRITURESLUKNINGSANLÆG 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dansk Fire Eater ApS, Holte 

 111 

 FLAME OUT model 111FT 

 FLAME OUT model 111FTV 

                 Ginge Brand & Elektronik, København 

 05-5444-09 

 BRANDSLANGER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   G. Angus & Co., Ltd., England 

Angus Fire Fighter Pressure Flex

Angus Fire Flame Fighter

Angus Seafire

Angus Fire Fighter Flame Fighter

Angus, Fire Chief 1 1/2"

Angus, Fire Chief 2"

Angus, Fire Chief 2 1/2"

Angus Duraline (full synthetic covered hose)

Angus Firechief (orange full synthetic covered hose)

 

                 Apollo Brandmateriel ApS, København 

 GWS 5 

 GWS 10 

                 Brissmans Brandredskap AB, Sverige 

 Poly-Ester BBH 

                 M. J. Elsinger & Soehne Telfs, Tyrol 

 Champion 

 Python 10 

 Python 10A 

                      J. Eschbach, Tyskland 

 Giraf 5 

 Giraf 6 

 Giraf 11 

 Giraf 12 

                   Gollmer & Hummel K.G., Tyskland 

 Edeltanne 

 Synthetic-Herkules 

 Koeperflachs 

 Schwabenland 

 Super 

 Synthetic-Titan 

                     A. Haberkorn & Co., Østrig 

 Flamenflex 

 Flamentoeter 

 Bau 

                    A/S Meisner Jensen, København 

 Champion Super 

                      Mandals Reberbane, Norge 

 Armtex 

 Mammut Extra 

                     Nordic Hose OY, AB, Finland 

Tammer Sisu Firemaster indvendig diam. 39 mm og 51 mm

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                       F.A. Parsch, Tyskland 

Supra Synthetic N. 40, N. 60, P. 40, P. 60, R. 40 & R. 60

TOP SYNTHETIC N (1 1/2" og 2")

TOP SYNTHETIC S (1 1/2" og 2")

SUPRA SYNTHETIC N 60 (1 1/2" og 2")

TOP SYNTHETIC N

TOP SYNTHETIC S N

SUPRA SYNTHETIC N 60

 

                     Richards Ltd., Skotland 

 B. 1996 

                   Teikoku SEN-I Co., Ltd., Japan 

 Golden Medal House A, AA, AAA, TOP og Double 

                    Walraf Textilwerke, Tyskland 

 BICO-Saturn, 610, 614 og Profi 

                Weinheimer Gummiwarefabrik, Tyskland 

Python 11A

Weico Duragom 50

Synthetic-Weico-Diamant 3 FK

Synthetic-Weico-Diamant SL

Ultra-Weico-Diamant 3FK

 

                    VEB Gummikombinat, Tyskland 

 P-Synthetik 

                    Schlauchfabrik Grosswangen 

                    AG, Schweiz 

FAVORIT EXTRA 3 FK, diameter 52 mm

TÅGE-/STRÅLERØR

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                 Apollo Brandmateriel ApS, København 

 Unifire, V-12 

 Unifire, V-20 

                  A/S H. Meisner Jensen, Skovlunde 

 Aster nr. 845 

                 Brissmann Brandredskab AB, Sverige 

 FOG JET nr. 3 

                    Eggerth-Unifire, Sverige 

 UNIFIRE, specialstrålerør V 16 

 UNIFIRE V, diameter i mm 12, 14, 16, 18 og 20 med justerbar 

 ventildyse 

                  SAV-Danmark Trading A/S, Bagsværd 

4507

4508

4512

4513

1701P

1702P

2069

3019

4515

4516

1715P

1720P

2074

3025

4525

4526

4529

4625

4626

4629

1725P

 

                        Tour & Anderson A/B 

 FOGFIGHTER 59 470-500 

 FOGFIGHTER 59 471-500 

               Schierbeck Ship Service A/S, København 

LACO III, konbinationsrør

TRANSPORTABLE ILDSLUKKERE

Vandslukkere

Pulverslukkere

CO2-slukkere

Ildslukkere i motorredningsbåde

Pulverslukkere

CO2-slukkere

VANDSLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   H. Meisner-Jensen A/S, København 

 Aster, 3720 (10 liter) 

                  De Danske Redningskorps, København 

Falck vandslukker (10 liter)

Falck trykvandslukker (10 liter)

Falck trykluftvandslukker (10 liter)

 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

 Model 4210 (10 liter) 

 Model 9310 (10 liter) 

                     Jacob Eschbach, Tyskland 

Giraf vandslukker (10 liter)

 

                G.H. Service Brandmateriel, København 

 LINDE model 3010 101 vandslukker 

                     Gloria-Werke, Tyskland 

 Gloria, 10 SK (10 liter) 

 Gloria, (Wi) 10 F (10 liter) 

                 Minimax Aktiengesellschaft, Tyskland 

 Minimax KD 10 (10 liter) 

 Minimax KR 10 (10 liter) 

 Minimax VD 10 (10 liter) 

 Minimax VR 10 (10 liter) 

                       Norsk Hammerverk, Norge 

 NO-HA. 10 KAS/V (10 liter) 

 NO-HA, 10 KSF/VF (10 liter) 

 VT 10 DK (10 liter) 

                    Walther Kidde & Co., Ltd., USA 

 Model 2 1/2 VPPN (9,8 liter) 

                 Nu-Swift International Ltd., England 

Nu-Swift 1351 (10 liter)

Nu-Swift 2351 (10 liter)

 

                 Aktiebolaget Svenska Tempus, Sverige 

Tempus Hydrox (10 liter) med afspærrelig mundstykke

Tempus Hydrox (10 liter) uden afspærrelig mundstykke

Ginge 8209 (9 liter)

 

                   Unitor Ships Service AS, Norge 

 UW 9 9 ltr. vand 

 VANDSLUKKERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Walther & Cie. AG., Tyskland 

 N 10 Hn (10 liter) 

 N 10 Hf 30 (10 liter) 

                        Deutsche Feuerloescher- 

                        bauanstalt, Tyskland 

 Wintrich N 10 Hns (10 liter) 

 Wintrich N 10 Hfs (10 liter) 

 Wintrich N 10 Ons (10 liter) 

 Wintrich N 10 Ofs (10 liter) 

                     No-Ha Produktion AB, Sverige 

VT 10 DK (10 liter)

SKUMSLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                   H. Meisner-Jensen A/S, København 

 Aster 3820 (10 liter) 

                  De Danske Redningskorps, København 

 Falck skumslukker (10 liter) 

 Falck trykskumslukker (10 liter) 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

 Ginge, 5210 (10 liter) 

                    Jacob Eschbach, Tyskland 

 Giraf skumslukker (10 liter) 

                 Nu-Swift International Ltd., England 

 Nu-Swift 1450 (10 liter) 

 Nu-Swift 7000 (10 liter AB) 

                  Unitor Ships Service AS, Norge 

 UAF 9. 9 ltr. AFFF skum 

                  AB Forenade Brandredskab, Sverige 

PRESTO SR 10 (10 liter)

PRESTO S 10 (10 liter)

PULVERSLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                   AB Førende Brandredskab, Sverige 

 Presto 2006 (6 kg) 

 Presto 2012 (12 kg) 

 PRESTO PG 6 (6 kg) 

 PRESTO PG 12 (12 kg) 

                        AMEREX Corp., USA 

 Model DK 450 (4,5 kg) 

                   Svensk Brandtjaenst AB, Sverige 

 ABE 12.000 (12 kg) 

                  H. Meisner-Jensen A/S, København 

Aster 4041G (6 kg)

Aster 4049G (12 kg)

Aster 4041 (6 kg)

Aster 4049 (12 kg)

ABC 4031 G (2 kg)

ABC 4035 G (4 kg)

ABC 4041 G (6 kg)

ABC 4049 G (12 kg)

 

              Bavaria-Feuerloeschapparatebau, Tyskland 

 Bavaria P 6 (6 kg) 

 Bavaria P 6M (6 kg) 

 Bavaria P 12 (12 kg) 

 Brandstop 6 G, PG6L (6 kg ABCE) 

                 De Danske Redningskorps, København 

Falck, Total G.A. 6 (6 kg)

Falck, Total G.A. 12 (12 kg)

Falck, Total P.T. 6 (6 kg)

Falck, Total P.T. 12 (12 kg)

Falck, Total P 6 (6 kg)

Falck, Total P 12 (12 kg)

 

                G.H. Service Brandmateriel, København 

 LINDE model 4006 (6kg) 

 LINDE model 4012 (12kg) 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

Ginge 3206 (6 kg BC)

Ginge 3206 ABC (6 kg ABC)

Ginge 3212 (12 kg BC)

Ginge 3212 ABC (12 kg ABC)

Ginge 3306 (6 kg BC)

Ginge 3306 ABC (6 kg ABC)

Ginge 3312 (12 kg BC)

Ginge 3312 ABC (12 kg ABC)

Ginge 3206 MONNEX (4,5 kg BC)

Ginge 3212 MONNEX (9,0 kg BC)

Ginge 3306 MONNEX (4,5 kg BC)

Ginge 3312 MONNEX (9,0 kg BC)

Ginge 9302 (2 kg ABC)

Ginge 9306 (6 kg ABC)

Ginge 9312 (12 kg ABC)

PULVERSLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                     AB Svenska Tempus, Sverige 

 Ginge 8306 (6 kg) 

 Ginge 8310 (10 kg) 

                      Jacob Eschbach, Tyskland 

Giraf P 6 (6 kg)

Giraf P 6 M (6 kg)

Giraf P 6 MG (6 kg)

Giraf P 12 (12 kg)

Gloria-Werke, Tyskland

Gloria PA 6 SD (6 kg)

Gloria PA 12 SD(12 kg)

Gloria PI 6 S (6 kg)

Gloria PI 12 G (12 kg)

GLORIA PA 6 SD (6 kg)

GLORIA PA 12 SD (12 kg)

Model PD 6 G (6 kg)

PD 25 G: 25 kg trykladet

 

                 Minimax Aktiengesellschaft, Tyskland 

Minimax PD 6 (6 kg)

Minimax PU 6 (6 kg)

Minimax P 12 (12 kg)

Minimax PG 12 (12 kg)

Minimax RP 6 (6 kg)

Minimax RP 6G (6 kg)

Minimax RP 12 (12 kg)

Minimax RP 12G (12 kg)

 

                     Norsk Hammerverk, Norge 

NO-HA 6B (6 kg)

NO-HA 12B (12 kg)

NO-HA 6GB (6 kg)

NO-HA 12BG (12 kg)

ABC PT 2 DK (2 kg)

ABC DB 2 P (2 kg)

ABC DB 6 P (6 kg)

ABC PT 6 Dk (6 kg)

ABC DB 12 P (12 kg)

ABC PT 12 KD (12 kg)

NO-HA DB 6P (6 kg)

NO-HA DB 12P (12 kg)

NO-HA T12 (12 kg)

 

                Nu-Swift International Ltd., England 

Nu-Swift 1815 (13 lbs)

Nu-Swift 1826 (26 lbs)

Nu-Swift 2506 (6 kg BC)

Nu-Swift 2509 (9 kg BC)

Nu-Swift 6007 (7 kg ABC)

Nu-Swift 6010 (10 kg ABC)

PULVERSLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                      Skuteng A/S, Oslo, Norge 

Skuteng PA-6 (6 kg)

Skuteng GA-6 (6 kg)

Skuteng PA-12 (12 kg)

Skuteng GA-12 (12 kg)

Skuteng P 12-S/V (12 kg)

 

                    No-Ha Produktion AB, Sverige 

ABE 6000 (6 kg)

ABE 12000 (12 kg)

ABC PT 2 DK (2 kg)

ABC PT 6 DK (6 kg)

ABC PT 12 DK (12 kg)

 

                 Aktiebolaget Svenska Tempus, Sverige 

Tempus 12 T (9 kg)

Tempus 12 TK (9 kg)

Tempus 12 L (10 kg)

Tempus 12 LK (12 kg)

Tempus 12 LG (12 kg)

 

                 Total K.G., Foerster & Co., Tyskland 

Total P 12/S/V (12 kg)

Total P 12 (12 kg)

Total G 12/S (12 kg)

Total PT 12 (12 kg)

Total P 50 (50 kg)

Ajax, total PT 6 (6 kg)

Ajax, total P 6 (6 kg)

Total GD (6 kg)

Total GD (13 kg)

 

                    Unitor Ships Service AS, Norge 

UA 6, (6 kg) ABC Pulver

US 6, (6 kg) BC Pulver

UA 10 (10 kg) ABC Pulver

US 12 (12 kg) BC Pulver

 

                    Walther & Cie., AG., Tyskland 

P 6 a (6 kg)

P 12 a (12 kg)

P 6 Ga (6 kg)

P 12 Ga (12 kg)

P 6 Hi (6 kg)

P 12 Hi (12 kg)

P 6 Gi (6 kg)

P 12 Gi (12 kg)

P 6 GH (6 kg)

 

                     A. Werner & Co., Tyskland 

Werner Permanent PD 6 (6 kg)

Werner Permanent PD 6 G (6 kg)

PD 6 G (6 kg)

PULVERSLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Deutsche Feuerloescher- 

                     Bauanstalt Wintrich & Co., 

                     Tyskland 

Wintrich P 6 DE (6 kg)

Wintrich P 6 DSp (6 kg)

Wintrich P 6 OE (6 kg)

Wintrich P 6 OSp (6 kg)

Wintrich P 6 LE (6 kg)

Wintrich P 6 LSp (6 kg)

Wintrich P 6 UHE (6 kg)

Wintrich P 6 UHSp (6 kg)

Wintrich P 12 LE (12 kg)

Wintrich P 12 LSp (12 kg)

Wintrich P 12 OE (12 kg)

Wintrich P 12 OSp (12 kg)

CO2-SLUKKERE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Total K.G. Foerster & Co., Tyskland 

 Ajax Total (6 kg) 

                  H. Meisner-Jensen A/S, København 

 Aster 3605 (6 kg) 

 Aster 3610 (10 kg) 

 Aster 3610/a (10 kg) 

 3601 (2 kg) 

 3606 (6 kg) 

                 De Danske Redningskorps, København 

 Falck CO2-slukker (6 kg) 

 Falck CO2-slukker (10 kg) 

                G.H. Service Brandmateriel, København 

 LINDE 6006 (6 kg) 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

 Ginge 2543 (6 kg) 

 Ginge 2544 (6 kg) 

                      Gloria-Werke, Tyskland 

 Gloria KS 6 (6 kg) 

 KS 6 S (6 kg) transportabel 

                        Luxfer Ltd., England 

 Interfire (6 kg) 

                 Minimax Aktiengesellschaft, Tyskland 

 Minimax CD 6 (6 kg) 

                      Norsk Hammerverk, Norge 

 NO-HA 6K-A (6 kg) 

                 Nu-Swift International Ltd., England 

 Nu-Swift 1510 (10 lbs) 

                 Aktiebolaget Svenska Tempus, Sverige 

 Tempus TK 6 (6 kg) 

 Tempus Bore 6 (6 kg) 

