Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser

Hermed bekendtgøres lov nr. 326 af 24. maj 1989 om tilsyn med firmapensionskasser med de ændringer, der følger af lov nr. 305 af 16. maj 1990 og lov nr. 129 af 26. februar 1992.


Kapitel 1

Lovens område m.v.

§ 1. Ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold skal afdækkes enten i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der har koncession i henhold til lov om forsikringsvirksomhed, eller i en pensionskasse, der har koncession i henhold til denne lov.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke for løfter om pension

 • 1) afgivet af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab,
 • 2) afgivet over for direktører eller disses efterladte,
 • 3) reguleret i henhold til særlig lov eller
 • 4) afgivet af kommunale foreninger, for hvis forpligtelser kommuner hæfter fuldt ud.

§ 2. Denne lov finder anvendelse på enhver sammenslutning (pensionskasse), der har til formål på grundlag af et løfte om pension at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i en virksomhed, herunder et koncessioneret selskab, eller ved ansættelse i sådanne virksomheder inden for samme koncern.

Stk. 2. Pensionskasser, der er under tilsyn efter lov om forsikringsvirksomhed, og løfter om pension, der omfattes af § 1, stk. 2, omfattes ikke af denne lov.

Stk. 3. Finanstilsynet kan efter forhandling med vedkommende minister eller kommune bestemme, at en pensionskasse, for hvis forpligtelser staten eller kommunen fuldt ud hæfter eller garanterer, helt eller delvis undtages fra § 10, §§ 12-14, § 17, §§ 20-25, § 28, kapitel 4, § 46, §§ 48-50 og kapitel 8 i denne lov.

Stk. 4. En pensionskasse, der yder tjenestemandslignende pension, og for hvilken staten eller en kommune fuldt ud hæfter eller garanterer, omfattes ikke af denne lov.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at løfter om pension af ringe størrelse ikke omfattes af denne lov.

§ 3. Ved en pensionskasses medlemmer forstås

 • 1) personer, der er ansat i den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og som har fået løfte om pension,
 • 2) tidligere ansatte, der modtager pension fra pensionskassen,
 • 3) personer, der modtager ægtefællepension efter en tidligere ansats død, og
 • 4) personer, der tidligere har været ansat i virksomheden, og som i henhold til bestemmelser i pensionskassens vedtægter har bevaret retten til pension uanset ansættelsesforholdets ophør.

Stk. 2. Vedtægterne kan begrænse de i stk. 1, nr. 4, nævnte personers medlemsrettigheder.

§ 4. De i § 2, stk. 1, omhandlede sammenslutninger er pligtige at anvende ordet »pensionskasse« i tilknytning til deres navn.

§ 5. En pensionskasse må ikke drive anden virksomhed end den pensionskassevirksomhed, der angives i koncessionen, jf. dog § 6. Pensionskassen må kun drive virksomhed her i landet.

Stk. 2. En pensionskasse antages at drive anden virksomhed, når pensionskassen alene eller sammen med den eller de virksomheder, som pensionskassen er knyttet til, jf. § 2, stk. 1,

 • 1) udøver en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed eller
 • 2) sammen med andre pensionskasser og forsikringsselskaber udøver en bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed, som ikke er et kapitalformidlingsaktieselskab.

Stk. 3. Kapitalformidlingsaktieselskaber er aktieselskaber, hvis formål alene er at erhverve ejerandele eller i øvrigt anbringe midler i en eller flere erhvervsvirksomheder.

§ 6. En pensionskasse må opføre, eje og drive fast ejendom som en varig anbringelse af pensionskassens midler.

§ 7. En pensionskasse skal have mindst 50 medlemmer.

Stk. 2. Såfremt antallet af medlemmer i en pensionskasse bliver mindre end 50, skal pensionskassen straks anmode Finanstilsynet om at beslutte, om og i givet fald på hvilke betingelser pensionskassen kan fortsætte sin virksomhed.

§ 8. Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i en pensionskasse. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 9. Krav, der er grundede i pensionsløftet, forældes 2 år efter udgangen af det kalenderår, i hvilket fordringshaveren fik kundskab om kravet og om, at det er forfaldet, og i alt fald 5 år efter kravets forfaldstid. I øvrigt finder reglerne i §§ 1-3 i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af fordringer anvendelse.

Kapitel 2

Om pensionskassers stiftelse og lign.

§ 10. En pensionskasse må ikke påbegynde sin virksomhed, forinden:

 • 1) pensionskassens pensionsregulativ samt økonomiske og tekniske grundlag er godkendt af Finanstilsynet,
 • 2) Finanstilsynet har givet pensionskassen koncession og
 • 3) registrering er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. En pensionskasse skal for at kunne påbegynde sin virksomhed ud over en basiskapital være i besiddelse af midler, som er tilstrækkelige til at modsvare pensionskassens forpligtelser beregnet ud fra det af Finanstilsynet godkendte beregningsgrundlag.

Stk. 3. Den nødvendige størrelse af basiskapitalen bestemmes ved beregning af pensionskassens solvensmargen. Solvensmargenen beregnes på grundlag af omfanget af kassens pensionsforpligtelser. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om, hvorledes solvensmargenen beregnes, herunder eventuelle mindstebeløb.

