Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Almindelige bestemmelser og tilsynet med virksomhederne
  Kapitel 2 Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling
  Kapitel 3 Dækning af udgifter m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 499 af 29. november 1972 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 113 af 11. marts 1987.


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser og tilsynet med virksomhederne

§ 1. Arbejder af ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium eller legeringer heraf samt guldpletterede, sølvpletterede, platinpletterede og palladiumpletterede varer må kun erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg under iagttagelse af de i denne lov indeholdte forskrifter. Det samme gælder ædle metaller i uforarbejdet stand.

§ 2. Som arbejder af ædle metaller anses i denne lov kun arbejder, som i alle enkelte metaldele har en holdighed af mindst 333 0/00 guld, mindst 830 0/00 sølv, mindst 950 0/00 platin og mindst 950 0/00 palladium.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Arbejder af ædle metaller, der sælges eller udbydes til salg under betegnelserne »guld«, »sølv«, »platin« eller »palladium«, jf. § 2, skal være forsynet med et holdighedsstempel og et i henhold til § 6 registreret navnestempel.

§ 5. Holdighedsstemplet skal på tydelig måde angive arbejdets holdighed i tusindedele.

Stk. 2. Indeholder arbejder af sølv mindst 925 0/00 sølv, kan holdigheden dog angives alene ved betegnelsen »Sterling«.

Stk. 3. På arbejder af sølv kan det i stk. 1 nævnte stempel tillige indeholde bogstavet »S«, og på arbejder af platin eller palladium skal stemplet indeholde bogstaverne henholdsvis »Pt.« og »Pd.«.

Stk. 4. På arbejder af guld kan der til den i stk. 1 foreskrevne angivelse af holdigheden føjes den tilsvarende holdighedsangivelse i karat.

Stk. 5. Andre holdighedsangivelser er ikke tilladt.

Stk. 6. Industriministeren fastsætter regler om holdighedsstemplingen af de arbejder, der er nævnt i § 2, og om stemplingen af arbejder af ædle metaller, der består af to eller flere ædle metaller, eller som er forbundet med eller hvori indgår uædelt metal eller ikke-metalliske materialer.

§ 6. Fabrikanter og importører af arbejder af ædle metaller, jf. § 2, skal have et registreret navnestempel, som påføres de fremstillede eller importerede arbejder af ædle metaller. Som fabrikanter anses også personer og virksomheder, der som selvstændig næringsvirksomhed udfører reparationer af arbejder, der omfattes af loven.

Stk. 2. Forhandlere af arbejder af ædle metaller kan få registreret et navnestempel og få arbejder, der er udført af andre, forsynet med dette stempel.

Stk. 3. Benyttes forhandlerens navnestempel, bortfalder fabrikantens eller importørens pligt til at forsyne arbejdet med deres navnestempel, men ikke deres pligt til at have et registreret navnestempel. Importerede arbejder af ædle metaller forsynes med enten importørens eller forhandlerens navnestempel.

Stk. 4. Navnestemplet skal bestå af fabrikantens, importørens eller forhandlerens navn eller firma eller af en forkortelse heraf. Navnestemplet registreres i et navnestempelregister, der føres af statsguardejnen. De i registeret optagne navnestempler skal tydeligt adskille sig fra hinanden.

Stk. 5. Industriministeren fastsætter regler om navnestemplers anmeldelse til og optagelse i navnestempelregisteret og om de afgifter, der skal betales for optagelse i registeret.

§ 7. Fritaget for kravet om stempling i § 4 er:

 • 1) arbejder, der midlertidigt indføres som vareprøver eller til udstilling,
 • 2) arbejder af guld, platin eller palladium, der vejer mindre end 1 g, og arbejder af sølv, der vejer mindre end 3 g, samt i øvrigt arbejder, der som følge af deres skrøbelighed eller ringe størrelse ikke kan forsynes med stempler,
 • 3) importerede urkasser med indlagt urværk,
 • 4) fyldepenne, kuglepenne, pencils og dele dertil og
 • 5) arbejder, der godtgøres at være fremstillet før 1. juli 1961.

§ 8. Arbejder af ædle metaller, som ikke opfylder de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, må ikke være forsynet med noget stempel, der angiver holdigheden, eller som kan forveksles med et holdighedsstempel. Det samme gælder de arbejder, der er nævnt i stk. 3.

