Den fulde tekst

Bekendtgørelse af bogføringsloven

Herved bekendtgøres bogføringslov nr. 178 af 5. juni 1959 med de ændringer, der følger af lov nr. 225 af 8. juni 1966 og lov nr. 122 af 25. marts 1970.


§ 1. Pligt til at føre forretningsbøger påhviler:

 • A) 1) Aktieselskaber, kommanditaktieselskaber og andre erhvervsdrivende selskaber med begrænset ansvar,
 • 2) gensidige forsikringsselskaber,
 • 3) kreditforeninger, kreditkasser og hypotekforeninger,
 • 4) sparekasser samt de af lov nr. 156 af 2. maj 1934 omfattede spare- og udlånsvirksomheder,
 • 5) brugsforeninger og andre andelsforeninger, herunder andelsproduktionsforeninger, andelsboligforeninger, andelskasser og lignende samt fællesforeninger af andelsforeninger, og
 • 6) foreninger, stiftelser, korporationer og selvejende institutioner, der udøver erhvervsvirksomhed, herunder erhvervsmæssig skolevirksomhed.
 • B) Personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber, der driver erhvervsvirksomhed, hvis udøvelse er betinget af næringsbrev i henhold til næringsloven eller bevilling i henhold til beværterloven.
 • C) Personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber, der erhvervsmæssigt driver en eller flere af følgende virksomheder:
 • 1) revision, regnskabs- og anden økonomisk konsultation, bogføring,
 • 2) dispachørvirksomhed,
 • 3) mæglervirksomhed,
 • 4) vejning, måling,
 • 5) marketenderi- eller pensionatsvirksomhed, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end tre fremmede medhjælpere,
 • 6) læge-, tandlæge-, dyrlæge- eller tandteknikervirksomhed, kiropraktik,
 • 7) drift af hospital, klinik, sanatorium eller lignende,
 • 8) drift af hvilehjem og lignende, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end tre fremmede medhjælpere,
 • 9) apotekernæring,
 • 10) skønhedspleje, fodpleje eller lignende, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end to fremmede medhjælpere,
 • 11) landinspektørvirksomhed,
 • 12) udlejningsvirksomhed; for så vidt angår udlejning af fast ejendom eller dele heraf dog kun, såfremt udlejningen omfatter flere end 25 lejemål,
 • 13) bolig- og værelseanvisning,
 • 14) drift af private skoler, handelsskoler, tekniske skoler (herunder fagskoler), højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler, musikkonservatorier,
 • 15) rådgivende ingeniør- eller arkitektvirksomhed,
 • 16) advokatvirksomhed,
 • 17) pantelånervirksomhed eller handel med brugte genstande,
 • 18) teater, variete, cirkus, biograf eller dermed beslægtet virksomhed,
 • 19) rednings- eller vagtvirksomhed,
 • 20) bjærgning, bugsering,
 • 21) entreprenørvirksomhed,
 • 22) rengøringsvirksomhed, herunder vinduespolering, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end to fremmede medhjælpere,
 • 23) befordring med skib, dog ikke såfremt befordringen sker med ikke-registreringspligtigt fartøj, der ejes af dettes fører,
 • 24) anden befordring af personer eller gods,
 • 25) befordring af meddelelser,
 • 26) forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af tidsskrifter og blade,
 • 27) annonce- og reklamebureauvirksomhed,
 • 28) rejse- og turistbureauvirksomhed,
 • 29) fiskeri med anvendelse af registreringspligtigt fartøj,
 • 30) fiskeopkøbsvirksomhed, hvis salget sker en gros,
 • 31) udnyttelse af sten-, granit- og kalkbrud eller grusgrav, medmindre virksomheden drives alene som bierhverv i forbindelse med landbrugsvirksomhed, gartneri eller skovbrug, der ikke er undergivet bogføringspligt, jfr. nr. 35-37,
 • 32) dambrug, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end tre fremmede medhjælpere,
 • 33) hønseri, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end tre fremmede medhjælpere,
 • 34) pelsdyravl, såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere end tre fremmede medhjælpere,
 • 35) landbrugsejendomme med et areal på mindst 15 ha, hvis ejendomsværdi er ansat til 175.000 kr. eller derover,
 • 36) gartneriejendomme, frugtplantager og planteskoler, hvis ejendomsværdi er ansat til 125.000 kr. eller derover,
 • 37) alle selvstændigt vurderede skovejendomme samt skove, der er vurderet sammen med en af de under nr. 35 eller 36 nævnte ejendomme, når den samlede ejendom ville være underkastet bogføringspligt efter reglerne i nr. 35 eller 36. Bogføringspligten omfatter den samlede ejendom.

Stk. 2. Såfremt en ejendom drives dels som landbrug, dels som gartneri, frugtplantage eller planteskole, er den benyttelse, der må anses for hovedformålet for driften af ejendommen, afgørende for bogføringspligten. Er ejendommen bortforpagtet, påhviler bogføringspligten brugeren. Såfremt ejendommen er i sameje, er samtlige parthavere hver for sig ansvarlig for, at bogføringspligten opfyldes.

