Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om dispachører

Herved bekendtgøres lov nr. 215 af 8. juni 1966 som dispachører med de ændringer, der følger af lov nr. 851 af 23. december 1987.


Kapitel I

Beskikkelse som dispachør

§ 1. Dispachører beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Ret til at få beskikkelse som dispachør har enhver person, der

  • 1) har dansk indfødsret,
  • 2) har bopæl her i landet,
  • 3) er fyldt 25 år,
  • 4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har sit bo under konkursbehandling,
  • 5) har bestået juridisk embedseksamen,
  • 6) i mindst tre år har deltaget i virksomhed, der kan antages at have givet ham kendskab til de under dispachørhvervet hørende forretninger og
  • 7) har bestået den i § 3 omhandlede eksamen.

Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive dispachørvirksomhed på forsvarlig måde.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage fra betingelserne i stk. 2, nr. 1 og 6. I så fald kan beskikkelsen begrænses og betinges.

§ 2. For beskikkelse som dispachør betales en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat afgift.

Stk. 2. Forinden beskikkelsen udleveres, skal den pågældende underskrive en højtidelig forsikring om, at han med omhu og nøjagtighed vil udføre de hverv, der betros ham, og samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som dispachør.

§ 3. Eksamen for dispachører (dispachøreksamen) aflægges for en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nedsat kommission (Dispachørkommissionen), bestående af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne beskikkes til landsdommer, 1 medlem skal være dispachør, 1 medlem skal være forsikringskyndigt, og 2 medlemmer skal være skibsfartskyndige.

Stk. 2. Kommissionen er rådgivende for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administrationen af de af loven omfattede forhold.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om kommissionens virksomhed, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse og bedømmelsen.

Kapitel II

Bortfald og fratagelse af beskikkelse

§ 4. Beskikkelse som dispachør bortfalder, når vedkommende dør. Det samme gælder, hvis han ophører med at opfylde betingelserne i § 1, stk. 2, nr. 1, 2 og 4.

§ 5. Har en dispachør gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at han ikke fremtidigt vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fratage ham beskikkelsen på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 6 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

§ 6. En afgørelse efter § 5 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene.

Stk. 2. Begæring i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som dispachør. Såfremt afgørelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til enhver tid efter ansøgning tilbagegive en i henhold til § 5 frataget beskikkelse. Er fratagelsen sket indtil videre, og afslår Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ansøgningen om tilbagegivelse, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet 5 år efter fratagelsen og mindst 2 år efter, at generhvervelse af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. § 5, 2. punktum, og § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Er en beskikkelse som dispachør bortfaldet i medfør af § 4, frataget i medfør af § 5 eller frakendt efter borgerlig straffelovs § 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Ophører grunden til en beskikkelses bortfald at bestå, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen efter begæring og uden betaling af afgift på ny sættes i kraft og udleveres den pågældende.

Kapitel III

Dispachørers rettigheder og pligter

§ 9. Kun personer, der har beskikkelse som dispachør, må benytte betegnelsen »dispachør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed.

§ 10. Dispachører kan ikke afslå at udføre forretninger, der efter lov og sædvane hører under dispachørhvervet, således navnlig beregning og fordeling af tabet ved almindeligt havari og lignende, jf. sølovens kapitel VII, bestemmelse af grænsen for reders ansvar og fordeling af ansvarsbeløbet, jf. sølovens kapitel X, og beregning af assuranceerstatning i søforsikring.

Stk. 2. Dispachører skal udføre de dem betroede hverv med omhu og nøjagtighed og med den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader.

Stk. 3. Dispachører må ikke betinge sig højere vederlag for deres arbejde, end der kan anses for rimeligt.

§ 11. Dispachører må kun have kontor eet sted, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undtager herfra.

Stk. 2. Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 12. Stillingen som dispachør kan ikke forenes med nogen stats- eller kommunal tjenestemandsstilling eller anden fastlønnet stilling i offentlig virksomhed, bortset fra stilling som lærer ved et universitet eller en anden højere læreanstalt eller som medarbejder ved en videnskabelig institution.

Stk. 2. Stillingen som dispachør er uforenelig med mæglervirksomhed, advokatvirksomhed eller anden erhvervsvirksomhed eller med stilling som bestyrelsesmedlem, direktør, administrator, likvidator eller funktionær i en erhvervsvirksomhed eller institution. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage herfra, såfremt den omhandlede virksomhed eller stilling skønnes at være uden indflydelse på den pågældendes stilling som uafhængig dispachør.

Stk. 3. Ønsker en dispachør at udøve en virksomhed eller beklæde en stilling, der er uforenelig med stillingen som dispachør, skal han, inden han påbegynder virksomheden eller overtager stillingen, deponere sin beskikkelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 13. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for dispachørers virksomhed, herunder med hensyn til revision af deres forretningsbøger.

§ 13 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Dispachørkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel IV

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i § 8, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1 og 2, § 11 og § 12, stk. 3, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. I forskrifter, der gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Borgerlig straffelovs §§ 144, 150-152 og 154-157 finder tilsvarende anvendelse på dispachører.

§ 15. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1967.

Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 78-80 i næringslov nr. 138 af 28. april 1931.

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger. Lov nr. 851 af 23. december 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Industriministeriet, den 25. marts 1988

Nils Wilhjelm

/J. Hammer Hansen

Officielle noter

Ingen