                  Unitor Ships Service AS, Norge 

 UC 6 (6 kg) kuldioxid 

                   Walther & Cie. AG., Tyskland 

 K 6 (6 kg) 

              Deutsche FeuerloescherBauanstalt, Tyskland 

 Wintrich C 6 D (6 kg) 

                    No-Ha Produktion AB, Sverige 

 K 2 DK, (2 kg) 

 K 6 DK (6 kg) 

                      Werner Permanent, Tyskland 

 CF 6 (6 kg) 

                  AB Forenade Brandredskab, Sverige 

 PRESTO AK 5 AL (5 kg) 

 PRESTO AK 6 AL (6 kg) 

 ILDSLUKKERE I MOTORREDNINGSBÅDE 

 Pulverslukkere 

 CO2-slukkere 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   AB Førende Brandreskab, Sverige 

 Presto 2003 (3 kg) 

                        MEREX Corp., USA 

 Model DK 225 (2,2 kh) AMEREX nr. FE 424 

                A. Werner G.m.b.H. & Co., Vesttyskland 

 Werner Permanent PU 2002 Jet (2 kg) 

 PD 2 G (2 kg) 

                    Svensk Brandtjaenst, Sverige 

 ABE 2000 (2 kg) 

 ABE 3000 (3 kg) 

 ABE 5000 (5 kg) 

                     Dania Fire Compani, Holbæk 

 DP 3-203 (3 kg) 

 DP 6-206 (6 kg) 

                  H. Meisner-Jensen A/S, København 

 Aster 4031 G (2 kg) 

 Aster 4031 (2 kg) 

                   Deutsche FeuerloescherBauanstalt 

                   Wintrich & Co., Tyskland 

 Wintrich P 2 LSp (2 kg) 

 Wintrich P 2 PHSp (2 kg) 

                  De Danske Redningskorps, København 

 Falck Auto (2 kg) 

 Falck Total GA 2 (2 kg) 

                G.H. Service Brandmateriel, København 

 LINDE model 4002 (2 kg) 

               A/S Ginge Brand & Elektronik, København 

Ginge model 2582 (2 kg)

Ginge model 3302 Monnex (1,5 kg BC)

 

                     AB Svenska Tempus, Sverige 

 Ginge model 8302 (2 kg) 

 Ginge model 8303 (3 kg) 

                       Gloria-Werke, Tyskland 

 Gloria Avus PG 2 A (2 kg) 

 Gloria Avus PG 2 AV (2 kg) 

 GLORIA PG 2 sm (2 kg) 

 Model PG 2 AV (2 kg) 

                Minimax Aktiengesellschaft, Tyskland 

 Minimax P 2 (2 kg) 

 Minimax P 2 M (2 kg) 

 Minimax PG 2 (2 kg) 

 Minimax PG 2 M (2 kg) 

                       Norsk Hammerverk, Norge 

 NO-HA model 2K (2 kg) 

 NO-HA DB 2P (2 kg) 

 ILDSLUKKERE I MOTORREDNINGSBÅDE 

 PULVERSLUKKERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Nu-Swift International Ltd., England 

 Nu-Swift model 1604 (2 kg) 

 Nu-Swift model 1807 (3 kg) 

 Nu-Swift model 2503 (3 kg BC) 

 Nu-Swift model 6003 (3 kg BC) 

                 Aktiebolaget Svenska Tempus, Sverige 

 Tempus TP 2 T (2 kg) 

                      Skuteng A/S, Norge 

 Skuteng GA-2 (2 kg) 

                     Svenska No-Ha AB, Sverige 

 Model ABE 2000 (2 kg) 

 ILDSLUKKERE I MOTORREDNINGSBÅDE 

 CO2-SLUKKERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  H. Meisner-Jensen A/S, København 

 Aster 3601 (2 kg) 

                 De danske Redningskorps, København 

 Falck CO2-slukker (2 kg) 

               G. H. Service brandmateriel, København 

 LINDE model 6002 (2 kg) 

              A/S Ginge Brand og Elektronik, København 

 Model 2542 (2 kg) 

                Nu-Swift International Ltd., England 

 Nu-Swift model 1505 (2,3 kg) 

                Aktiebolaget Svenska Tempus, Sverige 

 Tempus 3 TK (2,8 kg) 

                    Walther & Cie. AG., Tyskland 

 K 1.5 (1,5 kg) 

                        Luxfer Ltd., England 

 Interfire (2 kg) 

                     No-Ha Mekaniske A/S, Norge 

 K 2 DK (2 kg) 

 K 6 DK (6 kg) 

 Ikke-Transportable Ildslukkere 

 Pulverslukkere 

 Skumslukkere 

 CO2-slukkere 

 PULVERSLUKKERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  A. Werner G.m.b.H., Tyskland 

 Werner P 50 G (50 kg, ABC) 

               A/S Ginge brand & Elektronik, København 

Ginge 2505, kørbar, driven (25 kg)

Ginge 2506, kørbar, driven (50 kg)

Ginge 2505 MONNEX (18,0 kg BC)

Ginge 2506 MONNEX (36,0 kg BC)

 

                       Gloria-Werke, Tyskland 

 Gloria P 50 (50 kg) 

 Gloria P 50 G (50 kg) 

                 Minimax Aktiengesellschaft, Tyskland 

 Minimax P 50 (50 kg) 

 Minimax P 50 G (50 kg) 

                      Norsk Hammerverk, Norge 

 NO-HA 25H/HG (25 kg) 

 NO-HA 50H/HG (50 kg) 

 ABC PT 25 KD (25 kg) 

 ABC P 25 KD (25 kg) 

 ABC P 50 DK (50 kg) 

                 Nu-Swift International Ltd., England 

 Nu-Swift 1660 (60 lbs) 

 Nu-Swift 6020, kørbar, driven (2x10 kg ABC) 

 Nu-Swift 6048 

                 Aktiebolaget Svenska Tempus, Sverige 

 Tempus 2 x 12 L 

 Tempus T P 50 H (50 kg) 

                  Unitor Ships Service AS, Norge 

 US 50 (50 kg) 

                   Walther & Cie. AG., Tyskland 

 P 50 H (50 kg) 

 PG 50 H (50 kg) 

                   Deutsche FeuerloescherBauanstalt 

                   Wintrich & Co., Tyskland 

 Wintrich P 50 E (50 kg) 

 Wintrich P 50 Sp (50 kg) 

                        Skuteng A/S, Norge 

 Skuteng P 50 (50 kg) 

                     No-Ha Produktion AB, Sverige 

 ABC PT 25 DK, (25 kg) 

 ABC P 25 KD (25 kg) 

 ABC P 50 DK (50 kg) 

                        Gesa Gebr., Tyskland 

 4025 MEISNER (wheeled 25 kg) 

 SKUMSLUKKERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Unitor Ships Service AS, Norge 

 UF 45  45 ltr. 

 UF 135  135 ltr. 

 CO2-SLUKKERE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Ginge Brand & Elektronik A/S, København 

 Ginge 6310 (10 kg) 

 Ginge 6345 (45 kg) 

                 Minimax Aktiengesellschaft, Tyskland 

 Minimax C 25 (25 kg) 

 Minimax C 30 (30 kg) 

                    Unitor Ships Service AS, Norge 

 UC 9 ( 9 kg) 

 UC 45 (45 kg) 

                      No-Ha Mekaniske A/S, Norge 

K 2 DK (2 kg)

K 6 DK (6 kg)

RØGDYKKERAPPARATER MED KOMPRIMERET LUFT TIL ANVENDELSE I FORBINDELSE MED BRANDUDRUSTNINGER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                        AGA Spiro AB, Sverige 

AGA Divator nr. ME-1715

AGA Divator nr. 217

AGA Spiromatic 217

AGA Spiromatic 224

 

                     Chubb Panorama Ltd., England 

 CHUBB nr. 1 MK II 

                    Draegerwerke Lubeck, Tyskland 

Draeger DA 58/1600

Draeger PA 34/1600

Draeger PA 37/1600

Draeger PA 54/I/1400

Draeger PA 54/II/1400

Draeger PA 54/IP/1400

Draeger PA 80 P/1400

Draeger PA 80 P/1600

Draeger PA 58 P/1600

Draeger PA 80A/1200-1

Draeger PA 80A/1400-1

Draeger PA 80A/1600-2

Draeger PA 80

Draeger PA 80 P

Draeger PA 80 A

 

                        Fenzy Cie., Frankrig 

Mandet med 2 luftflasker

Mandet med 3 luftflasker

Mandet 3000 DUO, 1600 liter

Mandet 3000 MONO, 1400 liter

Mandet 3200 DUO 224

Mandet 3200 MONO 217

FENZY 5000 DUO nr. 8501 med 2 stk. 4 l 200 bar luftflasker

FENZY 5000 MONO nr. 217 med 1 stk. 7 l 200 bar luftflaske

 

                      Firma ArSiMa, København 

 Maximus 

 Secoba Maximus 80 

                   Draeger Nornalair Ltd., England 

 Normalair Compressed Air 

 Breathing Apparatus, model 880 

                      Sabre Safety Ltd., England 

 Darenas trykflaskeapparat 1400 standard 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Sabre Safety Ltd., England 

Pathfinder Twin, 1600 liter

Pathfinder 1240 Slim Marine, 1240 liter

Pathfinder 1240

Standard Marine, 1240 liter

SABRE CENTURION

 

                  Auergesellschaft G.m.b.H, Tyskland 

Pressluftatmer Auer Model DA 58/1600

Pressluftatmer Auer Model BD 63/1600

SECOBA BD88

stålflaske m. flaskeventil, 1 x 7 liter

eller 2 x 4 liter, 200 bar, bæresele m.

fastgørelsesarrangement, reduktionsventil,

monteret på rygskjold, helmaske m. doseringsventil, manometer,

advarselsfløjte

Scott Air Pack 6000-A2M

 

                  Scott Aviation Corporation, USA 

                  Siebe, Gorman & Co., Ltd., England 

The Siebe Gorman Compressed Air Breathing Apparatus International

(Mark II)

Airmaster Marine Duaflow

Airmaster Marine

Firefighter F 651 Air Breathing Apparatus

Beskyttelsesdragter til anvendelse i forbindelse med

brandudrustninger

TIL ANVENDELSE I FORBINDELSE MED BRANDUDRUSTNINGER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

            Albatros International Clothing ApS, Brandelev 

Albatros 2-delt indsatsdragt

 

             B. A. Beadle (Safety Marine) Ltd., Skotland 

 Model Beatsuit 

                    Bristol Uniform Ltd., England 

AR 5050/1

The Fleet Suit

Bristol Fire Coat Ref. No.: 251/252 and Overtrouses Ref. No. 320

 

                  A/S H. Meisner-Jensen, Skovlunde 

 Svensk model med lynlås Fabrikat AKVAREX 

                A/S Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg 

 Viking 2-delt beskyttelsesdragt 

                        Trellchem, Sverige 

 Beskyttelsesdragt 

                       Trelleborg AB, Sverige 

 Akvarex Trellfire, ekstra beskyttelsesdragt 

                         Safeman, Sverige 

 Beskyttelsesdragt SAFEMAN 750 

             Viking A/S, Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg 

Muskox, design 4075 med lynlås

Olie/Vand-separatorudstyr

Godkendt i henhold til IMO Res. nr. A.393(X)

Filterudstyr til separering af olie/vand

Procesudstyr til separering af olie/vand

Procesudstyr til separering af olie/vand, godkendt

i henhold til IMO Res. Nr. A.444(XI)

GODKENDT I HENHOLD TIL IMCO RES. NR. A. 393(X)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Aker Products, Norge 

 Aker 2,5 COM. 3,1 m3/h 

                  Maschinefabriek Geurtsen, Holland 

Aquamarin GE DE 0001 IAP. 1,00 m3/h

Aquamarin GE DE 002,5 IAP. 2,50 m3/h

Aquamarin GE DE 005 IAP. 5,00 m3/h

Aquamarin GE DE 0010 IAP. 10,00 m3/h

 

                  National Fluid Separators Inc. USA 

Bilgemaster I. 0,45 m3/h

Bilgemaster I. 1,13 m3/h

Bilgemaster I. 2,26 m3/h

Bilgemaster II. 0,45 m3/h

Bilgemaster II. 1,13 m3/h

Bilgemaster II. 2,26 m3/h

 

                      Butterworth, England 

Butterworth Systems (UK) 0,5 m3/h

Butterworth Systems 2,0 m3/h

Butterworth Systems 5,0 m3/h

Butterworth Systems 10,0 m3/h

 

                Alexander Esplen & Co., Ltd., England 

Comyn Separating Module 0,25 m3/h

Comyn Separating Module 0,50 m3/h

Comyn Separating Module 1,00 m3/h

Comyn Separating Module 2,50 m3/h

Comyn Separating Module 5,00 m3/h

Comyn Separating Module 7,50 m3/h

Comyn Separating Module 10,00 m3/h

Comyn Separating Module 1,00 m3/h

Comyn Separating Module 2,50 m3/h

Comyn Separating Module 5,00 m3/h

Comyn Separating Module 10,00 m3/h

Comyn Separating Module 20,00 m3/h

Comyn Separating Module 25,00 m3/h

 

           Fram Industrial Filtration & Separation, Holland 

CPS 5 B. 1,3 m3/h

CPS 25 B. 5,3 m3/h

CPS 5 B Mod I. 1,00 m3/h

CPS 10 B MK II. 2,50 m3/h

CPS 25 B Mod I. 5,00 m3/h

CPS 50 B MK II. 10,00 m3/h

 

                Hebold Apparatebau und Maschinenfabrik 

                G.m.b.H. und Co., Tyskland 

Cux-E-M 515. 0,5 m3/h

Cux-E-0115. 1,0 m3/h

Cux-E-0215. 1,5 m3/h

Cux-E-0315. 2,5 m3/h

Cux-E-0515. 5,0 m3/h

Cux-E-0815. 7,5 m3/h

Cux-E-1015. 10,0 m3/h

Cux-E-2515. 25,0 m3/h

GODKENDT I HENHOLD TIL IMCO RES. NR. A. 393(X)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    DVZ-Service Vesttyskland 

DVZ 250. 0,25 m3/h

DVZ 500 HCV. 0,5 m3/h

DVZ 5000 HC. 5,0 m3/h

DVZ 7500 HC. 7,5 m3/h

DVZ 500. 0,50 m3/h

DVZ 1000. 1,00 m3/h

DVZ 1500. 1,5 m3/h

DVZ 2000. 2,0 m3/h

DVZ 2500. 2,50 m3/h

 

                   Facet Industrial b.v., Holland 

Facet CPS 1,25 B Mod. 1. 0,25 m3/h

Facet CPS 1,25 BV Mod 1. 0,5 m3/h

Facet CPS 5 BV Mod. 1. 1,0 m3/h

Facet CPS 5 B Mod. 1. 1,0 m3/h

Facet CPS 10 BMK Mod. II. 2,5 m3/h

Facet CPS 25 B Mod. I. 5,0 m3/h

Facet CPS 50 BK II. 10,0 m3/h

 

                      Fram Industrial Filtration 

                      & Separation Holland 

Framarine CPS. 0,25 m3/h 1,25 B Mod. I

Framarine CPS. 0,5 m3/h 2,5 BV Mod. I

Framarine DPS. 1,0 m3/h 5 BV Mod.I

 

                 RWO Maschinenfabrik, Armaturen- und 

                 Apparate bau G.m.b.h, Tyskland 

GSF 0,25. 0,25 m3/h

GSFG 0,5. 0,5 m3/h

GSF 1. 1 m3/h

GSF 1,5. 1,5 m3/h

GSF 2,5. 2,5 m3/h

GSF 5. 5 m3/h

GSF 7,5. 7,5 m3/h

GSF 10. 10 m3/h

 

                 Heishin Pump Works Co., Ltd., Japan 

0SN-0,25 D. 0,25 m3/h

HSN-0,25 F.

