Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om måling af skibe

Herved bekendtgøres lov nr. 364 af 22. december 1954 om måling af skibe med de ændringer, der følger af lov nr. 226 af 8. juni 1966, lov nr. 151 af 10. maj 1967, lov nr. 203 af 18. maj 1977 og lov nr. 857 af 23. december 1987.


§ 1. Alle danske skibe, jfr. sølovens § 1, der ikke er omfattet af lov om skibsmåling (* 1), skal måles, påmærkes og forsynes med målebrev i overensstemmelse med de i denne lov fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Undtagne herfra er:

 • a) søværnets egentlige krigsskibe og udenlandske skibe, der må ligestilles dermed,

b)udenlandske skibe, for hvilke der fremlægges målebreve, der er anerkendt i medfør af § 12, stk. 2,

c)skibe af ringe størrelse efter nærmere af industriministeren fastsatte regler.

Stk. 3. Når omstændighederne i det enkelte tilfælde taler derfor, kan ministeren fritage også andre end de i stk. 2 nævnte skibe for måling.

§ 2. Målingen udføres af Søfartsstyrelsen og toldkamrene efter derom af industriministeren i samråd med finansministeren udfærdigede bestemmelser.

Stk. 2. Hvor særlige omstændigheder måtte gøre det nødvendigt, kan Søfartsstyrelsen i det enkelte tilfælde bemyndige målingskyndige personer eller institutioner til at udføre måling i udlandet.

§ 3. Ved målingen tilsigtes at udfinde rumindholdet af samtlige rum i et skib.

Stk. 2. Ved optagelsen af mål anvendes den engelske fod - og decimaler heraf - eller meteren som måleenhed.

Stk. 3. På grundlag af de i skibet optagne mål og de deraf udfundne rumindhold beregnes skibets tonnage, der udtrykkes i registertons a 100 engelske kubikfod og i kubikmeter.

§ 4. Målingen udføres, medens skibet er i ulastet tilstand, ved optagelse af indvendige mål (den fuldstændige målingsmetode, »regel I«). Hvor forholdene midlertidigt forhindrer optagelse af indvendige mål, kan målingen dog udføres efter anden anerkendt metode ved optagelse af udvendige mål (den tillempede målingsmetode, »regel II«).

§ 5. Målingens hovedresultat udtrykkes som:

 • a) bruttotonnagen , der omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af dobbeltbundtanke og - på visse betingelser - rum i skibets øverste mellemdæk og over dets øverste dæk, og
 • b) nettotonnagen , der fremkommer ved i bruttotonnagen at foretage fradrag for:
 • 1) rum for fører og mandskab samt rum for navigering og skibets drift,
 • 2) rum for fremdrivningsmaskineriet.

§ 6. Måling foretages som:

 • a) første måling af alle nybyggede eller indførte skibe samt - efter omstændighederne - af udenlandske skibe, jfr. § 1, stk. 1, 2. punktum, (* 2)
 • b) ommåling, såfremt der efter skibets første måling foretages forandringer, herunder i benyttelsen af rum, der påvirker skibets brutto- eller nettotonnage eller andre forhold, der er anført i skibets målebrev, jfr. § 7, stk. 1.
 • c) kontrolmåling, såfremt målingsmyndighederne måtte finde det fornødent. Kontrolmåling kan endvidere finde sted efter motiveret andragende fra skibets ejer.

§ 7. Til bevidnelse af den foretagne måling og den på grundlag heraf beregnede tonnage m.v. udfærdiges et målebrev (tonnagecertifikat), dog at der efter en måling som omhandlet i § 6, b. og c., efter omstændighederne kan ske berigtigelse af det tidligere udfærdigede målebrev.

Stk. 2. Målingsmyndigheden kan kræve, at oplysninger, der er afgørende for tonnagen, påmærkes skibet.

Stk. 3. Målebrevet skal findes ombord og på forlangende forevises for vedkommende myndigheder. Der må ikke af uvedkommende foretages rettelser i målebrevet eller gives det tilføjelser af nogen art.

Stk. 4. I særlige tilfælde, hvor målebrev ikke har kunnet udfærdiges, kan der for skibet udstedes en midlertidig attestation om dets tonnageforhold m.v.

Stk. 5. På begæring af skibets ejer kan der ydeligere udfærdiges sådanne særlige målebreve, som kræves for besejling af visse vandveje, såsom Suez- og Panama-kanalerne.

