Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om VækstFonden

Herved bekendtgøres lov nr. 937 af 27. december 1991 om Dansk Erhvervsudviklingsfond med de ændringer, der følger af lov nr. 257 af 6. maj 1993 og lov nr. 284 af 27. april 1994.


Kapitel 1

Fondens oprettelse og formål

§ 1. Der oprettes en fond, VækstFonden, med indskud fra staten på 2 mia. kr. med det formål at styrke erhvervslivets udviklingspotentiale.

§ 2. VækstFondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af risikobetonede udviklingsprojekter med et teknologisk eller markedsmæssigt sigte.

Stk. 2. Medfinansiering kan ydes til projekter med et langt eller mellemlangt sigte, som ikke uden fondens medvirken ville kunne forventes gennemført, eller som vil blive væsentligt fremskyndet som følge af medfinansieringen. Udvikling og markedsføring af fysiske og immaterielle produkter kan opnå medfinansiering.

Stk. 3. Medfinansiering kan ydes som tilskud, lån og garantier.

Stk. 4. Fonden skal i forbindelse med medfinansieringen kunne henvise til kvalificeret og uafhængig ledelsesmæssig rådgivning.

Stk. 5. Medfinansieringen i form af lån skal ved kommerciel udnyttelse tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten.

Kapitel 2

Fondens ledelse

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af erhvervsministeren for indtil 3 år ad gangen og kan udpeges i alt 2 gange. Blandt medlemmerne udpeges 3 efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. Bestyrelsen sammensættes af personer med bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige problemer, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder.

Stk. 2. Til administration af fonden etablerer bestyrelsen et selvstændigt sekretariat placeret i Erhvervsfremme Styrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om finansieringstilsagn på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. Bestyrelsens afgørelser er endelige.

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte fondens midler til størst mulig gavn for fondens formål.

Stk. 5. Bestyrelsen skal i forvaltningen af fondens midler sigte mod, at indskudskapitalen som minimum bevares intakt. En del af indskudskapitalen kan anvendes aktivt i medfinansieringen.

Stk. 6. Fondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab samt en beretning om sin virksomhed til erhvervsministeren.

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed, herunder bestemmelser om fondens tilknytning til det øvrige erhvervsfremmesystem.

§ 4 a. Op til 20 pct. af tilskud efter § 2, stk. 3, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

Kapitel 3

Fondens midler

§ 5. Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver.

§ 6. Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes aktivt i medfinansieringen, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

Stk. 2. Afkastet af VækstFondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fonden.

Stk. 3. Udgifterne til fondens administration afholdes af fondens midler.

Kapitel 4

Tilsyn og revision

§ 7. Erhvervsministeren fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelse af midler efter §§ 3 og 6.

§ 8. Fondens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen og en statsautoriseret revisor, som bestyrelsen udnævner for 3 år ad gangen. Valget skal godkendes af erhvervsministeren. Udnævnelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revision af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervsministeren.

§ 10. Erhvervsministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervsministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 2. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.

§ 11. VækstFonden kan ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser. Gaver, som tilføres fonden, vil dog skulle anvendes til formål som beskrevet i § 1.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som formand for eller medlem af bestyrelsen

  • 1) undlader at opfylde de pligter, der påhviler vedkommende efter loven,
  • 2) giver urigtige eller vildledende oplysninger til Rigsrevisionen, erhvervsministeren eller andre offentlige myndigheder om forhold, der vedrører fonden,
  • 3) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for fonden.

Stk. 2. Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i fonden er under ansvar efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 e forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden efter aftale med finansministeren.(* 1)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Erhvervsministeriet, den 26. oktober 1994

Mimi Jakobsen

/ Gurli Martinussen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 937 af 27. december 1991 er sat i kraft den 19. oktober 1992 ved bekendtgørelse nr. 844 af 16. oktober 1992. § 1 i lov nr. 257 af 6. maj 1993 er sat i kraft den 1. september 1993.