Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke

Herved bekendtgøres lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører og tolke med de ændringer, der følger af lov nr. 851 af 23. december 1987.


Kapitel I

Beskikkelse som translatør og tolk

§ 1. Translatører og tolke beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Ret til at få beskikkelse som translatør og tolk har enhver person, der

  • 1) har dansk indfødsret,
  • 2) har bopæl her i landet,
  • 3) er fyldt 25 år,
  • 4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har sit bo under konkursbehandling og
  • 5) har bestået en særlig eksamen, jf. § 3.

Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage fra betingelsen i stk. 2, nr. 1. I så fald kan beskikkelsen begrænses og betinges.

§ 2. For beskikkelse som translatør og tolk betales en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat afgift.

Stk. 2. Forinden beskikkelsen udleveres, skal den pågældende underskrive en højtidelig forsikring om, at han med omhu og nøjagtighed vil udføre de hverv, der betros ham, og samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som translatør og tolk.

§ 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om den i § 1, stk. 2, nr. 5, omhandlede eksamen, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse, bedømmelsen m.v. I andre sprog end engelsk, fransk, spansk og tysk kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lade eksamen aflægge for særlige, med henblik herpå nedsatte udvalg. Er det ikke muligt at nedsætte et sådant udvalg, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i stedet forlange, at vedkommende på anden måde godtgør sine kundskaber såvel i dansk som i vedkommende fremmede sprog.

Stk. 2. Til bistand for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administrationen af loven, herunder af bestemmelserne i henhold til stk. 1, nedsætter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en kommission (Translatørkommissionen).

§ 4. Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, når vedkommende dør. Det samme gælder, hvis han ophører med at opfylde betingelserne i § 1, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tillader, at beskikkelsen opretholdes.

Stk. 2. Er en beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1 eller frakendt efter borgerlig straffelovs § 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 3. Ophører grunden til en beskikkelses bortfald at bestå, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen efter begæring og uden betaling af afgift på ny sættes i kraft og udleveres den pågældende.

Kapitel II

Translatørers rettigheder og pligter

§ 5. Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte betegnelsen »translatør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed.

§ 6. Translatører og tolke skal udføre de dem betroede hverv med omhu og nøjagtighed og med den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader.

Stk. 2. Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for translatørers og tolkes virksomhed og herunder bestemme, at visse erhverv og stillinger ikke kan forenes med hvervet som translatør og tolk.

§ 7 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Translatørkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel III

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 2, § 5 og § 6 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. I forskrifter, der gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Borgerlig straffelovs §§ 144, 150-152 og 154-157 finder tilsvarende anvendelse på translatører og tolke.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1967.

Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 74-77 i næringslov nr. 138 af 28. april 1931.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger. Lov nr. 851 af 23. december 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Industriministeriet, den 25. marts 1988

Nils Wilhjelm

/J. Hammer Hansen

Officielle noter

Ingen