§ 11. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

1. Pensionskassens navn.

2. Den kommune her i landet, hvor pensionskassen skal have sit hjemsted.

3. Pensionskassens formål.

4. Pensionskassens medlemmer.

5. Antallet af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter samt bestyrelsesmedlemmers valgperiode.

6. Hvorvidt der ansættes en direktør (forretningsfører).

7. Eventuelle begrænsninger i bestyrelsesmedlemmers og direktørers tegningsret i henhold til § 30.

8. Indkaldelse til generalforsamlinger.

9. Hvilke anliggender der skal behandles på ordinær generalforsamling.

10. Regler om ændring af vedtægter og pensionsregulativ.

11. Regnskabsaflæggelse samt antallet af revisorer og behandling af årsregnskabet.

12. Anbringelse af pensionskassens midler.

13. Anvendelse af overskud og dækning af underskud.

14. Hvorledes der skal forholdes, hvis en eller flere af de virksomheder, hvis personale pensionskassen omfatter, helt eller delvis nedlægges eller overdrages eller virksomheden af anden grund ønsker at bringe pensionsordningen til ophør.

15. Regler om pensionskassens opløsning og anvendelse af pensionskassens midler.

16. Valg af aktuar.

17. Procedurer for løsning af uoverensstemmelser mellem et medlem og pensionskassen.

Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde oplysning om navnet på den eller de virksomheder, som pensionskassen er tilknyttet, og om de forpligtelser, som virksomhederne har påtaget sig over for pensionskassen.

§ 12. Pensionsregulativet skal indeholde:

1. De i henhold til § 11, nr. 1-4, trufne vedtægtsbestemmelser.

2. Regler om pensionsbeløbenes størrelse og regulering, deres beregning og udbetaling.

3. Regler om medlemmernes rettigheder ved udtræden af pensionskassen.

4. Regler om pensionsbidrag.

5. Regler om medlemmernes rettigheder og pligter i øvrigt.

6. Angivelse af de regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra og til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden ansættelse.

§ 13. Ansøgning om godkendelse af pensionskassens økonomiske og tekniske grundlag skal indeholde angivelse af:

1. grundlag for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser,

2. de former for pensioner, som pensionskassen agter at anvende,

3. regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelser og formueandele,

4. regler for beregning og fordeling af overskud til medlemmerne og for dækning af underskud,

5. regler for helbredsbedømmelse,

6. det højeste beløb, som pensionskassen uden genforsikring skal kunne overtage på enkelt risiko, og

7. omkostninger ved kassens administration.

§ 14. Til konstituerende generalforsamling indkaldes de stemmeberettigede ifølge vedtægtsudkastet.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede beslutning om godkendelse af vedtægter og pensionsregulativ og om, hvorvidt pensionskassen skal stiftes. Beslutning om ændring af udkast til vedtægter og pensionsregulativ kan træffes med simpelt stemmeflertal uanset udkastets bestemmelser om stemmeflertal ved ændringer efter stiftelsen. Beslutning om ændring, som ikke er angivet i indkaldelsen, kræver dog samtykke fra samtlige stemmeberettigede. Generalforsamlingens beslutning om stiftelse må ikke træffes, før generalforsamlingen har godkendt vedtægter og pensionsregulativ.

Stk. 3. Når pensionskassen er stiftet, vælges bestyrelse og revisorer efter vedtægternes bestemmelse herom.

§ 15. Pensionskassen skal anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 1 måned efter den konstituerende generalforsamling.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om navn, stilling og bopæl for pensionskassens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, direktører og revisorer samt om pensionskassens adresse. De personer, der har ret til at tegne pensionskassen, skal egenhændigt angive, hvorledes de vil underskrive.

Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge bevis for, at pensionskassens bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer opfylder de i § 25 og kapitel 7 nævnte betingelser.

§ 16. Senest samtidig med anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal pensionskassen indgive ansøgning om koncession og om godkendelse af pensionskassens økonomiske og tekniske grundlag og pensionsregulativ til Finanstilsynet.

Stk. 2. Med ansøgning om koncession skal følge bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen og pensionsregulativ underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 17. Koncession til at drive pensionskassevirksomhed efter denne lov kan ikke gives, før Finanstilsynet har godkendt pensionskassens pensionsregulativ samt det økonomiske og tekniske grundlag m.v. Ved godkendelse af de i §§ 12 og 13 nævnte forhold og af ændringer heri skal Finanstilsynet påse, at de godkendte regler yder det enkelte medlem og andre pensionsberettigede betryggende sikkerhed.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser, der under nærmere angivne betingelser undtager fra kravet om godkendelse af et eller flere af de forhold, der er nævnt i §§ 12 og 13, eller af ændringer heri.

§ 18. En pensionskasse må ikke registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før Finanstilsynet har givet koncession og godkendt pensionskassens pensionsregulativ samt det økonomiske og tekniske grundlag, jf. § 17.

Stk. 2. I registeret optages oplysning om de i § 11, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 og 11, samt de i § 15, stk. 2, nævnte forhold.

§ 19. En pensionskasse, der ikke er registreret, kan ikke som sådan erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser.

Stk. 2. Afgives der uanset bestemmelsen i § 10, stk. 1, pensionstilsagn, forinden registrering har fundet sted, hæfter de, der på pensionskassens vegne har afgivet tilsagnet eller har medansvar herfor, solidarisk for aftalens opfyldelse. Anerkender pensionskassen forpligtelserne i løbet af 4 uger efter registreringen, bortfalder de pågældendes hæftelser, forudsat at medlemmets sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes. Aftaler af den nævnte art er forinden pensionskassens anerkendelse af forpligtelserne ikke bindende for medlemmet.

Stk. 3. For andre forpligtelser, der før registreringen indgås på pensionskassens vegne, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager pensionskassen forpligtelserne, forudsat at medkontrahentens sikkerhed ikke derved i væsentlig grad forringes.

§ 20. Pensionskassens beslutning om ændring i pensionsregulativ eller tekniske og økonomiske grundlag har ikke gyldighed, før ændringen er godkendt af Finanstilsynet.