HSN-0,5 D. 0,5 m3/h

HSN-0,5 F. 0,5 m3/h

HSN-1 D. 1 m3/h

HSN-1 F. 1 m3/h

HSN-2 D. 2,0 m3/h

HSN-2 F. 2,0 m3/h

HSN-3 D. 3,0 m3/h

HSN-3 F. 3,0 m3/h

HSN-5 D. 5,0 m3/h

HSN-5 F. 5,0 m3/h

HSN-10 D. 10 m3/h

HSN-10 F. 10 m3/h

HMS 30. 0,3 m3/h

HMS 50. 0,5 m3/h

HMS 80. 0,8 m3/h

HMS 100. 1,0 m3/h

HMS 200. 2,0 m3/h

HMS 250. 2,5 m3/h

GODKENDT I HENHOLD TIL IMCO RES. NR. A. 393(X)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Hamvorthy Engineering Ltd., England 

HS1. 1,0 m3/h

HS 2,5. 2,5 m3/h

HS 5. 5,0 m3/h

HS 1 MK II. 1,0 m3/h

HS 2,5 MK II. 2,5 m3/h

HS 5 MK II. 5,0 m3/h

 

                    World Water Systems Inc., USA 

Hele-Sep Model 500. 0,5 m3/h

Heli-Sep Model 1000. 1,0 m3/h

Heli-Sep Model 2000. 2,0 m3/h

Heli-Sep Model 2500. 2,5 m3/h

Heli-Sep Model 5000. 5,0 m3/h

 

                       Skimovex B. V., Holland 

Inverto B 2,5. 0,25 m3/h

Inverto B 7,5. 0,75 m3/h

Inverto B 15. 1,5 m3/h

Inverto B 25. 2,5 m3/h

Inverto B 50. 5 m3/h

 

                   Jowa Marine Group AB, Sverige 

JOWA OIL-A. 1,0 m3/h

JOWA OIL-A. 1,5 m3/h

JOWA OIL-A. 2,5 m3/h

JOWA OIL-A. 3,5 m3/h

JOWA OIL-A. 5,0 m3/h

JOWA OIL-A. 7,5 m3/h

JOWA OIL-A. 10,0 m3/h

 

             Oil Pollution Engineering Co., Ltd., Japan 

Keene/OPE-OS-0,1. 0,1 m3/h

Keene/OPE-OS-0,2. 0,2 m3/h

Keene/OPE-OS-0,5. 0,5 m3/h

Keene/OPE-OS-1,0. 1,0 m3/h

Keene/OPE-OS-2,0. 2,0 m3/h

Keene/OPE-OS-5,0. 5,0 m3/h

Keene/OPE-OS-12,0. 12,0 m3/h

 

                    Marine System division, USA 

Model S-2 OWS. 1.25 m3/h

 

                    Environmental Protection 

                    engineering, Grækenland 

Poseidon 100L. 0,1 m3/h

Poseidon 300L. 0,3 m3/h

Poseidon 600L. 0,6 m3/h

Poseidon 1200L. 1,2 m3/h

Poseidon 2300L. 2,3 m3/h

Poseidon 5000L. 5,0 m3/h

 

                        Separation & Recovery 

                        Systems, USA 

Sarex OWS-5. 1,13 m3/h

Sarex OWS-10. 2,26 m3/h

Sarex OWS-20. 4,53 m3/h

Sarex VGS-1. 0,226 m3/h

Sarex VGS-10. 2,26 m3/h

Sarex VGS-20. 4,53 m3/h

GODKENDT I HENHOLD TIL IMCO RES. NR. A. 393(X)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     S.E.R.E.P., Frankrig 

Serep SFC 0,5. 0,5 m3/h

Serep SFC 5. 2 m3/h

Serep SFC 8. 5 m3/h

Serep SFC 10. 7 m3/h

Serep SFC 12. 10 m3/h

Serep SFC 0,5 BW.B. 0,5 m3/h

Serep SFC 1 BW.B. 1,0 m3/h

Serep SFC 5 BW.B. 2,0 m3/h

Serep SFC 8 BW.B. 5,0 m3/h

Serep SFC 12 BW.B. 10,0 m3/h

Serep 0,25 H. 0,25 m3/h

 

            HDW-Hamburg, Werft und Maschinenbau, Tyskland 

TPC 0,25. 0,25 m3/h

TPC 0,50 H. 0,50 m3/h

TCP 1,0 H. 1,0 m3/h

TCP 2,5 H. 2,5 m3/h

TCP 5,0 H. 5,0 m3/h

TCP 10,0 H. 10,0 m3/h

 

                  RWO Maschinenfabrik, Vesttyskland 

SKIT S. 0,25 m3/h

SKIT S. 0,5 m3/h

SKIT SC. 0,5 m3/h

SKIT S 0,25. 0,25 m3/h

SKIT S 1,0. 1,0 m3/h

SKIT SC 1.0. 1,0 m3/h

SKIT S 1,5. 1,5 m3/h

SKIT SC 1.5. 1,5 m3/h

SKIT S 2,5. 2,5 m3/h

SKIT SC 2,5. 2,5 m3/h

SKIT S 5.0. 5.0 m3/h

SKIT SC 5.0. 5.0 m3/h

 

              Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Tyskland 

TPC 0,25. 0,25 m3/h

TPC 0,5. 0,5 m3/h

TPC 1. 1 m3/h

TPC 2,5. 2,5 m3/h

TPC 5,0. 5,0 m3/h

 

                   Deutsche Werft AG, Tyskland 

Turbolo TEF 0,5. 0,5 m3/h

Turbolo TEF 1. 1 m3/h

Turbolo TEF 2,5. 2,5 m3/h

Turbolo TEF 5. 5 m3/h

Turbolo TEF 10. 10 m3/h

Turbolo TEF 0,5-S. 0,5 m3/h

Turbolo TEF 1-S. 1 m3/h

Turbolo TEF 2,5-S. 2,5 m3/h

Turbolo TEF 5-S. 5 m3/h

Turbolo TEF 10-S. 10 m3/h

Turbolo TEF 20-S. 20 m3/h

GODKENDT I HENHOLD TIL IMCO RES. NR. A. 393(X)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Blohm & Voss AG, Tyskland 

Turbulo TCS 0,25. 0,25 m3/h

Turbulo type TCS 0,5. 0,5 m3/h

Turbulo type TCS 1. 1,0 m3/h

Turbulo type TCS 2,5. 2,5 m3/h

Turbulo type TCS 5. 5,0 m3/h

Turbulo type TCS 10. 10,0 m3/h

 

                Sasakura Engineering Co., Ltd., Japan 

Sasakura-Turbolo TFU 1(B). 1 m3/h

Sasakura-Turbolo TFU 2(B). 2 m3/h

Sasakura Turbolo TFU 3(B). 3 m3/h

Sasakura-Turbolo TFU 5(B). 5 m3/h

Sasakura-Turbolo TFU 10(B). 10 m3/h

SMT-0,5. 0,5 m3/h

SMT-1. 1,0 m3/h

SMT-2. 2,0 m3/h

SMT-3. 3,0 m3/h

SMT-5. 5,0 m3/h

SMT-10. 10,0 m3/h

 

                  Taiko Kikai Industries Co., Japan 

 U.K.V. 100. 10,0 m3/h 

               Hodge Separators Ltd. Falmouth, England 

Victor 2 stage MS 05. 0,5 m3/h

Victor 2 stage MS 10. 1,0 m3/h

Victor 2 stage MS 20. 2,0 m3/h

Victor 2 stage MS 30. 3,0 m3/h

Victor 2 stage MS 40. 4 m3/h

Victor 2 stage MS 50. 5 m3/h

Victor 2 stage MS 100. 10 m3/h

Victor 3 stage. 2,00 m3/h

Victor VS2-05. 0,5 m3/h

Victor VS2-10. 1,0 m3/h

Victor VS2-25. 2,5 m3/h

Victor VS2-50. 5,0 m3/h

Victor VS2-100. 10,0 m3/h

 

                    RWO Maschinenfabrik, Tyskland 

WZ 1/WZF 1. 1 m3/h

WZ 2/WZF 2. 2,5 m3/h

FILTERUDSTYR FOR SEPARERING AF OLIE/VAND

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Keene Corporation, USA 

Keene 2200. 5,0 m3/h

PROCESUDSTYR TIL SEPARERING AF OLIE/VAND

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

               Alexander Esplen and Co., Ltd., England 

Comyn process unit. 0,50 m3/h

Comyn process unit. 1,00 m3/h

Comyn process unit. 2,50 m3/h

Comyn process unit. 5,00 m3/h

Comyn process unit. 7,00 m3/h

Comyn process unit. 8,50 m3/h

Comyn process unit. 10,00 m3/h

 

                  Heishin Pump Work Co., Ltd., Japan 

0U - 0,25. 0,25 m3/h

PU - 0,50. 0,50 m3/h

PU - 1. 1 m3/h

PU - 2. 2 m3/h

PU - 3. 3 m3/h

PU - 5. 5 m3/h

PU - 10. 10 m3/h

 

                Sasakura Engineering Co., Ltd., Japan 

F-0,25. 0,25 m3/h

F-0,5. 0,5 m3/h

F-1. 1 m3/h

F-2. 2 m3/h

F-3. 3 m3/h

F-5. 5 m3/h

F-10. 10 m3/h

 

                  Skibs- & Maskin Consult, Nakskov 

SMC-UF3-24 TRI-II

PROCESUDSTYR TIL SEPARERING AF OLIE/VAND

GODKENDT I HENHOLD TIL IMO RES. Nr. A. 444(XI)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

          Hodge Separators Ltd., Penryn, Cornwall, England 

Victor VP2-05. 0,5 m3/h

Victor VP2-10. 1,00 m3/h

Victor VP1-25. 2,5 m3/h

Victor VP2-50. 5,0 m3/h

Victor VP2-100. 10,0 m3/h

OVERVÅGNINGS- OG KONTROLUDSTYR FOR REGISTRERING AF OLIEINDHOLDET I LÆNSE- OG BALLASTVAND.

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  AEG-Aktiengesellschaft Hamburg og 

                  Sæhkøliikkeiden, Finland 

Oili S 1000

 

                     AB Bruunshygien, Sverige 

 Jowa Monitek alarm system, model 160/131 0-100 ppm 

                     Babcock-Bristol, England 

OVM I Bilge alarm

OSM Bilge alarm

OTM 17X Deballasting Monitor

OPM 1 Bilge Alarm

 

                     Deckma G.m.b.H., Tyskland 

 OCA 

 OCD-1 15 ppm Bilge Alarm 

 OCD-2 15 ppm Bilge Alarm 

                    Fellow Kagoy Co., Ltd., Japan 

 Focas-1500 A 

               Gestra Aktiengesellschaft, Vesttyskland 

Olgehaltmessgerät OR 34 S

 

                       Horiba Ltd., Japan 

 OCMA - 34 

                     Inventive System Inc., USA 

 Bilge Alarm Ba-200 

                     ITT Conoflow-Vaf, Holland 

 I.T.T. Oilcon MK II Bilge Monitor 

 C 11 - Oilcon 15 ppm Bilge Alarm 

 C 12 - Oilcon 100 ppm Bilge Alarm 

                     ITT Corporation, England 

 I.T.T. Oilcon Bilge Monitor 

 I.T.T. Oilcon 15 ppm Alarm 

                    Jowa Marine Group AB, Sverige 

 JOWA Monitor Alarm System 0-15 ppm 

 JOWA CELANTOIL 9000 

                      Keene Corporation, USA 

 Keene Bilge Alarm 

               Separation & Recovery Systems Inc., USA 

 OCA - 1 

 BA - 1 

                          Seres, Frankrig 

 B.W.A.M. S646 

                   Shahaban Manufacturing Inc., USA 

 Shaban Manufacturing Inc., Bilge Alarm 

                STC International Marine Ltd., England 

 STC OILCON MK III 

                      Yamataka-Honeywell,Japan 

 Oil-A-Lynzer (Type A) 

 Oil-A-Lynzer (Type M) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Babcock-Bristol, England 

 OTM 18 Deballasting Monitor 

               Ekersberg Marin & Verkstads AB, Sverige 

 HARPOIL Oil Discharge Monitor 

                        Horiba Ltd., Japan 

 OCMA-1000 

                      ITT Conoflow-Vaf, Holland 

 I.T.T. Oilcon MK II Ballast Monitor 

                     Salen & Wicander AB, Sverige 

 Salwico Oil Pollution Monitor MK III 

                         Seres, Frankrig 

 O.D.M.E. S663 Mk II 

                      STC International, England 

 STC Oilcon MK4 

 OLIE/VAND-GRÆNSEFLADEMÅLERE. 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    A. Searle & Co., England 

 Aquoil oil/water Interface Detector 

                     Tanksystem A/S, Norge 

 Hermetic UTI Portable 

                   Marie Moisture Control Co., USA 

B-2401

D-2401

Spildevandsbehandlingsanlæg

Finfordelings- og desinficeringsanlæg for spildevand

SPILDEVANDSBEHANDLINGSANLÆG.