Stk. 3. Den, der er ejer eller bruger af flere af de under stk. 1, litra C, nr. 35, nævnte ejendomme, er bogføringspligtig, såfremt ejendommenes samlede areal udgør mindst 15 ha og de samlede ejendomsværdier udgør 175.000 kr. eller derover. På tilsvarende måde er den, der er ejer eller bruger af flere af de under nr. 36 nævnte ejendomme, bogføringspligtig, såfremt ejendommenes samlede ejendomsværdier udgør 125.000 kr. eller derover. Hvor ejeren af en af de under nr. 35 eller 36 nævnte ejendomme har bortforpagtet en del af ejendommen, der ikke er selvstændigt vurderet, afhænger ejerens og forpagterens bogføringspligt af, hvor stor en del af arealet og ejendomsværdien (nr. 35) eller af ejendomsværdien alene (nr. 36) der må anses at falde på hver af de 2 dele af ejendommen.

Stk. 4. Den ansættelse til ejendomsværdi, der for de under stk. 1, litra C, nr. 35, 36 og 37, nævnte ejendomme for et regnskabsår er afgørende for bogføringspligten, er den seneste ansættelse før regnskabsårets begyndelse. Dette gælder, selv om der i tidsrummet mellem ansættelsen og regnskabsårets begyndelse er sket ændringer i ejendommens størrelse eller tilstand. Ved erhvervelsen af en af de pågældende ejendomme indtræder bogføringspligten for erhververen fra ejendommens overtagelse at regne. For den tidligere ejer ophører bogføringspligten fra samme tidspunkt. Tilsvarende regler gælder ved forpagtnings påbegyndelse og ophør.

Stk. 5. Såfremt en bogføringspligtig i øvrigt tillige driver erhvervsvirksomhed, der ikke omfattes af bestemmelserne i stk. 1, er den pågældende også bogføringspligtig med hensyn til denne virksomhed.

Stk. 6. Indtræder bogføringspligt for virksomheder, der ikke hidtil har været bogføringspligtige, som følge, af at der ved de almindelige vurderinger sker ændringer i landbrugsejendommes ansættelse til ejendomsværdi, jfr. stk. 1, litra C, nr. 35, kan handelsministeren udsætte tidspunktet for bogføringspligtens indtræden i indtil 2 år.

§ 2. Forretningsbøger skal føres på ordentlig og omhyggelig måde og skal give så fuldstændig oplysning om den bogføringspligtiges forretninger og formueforhold, som hensynet til kreditorer og offentlige myndigheder tilsiger. Handelsministeren fastsætter de nærmere regler for bogføringspligtens omfang og indhold i øvrigt.

Stk. 2. Forretningsbøger skal opbevares i 5 år regnet fra udgangen af det regnskabsår, i hvilket den sidste notering er foretaget. Løsblade, kort el. lign. samt i et af handelsministeren nærmere bestemt omfang de til bogføringen hørende bilag skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår.

§ 3. Overtrædelse af loven eller de i medfør af denne fastsatte bestemmelser, der er begået forsætligt eller af grov uagtsomhed, straffes med bøder, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Er lovovertrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.

§ 4. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. januar 1960.

Stk. 2. Handelsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for Grønland, hvornår og i hvilket omfang loven træder i kraft for Grønland.

Stk. 3. Samtidig ophæves lov nr. 98 af 10. maj 1912 om bogføring m.v., som ændret ved lov nr. 308 af 22. december 1927 og lov nr. 127 af 15. april 1930. Endvidere ophæves § 307, 2. punktum, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 265 af 15. september 1953, og § 132, 2. stk., 2. og 3. punktum, i lov om stempelafgift, jfr. lovbekendtgørelse nr. 99 af 23. april 1929.

Stk. 4. Såfremt regnskabsperioden i en ved lovens ikrafttræden bestående virksomhed, der er bogføringspligtig i henhold til tidligere lovgivning, endnu ikke er udløbet, vil bogføringen indtil regnskabsperiodens udløb kunne foretages i overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 5. For virksomheder, der ikke er bogføringspligtige i henhold til tidligere lovgivning, men som omfattes af nærværende lov, indtræder bogføringspligten først på et ved kgl. anordning fastsat senere tidspunkt.

-------------

Lov nr. 225 af 8. juni 1966 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. For den, der ikke har været bogføringspligtig efter de hidtil gældende regler i bogføringsloven, men som vil være det efter ændringerne i § 1 (* 1), indtræder bogføringspligten den 1. januar 1967. For den, der den 1. juli 1966 er ejer eller bruger af en landbrugsejendom, gælder dog, at såfremt ejendomsværdien er 200.000 kr. eller derover, men under 225.000 kr., indtræder bogføringspligten først den 1. januar 1968, og såfremt ejendomsværdien er under 200.000 kr., indtræder bogføringspligten først den 1. januar 1969. Falder de i 1. og 2. punktum nævnte tidspunkter i den pågældendes regnskabsperiode, indtræder pligten dog først ved næste regnskabsperiodes begyndelse.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 1 er den ejer eller bruger af en landbrugsejendom, gartneriejendom, frugtplantage eller planteskole, som hidtil har været omfattet af bogføringsloven, fortsat bogføringspligtig efter lovens regler. Pligten bortfalder dog, hvis den pågældende ophører med at drive ejendommen eller en del af denne.

INDUSTRIMINISTERIET, DEN 19. FEBRUAR 1986

IB STETTER

/Merete Rasmussen

Officielle noter

(* 1) § 1 ændrer bogføringslovens § 1, stk. 1, litra C, nr. 35, 36 og 37, samt § 1, stk. 3 og 4.