Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer

Hermed bekendtgøres lov nr. 690 af 17. oktober 1986 om registreringsafgift for fritidsfartøjer med de ændringer, der følger af lov nr. 827 af 18. december 1991.


§ 1. For ethvert fritidsfartøj, herunder fritidsfartøjer der

udlejes, med en bruttoregistertonnage på 5 tons/en bruttotonnage på 5

eller derover skal der ved anmeldelse til optagelse i Skibsregistret

betales en afgift på 6.000 kr.

Stk. 2. Afgiften påhviler ejeren.

Stk. 3. Anmeldelse om optagelse af et fritidsfartøj afvises, hvis betaling af afgiften ikke sker samtidig med anmeldelsen. Opnår fritidsfartøjet ikke optagelse i Skibsregistret, tilbagebetales afgiften.

§ 2. En ændring af adkomstforholdene, jf. skibsregistreringslovens § 23, vedrørende et fritidsfartøj, der er optaget i Skibsregistret, betragtes som en nyregistrering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende ændringer i adkomtforholdene er undtaget fra registreringsafgift:

  • 1) når et fritidsfartøj overtages af en person, som hensidder i uskiftet bo,
  • 2) når et fritidsfartøj overdrages eller udlægges til en lodtager eller en legatar i et dødsbo, hvor boet bliver behandlet af skifteretten eller en eksekutor, eller udlægges i et fællesbo, der skiftes i ægtefællernes levende live, eller
  • 3) når et fritidsfartøj overgår til et privatskiftende bo eller overtages af en af arvingerne inden udløbet af fristen for indgivelse af arveanmeldelsen.

Stk. 3. Hvis fritidsfartøjet ejes af et partrederi, et interessentskab eller et interessentskabslignende sameje, svares afgift i forhold til det antal parter eller ideelle anparter, der overdrages.

§ 3. De i §§ 1 og 2 nævnte afgifter forfalder til betaling, når anmeldelsen eller dokumentet modtages til registrering.

Stk. 2. Afgiften erlægges ved indbetaling til Skibsregistret.

§ 4. Ved fritidsfartøjets udslettelse af Skibsregistret erlægges ingen afgift.

§ 5. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørele i Lovtidende. (* 1)

§ 6. Loven gælder ikke for skibe hjemmehørende på Færøerne.

Stk. 2. Skibe hjemmehørende i Grønland er ikke omfattet af loven, hvis skibet ejes af personer, der har bopæl i Grønland, eller af selskaber eller lignende, der har hjemsted i Grønland.

Lov nr. 827 af 18. december 1991 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 2)

Industriministeriet, den 13. februar 1992

Anne Birgitte Lundholt

/ Arne Raff

Officielle noter

(* 1) Bekendtgjort i Lovtidende den 18. oktober 1986.

(* 2) Bekendtgjort i Lovtidende den 19. december 1991.