Stk. 2. Arbejder af ædle metaller, som ikke opfylder de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, må ikke markedsføres under betegnelser, der angår eller kan forveksles med betegnelser for de ædle metaller, der er omfattet af loven eller markedsføres under betegnelser, der indeholder kvalitetsangivelser, som angår ædle metaller eller arbejdets indhold af sådanne metaller.

Stk. 3. Arbejder af uædle metaller, der ved valsning, galvanisk plettering eller på anden måde er påført et lag af guld, sølv, platin eller andre platinmetaller, skal betegnes som »guldpletteret«, »dublee«, »forgyldt«, »sølvpletteret«, »forsølvet« eller »platinpletteret« eller betegnes med andre ord, der angiver arbejdets nævnte karakter.

Stk. 4. Industriministeren fastsætter regler om bestemmelsen af holdigheden, og om hvorledes og i hvilket omfang det er tilladt at anvende dele af uædelt metal eller ikke-metalliske materialer i arbejder af ædle metaller.

§ 9. Den, som har et registreret navnestempel efter § 6, eller som sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, er undergivet statsguardejnens tilsyn med hensyn til holdigheden af virksomhedernes beholdning af ædle metaller og arbejder af sådanne.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til de virksomheder, der er nævnt i stk. 1, og til efter eget valg at udtage prøver af beholdninger af ædle metaller i uforarbejdet stand, af halvfabrikata af ædle metaller eller af arbejder af ædle metaller.

Stk. 3. Udtages prøver af ustemplede arbejder af ædle metaller og emner til sådanne arbejder, skal virksomheden skriftligt over for tilsynsmyndigheden oplyse, med hvilken holdighed det færdige arbejde skal stemples.

Stk. 4. Er holdigheden af et arbejde af ædle metaller mindre end den holdighed, der er anført i holdighedsstemplet, skal stemplet slettes. Er arbejdet en del af en serieproduktion, der er udleveret til handelen, kan statsguardejnen påbyde, at de udleverede arbejder tilbagekaldes. Opfylder det pågældende arbejde imidlertid de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, kan arbejdet forsynes med nyt holdighedsstempel i overensstemmelse med den konstaterede holdighed.

§ 10. Tilsynsmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til virksomheder, der uden at være omfattet af § 9 erhvervsmæssigt sælger arbejder af ædle metaller. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse hermed foretage eftersyn og udtage prøver af beholdninger af de pågældende varer.

Stk. 2. De omkostninger, der er forbundet med prøveudtagningen efter stk. 1 til at bringe varen i salgbar stand, bæres af indehaveren af det registrerede navnestempel, der er påført varen. Mangler sådant navnestempel, bæres omkostningerne af den virksomhed, der er nævnt i stk. 1.

§ 11. Industriministeren fastsætter regler om tilsynets udførelse efter §§ 9 og 10.

§ 12. Bestemmelserne i §§ 2, 4, 5, 6, stk. 1, og 8 gælder ikke ved eksport af arbejder af ædle metaller.

Kapitel 2

Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling

§ 13. Arbejder af ædle metaller kan indsendes til undersøgelse hos statsguardejnen. Arbejder, der opfylder de krav til holdigheden, der er fastsat i § 2, kan forsynes med statsguardejnens kontrolstempel. Ved indsendelse af erhvervsmæssigt fremstillede arbejder af ædle metaller, der angives at opfylde de fastsatte holdighedskrav, skal arbejderne være forsynet med holdighedsstempel og navnestempel. Ædle metaller i uforarbejdet stand kan indsendes til undersøgelse og stempling hos statsguardejnen. Efter undersøgelsen forsynes barrer med statsguardejnens barrestempel. For arbejdsprøver afgives en prøveattest.

Stk. 2. Arbejder af ædle metaller, der opfylder de krav, der er fastsat i Konventionen om Kontrol og Stempling af Varer af Ædle Metaller af 15. november 1972, kan indsendes til statsguardejnen til stempling med konventionens fælles kontrolstempel.

Stk. 3. Industriministeren fastsætter regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2, herunder regler om rekvirerede undersøgelser, kontrolstemplinger og stemplernes udseende. Industriministeren fastsætter endvidere de regler, der er nødvendige til gennemførelsen af den konvention, der er nævnt i stk. 2, samt regler der vedtages inden for rammerne af konventionen.