Stk. 2. En pensionskasse skal årligt gennemgå sit pensionsregulativ og det tekniske og økonomiske grundlag og skal i forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet underrette Finanstilsynet om, hvorvidt der er behov for ændringer. Såfremt Finanstilsynet finder behov for ændringer, drager tilsynet omsorg for, at pensionskassen foretager en tilpasning.

Stk. 3. Ændres en pensionskasses grundlag for pensionshensættelsernes beregning således, at pensionskassen forpligtes til for ældre pensionstilsagn at beregne højere pensionshensættelser end hidtil, skal forhøjelsen ske inden 15 år. Forhøjelsen skal gennemføres årligt i overensstemmelse med en af Finanstilsynet godkendt plan. Tilsynet kan fastsætte en frist, der er kortere end den, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 4. Sker der ændring i forhold, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal ny anmeldelse foretages ledsaget af dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. § 18, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om ændring i pensionskassens vedtægter skal indsendes inden 1 måned efter ændringens vedtagelse. Med anmeldelsen skal selskabet indsende to daterede eksemplarer af vedtægterne med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender det ene eksemplar til Finanstilsynet.

Stk. 6. Inden 1 måned efter pensionskassens vedtagelse af ændring af pensionskassens pensionsregulativ eller tekniske og økonomiske grundlag skal ændringen indsendes til godkendelse i Finanstilsynet.

§ 21. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om

 • 1) indholdet af pensionskassers vedtægter, pensionsregulativ samt tekniske og økonomiske grundlag,
 • 2) afgrænsningen mellem pensionskassevirksomhed og anden forsikringsvirksomhed,
 • 3) koncessionens indhold og
 • 4) de i § 12, nr. 6, nævnte regler.

Kapitel 3

Pensionskassers ledelse

§ 22. En pensionskasse skal have en bestyrelse bestående af en formand og et antal andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal vælges af og blandt medlemmerne i pensionskassen. For bestyrelsesmedlemmerne skal der udpeges suppleanter, der træder i medlemmernes sted i tilfælde af forfald.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling, senest 4 år efter valget.

§ 23. Hvis pensionskassens vedtægter bestemmer, at der kan eller skal ansættes en direktør (forretningsfører), foretages ansættelsen af bestyrelsen. Har pensionskassen ingen direktør, udføres de hverv, der ved loven er henlagt til direktøren, af bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren kan ikke være medlem af pensionskassens bestyrelse.

§ 24. Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af pensionskassen og skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af pensionskassen.

Stk. 2. Direktøren varetager den daglige ledelse og skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Dispositioner, der efter pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af direktøren efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Såfremt bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for pensionskassen, kan direktøren dog foretage sådanne dispositioner. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. Direktøren skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen og kan kun meddeles til to eller flere i forening.

§ 25. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige personer.

Stk. 2. Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl her i landet, medmindre Finanstilsynet undtager fra dette krav.

Stk. 3. Det krav om bopæl her i landet, der er fastsat i stk. 2, anvendes ikke i det omfang, andet er fastsat i medfør af international aftale eller ved bestemmelser fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 4. Bestemmelserne om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse.

§ 26. En pensionskasse skal have en af Finanstilsynet godkendt aktuar.

Stk. 2. Søger en pensionskasse om Finanstilsynets godkendelse af en ny aktuar, skal anmodningen være ledsaget af en angivelse af årsagen til skiftet.

Stk. 3. Aktuaren skal påse, at pensionskassen overholder sit beregningsgrundlag, herunder reglerne om medlemmernes rettigheder ved udtræden af kassen. Aktuaren har ret til af bestyrelsen og direktionen at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet og pensionskassens bestyrelse kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af pensionskassens økonomiske stilling. Aktuaren skal omgående indberette til Finanstilsynet om enhver tilsidesættelse af pensionskassens beregningsgrundlag.

§ 27. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en revisor og aktuaren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en revisor og aktuaren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i en enkelt sag træffer anden bestemmelse.

Stk. 2. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, en aktuar, en revisor eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 28. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.

Stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt stemmeflertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 29. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem pensionskassen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem pensionskassen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod pensionskassens.

§ 30. Pensionskassen forpligtes ved retshandler, som på dens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af medlemmer af bestyrelsen eller af direktører, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den tegningsret, som efter stk. 1 tilkommer medlemmer af bestyrelsen eller direktører, kan kun udøves af to i forening. Denne tegningsret kan i vedtægterne yderligere begrænses således, at tegningsretten kun kan udøves af to eller flere bestemte personer i forening eller af flere end to i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke fastsættes.

Kapitel 4

Generalforsamling i pensionskasser

§ 31. Medlemmernes ret til at træffe beslutninger i pensionskassen udøves på generalforsamlingen. I vedtægterne kan det dog bestemmes, at valg af bestyrelsen, ændring af vedtægter eller pensionsregulativ foretages af pensionskassens medlemmer ved urafstemning.

Stk. 2. Ethvert medlem har adgang til at møde på generalforsamlingen og til at tage ordet der. Ved afstemninger har hvert medlem een stemme. De i § 3, stk. 1, nr. 4, nævnte personers stemmeret kan dog begrænses, jf. § 3, stk. 2. I vedtægterne kan der fastsættes nærmere regler om stemmeafgivningen.

Stk. 3. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt der skriftligt fremsættes krav herom over for bestyrelsen inden den i vedtægterne fastsatte frist.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen og af direktionen, aktuaren og revisorerne har adgang til at møde på generalforsamlingen og til at tage ordet der, men har ikke stemmeret, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning udsendes til medlemmerne.

§ 32. Inden seks måneder efter udløbet af hvert regnskabsår skal der afholdes ordinær generalforsamling. På denne skal der fremlægges årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling skal der

 • 1) træffes afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsregnskab,
 • 2) foretages de vedtægtsmæssige eller lovbestemte personvalg og
 • 3) tages stilling til de andre spørgsmål, der efter vedtægterne eller på bestyrelsens, en revisors, aktuarens, Finanstilsynets eller et medlems begæring er sat på dagsordenen.

