Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder

Herved bekendtgøres lov nr. 1007 af 19. december 1992 om en garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder med de ændringer der følger af lov nr. 258 af 6. maj 1993.


§ 1. Med henblik på at lette mulighederne for finansiering af nye

aktiviteter i mindre virksomheder opretter industriministeren en

statslig garantiordning for at nedsætte tabsrisici i forbindelse med

pengeinstitutters og visse kreditinstitutters nyudlån i sådanne

virksomheder.

Stk. 2. Ved en mindre virksomhed forstås en virksomhed i størrelsesordenen op til ca. 50 ansatte.

Stk. 3. Igangsætteren skal være fuldtidsbeskæftiget i sin virksomhed. Der skal være tale om en ny aktivitet. Ved en ny aktivitet forstås en aktivitet, som virksomheden eller virksomhedens ejer ikke i forvejen driver eller tidligere har drevet.

§ 2. Der kan stilles kaution for nye aktiviteter i mindre virksomheder inden for fremstillingsvirksomhed, service, handel samt bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 3. Statskasssen kan garantere over for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter for lånets betaling. Garanti gives i form af en selvskyldnerkaution fra staten.

Stk. 2. Kaution kan stilles for 50 pct. af det ydede lån til mindre virksomheder. Kautionen kan maksimalt udgøre 400.000 kr. pr. virksomhed. Minimum for udlån er 25.000 kr.

Stk. 3. Pengeinstitutter og visse kreditinstitutter betaler et bidrag på 1 pct. p.a. af restgælden til staten af de statskautionerede lån. Bidraget går såvel til tabshensættelser som til administration af ordningen.

Stk. 4. Kaution stilles af staten efter ansøgning fra pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Der kan ikke stilles kaution for et lån, der er ydet før lovens ikrafttræden, ligesom der ikke kan stilles statskaution i forbindelse med gældsomlægning. Samme person kan alene opnå eet statskautioneret lån i medfør af denne lov. Som samme person anses også ægtefæller, ugifte samlevende og selskaber, hvori de nævnte personer ejer eller har ejet mindst halvdelen af selskabskapitalen eller råder over eller har rådet over en bestemmende indflydelse.

§ 4. Kautionen løber i indtil 8 år fra ydelsen af lånet.

§ 5. Der kan stilles kaution inden for et beløb på 1 mia. kr. årligt.

§ 6. Garantiordningen administreres af VækstFonden.

§ 7. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om lånebetingelser og lovens administration, herunder nærmere regler for fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse i medfør af § 8, stk. 1.

Stk. 2. Industriministeren kan endvidere indgå en rammeaftale med pengeinstitutterne og visse kreditinstitutter om lovens administration.

§ 8. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statens tilgodehavende efter indfrielse af en kaution ved indeholdelse i løn m.v. hos låntager efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Hypotekbanken kan indhente oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 9. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov, eller som i forbindelse med en ansøgning om lån efter loven fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielser over for pengeinstitutter i forbindelse med udbetaling af lån, for hvilke staten har kautioneret.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes af industriministeren i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. For overtrædelse, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10. Industriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven har virkning for låneansøgninger, der er modtaget af pengeinstitutter eller visse kreditinstitutter inden 2 år fra lovens ikrafttræden.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 258 af 6. maj 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2. Industriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Industriministeriet, den 3. juni 1993

Jan Trøjborg

/ Hendrik Boesgaard

Officielle noter

Ingen