§ 8. Om ethvert dansk skib, der skal underkastes måling, indsendes skriftlig anmeldelse til målingsmyndighederne efter nedenstående regler:

 • a) Et under bygning værende skib skal anmeldes, såsnart bygningen påbegyndes. Målingsmyndighederne skal holdes underrettet om bygningens forløb, således at måling kan påbegyndes på det tidligst mulige tidspunkt.
 • b) Et skib, der indføres fra udlandet, skal anmeldes til måling senest ved skibets første ankomst til dansk havn.
 • c) Foretages der i et skib forandringer som omhandlet under § 6, b., skal anmeldelse ske på det tidligst mulige tidspunkt.

Stk. 2. Anmeldelsespligten påhviler i alle tilfælde skibets ejer samt, forsåvidt angår skibe, der bygges på eller forandres ved dansk værft, tillige værftet.

§ 9. Det påhviler ejeren, skibets fører og efter omstændighederne det værft, hvor målingen foretages, at tilstede målingsmyndighederne uhindret adgang til skibet og i det hele at yde fornøden bistand under målingen, således navnlig med hensyn til ryddeliggørelse af skibet.

§ 10. Omkostningerne ved målingsforretninger, der foretages i udlandet, udredes af rekvirenten efter nærmere ved kgl. anordning fastsatte regler.

Stk. 2. Udgifterne ved måling af et udenlandsk skib udredes af ejeren eller hans herværende repræsentant.

§ 11. For udfærdigelse eller berigtigelse af målebrev, jf. § 7, betales af skibets ejer en afgift, beregnet i forhold til skibets bruttotonnage.

Stk. 2. Afgiften tilfalder statskassen og kan i mangel af betaling inddrives ved udpantning. For afgiftskravet haves søpanteret efter sølovens § 267, nr. 1.

Stk. 3. Om stempelafgift af målebreve gælder, hvad derom særskilt er fastsat.

§ 12. Nærmere forskifter angående bestemmelse og beregning af et skibs tonnage, jf. § 5, angående målebreves og midlertidige attestationers form, udfærdigelse, berigtigelse og inddragelse såvel som om påmærkning, jf. § 7, og de øvrige til gennemførelse af nærværende lov fornødne forskrifter gives af industriministeren. Der skal herved tages hensyn til internationalt anerkendte regler, således som disse navnlig måtte være fastsat ved de til enhver tid gældende, af Danmark tiltrådte internationale overenskomster angående regler for skibes måling. De nærmere regler for den i § 11, stk. 1, omhandlede afgifts størrrelse, beregning og berigtigelse fastsættes efter samråd med finansministeren.

Stk. 2. Under forudsætning af gensidighed kan kongen bestemme, at målebreve, der er udfærdiget af udenlandsk målingsmyndighed, anerkendes som gyldige med den i § 1, stk. 2, omhandlede virkning.

§ 12 a. Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Søfartsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 13. Denne lov gælder ikke for Færøerne.

Ved kongelig anordning kan loven med de ændringer, som efter de stedlige forhold måtte anses fornødne, sættes i kraft for Grønlands vedkommende.

§ 14. Overtrædelse af forskrifterne i denne lovs §§ 7, stk. 3, 8 og 9, samt undladelse af at efterkomme noget påbud, givet af dertil berettiget målingsmyndighed, straffes med bøde.

§ 15. Denne lov træder i kraft den 30. december 1954.

Stk. 2. Samtidig bortfalder lov af 13. marts 1867 angående skibes måling samt lovene nr. 92 af 4. maj 1927 og nr. 119 af 28. marts 1951 om ændringer i nævnte lov.

Stk. 3. Et målebrev, der er udstedt i henhold til den i stk. 2 nævnte lovgivning, og som er i kraft på det i stk. 1 nævnte tidspunkt, bevarer sin gyldighed, indtil vedkommende skib underkastes ommåling, jfr. § 6.

Lov nr. 203 af 18. maj 1977 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af industriministeren. (* 3)

Lov nr. 857 af 23. december 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1988.

Industriministeriet, den 29. september 1988

NILS WILHJELM

/Torben Ginnerup

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 203 af 18. maj 1977 om skibsmåling finder anvendelse på:

a) skibe, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den dato, på hvilken loven træder i kraft,

b)skibe, der efter lovens ikrafttræden underkastes ombygninger eller forandringer, der i væsentlig grad medfører ændringer i deres bruttotonnage,

c)skibe efter rederens anmodning.

Loven finder endvidere anvendelse på alle skibe, når 12 år er forløbet efter konventionens ikrafttræden. De for sådanne skibe tidligere gældende tonnager finder dog fortsat anvendelse, for så vidt angår krav, der er fastsat i henhold til andre af Danmark tiltrådte internationale konventioner.

(* 2) Ved lov nr. 203 af 18. maj 1977 § 12 er § 1, stk. 1, 2. pkt. ophævet.

(* 3) Ved bekendtgørelse nr. 333 af 21. juni 1982 blev loven sat i kraft den 18. juli 1982.