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Atlas A/S, Ballerup 

 Atlas Waste Water Unit, AWWU 

                  Omnipure Wastewater Treatment, USA 

OMNIPURE MODEl 12 MX (m/natriumsulfitdoseringsanlæg)

OMNIPURE MODEL 12 M (m/natriumsulfitdoseringsanlæg)

OMNIPURE MODEL 8 M (m/natriumsulfitdoseringsanlæg)

OMNIPURE MODEL 6 M (m/natriumsulfitdoseringsanlæg)

OMNIPURE MODEL 4 M (m/natriumsulfitdoseringsanlæg)

 

                         Envirovac Inc., USA 

 ORCA II-165/330/500 

 ORCA II-12 

 ORCA II-24 

 ORCA II-36 

                Sasakura Engineering Co., Ltd., Japan 

Super Trident Model ST 2

Super Trident Model ST 4

Super Trident Model ST 6

Super Trident Model ST 8

Super Trident Model ST 10

Super Trident Model STO

Super Trident Model ST 1 A

Super Trident Model ST 2 A

Super Trident Model ST 3 A

Super Trident Model ST 4 A

Super Trident Model ST 6 A

 

                 Hamworthy Engineering Ltd., England 

Super Trident Model STO

Super Trident Model ST 1 A

Super Trident Model ST 2 A

Super Trident Model ST 3 A

Super Trident Model ST 4 A

Super Trident Model ST 6 A

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Rauma-Repola OY, Finland 

Unex Bio - 100

Unex Bio - 200

Unex Bio - 400

Unex Bio - 600

Unex Bio - 800

Unex Bio - 1000

 

                Sophus Berendsen Marine A/S, København 

BIO-Compact KSA-S 10

BIO-Compact KSA-S 15

BIO-Compact KSA-S 20

BIO-Compact KSA-S 25

BIO-Compact KSA-S 35

BIO-Compact KSA-S 50

BIO-Compact KSA-S 100

BIO-Compact KSA-S 200

BIO-Compact KSA-S 300

BIO-Compact KSA-S 600

BIO-Compact KSA-S 800

 

                      Format-Chemie und Apparate 

                      G.m.b.H., Tyskland 

MSTP 1

MSTP 5

FINFORDELINGS- OG DESINFICERINGSANLÆG FOR SPILDEVAND

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              KG Hamann Wassertechnik G.m.b.H, Tyskland 

icHL-Cont

Udstyr for trykudligning af lasttank

Tryk/vakuumventiler

Flammenet

TRYK/VAKUUM VENTILER

TYPEBETEGNELSE

 

                    FABRIKANT/FORHANDLER 

              Press-Vac. Engineering Ltd., A/S, Allerød 

HS2

HS3

HS4

HS5

HS6

HS6M

HS7

HS8

HS10

 

                     Bolaco Valves ApS, Odense 

Bolaco Automatic, 100/150 BV 7981

Bolaco Automatic, 100/200 BV 7981

Bolaco Automatic, 150/200 BV 7981

Bolaco Automatic, 100 BV 7961

Bolaco Automatic, 150 BV 7961

Bolaco Automatic, 200 BV 7961

 

                     Bolaco Valves ApS, Odense 

Bolaco Automatic, 100 BV 7991

Bolaco Automatic, 150 BV 7991

Bolaco Automatic, 200 BV 7991

 

               Press-Vac. Engineering Ltd. A/S, Danmark 

HSV1

HSV2

HSV3

HSV4

FLAMMENET

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

              Press-Vac. Engineering Ltd., A/S, Allerød 

Gas freeing Covers, type GFC 2317 med normal diameter (ND) som

følger:

ND 50

ND 65

ND 80

ND 100

ND 125

ND 150

ND 200

ND 250

ND 300

Flame Screen Unit, type EPV med normal diameter (ND) som følger:

ND 50

ND 65

ND 80

ND 100

ND 125

ND 150

ND 200

ND 250

ND 300

Gas Freeing Covers, type GFB med normal diameter (ND) som følger:

ND 50

ND 65

ND 80

ND 100

ND 125

ND 150

DN 400, type VFA

FERSKVANDSGENERATORER.

TYPEBETEGNELSE

FABRIKANT/FORHANDLER

 

                    Nirex Engineers Ltd., Søborg 

 JWP - 36 - 125 

 JWP - 36 - 150 

 JWP - 36 - 200 

                Alfa-Laval Nirex Engineering, Ballerup 

JWP-26-C50

JWP-26-C80

 

                   Alfa-Laval Desalt A/S, Hvidovre 

JW(S)P-16-C40

JW(S)P-26-C50/C80/C100

JW(S)P-36-C100/C125

JW(S)P-36-C100/C125-DE (2-trins ferskvandsgenerator)

JW(S)P-36-125/150/200

JW(S)P-36/31-DE (2-trins ferskvandsgenerator)

 

                  ATLAS-DESALINATION A/S, Hvidovre 

AFGU 2 S 31-41-51-61-71-81-91

AFGU 1 S S 10-15-25-36-50

AFGU 1 E 10-25

AFGU 1 E 1,5-3-7

 

             Sasakura Engineering Co. Ltd., Osaka, Japan 

AFGU K 10

AFGU K 15

AFGU K 20

AFGU K 25

AFGU K 30

AFGU K 35

AFGU K 40

AFGU K 50

AFGU K 60

AFGU KM 10

AFGU KM 15

AFGU KM 20

AFGU KM 25

AFGU KM 30

AFGU KM 35

AFGU KM 40

AFGU KM 50

AFGU KM 60

AFGU KE 3

AFGU KE 5

AFGU KE 10

AFGU KE 15

AFGU KE 20

AFGU KE 25

AFGU KE 30

AFGU KE 35

AFGU KE 40

CENTRALANLÆG OG UDSTYR FOR SVEJSNING MED ACETYLEN OG OXYGEN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Unitor Ships Service A/S, Norge 

UCI-77 centralanlæg (max. 8 flasker)

R 21 reduktionsventil (højtryks)

TMA 630 reduktionsventil (højtryk)

TMO 630 reduktionsventil (højtryk)

TMA 630 afspærringsventil (højtryks)

TMO 630 afspærringsventil (højtryks)

V-439 A 11 afspærringsventil (højtryks)

V-439 A 12 afspærringsventil (højtryks)

V-440 A 11 afspærringsventil (højtryks)

V-440 A 12 afspærringsventil (højtryks)

V-440 K 11 afspærringsventil (højtryks)

V-440 K 12 afspærringsventil (højtryks)

V-121 reduktionsventil (lavtryks)

V-131 afspærringsventil (lavtryks)

Witt Super 6682 D-1095,36 tilbageslagssikring

Norgas S-050.01 KO1 slange (højtryks)

Norgas S-050.01 KO2 slange (højtryks)

Gislaved 313 rød slange (lavtryks)

Gislaved 315 blå slange (lavtryks)

Unitor X 12 svejse- og skæresæt

Unitor X 21 svejse- og skæresæt

Unitor X 31 skærebrænder

Standard Capacity Central Plant Tech. Inform 617-1001

CENTRALANLÆG OG UDSTYR FOR SVEJSNING MED ACETYLEN OG OXYGEN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     AGA A/S, København 

AGA type 215199502 udtagspost

TM 540 - reduktionsventil

TM 580 - reduktionsventil

TM 640 - reduktionsventil

FR 43 - tilbageslagssikring

X 11 - svejse- og skæresæt

X 21 - svejse- og skæresæt

X 31 - skærebrænder

 

                         A/S ESAB, København 

GR 21 O reduktionsventil

GR 21 A reduktionsventil

GV gange 10 tilbageslagsikring

 

                      Hede Nielsen A/S, Horsens 

Messer Griesheim reduktionsventil (højtryks), 00.8010 nr. 717.00914

og nr. 717.00912

Messer Griesheim reduktionsventil (kombineret høj- og lavtryk)

01.5004, nr. U 13 500.9681.0 og nr. U 13 W6/E 509.9952.0

Messer Griesheim reduktionsventil (lavtryk) 01.1003, nr. 717.00590 og

nr. 717.00592

Saunders afspærringsventil (lavtryk) type A med membran

Linde kontraventil (højtryk) type 85 D 3

CENTRALANLÆG OG UDSTYR FOR SVEJSNING MED ACETYLEN OG OXYGEN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Hede Nielsen A/S, Horsens 

Habia slanger (højtryk) 1/70 & 2/70

Witt vinkelventil (lavtryk) for acetylen og oxygen

Witt tilbageslagssikringer, RF 52 F

Witt tilbageslagssikringer, Automat 36

Witt tilbageslagssikringer, 623

Witt tilbageslagssikringer RF52N

Witt tilbageslagssikringer RF52DN

Witt tilbageslagssikringer Automat 78

Starlet håndtag, 1201

Starlet håndtag, 2201

Starlet håndtag, 3201

Star 2000 universalbrænder 00.1155

Essen skærebrænder, 815

Essen skærebrænder, 215

Essen skærebrænder, 115

EL-VARMEOVNE.

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Adax Fabrikker, Norge 

 Adax VPA 3-407 TM 

                      Elthermo, Rødovre 

4410 - 400 w

4411 - 800 w

4412 - 1000 w

4413 - 1200 w

4414 - 1600 w

4415 - 2000 w

4416 - 500 w

4417 - 1000 w

4418 - 2000 w

4419 - 3000 w

36-350 - 350 W - 220/380 V

36-500 - 500 W - 220/380 V

36-800 - 800 W - 220/380 V

36-1000 - 1000 W - 220/380 V

56-500 - 500 W - 220/380 V

56-800 - 800 W - 220/380 V

56-1000 - 1000 W - 220/380 V

56-1200 - 1200 W - 220/380 V

56-1500 - 1500 W - 220/380 V

 

                     Felco Fabrikken A/S, Norge 

 T2RIB04 - 400 W - 220 V 

 T2RIB08 - 800 W - 220 V 

 T2RIB012 - 1200 W - 220 V 

 T2RIB 16 - 1600 W - 220 V 

                        Frisco AB, Sverige 

8110321 - 220 V, 300 W

8110521 - 220 V, 500 W

8111021 - 220 V, 1000 W

8120321 - 220 V, 300 W

8120521 - 220 V, 500 W

8121021 - 220 V, 1000 W

8130321 - 220 V, 300 W

8130521 - 220 V, 500 W

8131021 - 220 V, 1000 W

8131521 - 220 V, 1500 W

8132021 - 220 V, 2000 W

8150321 - 220 V, 300 W

8150521 - 220 V, 500 W

8151021 - 220 V, 1000 W

8160321 - 220 V, 300 W

8160521 - 220 V, 500 W

8161021 - 220 V, 1000 W

 

                        Glamox A/S, Tåstrup 

 TSE 062 - 220 V, 600 W 

 TSE 092 - 220 V, 900 W 

                        Nobø Fabrikken, Norge 

 K 4 TR 303 Sh - 300 W - 220 V 

 K 4 TR 305 Sh - 500 W - 220 V 

 K 4 TR 307 Sh - 700 W - 220 V 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

             Norske Industriprodukter A/S (Nipro), Norge 

S21U 220 V - 300 W

S21U 220 V - 500 W

S21U 220 V - 800 W

S21U 220 V - 1000 W

S21U 220 V - 1200 W

S21U 220 V - 1500 W

S21U 220 V - 2000 W

S22U 220 V - 300 W

S22U 220 V - 500 W

S22U 220 V - 800 W

S22U 220 V - 1000 W

S22U 220 V - 1200 W

S22U 220 V - 1500 W

S22U 220 V - 1800 W

S22U 220 V - 2000 W

S 2 U, 220 V - 300 W

S 2 U, 220 V - 500 W

S 2 U, 220 V - 800 W

S 2 U, 220 V - 1000 W

S 2 U, 220 V - 1200 W

S 2 U, 220 V - 1500 W

S 2 U, 220 V - 2000 W

 

                Osaka Dennetsu Kogyo Co., Ltd., Japan 

 3x440 V - 3000 W og 5000 W med termostat 

                    Simens Radiatorfabrik, Norge 

PM 3S04T - 220 V - 400 W

PM 3S06T - 220 V - 600 W

PM 3S08T - 220 V - 800 W

PM 3S10T - 220 V - 1000 W

PM 3S12T - 220 V - 1200 W

PH 3S06T - 220 V - 600 W

PH 3S09T - 220 V - 900 W

PH 3S12T - 220 V - 1200 W

PH 3S14T - 220 V - 1400 W

PH 3S16T - 220 V - 1600 W

2NC4 2LX - 220 V - 400 W

2NC4 2LX - 220 V - 600 W

2NC4 2LX - 220 V - 800 W

2NC4 2LX - 220 V - 1000 W

2NC4 2LX - 220 V - 1200 W

2NC4 2LX - 220 V - 1500 W

2NC4 1LX - 220 V - 400 W

2NC4 1LX - 220 V - 600 W

2NC4 1LX - 220 V - 800 W

2NC4 1LX - 220 V - 1000 W

2NC4 1LX - 220 V - 1200 W

2NC4 1LX - 220 V - 1500 W

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Simens Radiatorfabrik, Norge 

2NC6 2LX - 220 V - 400 W

2NC6 2LX - 220 V - 600 W

2NC6 2LX - 220 V - 800 W

2NC6 2LX - 220 V - 1000 W

2NC6 2LX - 220 V - 1200 W

2NC6 2LX - 220 V - 1500 W

2NC6 1LX - 220 V - 400 W

2NC6 1LX - 220 V - 600 W

2NC6 1LX - 220 V - 800 W

2NC6 1LX - 220 V - 1000 W

2NC6 1LX - 220 V - 1200 W

2NC6 1LX - 220 V - 1500 W

2NC6 2LU - 220 V - 400 W

2NC6 2LU - 220 V - 600 W

2NC6 2LU - 220 V - 800 W

2NC6 2LU - 220 V - 1000 W

2NC6 2LU - 220 V - 1200 W

2NC6 2LU - 220 V - 1500 W

2NC6 042 3AX 07 1 - 220 V - 400 W

2NC6 062 3AX 10 1 - 220 V - 600 W

2NC6 082 3AX 12 1 - 220 V - 800 W

2NC6 102 3AX 14 1 - 220 V - 1000 W

2NC6 122 3AX 17 1 - 220 V - 1200 W

2NC6 152 3AX 19 1 - 220 V - 1500 W

VV9S20-T - 220 V - 2000 W

C6 043 3AX 07 1 - 380 V - 400 W

2NC6 063 3AX 10 1 - 380 V - 600 W

2NC6 083 3AX 12 1 - 380 V - 800 W

2NC6 103 3AX 14 1 - 380 V - 1000 W

2NC6 123 3AX 17 1 - 380 V - 1200 W

2NC6 153 3AX 19 1 - 380 V - 1500 W

NC4 042 3FX 05 1 - 220 V - 400 W

2NC4 062 3FX 06 1 - 220 V - 600 W

2NC4 082 3FX 07 1 - 220 V - 800 W

2NC4 102 3FX 08 1 - 220 V - 1000 W

2NC4 122 3FX 10 1 - 220 V - 1200 W

2NC4 152 3FX 12 1 - 220 V - 1500 W

2NC4 202 3FX 15 1 - 220 V - 2000 W

2NC4 043 3FX 05 1 - 380 V - 400 W

2NC4 063 3FX 06 1 - 380 V - 600 W

2NC4 083 3FX 07 1 - 380 V - 800 W

2NC4 103 3FX 08 1 - 380 V - 1000 W

2NC4 123 3FX 10 1 - 380 V - 1200 W

2NC4 153 3FX 12 1 - 380 V - 1500 W

2NC4 203 3FX 15 1 - 380 V - 2000 W

2NC4 042 5AU 05 1 - 220 V - 400 W

2NC4 062 5AU 06 1 - 220 V - 600 W

2NC4 082 5AU 07 1 - 220 V - 800 W

2NC4 102 5AU 08 1 - 220 V - 1000 W

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Simens Radiatorfabrik, Norge 

2NC4 043 5AU 05 1 - 380 V - 400 W

2NC4 063 5AU 06 1 - 380 V - 600 W

2NC4 083 5AU 07 1 - 380 V - 800 W

2NC4 103 5AU 08 1 - 380 V - 1000 W

G5 - 230 V - 1500 W

 