§ 13 a. Arbejder, der opfylder kravene til holdigheden i § 2, og som er forsynet med Konventionens fælles kontrolstempel, skal anses for at opfylde lovens krav til stemplingen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at statsguardejnen i enkelte tilfælde undersøger holdigheden og stemplingen af af konventionsstemplede arbejder, jf. §§ 9 og 10.

Kapitel 3

Dækning af udgifter m.v.

§ 13 b. Udgifterne til statsguardejnens virksomhed efter loven dækkes efter regler fastsat af industriministeren af bidrag, der pålignes indehavere af registreret navnestempel samt virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, og ved gebyrer, der opkræves for rekvireret arbejde.

Stk. 2. Virksomheder, der eksporterer arbejder af ædle metaller med eller uden konventionsstempel eller importerer konventionsstemplede arbejder af ædle metaller, skal ikke svare bidrag for så vidt angår sådan eksport og import, dog bortset fra et fast årligt bidrag, der pålignes alle indehavere af registreret navnestempel.

Stk. 3. Bidrag og gebyrer tillægges udpantningsret. Industriministeren fastsætter de nærmere regler om påligningen og opkrævningen af bidragene og gebyrerne og kan herunder bestemme, at leverandører efter anmodning fra statsguardejnen skal give oplysning om bidragspligtiges køb og salg af ædle metaller i uforarbejdet eller forarbejdet stand.

§ 14. Til bistand ved administrationen af denne lov nedsætter industriministeren et nævn på 3 medlemmer. Nævnet skal bestå af en repræsentant for Industriministeriet, en repræsentant for statsguardejnen og en repræsentant for guldsmedefaget, der udnævnes efter indstilling fra Guldsmedefagets Fællesråd.

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) fremstiller, sælger eller til salg udbyder arbejder af ædle metaller, emner til sådanne arbejder eller ædle metaller i uforarbejdet stand af ringere holdighed end angivet,
 • 2) overtræder §§ 4-6 eller 8-10 eller
 • 3) undlader at efterleve et påbud efter § 9, stk. 4.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af industriministeren i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Undlader nogen, der er bidragspligtig i henhold til bestemmelserne i § 13 b, rettidigt og i den foreskrevne form at indsende de oplysninger, der er nødvendige til fastsættelse af bidragsgrundlaget, kan statsguardejnen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 5. Dømmes en fabrikant, importør eller forhandler med registreret navnestempel, jf. § 6, for at have påført arbejder af ædle metaller et urigtigt holdighedsstempel, og begrunder forholdet fare for gentagne overtrædelser af loven, kan det bestemmes ved dommen, at de arbejder af ædle metaller, der er fremstillet, importeret eller forhandlet af virksomheden, skal indsendes til statsguardejnen til undersøgelse af holdigheden i et nærmere bestemt omfang i en periode på indtil et år. På sådanne undersøgelser finder reglerne i § 13 anvendelse.

§ 16. Loven træder i kraft den 1. april 1973.

Stk. 2. Lov nr. 211 af 16. juni 1961 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. ophæves.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1, (* 1) kan betegnelsen »sølv« dog også anvendes for arbejder, der er fremstillet før lovens ikrafttræden, og som i alle enkelte dele indeholder mindst 826 0/00 sølv.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 3, stk. 1, (* 2) kommer ikke til anvendelse på arbejder af ædle metaller fremstillet før lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, (* 3) kommer kun til anvendelse på arbejder af ædle metaller fremstillet før lovens ikrafttræden, for så vidt holdigheden afviger mere end 2 0/00 fra den ved holdighedsstemplet angivne.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

----------

Lov nr. 113 af 11. marts 1987 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1988. Det under § 1, nr. 17, indsatte § 13 b, stk. 2, træder først i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Arbejder med et indhold af mellem 333 og 585 0/00 guld, der efter den hidtil gældende lovgivning ikke har måttet betegnes som »guld« og holdighedsstemples, og som ved denne lovs ikrafttræden er solgt eller udleveret til grossist eller detailhandel, må uden at opfylde kravene til stempling i lovens § 4 sælges som arbejder af guld i indtil 3 år efter lovens ikrafttræden.

Industriministeriet, den 19. maj 1987

NILS WILHJELM

/Jytte Ølgaard

Officielle noter

(* 1) Nu § 2.

(* 2) § 3 er ophævet ved lov nr. 113 af 11. marts 1987. Bestemmelser i hidtil gældende § 3, stk. 1, optages i bekendtgørelse.

(* 3) Nu § 9, stk. 4.