Stk. 3. Der må alene træffes beslutning om udlodning af overskud i form af forhøjelse af pensionstilsagnene. Et eventuelt akkumuleret overskud, der måtte være til rådighed efter forhøjelse af pensionstilsagnene og hertil svarende forhøjelse af hensættelserne og efter en eventuel nødvendig forhøjelse af basiskapitalen, jf. § 10, stk. 3, skal overføres til næste år, medmindre Finanstilsynet i særlige tilfælde tillader anden anvendelse.

§ 33. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tiendedel af samtlige medlemmer, af pensionskassens aktuar, af en revisor eller af Finanstilsynet.

§ 34. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke denne lov eller vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

Stk. 2. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis alle stemmeberettigede samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægterne eller § 32 skal behandles på en sådan generalforsamling, ligesom det kan besluttes at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af bestemte emner.

§ 35. Beslutning om ændring af en pensionskasses vedtægter eller pensionsregulativ kan kun vedtages, såfremt det tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde.

Stk. 2. Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentligt begrænser medlemmernes pensionstilsagn, forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen og har ikke virkning for de medlemmer, der inden for en svarfrist har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, jf. dog § 36 og § 54.

§ 36. Ændringer i vedtægt eller pensionsregulativ, som Finanstilsynet i medfør af kapitel 9 har pålagt en pensionskasse at foretage, og som ikke har opnået de fornødne stemmer, anses som gyldigt vedtagne, såfremt der ikke er afgivet et så stort antal stemmer imod ændringerne, som efter vedtægterne kræves til beslutning om pensionskassens opløsning.

Kapitel 5

Årsregnskab m.v.

§ 37. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed.

Stk. 2. Årsregnskab og årsberetning underskrives af direktøren og bestyrelsen. Mener direktøren eller et bestyrelsesmedlem, at årsregnskabet eller årsberetningen ikke bør godkendes, skal der redegøres herfor i påtegningen. Har direktøren eller et bestyrelsesmedlem andre indvendinger mod årsregnskabet eller årsberetningen, som vedkommende ønsker at gøre medlemmerne bekendt med, skal vedkommende ligeledes gøre rede herfor i påtegningen.

§ 38. Regnskabsåret skal omfatte tolv måneder. Dog kan en pensionskasses første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst atten måneder. Senere omlægning af regnskabsåret kan kun finde sted, når særlige forhold tilsiger det. Omlægningsperioden skal da omfatte et kortere tidsrum end tolv måneder. Omlægningen skal anføres i noterne og behørigt begrundes.

§ 39. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

Stk. 2. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

Stk. 3. Hvis anvendelsen af bestemmelser i denne lov eller forskrifter i henhold til loven ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 2, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet.

Stk. 4. Hvis anvendelsen af en bestemmelse i dette kapitel eller en forskrift i henhold til § 42 i særlige tilfælde vil medføre, at årsregnskabet kommer til at stride mod kravet i stk. 2, skal den fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal anføres i noterne og behørigt begrundes med oplysning om, hvilken indvirkning - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning - fravigelsen har på pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

§ 40. Opfylder årsregnskabet ikke lovgivningens forskrifter eller pensionskassens vedtægter, kan Finanstilsynet kræve regnskabet ændret og forelagt til fornyet behandling på en generalforsamling.

§ 41. Posterne i årsregnskabet værdiansættes i overensstemmelse med følgende almindelige principper:

1. Pensionskassen formodes at fortsætte sin virksomhed.

2. Værdiansættelsesmetoderne må ikke ændres fra det ene regnskabsår til det næste.

3. Værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed og især således:

 • a) at kun det overskud, der er konstateret på balancetidspunktet, medtages,
 • b) at der tages hensyn til alle forudsigelige risici og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det regnskabsår, årsregnskabet vedrører, eller i et tidligere regnskabsår, selv om disse risici eller tab først bliver kendt mellem balancetidspunktet og det tidspunkt, på hvilket årsregnskabet udarbejdes, og
 • c) at der tages hensyn til enhver værdiforringelse, hvad enten årsregnskabet udviser tab eller overskud.

4. Der skal tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som regnskabet omfatter, uanset betalingstidspunktet.

5. Aktiv- og passivposternes bestanddele skal værdiansættes hver for sig.

6. Åbningsbalancen for hvert år skal svare til balancen for det foregående år.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler, hvorefter stk. 1, nr. 3, litra a, fraviges for at tage hensyn til værdiforøgelsen på bestemte aktiver, gældsposter og hensættelser.

Stk. 3. De almindelige principper i stk. 1 kan desuden fraviges i undtagelsestilfælde. Eventuelle fravigelser skal anføres i noterne og behørigt begrundes, ligesom deres indvirkning - herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning - på pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultatet skal angives.

§ 41 a. Fraviges § 41, stk. 1, nr. 2, skal årsregnskabet for det år, hvori ændring finder sted, udarbejdes efter den nye metode. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på pensionskassens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultatet anføres i noterne.

Stk. 2. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted.

§ 42. Årsregnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med regler fastsat af Finanstilsynet, herunder regler om opgørelse og værdiansættelse af pensionshensættelserne.

§ 43. Årsberetningen skal indeholde en pålidelig redegørelse for udviklingen i pensionskassens økonomiske aktiviteter og forhold. Hvis årsregnskabet i væsentlig grad er påvirket af usædvanlige forhold, samt hvis der er væsentlig usikkerhed ved opgørelsen af årsregnskabet, skal der gives oplysning herom i en særskilt del af beretningen. Oplysningerne skal gives hver for sig og om muligt med beløbsangivelse.