                       Thermor/Frico, Rødovre 

Frico el-varmeovn 814-05 - 220 V - 4600 W

Frico el-varmeovn 76005 - 220 V - 5000 W

Frico el-varmeovn 76009 - 220 V - 9100 W

Frico el-varmeovn 76012 - 220 V - 12100 W

Frico el-varmeovn 209B-05 - 220 V - 5000 W

Frico el-varmeovn 209B-10 - 220 V - 10000 W

Frico el-varmeovn 209B-15 - 220 V - 15000 W

Frico el-varmeovn 214B-05 - 220 V - 5000 W

Frico el-varmeovn 214B-10 - 220 V - 10000 W

Frico el-varmeovn 214B-23 - 220 V - 23000 W

 

                        A/S Vesta, Rødovre 

Vesta 5561

Vesta 5591

Vesta 5592

Vesta 5593

Vesta 5594

Varmeovne til flaskegas

Bådvarmere til flaskegas

Gascentralvarmeovne

Gasvarmeovne

Gasradiatorer

BÅDVARMER FOR FLASKEGAS

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    AB Thermotron, Sverige 

Thermotron TT-100

Thermotron 1501

Thermotron 1502

thermotron 1503

Thermotron 1504

GASCENTRALVARMEOVNE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Gastherm AB, Sverige 

 Gastherm GTE 2800 

 Gastherm GTE 2200 

 Gastherm GTE 3500 

                 Junkers & Co., G.m.b.H., Tyskland 

 DBG ZA 14/3 C S 8 

                   Fabr. Saunier Duval, Frankrig 

Saunier Duval 116

Saunier Duval 216

GASVARMEOVNE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   A/S Kosangas, Albertslund 

 Skurradiator nr. 6017 

                   Truma-Geraetebau, Tyskland 

 Trumatic E 2300 

 Trumatic E 3300 

 GASRADIATORER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Haller-Meurer-Werke AG, Tyskland 

R. 1422 (med balanceret aftræk)

R. 1722 (med almindeligt aftræk)

Dykkermateriel

Let dykkerudrustning med tilhørende åndemiddelkilde, der frembæres af dykkeren

Let dykkerudrustning, beregnet for tilførsel af åndemiddel fra kilde, der ikke frembæres af dykkeren

Tung dykkerudrustning

Telefon/Samtaleanlæg

Slanger til fremføring af åndemiddel fra kilde, der ikke fremføres af dykkeren

Kompressoranlæg

Førstehjælps- og genoplivningsudstyr

Oppustelige opstigningsveste

Reduktionsventiler, der indgår i dykkertavle

Åndemiddelkilde med reserveventil, bæresele med fastgørelsesarrangement

Reduktions- og doseringsventil, hjelm eller helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes, trykmåler, slangeforbindelser med nødvendigt armatur

Nødåndemiddelkilde m. tilhørende trykmåler og armatur for tilslutning og betjening, reduktions- og doseringsventil, hjelm eller helmaske, slangeforbindelser med nødvendigt armatur

LET DYKKERUDRUSTNING MED TILHØRENDE ÅNDEMIDDELKILDE SOM FREMBÆRES AF DYKKEREN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

         Carlsen's Dykkercenter, Krusemyntevej 4, Nørresundby 

Sherwood system 2000-1

Sherwood system 2000-2

Sherwood system 3100-1

Sherwood system 3100-2

Sherwood system 4100-1

Sherwood system 4100-2

SHERWOOD 2100

SHERWOOD 3200

SHERWOOD 3300

 

                  Erik Wolds Eftf. ApS, København K 

 Spiro Pro R 

 EWAS 

                    Dræger Teknik A/S, Herlev 

 Dræger Model Skagerak/Atlantik 

                    Drægerwerk AG, Tyskland 

ATLANTIK SENIOR 2800 og 4000

LET DYKKERUDRUSTNING BEREGNET FOR TILFØRSEL AF ÅNDEMIDDEL FRA KILDE, DER IKKE FREMBÆRES AF DYKKEREN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Erik Wolds Eftf. ApS., København K 

 Kirby-Morgan KMB-Band, Mask-10 

 KIRBY-MORGAN Superlite 17 og 17B 

 EWAGA 

                   Trelleborg Gummi A/S, Helsingør 

 AGA DIVATOR MK I/II 

                APEKS Marine Equipment Ltd., England 

 Reduktionsventil, MANTA 5000 

                   Diving Systems International, 

                   USA / AGA, Sverige 

 Helmaske med doseringsventil, EXO-26 / AGA MK I og II 

 Manifold blok, EXO-26 

                APEKS Marine Equipment Ltd., England 

 Slangeforbindelse 

                       Standardflasker 

 Nødåndemiddelkilde, flasker 8/10 l, 200 bar 

                       AP Valves, England 

 Trykmåler, AP-VALVES 0-300 bar 

                        DYKODAN, Nyborg 

 Bæresele med fastgørelsesarrangement, ASTOR 

 Manifold blok 

           Hellenic Plast and Rubber Industry, Grækenland 

 Slange til overfladeforsyning, HELIVYL-M 10 med cejn lynkobling 

                       Dræger, Vesttyskland 

 Reduktionsventil, SECOR 300 

                         PNEU Hydraulics 

 Slangeforbindelse JDR6-G 

                         Standardflasker 

 Nødåndemiddelkilde, flasker min. 7 liter, 200 bar 

                            US-DIVER, USA 

 Trykmåler, US-DIVER 0-300 bar 

                           Namron, England 

 Bæresele med fastgørelsesarrangement, KIDNEY BACK PACK 

                       Fibron BX Ltd., England 

Slange til overfladeforsyning, TDU/IP og/eller BEU/IP/2

TUNG DYKKERUDRUSTNING

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Erik Wolds Eftf. ApS, København K 

2 bolts dykkerhjelm med nødåndemiddelkilde

TELEFONANLÆG/SAMTALEANLÆG

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Dive Dynamics, England 

 Dive Dynamics AL 42 

                   Helle Engineering, Skotland 

 3220 B 

 3200 A 

 3204 

                   Sub Sea Service Ltd, Skotland 

Sub Sea Services, Single Channel Diverphone

 

                     Søren Petersen, Lyngby 

 SGP 

                     Walther Olsen A/S, Norge 

 Woco Dykkertelefon DT-3 

                   Trelleborg Gummi A/S, Helsingør 

 Ibsophone Dykkertelefon 

                     J. H. Teknik, København Ø 

 J. H. Teknik 

                Ingeniørfirmaet Børje Strømberg, Norge 

 Ibsophone med telefonlivline 

                         Dyfo, Sverige 

DYFO COM SUPER 6603 med telefonlivline (incl. stik)

DYFO MINI COM 6606 med telefonlivline (incl. stik)

 

                      JH-TECHNIQUE I/S, Kokkedal 

JH-TECHNIQUE med telefonlivline

SLANGER FOR FREMFØRING AF ÅNDEMIDDEL FRA KILDE, DER IKKE FREMFØRES AF DYKKEREN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Erik Wolds Eftf. ApS, København K 

Synflex Lift Star nr. 3270-06. 3/8" (34 bar)

500 psi NP 142950

GATES DIVERS HOSE 3/8" (77,6 bar) 1125 PSI med koblingstype CEJN

SKOVDE nr. 3131905, CP 898 P 81

JDR 6-G

 

                      FIBRON BX Ltd., England 

 FIBRON FDH-6 

                       Codan Gummi A/S, Køge 

CX-13 "Sort Olie slange"

KOMPRESSORANLÆG

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Erik Wolds Eftf. ApS, København K 

CAPITANO C 1 u/motor. 3,0 kW

CAPITANO C 2 B m/benzinmotor. 3,7 kW

CAPITANO C 3 E m/el. motor 380 V. 3,0 kW

CAPITANO C 3 W m/el. motor 380 V. 3,0 kW

CAPITANO C 4 D m/dieselmotor. 4,4 kW

CAPITANO C 1 u/motor

CAPITANO C 2 B m/benzinmotor.

CAPITANO C 3 E m/el. motor 380 V.

CAPITANO C 3 W m/el. motor 380 V.

CAPITANO C 4 D m/dieselmotor

KA 14-4. 3,0 kW

KA 14-5,5. 4,0 kW

KA 14-7,5. 5,5 kW

KA 15-10. 7,5 kW

KA 15-15. 11,0 kW

KA 16-15. 11,0 kW

KA 16-18. 16,0 kW

KA 20-20. 15,0 kW

KA 14-4

KA 14-5,5

KA 14-7,5

KA 15-10

KA 15-15

KA 16-15

KA 16-18

MARINA M 1 u/motor. 4,0 kW

MARINA M 2 B m/benzinmotor. 6,0 kW

MARINA M 3 E m/el. motor 380 V. 4,0 kW

MARINA M 4 D m/dieselmotor. 4,4 kW

MARINA M 1 u/motor.

MARINA M 2 B m/benzinmotor.

MARINA M 3 E m/el. motor 380 V.

KOMPRESSORANLÆG

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Erik Wolds Eftf. ApS., København K 

MARINA M 4 D m/dieselmotor.

UTILUS U 1 u/motor. 2,2 kW

UTILUS U 2 B m/benzinmotor. 3,0 kW

UTILUS U 3 W m/el. motor 220 V. 2,0 kW

UTILUS U 4 D m/dieselmotor. 4,4 kW

UTILUS U 10 B m/benzinmotor

UTILUS U 10 E m/el. motor 380 V.

UTILUS U 1 u/motor

UTILUS U 2 B m/benzinmotor

UTILUS U 3 E m/el. motor 380 V

UTILUS U 3 W m/el. motor 380 V

UTILUS U 4 D m/dieselmotor

PURUS P 1 u/motor. 1,8 kW

PURUS P 2 B m/benzinmotor. 2,2 kW

PURUS P 3 W m/elmotor 220V. 1,8 kW

PURUS P 3 E m/elmotor 380V. 1,5 kW

PURUS P 1 u/motor

PURUS P 2 B m/benzinmotor

PURUS P 3 W m/el.motor 220 V

PURUS P 3 E m/el.motor 380 V

VARIUS V 2 B m/benzinmotor. 2,2 kW

VARIUS V 3 E m/el.motor 380 V. 1,5 kW

VARIUS V 3 W m/el.motor 220 V. 1,5 kW

VARIUS V 3 W S m/el. motor 220 V. 0,75 kW

VARIUS V 2 B m/benzinmotor

KOMPRESSORANLÆG

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Erik Wolds Eftf. ApS, København K 

 VARIUS V 3 E m/el.motor 380 V 

 VARIUS V 3 W m/el.motor 220 V 

 VARIUS V 3 WS m/el.motor 220 V 

                    Compair Reavell Ltd., England 

 CompAir Reavell RBAC 5404 

 Euroset 5404 

                    Poseidon Kompressoren, Østrig 

P 91 225 bar. 2,2 kW

Højtrykskompressoren er drevet af elmotor SF 90 380 V. 2,2 kW

 

                   BRISTOL PNEUMATIC Ltd, England 

 BRISTOL BM4S 16 HP 

 FØRSTEHJÆLPS- OG GENOPLIVNINGSUDSTYR 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Dameca A/S, Rødovre 

 Dameca 

                    AMBU International, Glostrup 

 AMBU oxygen-kuffert dykker I 

                     Falck Teknik A/S, Farum 

Falck genoplivnings- og førstehjælpsudstyr

OPPUSTELIGE OPSTIGNINGSVESTE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Uni-Safe ApS, København S 

 Secumar TRK 94 KV 

                    Aquatic Center, Århus V 

 Aqua Safe AC 2 

                       Kjær, Korsør 

La Spirotechnique, "FENZY"

REDUKTIONSVENTILER, DER INDGÅR I DYKKERTAVLE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Trelleborg Gummi A/S, Helsingør 

 AGA reduktionsventil TM 640 

                       Granzow A/S, Glostrup 

G20/Mk 9

GLD/Mk 3

REDUKTIONS- OG DOSERINGSVENTILER, HJELM ELLER HELMASKE ELLER HALVMASKE DERSOM BIDEMUNDSTYKKE ANVENDES, TRYKMÅLER, SLANGEFORBINDELSER MED NØDVENDIGT ARMATUR

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    S.A.Cavalero, Frankrig 

AIR FLUX II (reduktions- og doseringsventil)

Trykmåler

Slangeforbindelse

 

                        MARES, Italien 

Reduktions- og doseringsventil MR 12 IV

Slangeforbindelser med nødvendigt armatur.

 

                        Cavalero, Frankrig 

 Trykmåler: 0-300 bar 

                         SUUNTO, Finland 

 Reduktions- & doseringsventil, GALACIE Fl. 

 Slangeforbindelse med nødvendigt armatur 

 Trykmåler 

                        Dræger, Vesttyskland 

 Reduktionsventil, SECOR 300 

                  Diving Systems International, USA 

 Helmaske med doseringsventil: EXO-26 

                        PNEU Hydraulics 

 Slangeforbindelse, JDR6-G 

                        SUUNTO, Finland 

Trykmåler 0-280 bar

Trykmåler 0-300 bar

 

                 APEKS Marine Equipment Ltd., England 

 Reduktionsventil, MANTA 5000 

                  Diving Systems International, USA 

 Helmaske med doseringsventil: EXO-26 

             APEKS Marine Equipment Ltd., England/Diving 

             Systems International, USA 

Slangeforbindelse

 

                      Werwood, England 

 Trykmåler 0-250 bar 

                      Poseidon, Sverige 

 Reduktions- og doseringsventil, OCEANAIR 

 Slangeforbindelse 

                       METRI, Italien 

 Trykmåler 0-300 bar 

                       SUUNTO, Finland 

Trykmåler 0-280 bar

REDUKTIONS- OG DOSERINGSVENTILER, HJELM ELLER HELMASKE ELLER HALVMASKE DERSOM BIDEMUNDSTYKKE ANVENDES, TRYKMÅLER, SLANGEFORBINDELSER MED NØDVENDIGT ARMATUR

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Poseidon, Sverige 

Reduktions- og doseringsventil, JETSTREAM

Slangeforbindelse

 

                           METRI, Italien 

 Trykmåler 0-300 bar 

                           SUUNTO, Finland 

 Trykmåler 0-280 bar 

                         Cressi-Sub, Italien 

 Reduktions- og doseringsventil: GALAXIE F3 

 Slangeforbindelse 

                          METRI, Italien 

 Trykmåler, 0-300 bar 

                          SUUNTO, Finland 

 Trykmåler, 0-280 bar 

                         Poseidon, Sverige 

 Reduktions- og doseringsventil: Cyklon 300 

 Slangeforbindelse 

                          METRI, Italien 

 Trykmåler, 0-300 bar 

                          SUUNTO, Finland 

 Trykmåler, 0-280 bar 

                        Cressi-Sub, Italien 

 Reduktions- og doseringsventil: GALAXIE FX 

 Slangeforbindelse 

                          METRI, Italien 

 Trykmåler, 0-300 bar 

                          MARES, Italien 

 Reduktions- og doseringsventil: MARES MR 12 IV 

 Slangeforbindelse 

                          METRI, Italien 

 Trykmåler, 0-300 bar 

                          SUUNTO, Finland 

 Trykmåler, 0-280 bar 

                        Cavalero, Frankrig 

 Reduktions- og doseringsventil: AIR LITE 

 Slangeforbindelse 

 Trykmåler, 0-300 bar 

                         Cavalero, Frankrig 

Reduktions- og doseringsventil: AIR PRO

Slangeforbindelse

Trykmåler, 0-300 bar

REDUKTIONS- OG DOSERINGSVENTILER, HJELM ELLER HELMASKE ELLER HALVMASKE DERSOM BIDEMUNDSTYKKE ANVENDES, TRYKMÅLER, SLANGEFORBINDELSER MED NØDVENDIGT ARMATUR

