Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om mønstring af søfarende m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 48 af 31. januar 1973 om mønstring af søfarende m.v., med de ændringer, der følger af lov nr. 857 af 23. december 1987.


§ 1. Mønstring skal finde sted, når en søfarende tiltræder eller fratræder sin tjeneste i et dansk skib.

§ 2. Ved mønstring forstås i denne lov, at en hyrekontrakt bliver udfyldt og underskrevet af den søfarende og skibsføreren, og at den søfarendes søfartsbog eller mønstringsbevis udfyldes og underskrives af skibsføreren.

Stk. 2. Udtrykket »søfarende« omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der udfører arbejde om bord i et skib i søen.

§ 3. Skibsføreren skal ved mønstring påse, at lovgivningens forskrifter er opfyldt for den pågældende søfarende, herunder navnlig de aldersmæssige, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

Stk. 2. Hyrekontrakten skal udfærdiges på en formular, industriministeren har godkendt.

Stk. 3. Skibsføreren skal efter hver mønstring sende en genpart af hyrekontrakten til Søfartsstyrelsen.

§ 4. Søfartsstyrelen fastsætter regler for indberetning om førerskifte i danske skibe.

§ 5. Søfartsstyrelsen fører kontrol med mønstring og kontrol med, at lovgivningens forskrifter om skibes besætning overholdes.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte regler om sådanne lempelser i bestemmelserne i §§ 1 og 3, stk. 3, som skønnes hensigtsmæssige.

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Søfartsstyrelsen kan af rederi eller skibsfører kræve alle oplysninger om skibsmandskab og skib, som er nødvendige af hensyn til kontrollen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen er berettiget til på ethvert dansk skib at foretage de undersøgelser, som er nødvendige af hensyn til kontrollen.

§ 8. Overtrædelse af §§ 1 og 3 straffes med bøder, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der undlader at meddele de oplysninger, som afkræves ham i medfør af § 7, stk. 1.

Stk. 3. I forskrifter, som udstedes i henhold til §§ 4 og 5, stk. 1, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. april 1973.

Stk. 2. §§ 6-10 samt 12 og 15 i lov nr. 76 af 31. marts 1937 om forhyring og mønstring af skibsmandskab ophæves. Samtidig affattes lovens titel således: »Lov om forhyring af skibsmandskab.«

Lov nr. 857 af 23. december 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16. Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Industriministeriet, den 29. september 1988

NILS WILHJELM

/Torben Ginnerup

Officielle noter

Ingen