Stk. 2. Årsberetningen skal endvidere indeholde omtale af betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning samt af pensionskassens forventede udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen skal i årsberetningen eller i tilknytning til resultatopgørelsen eller balancen stille forslag til beslutning vedrørende anvendelse af pensionskassens overskud eller dækning af tab.

§ 44. Senest 10 dage efter regnskabets endelige vedtagelse og godkendelse indsendes til Finanstilsynet 2 eksemplarer af det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning med oplysning om, hvornår årsregnskabet er godkendt. Endvidere indsendes udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabets revision. Er den vedtagne fordeling af overskud eller dækning af tab ikke indarbejdet i årsregnskabet eller årsberetningen, indsendes tillige en bekræftet afskrift af generalforsamlingsprotokollen, som viser denne fordeling eller dækning.

Stk. 2. Finanstilsynet videregiver det ene af de regnskaber, der er nævnt under stk. 1, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der bekendtgør modtagelsen i Statstidende. De modtagne årsregnskaber er offentligt tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 45. Finanstilsynet kan forlange årsregnskabsposterne samt yderligere specifikationer hertil udfærdiget på særlige skemaer til brug ved bedømmelse af pensionskassernes økonomiske stilling og ved udarbejdelsen af tilsynets årlige beretning.

Stk. 2. Finanstilsynet kan forlange de skemaer, der er nævnt under stk. 1, suppleret med redegørelser om enkeltforhold underskrevet af pensionskassens direktør, bestyrelse, revisorer eller aktuar.

Stk. 3. De skemaer og redegørelser, der er nævnt under stk. 1 og stk. 2, indsendes efter regler fastsat af tilsynet.

Kapitel 6

Placeringsregler

§ 46. Midler svarende til mindst 60 pct. af pensionshensættelserne skal være anbragt på følgende måde:

 • 1) i fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant,
 • 2) i fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn,
 • 3) som indestående i danske pengeinstitutter,
 • 4) i lån sikret ved tinglyst panteret i beboelses- eller kontorejendomme eller ejendomme, hvis værdi i øvrigt er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse, dog ikke ud over to tredjedele af ejendomsværdien ifølge den senest foretagne offentlige vurdering,
 • 5) i fast ejendom, som pensionskassen ejer, og som er af samme art som nævnt under nr. 4, eller
 • 6) i lån mod sikkerhed, som må anses for lige så betryggende som de under nr. 4 nævnte, og i værdipapirer, som efter den sikkerhed, de frembyder, kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt under nr. 1-3 og 5.

Stk. 2. De begrænsninger for midlernes anbringelse, der er fastsat i stk. 1, kan fraviges af Finanstilsynet.

§ 47. En pensionskasses samlede anbringelse af midler i en enkelt virksomhed i form af ejerkapital og lånekapital må ikke overstige 2 pct. af pensionskassens samlede passiver.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for en pensionskasses samlede anbringelse af midler hos virksomheder, mellem hvilke der består en sådan forbindelse, at anbringelserne hos de pågældende udgør en samlet risiko for pensionskassen.

Stk. 3. Såfremt pensionskassen i forbindelse med sin normale drift har fået et tilgodehavende i den eller de virksomheder, pensionskassen er knyttet til, må dette ikke varigt overstige et beløb, som må anses for rimeligt i forhold til pensionskassens størrelse og virksomhedens art.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på aktiver efter § 46, stk. 1, eller på aktiver, der efter Finanstilsynets skøn frembyder en tilsvarende sikkerhed.

Stk. 5. For anbringelse af midler i kapitalformidlingsaktieselskaber finder reglen i stk. 1 alene anvendelse på midler svarende til pensionshensættelserne.

§ 48. Finanstilsynet fastsætter regler om midlernes placering med hensyn til kongruens og lokalisering i forhold til de valutaer og de lande, i hvilke pensionsforpligtelserne skal afvikles.

§ 49. En pensionskasse skal registrere aktiver til en bogført værdi svarende til de af aktuaren opgjorte pensionshensættelser. De registrerede aktiver tjener udelukkende til fyldestgørelse af medlemmerne.

Stk. 2. Pensionshensættelserne opgøres af aktuaren ved regnskabsårets slutning. Pensionskassen her derpå 3 måneders frist til at registrere de fornødne aktiver til dækning af forsikringshensættelserne. I løbet af regnskabsåret skal foretages registrering til dækning af det beløb, pensionshensættelserne skønnes at være vokset i den forløbne del af regnskabsåret.

Stk. 3. Den statsautoriserede revisor har pligt til påse, at stk. 2, 2. og 3. pkt., overholdes.

Stk. 4. Såfremt en del af pensionshensættelserne dækkes af fast ejendom, der tilhører pensionskassen, registreres et tinglyst ejerpantebrev.

Stk. 5. Mindst 60 pct. af de registrerede aktiver skal være aktiver efter § 46.

Stk. 6. Pensionskassen giver indberetning til Finanstilsynet om, hvilke aktiver der er registreret i medfør af stk. 2, 2. og 3. pkt. Finanstilsynet eller den, Finanstilsynet bemyndiger hertil, kontrollerer tilstedeværelsen af disse aktiver efter nærmere regler fastsat af Finanstilsynet.

Stk. 7. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om pensionskassernes indberetnings- og registreringspligt.

Stk. 8. Finanstilsynet kan kræve registeret deponeret, hvis tilsynet beslutter at begrænse eller forbyde pensionskassens rådighed over dens aktiver. Ved deponering af registeret skal med hensyn til fondsaktiver Finanstilsynet registreres som berettiget i Værdipapircentralen, og med hensyn til de øvrige midler, der tjener til dækning af pensionshensættelserne, skal disse håndpantsættes til fordel for Finanstilsynet.