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 APEKS Marine Equipment Ltd., England 

 Reduktions- og doseringsventil: MANTA 5000 

 Slangeforbindelse 

                          Werwood, England 

 Trykmåler, 0-250 bar 

                 APEKS Marine Equipment Ltd., England 

 Reduktions- og doseringsventil: MANTA 5000 

                           AGA, Sverige 

 Helmaske med doseringsventil, AGA DIVATOR MK1/MK2 

                    APEKS Marine Equipment Ltd., 

                    England eller AGA, Sverige 

 Slangeforbindelse 

                       Werwood, England 

 Trykmåler, 0-250 bar 

                        MARES, Italien 

Reduktions- og doseringsventil: MARES MR 12

Slangeforbindelse

Trykmåler, UWATEC, CBM, 0-300 bar

NØDÅNDEMIDDELKILDE M. TILHØRENDE TRYKMÅLER OG ARMATUR FOR TILSLUTNING OG BETJENING. REDUKTIONS- OG DOSERINGSVENTILER, HJELM ELLER HELMASKE, SLANGEFORBINDELSER MED NØDVENDIGT ARMATUR

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     POSEIDON, Sverige 

Nødåndemiddelkilde: 1 x 7 l stålflaske med POSEIDON enkeltventil

Reduktions- og doseringsventil, JETSTREAM eller CYKLON 300

 

                        AGA, Sverige 

 Helmaske med doseringsventil MK II 

 Slangeforbindelse 

                        METRI, Italien 

 Trykmåler 0-300 bar 

                       POSEIDON, Sverige 

Nødåndemiddelkilde: 1 x 7 l stålflaske med POSEIDON enkeltventil

Reduktionsventil: JETSTREAM eller CYKLON 300

 

                        METRI, Italien 

 Trykmåler: 0-300 bar 

                     DIVE DYNAMICS, Skotland 

 Hjelm: AH 3 

 Slangeforbindelse 

                        ARVEST, England 

Bæreselearrangement: MK5

ÅNDEMIDDELKILDE M. RESERVEVENTIL, BÆRESELE MED FASTGØRELSESARRANGEMENT

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Standardflasker 

 Åndemiddelkilde, 2x10 l, 2x7 l stålflasker 

                      SAN-O-SUB, Italien 

 Reserveventil, AC21 

                    Aquatic Marine A/S, Danmark 

 Bæresele med fastgørelsesarrangement 

                          Standardflasker 

Åndemiddelkilde, 1x10 l, 1x12 l, 1x15 l, 2x10 l stålflasker

 

                APEKS Marine Equipment Ltd., England 

 Reserveventil 

                        ASTOR, Danmark 

 Bæresele med fastgørelsesarrangement 

                          Standardflasker 

 Åndemiddelkilde, 1x10 l, 1x12 l, 1x15 l stålflasker 

                         SAN-O-SUB, Italien 

 Reserveventil: AC 11 

                     Aquatic Marine A/S, Danmark 

Bæresele med fastgørelsesarrangement

Måleudstyr til kontrol af luftens renhed i vogndæksrum

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Dræger Teknik ApS., Herlev 

 Dræger Universal-Gassporeapparat model 

 21131 (CH 304) for måling af kulilte (CO) i vogndæksrum, samt 

 transportabelt instrument, type Comowarn 

                      Neotronics Ltd., England 

Transportabel multigasdetektor type EXOTOX

GAS MONITOR, model 40 OFC.

REDNINGSMIDLER

Typegodkendelse i henhold til Skibstilsynets Meddelelser B, medmindre andet er anført. Henvisningerne gælder reglerne i kapitel III.

Redningskranse (incl. lys- og røgsignaler)

Redningsveste (incl. lys til redningsveste)

Redningsdragter

Beskyttelsesdragter

Termiske beskyttelsesmidler

Pyrotekniske nødsignaler

Redningsflåder

Redningsbåde og MOB-både

Udrustning til både og flåder

Motorer

Udsætningsmidler

Linekastningsapparater

Redningsnet

Arbejdsveste

REDNINGSKRANSE

(Reg. 31)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Bakelittfabriken A/S, Norge 

 Scanmarin 2.7 kg, DK 006 

                   R. Perry & Co., Ltd., England 

 Perrybuoy 4.3 kg, DK 007 

 Perrybuoy 2.5 kg, DK 008 

                   Besto Redding b.v., Holland 

 Besto Buoy, 2.5 kg, DK-86 

 Besto Buoy, 4.5 kg, DK-86 

                  Maritime Plastic Co. A/S, Danmark 

 Danbuoy 4.5 kg, DK-009 

                     Herløv Pedersen, Græsted 

Nordfloat Faroe Islands, 2.5 kg

Redningskranse med en vægt på under 4 kg må ikke benyttes i forbindelse med selvvirkende røgsignaler

SELVTÆNDENDE LYS FOR REDNINGSKRANSE

(Reg. 3l.2)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Brøndberg og Tandrup, København 

 BT 6l2l 

 BT 6l7l 

                 Comet G.m.b.H. Pyrotechnik, Tyskland 

 Art nr. l205 

                 Hanssons Pyrotekniske AB, Sverige 

 Hansson/Flemming 

 Art. nr. 01.105 

 ZA PU 

                McMurdo Instrument Co., Ltd., England 

 McMurdo L40 

 McMurdo L41B 

 McMurdo L 120 

                 Transistor Signal Industri, Vedbæk 

 TSI 121 

 TSI 171 

                    Pains-Wessex Ltd., England 

BuoyLite 41

SELVVIRKENDE RØGSIGNALER TIL REDNINGSKRANSE

(Reg. 3l.3)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Hanssons Pyrotekniske AB, Sverige 

 Hansson/Flemming 3452 

                     Pains-Wessex Ltd., England 

 BUOYSMOKE 

 KOMBINERET SELVVIRKENDE EL-BLUS OG RØGSIGNAL TIL REDNINGSKRANSE 

 (Reg. 31.2, 31.3) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Pains-Wessex Ltd., England 

 Manoverbord 

                     Carl Flemming, Tyskland 

 Art nr. 01.305Z 

                     Comet G.m.b.H., Tyskland 

COMET Licht-Rauch

Art. nr. 1215

REDNINGSVESTE

(Reg. 32.1)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Maritime Plastic A/S, København 

 MERMAN 14A voksen/barn 

                     Poul Merten, Tyskland 

 Seepilz W 86-DK voksen/barn 

                   Sunnmøre Livbeltefabrik, Norge 

 SEAMASTER 1983-DK voksen/barn 

 REDNINGSDRAGTER 

 (Reg. 33.2.2) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Autoflug G.m.b.H., Tyskland 

 Model Autoflug KS-1 DK 

                    Helly Hansen A/S, Norge 

 Model Helly Hansen E-305-5 (*) 

 Model Helly Hansen E-305-7 

                 A/S Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg 

 Model MUSK-OX- 5002 (*) 

                   Poca Glasfiber ApS, Hedensted 

 Model IMPERIAL 1409-DK 

 Voksen og barn 

                        Ursuk OY, Finland 

 Model URSUIT 5001/DK 

                    Finn Chr. Olsen & Søn A/S, 

                    Therman Protection Div., Norge 


FCO Aqua Survival Suit MK-84-DK

FCO Aqua Survival Suit

MK-84-LBS-1-DK

FCO Aqua Survival Suit

MK-84-LBS-2-DK (*)

 

              Fitz-Wright Survival Systems Inc., Canada 

Fitz-Wright 97009 FWP-DK (*)

 • (*) Tillige accepteret som egnede redningsdragter, jfr. reg. nr. 7.3.1

BESKYTTELSESDRAGTER

(Reg. 33.2.1)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg 

MUSK-OX 5003

LYS TIL REDNINGSVESTE OG -DRAGTER

(Reg. 32.3)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Daniamant, Slangerup 

 Rescue Sun 

                     Uni Safe A/S, København 

 Seepilz RS 05 

 Seepilz a 

 Seepilz RS 06 

                    Seasafe signal system, Holbæk 

Seamte SDK

Seafarer

Seamate DKD

 

               Sophus Berendsen Marine A/S, København 

 LJ2 - McMurdo 

                Electronic Supply Company, København 

 SL30 

 TERMISKE BESKYTTELSESMIDLER 

 (Reg. 34) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Ascon-Kemi AB, Sverige 

 ASCOTHERM IMO 86 DK 

                  Bo Bergman, Tyroprodukter, Sverige 

TYRO 3

FALDSKÆRMSSIGNALER

(Reg. 35)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Comet G.m.b.H., Tyskland 

 Comet nr. 1232 

                 Hanssons Pyrotekniska AB, Sverige 

 IKAROS 3401 

                    Pains-Wessex Ltd., England 

 PARA RED Mk 3 

 HÅNDBLUS 

 (Reg. 36) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Pains-Wessex Ltd., England 

 PinPoint Red Mk. 6 

                    Comet G.m.b.H., Tyskland 

 Comet 1328 

                  Hanssons Pyrotekniska AB, Sverige 

Polar

RØGSIGNALER DER KAN FLYDE PÅ VANDET

(Reg. 37)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Hanssons Pyrotekniska AB, Sverige 

 Hansson/Flemming 3421 

                   Pains-Wessex Ltd., England 

 LIFESMOKE Mk 3 

                    Comet G.m.b.H., Tyskland 

Comet nr. 1320

OPPUSTELIGE REDNINGSFLÅDER

(Reg. 39)

Flåderne er godkendt til anbringelse i skibe op til en højde af 25 m over vandlinien

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Nordisk Gummibådsfabrik A/S, Esbjerg 

 VIKING 4 DK for 4 personer 

 VIKING 6 DK for 6 personer 

                    Det bemærkes, at uanset at 

                    VIKING 4 DK er afprøvet i 

 VIKING 8 DK for 8 personer       henhold til ovennævnte be- 

                    stemmelser, kan denne type 

 VIKING 10 DK for 10 personer      ikke godkendes som SOLAS 

                    flåde, da reglerne kræver 

 VIKING 12 for 12 personer       at flåderne skal kunne op- 

                    tage mindst 6 personer. 

 VIKING 16 DK for 16 personer 

 VIKING 20 DK for 20 personer 

 VIKING 25 DK for 25 personer 

 VIKING 50 DK for 50 personer 

 VIKING 12 DKF for 12 personer 

 (nedfirbar) 

 VIKING 16 DKF for 16 personer 

 (nedfirbar) 

 VIKING 20 DKF for 20 personer 

 (nedfirbar) 

 VIKING 25 DKF for 25 personer 

 (nedfirbar) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Autoflug G.m.b.H., Tyskland 

 4 MM Mk 7 DK 4 personer 

 6 MM Mk 7 DK 6 personer 

                    Det bemærkes, at uanset at 

                    4 MM Mk 7 DK er afprøvet i 

 8 MM Mk 7 DK 8 personer        henhold til ovennævnte be- 

                    stemmelser, kan denne type 

 10 MM Mk 7 DK 10 personer       ikke godkendes som SOLAS- 

                    flåde, da reglerne kræver, 

 12 MM Mk 7 DK 12 personer       at flåderne skal kunne optage 

                    mindst 6 personer. 

15 MM Mk 7 DK 15 personer

16 MM Mk 7 DK 16 personer

20 MM Mk 7 DK 20 personer

25 MM Mk 7 DK 25 personer

10 MC Mk 7 DK 10 personer

 • (Nedfirbar)

12 MC Mk 7 DK 12 personer

 • (nedfirbar)

16 MC Mk 7 DK 16 personer

 • (nedfirbar)

20 MC Mk 7 DK 20 personer

 • (nedfirbar)

25 MC Mk 7 DK 25 personer

 • (nedfirbar)

FLÅDER GODKENDT TIL ANBRINGELSE I UDLEJNINGAFARTØJER UNDER 20 BRT OP TIL EN HØJDE AF 4 m OVER VANDLINIEN

Flåderne er kun godkendt til brug om bord i udlejningsfartøjer, der har fartsområde inden for linien Lindesnæs-Helgoland-Cuxhaven i tiden fra 1. maj til 31. oktober.

Container/paksæk

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                A/S Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg 

VIKING 4 UKC for 4 personer

VIKING 6 UKC for 6 personer

VIKING 8 UKC for 8n personer

VIKING 4 UKC i container af typen

"Sejlbåd"

VIKING 6 UKC i container af typen

"Sejlbåd"

VIKING 4 UKC i container af typen

"Motorbåd"

VIKING 6 UKC i container af typen

"Motorbåd"

VIKING 8 UKC i container af typen

"Motorbåd"

HYDROSTATISKE UDLØSERAPPARATER

(Reg. 38.6.3)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Thanner og Co., Esbjerg 

 Thanner DK 84 

                    C.M. Hammar A/B, Sverige 

 HAMMAR H 20 

 REDNINGSBÅDE OG MOB-BÅDE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Fr. Fassmer & Co., Tyskland 

 GMR 7.4 

 (Reg. 44, 47) 

 TGMR 7.4 

 (Reg. 46, 47) 

 GMR 8.3 

 (Reg. 44, 47) 

                    E. Hattecke G.m.b.H., Tyskland 

GFF 6.6 (faldbåd)

(Reg. 44)

GFF 6.6 (faldbåd)

(Reg. 46)

GFF 7.45 (faldbåd)

(Reg. 44)

RB 450 n/04

(Reg. 47)

FRB 500/DMA

(Reg. 47)

 

                      Mulder & Rijke, Holland 

 7,5 m 

 (Reg. 44, 47) 

 9,5 m 

 (Reg. 42) 

                      Hyundai Prec., Sydkorea 

 7,5 m 

 (Reg. 44, 46, 47) 

                   Watercraft Inter. Ltd., England 

 PERB 7,3 m 

 (Reg. 42, 47) 

 PERB 8,5 m 

 (Reg. 42, 47) 

                       Raffel, København 

 MOB 470 

 (Reg. 47) 

 REDNINGSBÅDE OG MOB-BÅDE forts. 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Nordisk Glasfiber A/S, Esbjerg 

 NORVIK 470 GRP 1 

 (Reg. 47) 

                   Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg 

 D 470 GP 

 (Reg. 47) 

                      Unisafe ApS, København 

Zodiak MK III GR

MOB/DK-6

(Reg. 47)

Zodiak MK III GR (*)

MOB/DK 3

 • (*) Godkendt i henhold til Skibstilsynets Meddelelser C, III/l8 og D, III/22.

