Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe

Herved bekendtgøres lov nr. 618 af 17. december 1976 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe med de ændringer, der følger af lov nr. 171 af 28. april 1982 og lov nr. 89 af 13. marts 1985.


§ 1. Industriministeren kan for hvert finansår inden for et beløb fastsat ved de årlige bevillingslove yde garanti af statskassen for lån optaget til bygning og ombygning af mindre fragtskibe.

§ 2. For garantier skal der stilles en i hvert enkelt tilfælde godkendt sikkerhed.

Stk. 2. Der kan i øvrigt fastsættes sådanne vilkår for ydelse af garantier, som findes hensigtsmæssige i det enkelte tilfælde. Industriministeren kan herunder efter aftale med finansministeren fastsætte en risikopræmie.

§ 3. Til bistand ved behandlingen af ansøgninger nedsætter industriministeren et udvalg, der består af en formand, som udpeges af industriministeren, og tre andre medlemmer, der repræsenterer industriministeriet, finansministeriet og arbejdsministeriet.

Stk. 2. Udvalget tiltrædes af sagkyndige på det pågældende område, som udpeges af industriministeren.

Stk. 3. Industriministeren fastsætter udvalgets forretningsorden.

Stk. 4. Industriministeren kan fastsætte, at udvalget træffer afgørelse i sagerne, og fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for ministeren.

§ 4. Lov nr. 331 af 24. november 1961 om garantier eller lån til bygning af mindre fragtskibe ophæves.

§ 5. Loven gælder ikke for Grønland.

Lov nr. 89 af 13. marts 1985 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende (* 1).

Industriministeriet, den 28. februar 1986

Ib Stetter

/ Kate Galle

Officielle noter

(* 1) Bekendtgjort i Lovtidende den 20. marts 1985.