Stk. 9. Så længe registeret er deponeret, skal enhver ændring godkendes af Finanstilsynet og noteres i registeret.

§ 50. Ved opgørelsen af, om aktiver registreret i overensstemmelse med § 46 svarer til pensionshensættelserne, kan medregnes tilgodehavende, uforfaldne renter af værdipapirer efter § 46, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, forudsat at værdipapirerne er båndlagt.

§ 51. (Ophævet)

Kapitel 7

Revision og granskning

§ 52. Årsregnskabet skal revideres af en eller flere revisorer valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Mindst een af revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret.

§ 53. § 179, stk. 1, § 180, stk. 1 og 4, § 181, § 182, stk. 1-3, 5, 7 og 8, § 183, § 184, stk. 1 og 5, § 186, § 188, § 189, stk. 1 og 2, § 189, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 190 og § 191 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse. Vælges et revisionsselskab til revisor, skal den, hvem revisionen overdrages, opfylde de i lov om forsikringsvirksomhed § 180, stk. 1 og 4, samt § 181 foreskrevne betingelser. § 184, stk. 4, i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse for såvidt angår revisorernes pligt til at påse, at reglerne i § 188 i lov om forsikringsvirksomhed om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. § 185 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse på forholdet mellem pensionskasserne og den eller de virksomheder, de er knyttet til.

Stk. 2. Finanstilsynets udnævnelse af revisor og skifterettens udpegning af granskningsmænd forudsætter, at forslaget herom har opnået tilslutning fra mindst henholdsvis 10 pct. og 25 pct. af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Kapitel 8

Overførsel af pensionstilsagn, genoprettelsesplaner, andre

foranstaltninger og opløsning

§ 54. En pensionskasses beslutning om hel eller delvis overførsel af pensionstilsagnene til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern, skal opfylde forskrifterne i § 35, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der ved overførslen foretages ændringer i pensionstilsagnene, herunder forandring af bonusregler, skal disse ændringer forelægges Finanstilsynet til godkendelse.

Stk. 3. Forinden Finanstilsynet giver tilladelse, skal pensionskassen til hvert enkelt medlem og andre pensionsberettigede, der omfattes af overførslen, fremsende en af tilsynet godkendt redegørelse for den påtænkte overførsel. Redegørelsen skal beskrive overførslen og dens konsekvenser for medlemmerne og skal opfordre medlemmerne til at meddele tilsynet indvendinger imod overførslen inden en fastsat frist.

Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 3 omhandlede frist træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overføres i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overførslen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.

Stk. 5. Såfremt der sker overførsel af samtlige pensionskassens aktiver og passiver til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern, foretager Finanstilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om pensionskassens opløsning.

§ 55. Er en pensionskasses basiskapital ikke tilstrækkelig, skal Finanstilsynet pålægge pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af dens økonomiske stilling. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet. Pensionskassen skal forelægge planen for Finanstilsynet til bedømmelse af, om planen indeholder de foranstaltninger, som skønnes nødvendige.

§ 56. Såfremt Finanstilsynet ikke finder den i § 55 nævnte plan betryggende, eller såfremt der er sket en forringelse af pensionskassens økonomiske stilling i forhold til planen, skal Finanstilsynet pålægge pensionskassen inden en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, som tilsynet skønner nødvendige.

Stk. 2. Finanstilsynet skal endvidere meddele en pensionskasse pålæg, såfremt:

 • 1) pensionskassen ikke overholder denne lov og de i medfør af loven udstedte forskrifter,
 • 2) pensionskassen ikke overholder sine vedtægter eller det for sin virksomhed gældende grundlag,
 • 3) Finanstilsynet ikke finder det i nr. 2 nævnte grundlag eller den måde, hvorpå pensionskassens midler er anbragt, betryggende, eller
 • 4) såfremt der i pensionskassen konstateres manglende dækning.

Stk. 3. Pålæg om nedsættelse af pensionsydelser kan alene meddeles, såfremt mulighederne for en genoprettelse af pensionskassens økonomiske stilling på anden måde er udtømte.

§ 57. Finanstilsynet kan tilbagekalde pensionskassens koncession, såfremt pensionskassen ikke inden for de af Finanstilsynet fastsatte frister har efterkommet et pålæg efter § 56.

§ 58. En pensionskasse skal opløses, såfremt:

 • 1) den ikke har nogen bestyrelse eller aktuar og dette ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist,
 • 2) pensionskassens medlemstal bliver mindre end 50, jf. § 7,
 • 3) en så stor del af medlemskredsen forlader pensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af virksomheden, at det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,
 • 4) den til pensionskassen knyttede virksomhed nedlægges i sin helhed,
 • 5) pensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller
 • 6) pensionskassens koncession tilbagekaldes.

§ 59. Skal en pensionskasse opløses efter § 58, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at bestanden af pensionstilsagn skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration, eller at der skal ske udlodning af pensionskassens formue.

Stk. 2. Kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

§ 60. Beslutning om opløsning af en pensionskasse kan kun træffes af:

 • 1) generalforsamlingen i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter § 54,
 • 2) generalforsamlingen, såfremt ingen medlemmer modsætter sig opløsningen, eller
 • 3) Finanstilsynet, såfremt den i § 58 anførte opløsning ikke finder sted.

§ 61. Er ikke andet fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en pensionskasse ved likvidation, medmindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige pensionskassens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, der er knyttet til virksomheder inden for samme koncern. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage opløsningen. I modsat fald udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer. Taler hensynet til medlemmerne eller kreditorerne derfor, kan Finanstilsynet udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de af generalforsamlingen valgte.