LEVNEDSMIDLER TIL REDNINGSBÅDE OG -FLÅDER

(Reg. 38.5.1.18, 41.8.12)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Compact A/S, Norge 

 Seven Ocean All In One 

                    Verkade Fabrieken, Holland 

Verkade Survival Ration Red 1000 g (20.400 kJ)

Verkade Survival Ration Blue 500 g (10.200 kJ)

DRIKKEVAND TIL REDNINGSBÅDE OG -FLÅDER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Transactor KB, Sverige 

 UNI-Water in BRICKTEINER 

                Nordisk Gummibådsfabrik A/S, Esbjerg 

 NGF/COCIO drikkevand, 100 ml 

                   Florida-Chemie, Tyskland 

Autoflug, AFG 91 10 463, 100 ml

MOTORER TIL REDNINGSBÅDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Sabb Motor A/S, Norge 

SABB L2.093LB

med Hurth gearkasse type HBW 100

SABB L4.186LB

med Hurth gearkasse type HBW 150

SABB LPW4L

med Hurth gearkasse type HBW 150

SABB LPW2LB

med Hurth gearkasse type HBW 100

 

                   Motorfabrikken Bukh, Kalundborg 

 Bukh DV 24 RME 

 Bukh DV 36 RME 

 Bukh DV 48 RME - 35,3 kW (48 hk) 

                      Sabb Motor A/S, Norge 

2 JRG - 22 kW

(30 hk) v. 1900 o/min.

2 JHR - 22 kW

(30 kh) v. 1900 o/min.

M4 295 GR-LB 51.5 kW (70 hk)

med Hurth gearkasse

M4 295 GR-LB 51.5 kW (70 hk)

med Hurth gearkasse

MOTORER TIL REDNINGSBÅDE forts.

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     AB Volvo Penta, Sverige 

HBW 250 med Hurth gearkasse

2003, 21.5 kW

med Volvo Penta MS2 B Gear

2003T kW med Hurth HBW gear

Volvo-Penta dieselmotor 2003,

21.5 kW ved 3200 o/min.

Volvo-Penta dieselmotor 2003T,

34 kW ved 3200 o/min.

 

                   Hawker Siddeley Marine, England 

Lister diesel STW 2,

30 hk ved 3000 o/min.

Lister diesel STW 3,

40 hk ved 2800 o/min.

 

                   Perkins Engines Company, England 

PRIMA M 50 med Hurth HBW 10

gearkasse

PRIMA M 60 med Hurth HBW 250

gearkasse

PRIMA M 30 med Hurth HBW 50

gearkasse

MOTORER TIL MOB-BÅDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      Marine Power, USA 

 Mariner model 20 

 Mariner model 25 

                      Outboard Marine, Belgien 

 Evinrude påhængsmotor model 200 

 Evinrude outboard engine model 200 

                    Yamaha Motor Co., Ltd., Japan 

 Yamaha model 20 DMO 

 Yamaha model 25 NMO 

                Yanmar Diesel Engine Co., Ltd., Japan 

Yanmar D 27

Yanmar D 36

UDSÆTNINGSMIDLER FOR REDNINGSBÅDE

(Reg. 48)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Schat Davit Co., England 

SPG (L) 3500/2250/3750

BE 4500/875

SPG (L) 6000/3750

BE 6300

SPG (VL) 4550/2950/4250

BE 7500

LPD 31 KN, E-9567(A)

16 EB, 10.5, C-3672-L

NT/113/20, 3.22.10

ND 60/16

16-EB R

 

                      ACEBI, Frankrig 

 SPG. 20.II 

 TBE. 20.III 

                       Wooil, Korea 

 DMA - 6300 - 4400 L/R 

 DMA - 5454 - 3.5 - L 

 DMA - 5654 - 8/18 - R 

                    Sekigahara Seisakusho, Japan 

SHS - 38 - 085, SWE - 25 - 030

SHS - 38 - 085 R, SWE - 25 - 180

UDSÆTNINGSMIDLER FOR REDNINGSFLÅDER

(Reg. 48)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      ACTA A/S, Odense 

 ACTA DR 20 

 ACTA DR 20S 

 ACTA DR 12 

 ACTA DR 25 

 ACTA DR 35 

 ACTA DR 35S 

                     Schat Davit Co., England 

 SRR 360/3/11 

 SRR 360/3.65/21 

                     Welin Lambie Ltd., England 

Welin 5616 - 1703

UDSÆTNINGSMIDLER FOR MOB-BÅDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      ACTA A/S, Odense 

ACTA MOB 750

(reg. 48)

ACTA MOB 06-02

(reg. 48)

ACTA DC 10 S 500 (*)

ACTA DC 10 S 750 (*)

 • (*) Kun godkendt iht. Skibstilsynets Meddelelser C, III/24.

KOMBINEREDE UDSÆTNINGSMIDLER FOR REDNINGSFLÅDER OG MOB-BÅDE

(Reg. 48)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                      ACTA A/S, Odense 

ACTA DR 12/MOB (*)

ACTA DR 20/MOB (*)

 • (*) Kun godkendt til anvendelse i skibe under 85 meter i længde.

LINEKASTNINGSAPPARATER

(Reg. 49)

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Hanssons Pyrotekniska AB, Sverige 

 IKAROS-LINE 

                    Pains-Wessex Ltd., England 

 SPEEDLINE 250 

                    Comet G.m.b.H., Tyskland 

 Comet 250-1104 

 REDNINGSNET 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Markus Lifenet Ltd., Island 

MARKUS Type M2 *)

 • (*) Typegodkendt iht. Søfartsstyrelsens Meddelelser E, XVII/l7.730.

ARBEJDSVEST

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     UNI-SAFE, København 

SECUMAR 16 L

Navigationsudstyr

Lanterner

Lydsignalapparater

Adgangsmidler til skibe

Navigationsudstyr

Magnetkompasser

Nathuse til magnetkompasser

Gyrokompasser

Radaranlæg

Automatisk hjælpemiddel til radarplotning

Ekkolod

Fart- og distancemålere (Log)

Drejningshastighedsindikator

Selvstyreanlæg

MAGNETKOMPASSER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Iver C.Weilbach & Co., København 

Klasse A ICW-6-ISO

Klasse A ICW-7-ISO

Klasse A ICW-8-ISO

Klasse A URC-ISO Reflektor Komp.

 

                   Nautisk Service I/S, Fredensborg 

Klasse A NS 140 A

Klasse A NS 150 A Reflektor Komp.

Klasse A NS 170 A

Klasse B NS 100 B

Klasse B NS 100 G

Klasse A NS 190 A

Klasse A Decca Arkas 42 G 61

Reflektor Komp.

 

                    C.Plath/Hempel A/S, København 

 Klasse A Jupiter 2060 

               Iversens Kompasfabrik, Trondhjem, Norge 

Klasse A Neptun 8,Reflektor Komp.

MAGNETKOMPASSER TIL BRUG I UDLEJNINGSFARTØJER UNDER 20 BRT, DER HAR FARTSOMRÅDER INDEN FOR LINIEN LINDESNÆS-HELGOLAND-CUXHAVEN

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Iver C.Weilbach & Co., København 

I.C.W. (NP)-1-74

I.C.W. (NP)-2-74

I.C.W. (NP)-9-75

I.C.W. (NP)-10-75

 

                        I.Stengaard Meyer 

I.S.M. (NP)-3-74

I.S.M. (NP)-4-74

I.S.M. (NP)-5-74

I.S.M. (NP)-6-75

I.S.M. (NP)-11-75

 

                    Seko Sport A.p.S., København 

 Silva (NP)-7-75 

 Silva (NP)-8-75 

                     Ketner Marine, København 

 Ketax (NP)-12-76 

 NATHUSE TIL MAGNETKOMPASSER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Iver C.Weilbach & Co., København 

Klasse A Viking-Reflector/

Standard - MAJOR

 

                   Nautisk Service I/S, Fredensborg 

 Klasse A-150-A Reflector 

                    Brøndberg & Tandrup, København 

 Klasse A-150-A Reflector 

                   Nautisk Service I/S, Fredensborg 

 Klasse A-190-A Reflector 

                    Brøndberg & Tandrup, København 

 Klasse A-190-A Reflector 

 GYROKOMPASSER 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Anschütz & Co. G.m.b.H., 

 Tyskland 

Anschütz Gyrokompasanlæg

Standard 4

Standard 12

Standard 14, Gyrostar

Incl. gyrorepeatere

133-301

133-302

133-402

LR 22

LR 320

 

                     Yokogawa Hokushin Navitec 

                     Corporation, Japan 

 Yokogawa Navitec CMZ 300Z Gyro 

 Compass System 

                        C. Plath, Tyskland 

 NAVIGAT VII 

 NAVIGAT VIII 

 NAVIGAT IX 

                         Sperry A/S, Søborg 

SPERRY Gyrokompas

MK 37 mod. E

Incl. gyrorepeatere

S 0555-100193140

20432-0

K 8240-185101-0100

K 8240-18520l-0100

EKKOLOD

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Furuno Electric Co., Ltd., Japan 

 Furuno Ekkolod, FE-880 

 Furuno Ekkolod, FE-680 

                   Aage Hempel Int. A/S, København 

 Raytheon Ekkolod, RD-500 

 FART- OG DISTANCEMÅLERE (LOG) 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Iver C. Weilbach & Co. A/S København 

Walkers Commodore log bestående

af:

- Elektronic unit, GA 2888-4-1

- Distanceindicator, GA 2908-3-4

- Speed indicator, GA 2914-3-1

- Commodore register, GA 2602

Må ikke anvendes til hastigheder over 30 knob.

Må ikke anvendes sammen med ARPA.

 

                    Hans Buch & Co. A/S, København 

SAGEM EM-log, LHS

LANTERNER

Elektriske lanterner

til skibe under 12 m i længde, der sejler i nationalt indre farvande

til skibe under l2 m i længde

til sejlskibe under l2 m i længde

til skibe under 20 m i længde

til skibe på 20 m eller derover i længde

Tillægssignaler for fiskeskibe

Petroleumslanterner

Gaslanterner

Lanternelamper

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE DER SEJLER I NATIONALT INDRE FARVANDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Ahlemann & Schlatter, Tyskland 

Aqua signal 25 grøn side

Aqua signal 25 rød side

Aqua signal 25 top

Aqua signal 25 agter

Aqua signal 25 sammensat side

Aqua signal 25 hvid rundtlysende

Aqua signal 25 top med dæksbelysning

Lyskilde: Soffitlampe 10 watt

 

                  Brøndberg & Tandrup ApS, København 

BT 134 agter

BT127 rundtlysende hvid

BT 116 top

BT 106B rød side

BT 106S grøn side

BT 155 sammensat side

Lyskilde: Glødelampe: 15 watt

Perko 120 BM top

Perko 120 BSN agter

Perko 120 BP rød side

Perko 12o BSD grøn side

Perko 120 BB sammensat side

Lyskilde: Pinollampe 15 watt

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE DER SEJLER I NATIONALT INDRE FARVANDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     A/S A.Falkenberg, Kruså 

Hella 3004 top

Hella 3004 agter

Hella 3004 grøn side

Hella 3004 rød side

Hella 2493 grøn side

Hella 2493 rød side

Hella 2492 rundtlysende hvid

Lyskilde: Soffitlampe 10 watt

Hella 3562 top

Hella 3562 agter

Hella 3662 grøn side

Hella 3562 rød side

Hella 3562 sammensat side

Lyskilde: Soffitlampe 10 watt

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE DER SEJLER I NATIONALT INDRE FARVANDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    C.L. Kressner AB, Sverige 

ALFA 70 grøn side

ALFA 70 rød side

ALFA 70 top

ALFA 70 agter

ALFA 70 sammansat side

Lyskilde: Soffitlampe 10 watt

 

                        Jukova OY, Finland 

Jukova R-21 top

Jukova R-21 agter

Jukova R-21 rød side

Jukova R-21 grøn side

Lyskilde: Soffitlampe 10 watt

 

                     Aktiebolaget Robo, Sverige 

Bosch 0315 199 005 top

Bosch 0315 199 004 agter

Bosch 0315 199 001 grøn side

Bosch 0315 199 002 rød side

Bosch 0315 199 003 sammensat side

Lyskilde: Soffitlampe 10 watt

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Ahlemann & Schlatter, Tyskland 

Aqua signal 40 grøn side

Aqua signal 40 rød side

Aqua signal 40 sammensat side

Aqua signal 40 top

Aqua signal 40 agter

Aqua signal 40 hvid rundtlysende

Lyskilde: Lanternelampe 12 cd

Aqua signal 41 top

Aqua signal 41 rød side

Aqua signal 41 grøn side

Aqua signal 41 sammensat side

Aqua signal 41 agter

Lyskilde: Lanternelampe 12 cd

Aqua signal 40 rød rundtlysende

Aqua signal 40 grøn rundtlysende

Lyskilde: Lanternelampe 18 cd

Aqua signal 50 grøn side

Aqua signal 50 rød side

Aqua signal 50 sammensat side

Aqua signal 50 top

Aqua signal 50 agter

Aqua signal 50 hvid rundtlysende

Lyskilde: Lanternelampe 12 cd

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Brøndberg & Tandrup ApS, København 

BT 268 agter

BT 298 rundtlysende hvid

BT 238 top

BT 208 rød side

BT 208 grøn side

BT 358 sammensat side

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

BT 435 grøn side

BT 435 rød side

BT 435 sammensat side

BT 435 top

BT 435 agter

BT 435 rundtlysende hvid

BT 435 slæbelys

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

BT 435 rundtlysende rød

BT 435 rundtlysende grøn

BT 435 rundtlysende gul

BT 435 rundtlysende hvid

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

Perko 200 top

Perko 200 agter

Perko 200 rød side

Perko 200 grøn side

Perko 200 sammensat side

Perko 200 hvid signal

Perko 200 rød signal

Perko 200 grøn signal

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd.