§ 62. Beslutning om likvidation skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Likvidator skal inden 14 dage anmelde beslutningen til Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Er beslutningen truffet i medfør af § 60, stk. 1, nr. 3, foretager tilsynet af egen drift anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og likvidationen anses som påbegyndt på det tidspunkt, hvor tilsynet traf beslutning.

Stk. 2. Likvidatorerne træder i bestyrelsens og direktionens sted. Denne lovs bestemmelser om bestyrelsen finder med de fornødne lempelser anvendelse på likvidatorerne.

Stk. 3. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, der har besluttet udnævnelsen.

Stk. 4. En pensionskasse, der er under likvidation, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »i likvidation«.

Stk. 5. I øvrigt finder lovens regler om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om regnskabers indsendelse til Finanstilsynet samt § 172, stk. 1-3, og § 173 i lov om forsikringsvirksomhed tilsvarende anvendelse i pensionskasser under likvidation. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne.

§ 63. Deling af pensionskassens formue efter fyldestgørelse af kreditorerne sker i overensstemmelse med vedtægternes forskrifter. De midler, der i medfør af §§ 49-50 er registreret, tjener alene til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige forpligtelser. Delingen af pensionskassens formue må ikke foretages, før Finanstilsynet har godkendt en plan derfor.

§ 64. På en pensionskasses vegne kan konkursbegæring kun indgives af bestyrelsen, eller, hvis pensionskassen er under likvidation, af likvidator. En pensionskasse, der er under konkurs, skal bibeholde sit navn med tilføjelsen »under konkurs«. Skifteretten giver meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om konkursens begyndelse og slutning. I forbindelse med konkursens slutning slettes pensionskassen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Er pensionskassen under likvidation, og finder likvidator, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne og de pensionsberettigede, skal han indkalde generalforsamlingen til beslutning om indgivelse af konkursbegæring.

Stk. 3. Bliver en pensionskasse insolvent, skal Finanstilsynet indgive konkursbegæring til skifteretten, medmindre en sådan begæring er indgivet af andre.

Stk. 4. Erklæres en pensionskasse konkurs, tages bestanden af pensionstilsagn under administration af Finanstilsynet, og skifteretten oversender de i § 46 nævnte midler til Finanstilsynet. De enkelte pensionsberettigede kan ikke gøre krav gældende imod konkursboet. Derimod kan Finanstilsynet i konkursboet anmelde et beløb svarende til forskellen mellem pensionshensættelserne ved konkursens indtræden og værdien af de midler, der er registreret i medfør af §§ 49 og 50.

Stk. 5. Endvidere kan Finanstilsynet på administrationsboets vegne kræve, hvad der svarer til den basiskapital, som modsvarer den for pensionskassen beregnede solvensmargen, og som er i behold ifølge en status opgjort ved administrationsboets begyndelse i overensstemmelse med § 10.

Stk. 6. Finanstilsynet udpeger en likvidator til at forestå delingen af de registrerede midler. Kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikringsbestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

Kapitel 9

Tilsyn

§ 65. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, jf. dog § 68. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af §§ 11 og 20, stk. 4 og 5.

§ 66. Pensionskasserne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan undersøge de af loven omfattede pensionskassers forhold.

§ 67. Til dækning af udgifterne ved tilsynet pålignes pensionskasser, der er under tilsyn efter denne lov, et beløb, der fastsættes i henhold til § 242 i lov om forsikringsvirksomhed. Finanstilsynet har udpantningsret for bidragene.

§ 68. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter bestemmelser om førelsen af registeret over pensionskasser, herunder om bekendtgørelse i Statstidende, retsvirkningerne heraf og om gebyrer i forbindelse med registrering, afskrifter af registerbladet, anmeldelser, regnskaber m.v.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at alle eller nogle registreringer m.v. offentliggøres i en særlig registreringstidende. Styrelsen kan endvidere bestemme, at registrering og offentliggørelse skal ske i styrelsens edb-informationssystem samtidig med eller i stedet for registreringstidende. Oplysninger, offentliggjort i edb-informationssystemet og i registreringstidende, anses for at være kommet til tredjemands kundskab og har i enhver henseende samme retsvirkning som offentliggørelse i Statstidende.

§ 69. Finanstilsynet afgiver en årlig beretning til industriministeren om pensionskassernes virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet bestemmer, i hvilket omfang beretningen skal offentliggøres.

§ 70. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Omgøres en af Finanstilsynet truffet afgørelse, der går ud på, at pensionskassen skal træde i likvidation, eller at dets pensionskassebestand tages under administration, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen straks registrere dette. Finanstilsynet skal, såfremt pensionskassen ejer faste ejendomme, drage omsorg for fornøden tinglysning.

Kapitel 10

Straffebestemmelser m.v.

§ 71. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder § 4, § 10, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1, § 20, stk. 4 og 5, § 24, § 26, § 29, § 32, stk. 1, 2. pkt., § 37, stk. 1, §§ 38-39, § 41, stk. 1 og 3, § 43, § 49, § 54, stk. 1-3, § 55, 3. pkt., § 62, stk. 1, 2. pkt., § 62, stk. 4, § 63 og § 64, stk. 1, 2. pkt., med bøde. På samme måde straffes grov eller gentagen overtrædelse af § 20, stk. 2, 1. pkt. Endvidere straffes overtrædelse af de i § 53, stk. 1, nævnte bestemmelser, i det omfang en sådan overtrædelse kan straffes efter § 260 i lov om forsikringsvirksomhed.

Stk. 2. På samme måde straffes bestyrelsesmedlemmer, direktører, prokurister og andre ansatte, aktuarer, revisorer og likvidatorer samt deres suppleanter, såfremt de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om, eller såfremt de giver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder, til offentligheden eller til pensionskassemedlemmerne.

Stk. 3. Den, der ikke efterkommer et påbud efter § 56, stk. 1 og 2, eller § 66, straffes med bøde.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af en pensionskasse, et aktieselskab, et anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet eller pensionskassen som sådan straf af bøde. Er en overtrædelse begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 5. I forskrifter, der udstedes i henhold til denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne samt for ikke at efterkomme påbud givet i henhold til forskrifterne.

§ 72. Undlader en pensionskasses bestyrelse, direktør, likvidator, revisor eller aktuar at efterkomme de pligter, der efter loven påhviler eller pålægges dem, kan Finanstilsynet pålægge de pågældende under daglige eller ugentlige bøder at opfylde pligterne.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 73. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 5, Årsregnskab m.v., anvendes på regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 1989 og senere. For regnskabsår, der påbegyndes før dette tidspunkt, anvendes de hidtil gældende regler om regnskabsaflæggelse.

Stk. 4. Henvisninger til § 14 i lov om tilsyn med pensionskasser i båndlæggelsespåtegninger og i registreringer i Værdipapircentralen skal med virkning fra lovens ikrafttræden forstås som henvisninger til § 49 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Stk. 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ved kongelig anordning kan loven sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

§ 74. Pensionskasser, der var under tilsyn i medfør af lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, skal inden 3 år efter lovens ikrafttræden have opnået koncession i henhold til § 17. Finanstilsynet kan forlænge denne frist. En pensionskasse skal først opfylde denne lovs bestemmelser om pensionsregulativ samt det økonomiske og tekniske grundlag, når pensionskassen opnår koncession. Indtil pensionskassen opnår koncession, finder bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984 vedrørende pensionskassens vedtægter anvendelse på pensionskassen. Såfremt koncession ikke er opnået ved fristens udløb, finder reglerne i kapitel 8 anvendelse.

§ 75. Pensionskasser, der omfattes af §§ 1 og 2, og som lovligt drev pensionskassevirksomhed ved denne lovs ikrafttræden, men som ikke omfattes af lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, eller lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 23. marts 1984 med senere ændringer, skal inden 3 år efter lovens ikrafttræden have opnået koncession i henhold til § 17. Finanstilsynet kan forlænge denne frist. De for disse pensionskasser hidtil gældende regler bortset fra opløsningsbestemmelser finder tilsvarende anvendelse på de pågældende pensionskasser, indtil koncession er meddelt. Såfremt koncession ikke er opnået ved fristens udløb, opløses pensionskassen i medfør af kapitel 8 i denne lov.

§ 76. Vedtægts- og pensionsregulativændringer, som er nødvendige for at opnå koncession i medfør af § 17, og som ikke har opnået det til gennemførelse vedtægtsmæssigt fornødne stemmetal, anses som gyldigt vedtagne, såfremt der ikke er afgivet så mange stemmer imod ændringerne, som kræves til beslutning om pensionskassens opløsning. Såfremt disse vedtægts- eller regulativændringer ikke herefter kan anses for vedtagne, opløses pensionskassen i medfør af bestemmelserne i kapitel 8.

§ 77. Uanset §§ 46 og 47 kan pensionskasser, der virkede ved lovens ikrafttræden, fortsat besidde de aktiver, som de lovligt ejede på dette tidspunkt.

§ 78. Bestemmelserne i § 7, stk. 1, finder ikke anvendelse på pensionskasser, der ved lovens ikrafttræden havde mindre end 50 medlemmer opgjort efter § 3.

Stk. 2. Såfremt medlemstallet i en af de i stk. 1 nævnte pensionskasser er eller bliver mindre end 50, skal Finanstilsynet beslutte, på hvilke betingelser pensionskassen kan fortsætte sin virksomhed.

Stk. 3. Dispensationer, der er meddelt pensionskasser i medfør af § 6 i lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, er fortsat gyldige i overensstemmelse med denne bestemmelse.

§ 79. Pensionskasser, der i de seneste 3 år inden lovens vedtagelse i henhold til vedtægterne regelmæssigt udloddede ydelser, som modtagerne ikke havde retligt krav på, kan i indtil 5 år efter lovens ikrafttræden fortsat udlodde sådanne ydelser til de personer, der inden for den nævnte periode modtog sådanne ydelser. Finanstilsynet kan dog forlænge denne frist med indtil 10 år.

§ 80. Den i § 13, stk. 13, i lov om tilsyn med pensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984, nævnte kursreservefond skal opløses, og midlerne skal overføres til reserven i overensstemmelse med de af Finanstilsynet fastsatte regnskabsforskrifter.

Lov nr. 305 af 16. maj 1990 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 2, 3, 5-11, 13-17, 22, 24-32, 34, 36, 38, 43, 47-50 og 53-56, samt § 3, nr. 1-10, 14 og 18, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende (* 1).

Stk. 2. § 1, nr. 1, 4, 12, 18-21, 23, 33, 35, 37, 39-42, 44-46, 51 og 52, og § 2 samt § 3, nr. 11-13, 15-17 og 19 (* 2), træder i kraft den 1. juli 1990.

Lov nr. 129 af 26. februar 1992 indeholde følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 2-5 (* 3), finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. marts 1992 eller senere.

Industriministeriet, den 22. april 1992

Anne Birgitte Lundholt

/ Susanne Kortsen

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Lovtidende den 17. maj 1990.

(* 2) Ændringslovens § 3, nr. 11-13, 15-17 og 19 vedrører §§ 49, 50, 63, 64 og 71.

(* 3) Ændringslovens § 1, nr. 2-5, vedrører §§ 38, 39, 41 og 41a.