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    A/S A.Falkenberg, Kruså 

Hella 2984 top

Hella 2984 agter

Hella 2984 grøn side

Hella 2984 rød side

Hella 2984 rundtlysende hvid

Hella 2984 sammensat side

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

Hella 2984 rundtlysende rød

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

Hella 2386 top

Hella 2386 agter

Hella 2386 sammensat side

Hella 2386 grøn side

Hella 2386 rød side

Hella 2609 rundtlysende hvid

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

 

                      Firma Ketner, Glostrup 

LM 200 toplys

LM 200 agterlys

LM 200 sidelys grøn

LM 200 sidelys rød

LM 200 rundtlysende hvid

LM 200 sammensat side

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Stendfjord Stend Metall A/S, Norge 

R 40 top

R 40 agter

R 40 grøn side

R 40 rød side

R 40 sammensat side

R 40 hvid rundtlysende, mrk. SW

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

R 40 rød rundtlysende, mrk. SR

R 40 grøn rundtlysende

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

 

                   Den Haan Rotterdam B.V., Holland 

 DHR SB 35 grøn side 

 DHR BB 35 rød side 

 DHR TW 35 top 

 DHR HW 35 agter 

 DHR TKL 35 sammensat side 

 DHR RW 35 rundtlysende hvid 

 DHR Rr 35 rundtlysende rød 

 DHR Rgr 35 rundtlysende grøn 

 Lyskilde: Lanternelampe l8 cd 

                       Peters & Bey, Tyskland 

 PB SSB 420 grøn side 

 PB SBb 420 rød side 

 PB TD 420 sammensat side 

 PB T  420 top 

 PB H  420 agter 

 PB A  420 rundtlysende hvid 

 PB AS 420 rundtlysende rød 

 PB AS 420 rundtlysende grøn 

 Lyskilde: Lanternelampe l8 cd 

 ELEKTRISKE LANTERNER TIL SEJLSKIBE UNDER 12 METER I LÆNGDE 

 TYPEBETEGNELSE 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Ahlemann & Schlatter, Tyskland 

Aqua signal 40 sammensat side

og agter

Aqua signal 40 kombineret

sammensat side og agter samt

ankerlys

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

 

                    Brøndberg & Tandrup, København 

BT 435 sammensat side og agter

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

 

                       A/S Falkenberg, Kruså 

Hella 2984 sammensat side

og agter

Hella 2984 sammensat side, agter

og anker

Hella 3089 sammensat side og agter

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

 

                        Firma Ketner, Glostrup 

LM 200 sammensat side og agter

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

 

                       Stend Metall A/S, Norge 

Stendfjord R 40 sammensat side

og agter

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

 

                   Den Haan Rotterdam B.V., Holland 

DHR DKL 35 sammensat side og

agter

 

                      Peters & Bey, Tyskland 

PB AD 420 sammensat side og

agter

PB ADA 420 kombineret sammensat

side og agter samt ankerlys

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 20 METER I LÆNGDE

1. Lanterner til skibe på 12 meter eller derover skal forsynes med certifikat.

2. Rundtlysende lanterner kan anvendes i skibe indtil 50 meter i længde under forudsætning af, at linserne er af glas.

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Brøndberg & Tandrup ApS, København 

BT 445 agter

BT 445 top

BT 445 grøn side

BT 445 rød side

BT 445 slæbelys

BT 445 sammensat side

BT 445 rundtlysende hvid/rød/grøn

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

BT 446 rundtlysende hvid/rød/grøn

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

også til 110 eller 220 volt

DHR 55 top

DHR 55 stb.

DHR 55 bb

DHR 55 agter

DHR 55 slæbelys

DHR 55 rundtlysende hvid/rød/grøn/gul

 

 Lyskilde: Lanternelampe  cd 

                      A/S A.Falkenberg, Kruså 

Hella 2386 top

Hella 2386 agter

Hella 2386 sammensat side

Hella 2386 grøn side

Hella 2386 rød side

Hella 2609 rundtlysende hvid

Hella 2609 rundtlysende rød

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE UNDER 20 METER I LÆNGDE

1. Lanterner til skibe på 12 meter eller derover skal forsynes med certifikat.

2. Rundtlysende lanterner kan anvendes i skibe indtil 50 meter i længde under forudsætning af, at linserne er af glas.

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Tranberg A/S, Norge 

TEF 2846 rundtlysende hvid

TEF 2846 R rundtlysende rød

TEF 2846 G rundtlysende grøn

Lyskilde: Lanternelampe 35 cd

TEF 2845 top

TEF 2845 styrbord

TEF 2845 bagbord

TEF 2845 agter

TEF 2845 slæbelys

TEF 2845 rundtlysende hvid/rød/grøn

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

 

                   Ahlemann & Schlatter, Tyskland 

Aqua signal 51 top

Aqua 51 rød side

Aqua signal 51 grøn side

Aqua 51 agter

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

 

                      Scanpocon I/S, Odense 

Aqua signal 55 top

Aqua signal 55 agter

Aqua signal 55 slæbelys

Aqua signal 55 rød side

Aqua signal 55 grøn side

Aqua signal 55 rundtlysende hvid/rød/grøn/gul

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

 

                         Noack A/S, Norge 

NOACK 500 rundtlysende hvid/

rød/grøn

Lyskilde: Lanternelampe 35 cd

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE PÅ 20 METER ELLER DEROVER I LÆNGDE

Skal være forsynet med certifikat

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Ahlemann & Schlatter, Tyskland 

Aqua signal 70 top

Aqua signal 70 agter

Aqua signal 70 grøn side

Aqua signal 70 grøn side

Aqua signal 70 rundtlysende hvid/rød/grøn/gul

 

                  Brøndberg & Tandrup ApS, København 

BT 400 grøn side

BT 400 rød side

BT 400 top

BT 400 agter

BT 400 slæbelys

BT 400 rundtlysende hvid/rød/grøn

BT 420 top

BT 420 agter

BT 420 rød side

BT 420 grøn side

BT 420 slæbelys

BT 420 rundtlysende hvid/rød/grøn/gul

BT 450 EX top

BT 450 EX agter

BT 450 EX slæbelys

BT 450 EX rød side

BT 450 EX grøn side

BT 450 EX rundtlysende hvid/rød/grøn

(BT 450 EX-serien er i eksplosionssikker udførelse)

ELEKTRISKE LANTERNER TIL SKIBE PÅ 20 METER ELLER DEROVER I LÆNGDE

Skal være forsynet med certifikat

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    AB Marinarmatur, Sverige 

Marinarmatur 8000 grøn side

Marinarmatur 8010 rød side

Marinarmatur 8020 top

Marinarmatur 8040 aGTER

Marinarmatur 8090 slæb

Marinarmatur 8080 G grøn rundtlysende

Marinarmatur 8080 R rød

Marinarmatur 8070 hvid

 

                         Noack A/S, Norge 

 Noack 701 top 

 Noack 702 agter 

 Noack 702Y slæb 

 Noack 703 grøn side 

 Noack 704 rød side 

 Noack 705 hvid rundtlysende 

 Noack 706 rød rundtlysende 

 Noack 707G grøn rundtlysende 

                       Tranberg A/S, Norge 

 TEF 855 grøn side 

 TEF 855 rød side 

 TEF 855 top 

 TEF 855 agter 

 TEF 855 slæbelys 

 TEF 855 rundtlysende hvid/rød/grøn 

 TEF 2850 top 

 TEF 2850 agter 

 TEF 2850 grøn side 

 TEF 2850 rød side 

 TEF 2850 slæbelys 

 TEF 2850 rundtlysende hvid/rød/grøn 

 ELEKTRISKE LANTERNER 

 Tillægssignaler for fiskeskibe 

 TYPEBETEGNELSE 

                       FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Brøndberg & Tandrup ApS, København 

BT 445 rundtlysende hvid

BT 445 rundtlysende rød

BT 445 rundtlysende gul

Lyskilde: Lanternelampe 12 cd

BT 446 rundtlysende hvid

BT 446 rundtlysende rød

BT 446 rundtlysende gul

Lyskilde: Lanternelampe l2 cd

BT 1078 rundtlysende hvid

BT 1078 rundtlysende rød

BT 1078 rundtlysende gul

Lyskilde: Lanternelampe l8 cd

PETROLEUMSLANTERNER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Brøndberg & Tandrup ApS København 

Til skibe under 12 meter i længde

BT 568 agter

BT 598 rundtlysende hvid

BT 538 top

BT 508 rød side

BT 508 grøn side

BT 658 sammensat side

Lanterner til skibe på 12 meter eller derover skal forsynes med

certifikat

Til skibe på under 20 meter i længde

BT 506 grøn side

BT 506 rød side

BT 536 top

BT 566 agter

BT 596 hvid rundtlysende

BT 626 rød rundtlysende

BT 626 grøn rundtlysende

Til skibe på 20 meter og derover i længde

BT 500 grøn side

BT 500 rød side

BT 530 top

BT 560 agter

BT 590 hvid rundtlysende

BT 620 rød rundtlysende

BT 620 grøn rundtlysende

GASLANTERNER

Kun til ubemandet slæb på 20 meter og derover i længde

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Brøndberg & Tandrup ApS., København 

BT 500 grøn side

BT 500 rød side

BT 560 agter

BT 590 hvid rundtlysende

BT 620 rød rundtlysende

LANTERNELAMPER

Lamper godkendt til 1972 søvejsreglerne:

Lysstyrke

Spænding

Strømforbrug

Effekt

Strømviserlampe

candela

volt

ampere

watt

 • (anbefalet)

cd

V

A

W

A

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Søren Madsen, SM lamper, København 

l2

l2

l,5

ca. l8

l,25-2,00

12

24

0,75

ca. 19

0,58-0,95

18

12

2,0

ca. 24

1,80-3,00

18

24

1,0

ca. 24

0,85-1,40

LANTERNELAMPER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

18

220

0,11

ca. 24

0,09-0,15

18

110

0,22

ca. 24

0,18-0,31

35

24

2,3

ca. 55

1,80-3,00

35

110

0,5

ca. 55

0,40-0,65

35

220

0,25

ca. 55

0,18-0,31

65

110

0,73

ca. 80

0,58-0,95

65

220

0,38

ca. 85

0,28-0,45

Lydsignalapparater

til skibe under 20 m i længde

til skibe under 75 m i længde

til skibe på 75 m eller derover men under 200 m i længde

til skibe på 75 m eller derover i længde

til skibe under 200 m i længde

til skibe på 200 m eller derover i længde

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE UNDER 20 m I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Ahlemann & Schlatter, Tyskland 

 Aqua signal klasse IV 

                        Fiam, Italien 

Fiamm, TA/NA (39 cm)

Fiamm, TA/NA (32 cm)

Til begge apparater må kun anvendes Kompresser type MC/2-FALG,

Serie 2000-FIAMM

 

                       Ibuki Kogyo Co., Japan 

 E 90 

                       Kockumation AB, Sverige 

 KT 75/400 

 MLT 75/345 

                   Zøllner G.m.b.H. & Co., Tyskland 

60/310 Zøllner Zetfon

120/330 Zøllner Zetfon

50/650 Zøllner Zetfon

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE PÅ 20 m ELLER DEROVER

MEN UNDER 75 m I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                   Ibuki Kogyo Co., Ltd., Japan 

 EAL-85 

 85 EAL-H 

 E 150 

 A 100 

 A 100 E 

 A 100 EH 

                   Zøllner G.m.b.H. & Co., Tyskland 

M 75/370

M 75/320

M 75/260

Zetfon 400/310 AC-DC

150/650 Zøllner Zetfon

300/650 Zøllner Zetfon

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE UNDER 75 m I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Kockumation AB, Sverige 

MKT 75/260

MKT 75/360

MKT 75/440

MKT 75/660

ETD 100/350

 

                       Izumitatsu, Japan 

KT 75/260

KTE 75/260

KT 75/440

 

                     Secomak Air Products Ltd., 

SM 20/295

SM 20/260

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE PÅ 75 m ELLER DEROVER

MEN UNDER 200 m I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Kockum Sonics, Sverige 

Tyfon MKT 75/330

Tyfon MT 150/130

Tyfon MT 150/140

 

                     Kockumation AB, Sverige 

MKT 150/130

MKT 150/165

MKT 150/200

MA 18/130

MA 18/140

 

                    Ibuki Kogyo Co., Ltd., Japan 

MH-550

EAL-150

150 EAL-H

A 150 E

A 150 ES

A 150 EH

A 150 ESH

 

                       Izumitatsu, Japan 

MKT 150/130

MKT 150/165

MKT 150/200

MA 18/130

 

                 Secomak Air Products Ltd., England 

 SMK 200/140 

              Vickers Shipbuilding Group, Ltd., England 

 8 "Steam Operated Valchorn" 

                  Zøllner G.m.b.H. & Co., Tyskland 

131 AC

141 AC

M 125/130

M 125/160b

M 125/140

Makrofon M 75/260

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE PÅ 75 m ELLER DEROVER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                 Secomak Air Products Ltd., England 

SMK 200/185

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE UNDER 200 m I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Kockumation AB, Sverige 

 MKT 150/330 

                       Izumitatsu, Japan 

MKT 150/330

LYDSIGNALAPPARATER TIL SKIBE PÅ 200 m ELLER DEROVER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Ibuki Kogyo Co., Ltd., Japan 

A 200 E

A 200 ES

A 200 EH

A 200 ESH

MH 700

MH 700 H

 

                     Kockumation AB, Sverige 

MKT 150/90

MKT 150/110

MA 18/75

MA 18/90

MKT 230/75

ST 230/75

MTX 150/130

 

                        Izumitatsu, Japan 

MKT 150/110

MA 18/90

 

                 Secomak Air Products Ltd., England 

 SMT 200/110 

                  Zøllner G.m.b.H. & Co., Tyskland 

130 AC

90 AC

ZM 200/110

ZM 200/90

Klokke- og gongongsignaler

til skibe uanset længde

til skibe under 100 m i længde

til skibe på 100 m eller derover i længde

KLOKKE- OG GONGONGSIGNALER TIL SKIBE UANSET LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Amplidan A/S, Herlev 

 Fog Bell- og Gong System, 

 Type QA 7000 

                  Zøllner G.m.b.H. & Co., Tyskland 

 Zøllner klokke og gongong 

 signalanlæg 

                     Kockum Sonics, Sverige 

Elektronisk skibsklokke Bell 500

KLOKKE- OG GONGONGSIGNALER TIL SKIBE UNDER 100 m I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                    Kockumation AB, Sverige 

 Klokke, type KB 30 

                     Amplidan A/S, Sverige 

AMPLIDAN tåge klokke og gong

system 013000 med 4 stk. højttalere agter

KLOKKE- OG GONGONGSIGNALER TIL SKIBE PÅ 100 m ELLER DEROVER I LÆNGDE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Amplidan A/S, Sverige 

AMPLIDAN tåge klokke og gong

system 013000 med 4 stk. 900011

højttalere for og 4 stk. 900011 højttalere agter

 

                      Kockumation AB, Sverige 

 Gongong, type KG 50 

                      Kockum Sonics, Sverige 

Elektronisk skibsklokke Bell 500

Bell 500 og Gong 500 skal kunne betjenes manuelt.

Adgangsmidler til skibe

Faldereb

Landgange

Lodshejs

FALDEREB

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Aanensen & Co., Norge 

Marinal type 10 med største

længde 6,940 meter (22 trin)

Marinal type 11 med største

længde 12,285 meter (39 trin)

 

                  Albrechtsen og Hasse AB, Sverige 

AL med fra 6 til 49 trin inkl.,

diameter af stræktove:

mindst 20 millimeter

LANDGANGE

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                     Albrechtsen & Hasse AB, 

L.C. med henholdsvis 3-leddet

og 4-leddet rækværk, tegn.nr.

6265 og 6278

 

                  A/S Norse Aluminium Products Norge 

l5 m landgang, profiltype 15"

med 4" diagonalafstivning

7,5 m landgang, profiltype 7",

tegn. nr. G 4091

LODSHEJS-ARRANGEMENTER

TYPEBETEGNELSE

 

                     FABRIKANT/FORHANDLER 

                  Friedr. Krupp G.m.b.H., Tyskland 

 Pilot-Safe 

                   J. Samuel White & Co., England 

 The White Major Pilot Hoist, 

 type 100 

 The White Major Pilot Hoist 

 type 20 

                    Aktiebolaget Welin, Sverige 

 Welins lotslejdararrangement 

                     Kværner Brug A/S, Norge 

 The Kværner Pilot Hoist, model 

 70/71 

                    CHUO KOGYO CO., Ltd., Japan 

Pilot Hoist Ladder, type PHL-D

Redaktionel note
 • (* 1) ISBN 87-87895-94-3 januar 1992, en publikation fra Søfartsstyrelsen